قوانین و مقررات و بخشنامه های مربوط به روابط کار

-آيين نامه اجرايي قانون اصلاح تبصره ماده (14) قانون کار و الحاق يک تبصره به آن 4-آيين نامه اجرايي قانون بيمه بازنشستگي ، فوت و از كارافتادگي بافندگان قالي ، قاليچه ، گليم و زيلو 5-آیين نامه اجرایي قانون تشويق و حمايت سرمايه گذاري خارجي 6-آیين نامه اجرایي ماده (151) تنفيذي قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران، موضوع ماده (53) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران 7-آیين نامه اجرایي ماده (54) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي- اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران. 8-آیين نامه اجرایي ماده (198) قانون كار جمهوري اسلامي ايران 9-آيين نامه استخدام پيماني 10-آیین نامه استخدامي دهياري هاي كشور 11-آیين نامه بيمه اجتماعي روستاييان و عشاير 12-آیين نامه بيمه و بازنشستگي سردفتران و دفترياران اسناد رسمي 13-آیين نامه تشكيل شوراي اجتماعي كشور 14-آیین نامه جدید مشاغل سخت و زيان آور 15-آیين نامه چتر ايمني رفاه اجتماعي 16-آیين نامه چگونگي تشكيل ، حدود وظايف ، اختيارات و چگونگي عملكرد انجمن هاي اسلامي كارگري 17-آيين نامه حفاظتي كارگاه هاي ساختماني 18-آیين نامه داخلي شوراي عالي رفاه و تامين اجتماعي 19-آیين نامه شرايط استخدام بازرسان كار و كارشناسان بهداشت كار 20-آیين نامه كار زندانيان ، با اولويت حرفه آموزي ، موضوع بند (ب) ماده (190) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي ، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران 21-آیين نامه مربوط به انتخاب اعضاي هیات هاي تشخيص 22-آیين نامه مربوط به انتخاب اعضاي هیات هاي حل اختلاف 23-آیین نامه معافیت کارگاه های کوچک دارای کمتر از ده نفر کارگر از شمول برخی از مقررات قانون کار ، موضوع ماده (191) قانون کار 24-آیين نامه معالجه و از كارافتادگي ورزشي 25-آیين نامه نحوه نظارت بر مصوبات شوراي هماهنگي اجرایي اتباع بيگانه 26-آیين نامه همكاري شوراي هماهنگي اجرايي اتباع بيگانه و ستاد كل نيروهاي مسلح 27-آيين‌نامه اجرايي قانون بازنشستگي پيش از موعد کارکنان دولت 28-اصلاح آیين نامه اجرایي قانون حالت اشتغال مستخدمين شهيد ، جانباز از كارافتاده و مفقود الاثر انقلاب اسلامي و جنگ تحميلي 29-اصلاح آیين نامه استخدام بازرسان كار و كارشناسان بهداشت كار 30-اصلاح آیين نامه بيمه اجتماعي روستاييان و عشاير 31-اصلاح تبصره (2) ماده (15) آیين نامه اجرایي قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران 32-اصلاح تصويب نامه ضوابط پرداخت پاداش آخر سال 1383 کارکنان دولت 33-اصلاح ماده (11) آیين نامه شرايط استخدام بازرسان كار و كارشناسان بهداشت كار 34-اصلاح مواد (5) و (6) آیين نامه اجرایي قانون ترويج تغذيه با شير مادر و حمايت از مادران در دوران شيردهي 35-اصلاحيه دستورالعمل روش اجرایي و مدارك لازم جهت صدور روايد ورود با حق كار و همچنين صدور ، تمديد و تجديد پروانه كار اتباع خارجي موضوع ماده (11) آیين نامه اجرایي ماده (129) قانون كار جمهوري اسلامي ايران- مصوب مورخ 19/1/1382 وزير كار و امور اجتماعي 36-بخشنامه سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور در خصوص وضعیت نیروهای قراردادی در سال 1386 37-بخشنامه شورای عالی کار در خصوص افزایش مزد سال 1383 39-بخشنامه مزد سال 1380 40-تصويب نامه در خصوص الحاق جزء (د) به بند (1) تصويب نامه موضوع تشكيل ستاد تشويق و حمايت از سرمايه گذاري استان 41-تصويب نامه در خصوص الحاق يك تبصره به ماده (3) آيين نامه اجرايي قانون ترويج تغذيه با شير مادر و حمايت از مادران در دوران شيردهي 42-تصويب نامه در خصوص تشكيل ستاد تشويق و حمايت از سرمايه گذاري استان 43-تصويب نامه در خصوص تعيين حق مسكن كارگران 1383 44-تصويب نامه در خصوص تمديد آيين نامه مستثني شدن خدام و  كاركنان بقاع متبركه ، مساجد ، حسينيه ها ، تكايا ، مدارس علوم ديني موقوفه و موقوفات عام غير توليدي از شمول موادي از قانون كار 45-تصويب نامه در خصوص عقد قرارداد با شركت هاي خصوصي و تعاوني براي وظايف پشتيباني و خدماتي 46-تصويب نامه در خصوص واگذاري سهام ترجيحي 47-تصويب نامه در مورد حق حضور اعضاي هيات هاي تشخيص و حل اختلاف وزارت كار و امور اجتماعي 48-تصويب نامه راجع به اصلاح آیين نامه اجرایي قانون تشويق و حمايت سرمايه گذاري خارجي 49-تصويب نامه راجع به افزايش حق مسكن كارگران 50-دستورالعمل اجرايي اصلاح آيين نامه استخدام پيماني 51-دستورالعمل شرايط پذيرش، حقوق و تکاليف دوره کارآموزی توام با کار، موضوع بند (ب) ماده (112) قانون کار 52-دستورالعمل کمک هزينه مسکن سال 1384 53-دستورالعمل مربوط به تعيين صلاحيت شرکت های خصوصی ارایه دهنده وظايف پشتيبانی و خدماتی 54-رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص ابطال بخشنامه شماره (10) كارهاي سخت و زيان آور سازمان تامين اجتماعي 55-رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص اعلام تعارض آرای صادره از شعب اول و پنجم تجديد نظر ديوان عدالت اداري درباره کارگران کشتارگاه ها 56-رای هيات عمومي ديوان عدالت اداري در خصوص تقاضای ابطال دستورالعمل شماره 29192/ن مورخ 25/11/1372 و 4020/ن مورخ 14/2/1374 وزارت كار و امور اجتماعي 57-سياست ها ، حدود وظايف و نحوه فعاليت مراكز مجري آموزش هاي آزاد كشور 58-سياست هاي كلي نظام جمهوري اسلامي ايران 59-ضوابط نقل و انتقال حق بيمه و كسورات بيمه اي بين صندوق هاي بيمه 60-قانون استخدام كشوري 61-قانون اصلاح قانون نحوه بازنشستگي جانبازان انقلاب اسلامي ايران و جنگ تحميلي و معلولين عادي و شاغلين مشاغل سخت و زيان آور- مصوب 1367 62-قانون افزايش حقوق بازنشستگي مشمولين قانون حالت اشتغال مستخدمين شهيد، جانباز ، از كارافتاده و مفقودالاثر انقلاب اسلامي و جنگ تحميلي- مصوب 1372 63-قانون الحاق دولت جمهوري اسلامي ايران به اصلاحيه ماده (8) كنوانسيون بين المللي رفع كليه اشكال تبعيض نژادي مصوب 25/9/1371 (16 دسامبر1992) مجمع عمومی سازمان ملل متحد 64-قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي ، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران 65-قانون تشويق و حمايت سرمايه گذاري خارجي 66-قانون تشويق و حمايت سرمايه گذاري خارجي 67-قانون تصويب كنوانسيون ممنوعيت و اقدام فوري براي محو  بدترين اشكال كار كودك و توصيه نامه مكمل آن 68-قانون تنظيم بخشي از مقررات تسهيل نوسازي صنايع كشور و اصلاح ماده (113) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي ، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران 69-قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت 70-قانون جامع حمايت از حقوق معلولان 71-قانون حمايت از بازسازي و نوسازي صنايع نساجي كشور 72-قانون حمايت از تاسيس و اداره مجتمع هاي بزرگ و متمركز قالي بافي 73-قانون ديوان عدالت اداري 74-قانون ساختار نظام جامع رفاه و تامين اجتماعي 75-قانون كار جمهوری اسلامی ایران 76-قانون ماليات هاي مستقيم 77-قانون مجازات اشتغال به حرفه كاريابي و مشاوره شغلي بدون داشتن پروانه كار 78-قانون نظام صنفي كشور 79-راي هيات عمومي ديوان عدالت اداري در خصوص ابطال بخشنامه هاي شماره 11584/ت مورخ 5/4/1379 و 21911/ت مورخ 19/6/1379 مدير كل دفتر تنظيم و نظارت بر روابط كار وزارت كار و امور اجتماعي 80-متن كامل قانون مديريت خدمات كشوري 81-مصوبه شوراي عالي اداري در مورد وظايف حوزه مركزي و واحدهاي استاني وزارتخانه هاي آموزش و پرورش ، راه و ترابري ، كار و امور اجتماعي و تعاون 82-منشور حقوق و مسئوليت هاي زنان در نظام جمهوري اسلامي ايران 83-نظریه تفسیری شورای نگهبان در مورد زمان تاثير ابطال مصوبات مسئولين و سازمان هاي اداري كه توسط ديوان عدالت انجام مي شود 84-قانون تشکیل واداره مناطق ویژه اقتصادی جمهوری اسلامی ایران 85-قانون تنظیم بخشی ازمقررات تسهیل نوسازی صنایع کشور واصلاح ماده ( 113 ) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران 86-مصوبه هيات وزيران در خصوص نيروهاي مشمول قانون کار در دستگاه هاي اداري 87-مقررات کار و اشتغال مناطق آزاد


مطالب مشابه :


مقررات مرخصي :

3- مدت و ساعت شيردهي براي وضع حملهاي دوقلو و بيشتر بمدت 2 ساعت در روز و بميزان 24 ماه مي باشد.
آيين‌نامه‌ مرخصي‌هاموضوع ماده (84) قانون مديريت خدمات كشوري و تبصره‌هاي آن

تبصره 2 – مادران شيرده پس از آغاز به كار دوباره در صورت ادامه شيردهي ساعت كار بخشنامه ها
سوالات دسته بندي شده مربوط به قانون کار - بخش هفتم :شرايط كار

در دوران شيردهي كه شمول ماده را هر 3 ساعت نيم ساعت فرجه بخشنامه خزانه داری
آئين نامه مرخصي ها

بخشنامه شماره 2500 /ق مورخ 64/7 در دوران شيردهي مصوب حداكثراز يك‌ ساعت‌ مرخصي
موضوع : مرخصي استعلاجي

قوانين و مقررات اداري و استخدامي - موضوع : مرخصي استعلاجي - مواردی از بخشنامه ها و ضوابط
مرخصي

مرخصي هاي ساعتي بيش از 4 ساعت در روز به صورت ادامه شيردهي مي توانند بخشنامه مورخ 30/5/78
قانون مرخصی ها

در دوران شيردهي مصوب 22/9/1374 مجلس مرخصي کمتر از يک روز نمي تواند کمتر از يک ساعت و از
مدارك لازم براي دريافت مرخصي زايمان «بانوان»

مدارك مرخصي دوران شيردهي: » شرایط استفاده ازتقلیل ساعت » بخشنامه تغيير مقطع و سمت سال
قوانین و مقررات و بخشنامه های مربوط به روابط کار

اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی گرمی - قوانین و مقررات و بخشنامه های مربوط به روابط کار
مدیریت بیمارستان امام خمینی جیرفت پاسخ گوید

همچنين طي بخشنامه ارسالي معاونت پشتيباني مرخصي زايمان و زمان شيردهي مي‌باشد جهت
برچسب :