مقررات مرخصي :


مقررات مرخصي :

مستخدم رسمي و پيماني دولت از نخستين ماه خدمت به میزان ماهانه 5/2 روز به نسبت مدت خدمت، استحقاق مرخصي دارد. طبق قانون خدمات كشوري كليه كاركنان رسمی و پیمانی مجاز به ذخیره مرخصی خود تا سقف 15 روز می باشند.

ماده 34- در احتساب مرخصی، روز، ماه و سال مطابق تقویم رسمی کشوری است و در مرخصی روزانه ماه سی روز حساب می شود. مرخصی های کمتر از یک روز با توجه به ساعات کار روزانه وزارتخانه یا مؤسسه دولتی جزو مرخصي استحقاقي مربوطه محاسبه خواهد شد.

آئین نامه مرخصي استحقاقي:

مستخدم مي تواند با درخواست كتبي و موافقت رئيس يا معاون اداره از مرخصي استحقاقي ساليانه استفاده نمايد.

طبق ماده 1، پرسنل رسمی و پیمانی از نخستین ماه خدمت، از مرخصی استحقاقی بهره مند بوده و بر اساس مقررات این آئین نامه می توانند به صورت کلی و جزیی از مرخصی خود استفاده نمایند.

تبصره- افرادی که طبق ماده 67 قانون استخدام کشوری مجدداً استخدام می شوند می توانند از مرخصی استحقاقی ذخیره شده قبلی خود طبق مقررات این آئین نامه استفاده نمایند.

ماده 6-  استفاده از مرخصی استحقاقی موکول به تقاضای کتبی مستخدم و موافقت رئیس واحد مربوطه و در غیاب او معاون وی می باشد. هر کارمند موظف است در طول سال مرخصی استحقاقی سالیانه خود را درخواست نماید و رئیس یا معاون واحد مربوطه نیز موظفند ترتیبی اتخاذ نمایند تا امکان استفاده کارمندان از مرخصی سالیانه «به میزان استحقاق» فراهم گردد و با درخواست ایشان در این زمینه با در نظر گرفتن زمان مناسب، موافقت نماید.

ماده 10- حداکثر مدتی که مستخدم در یکسال تقویمی می تواند از مرخصی استحقاقی همان سال و مرخصی استحقاقی ذخیره شده استفاده نماید جمعاً از چهار ماه تجاوز نخواهد کرد. چنین مستخدمی هر گاه بخواهد از باقیمانده مرخصی ذخیره شده خود نیز استفاده نماید باید حداقل یکسال تمام خدمت کرده باشد.

 

ماده 13 - مستخدم دولت در صورت ذخيره مرخصي مي تواند در هنگام بازنشستگي از مرخصي هاي ذخيره شده خود استفاده نمايد ضمناً حفظ پست سازماني در مدت فوق الزامي نيست هم چنین تعطيلي بين دو مرخصي استحقاقي بر اساس قانون خدمات كشوري بعنوان مرخصی محاسبه نمي گردد.

 مرخصي استحقاقي پرسنل مشمول قرارداد كار مشخص، تبصره 3 ماده 2 و تبصره 4 ماده 2 قابل ذخيره نبوده و اين پرسنل مي بايست باهماهنگي و موافقت واحد خدمتي از مرخصی استحقاقي ساليانه خود استفاده نمايند.

 در صورت استخدام پرسنل فوق بصورت پيماني،‌امكان انتقال مرخصي استحقاقي مربوطه در طول اشتغال بصورت قراردادي (غيررسمي). مقدور نبوده و قابل ذخيره شدن نمي باشد.

 مستخدم موظف است به طریق مقتضی قبل از درخواست مرخصی از استحقاق خود برای استفاده از مرخصی مورد نظر اطمینان حاصل کند و در صورت عدم کنترل توسط مستخدم و نیز عدم استحقاق مدت مرخصی استفاده شده غیبت تلقی می گردد.

آئین نامه مرخصي استعلاجي:

ماده 21 - هر گاه مستخدم رسمي دولت بيمار شود و آن بيماري مانع از خدمت او باشد لازم است مراتب را در كوتاه ترين مدت به اداره متبوع اطلاع دهد و گواهي استراحت از پزشك معالج را به رئيس اداره يا معاون ارائه نمايد.

 ماده 24 - چنانچه مستخدم بيش از چهار ماه مرخصي استعلاجي استفاده نمايد برابر ماده 24 آيين نامه مرخصي ها و تشخيص كميسيون پزشكي مبني بر صعب العلاج بودن بيماري حكم مرخصي صعب العلاج تا سقف 6 ماه توسط كارگزيني صادر مي گردد و در صورت عدم بهبودي ، قابل تمديد مي باشد (در هر نوبت 6 ماه). در مورد بيماري صعب العلاج،‌حداكثر تا يكسال حقوق و فوق العاده هاي مربوطه و در مدت مازاد بر يكسال فقط حقوق پرداخت مي گردد.

ماده 19 - در مدت مرخصي صعب العلاج، مرخصي استحقاقي به كاركنان فوق الذكر تعلق نمي گيرد. ضمناً برابر دستور العمل شماره 1471/3/2/ك مورخ 1/7/82 بانوان باردار بعد از زايمان چنانچه دچار عارضه ديگري مانند شكستگي شوند، در صورت تأييد كميسيون پزشكي مي توانند از مرخصي صعب العلاج بهره مند شوند.

ماده 27  بر اساس آئين نامه مرخصيها به مستخدميني كه از مرخصي استعلاجي استفاده مي نمايند تا چهار ماه و در صورتيكه به علت ابتلا به بيماري صعب العلاج يا زايمان، مرخصي استعلاجي فرد بيش از چهار ماه باشد تا حداكثر يك سال حقوق و فوق العاده هاي مربوط (فوق العاده سختي شرايط محيط كار،‌ كمك هزينه عائله مندي،‌كمك هزينه اولاد) قابل پرداخت مي باشد.

ماده19- به مرخصی استعلاجی بیش از چهار ماه، مرخصی بدون حقوق، کارمند آماده به خدمت، معلق، منفصل از خدمت، غایب و در حال انجام خدمت زیر پرچم مرخصی استحقاقی تعلق نمی گیرد.

ماده 14 -آیین نامه استخدام پیمانی- حقوق و فوق العاده های مستخدمین پیمانی و قراردادي که عدم اشتغال آنان به سبب بیماری باشد تا سه روز توسط دستگاه مربوطه پرداخت خواهد شد و مازاد بر سه روز تا خاتمه بیماری و حداکثر تا پایان قرارداد مشمول مقررات تامین اجتماعی خواهد بود.

مرخصي بدون حقوق:

برابر تبصره 2 ماده 49 قانون استخدام كشوري مستخدم رسمی دولت مي تواند در طول خدمت در وزارت متبوع با موافقت رئيس اداره از حداكثر سه سال مرخصي بدون حقوق استفاده نمايد ضمناً در صورت ادامه تحصيل در تحصيلات عالي تا دو سال ديگر قابل تمديد خواهد بود (حداكثر 5 سال). براي كاركناني كه همسران آنان در مشاغل حساس دولتي مي باشند برابر تبصره 5 ماده قانوني تا سقف 6 سال قابل تمديد می باشد.

برابر بند يك تصويبنامه شماره 28576/ت 531657- مورخ10/5/85 هيات وزيران مستخدم پيماني مي تواند در صورت نياز با موافقت دستگاه استخدام كننده از مرخصي بدون حقوق و حداكثر به ميزان  مدت قرارداد استفاده نمايد.

ماده 32- استفاده از مرخصی بدون حقوق موقوف به اختتام دوره آزمایشی است و فقط در موارد ذیل امكان پذيرخواهد بود:

1- مستخدم استحقاق مرخصی نداشته باشد و احتیاجش به استفاده از مرخصی مسلم شود.

2- مستخدم قصد ادامه تحصیل داشته باشد و مدارک لازم را ارائه نماید.

3- مستخدم ناگزیر باشد به اتفاق همسرش به خارج از محل خدمت خود مسافرت کند.

4- مستخدم پس از استفاده از چهار ماه مرخصی استعلاجی سالانه به سبب ادامه همان بیماری یا ابتلاء به بیماری دیگر قادر به ادامه خدمت نباشد و بیماری او هم صعب العلاج تشخیص داده نشود.

تبصره- اعطای مرخصی بدون حقوق به مستخدمین آزمایشی که در طول خدمت آزمایشی با ارائه مدارک و با تشخیص مؤسسه متبوع خود نیاز به استفاده از مرخصی بدون حقوق داشته باشند حداکثر تا دو ماه متوالی با رعایت سایر مقررات این فصل امکان پذیر خواهد بود.

ماده 33- مستخدم باید تقاضانامه استفاده از مرخصی بدون حقوق را با ذکر علت و مدت آن بعد از موافقت مسئول مربوطه (بلافصل) به مدير يا رئيس مركز تحويل نمايد و در صورت موافقت حکم مرخصی بدون حقوق با رعایت تبصره 2 ماده 49 قانون استخدام کشوری صادر خواهد نمود. در مورد مستخدمین موضوع بند «4» ماده 32 این آئین نامه چنانچه بیماری به تأیید پزشک معتمد برسد موافقت با مرخصی بدون حقوق الزامی خواهد بود.

تبصره 4: کارمندان زن که همسران آنان در مأموریت به سر می برند تا پایان مأموریت حداکثر به مدت 6 سال می توانند از مرخصی بدون حقوق استفاده نمایند.

- در استعلام بعمل آمده و اصلاحیه هیئت محترم وزیران احتساب سوابق خدمتی ایام مرخصي بدون حقوق در لایحه خدمات کشوری به هر شکل ممکن لغو گردیده است.

مرخصي كمتر از يك روز

طبق ماده 2 مرخصي كمتر از يك روز (پاس شخصي) جزء مرخصي استحقاقي مستخدم منظور و محاسبه مي شود و به ازاء هر 8 ساعت معادل يك روز از مرخصي استحقاقي مستخدم كسر مي گردد. سقف تعيين شده حداكثر 12 روز در يكسال مي باشد.

آيين نامه حضور و غياب كاركنان :

ماده 1- کلیه کارکنان دستگاه های اجرائی مکلفند ساعات تعیین شده برای ورود به محل خدمت و خروج از آن را رعایت نموده، ساعات ورود و خروج خود را در کارت ثبت نمایند.

ماده 2- ورود به محل خدمت بعد از ساعت مقرر و بدون کسب مجوز قبلی تأخیر در ورود محسوب گردیده و با مستخدمی که تأخیر ورود داشته باشد به شرح ذیل رفتار می شود:

الف- تأخیر در ورود تا 2 ساعت در هر ماه قابل اغماض بوده و جزء مرخصی استحقاقی منظور می گردد.

ب- تأخیر در ورود بیش از 2 ساعت در ماه مستلزم کسر حقوق و مزایای شغل و مزایای مستمر مستخدمین رسمی و ثابت و اجرت و فوق العاده مخصوص و سایر فوق العاده های مستخدمین پیمانی یا دستمزد کارکنان خرید خدمت و قراردادی به میزان کل ساعات تأخیر خواهد بود.

ماده 3- خروج از محل خدمت زودتر از ساعات مقرر نیز تعجیل در خروج محسوب گردیده و حسب مورد مشمول حکم قسمت های «الف» و «ب» ماده 2 خواهد بود.

ماده 5- به مستخدمی که در هر ماه بیش از 4 بار تأخیر در ورود یا تعجیل در خروج غیرموجه داشته باشد و جمع مدت تأخیر مزبور به بیش از 4 ساعت در ماه برسد در قبال مجموع تأخیر برای ماه اول و دوم کتباً اخطار داده خواهد شد و برای ماه سوم فوق العاده شغل مستخدم خاطی بمیزان 30 درصد و برای ماه چهارم به میزان 50 درصد و برای ماه پنجم به میزان صد درصد و به مدت یکماه کسر خواهد شد و در صورت تکرار پرونده مستخدم جهت رسیدگی به «هیأت رسیدگی به تخلفات اداری» ارجاع خواهد گردید.

موارد موجه تأخير در ورود يا تعجيل در خروج با تشخيص مدير ذيربط جزء مرخصي استحقاقي منظور مي شود:

-       حوادث غير مترقبه براي مستخدم ، فرزندان و ساير افراد تحت تكفل

-       احضار مستخدم توسط مراجع قضايي و انتظامي

خدمت نيمه وقت بانوان:

ماده 2- خدمت نیمه وقت خدمتی است که ساعات کار آن طبق مقررات این قانون نصف ساعات کار مقرر هفتگی وزراتخانه و مؤسسات مربوطه باشد. نحوه و ترتیب انجام خدمت نیمه وقت بر اساس ساعات کار وزارتخانه و مؤسسه ذیربط و طبق نظر بالاترین مقام مسئول دستگاه تعیین خواهد گردید و در هیچ مورد کمتر از نصف ساعات کار مقرر هفتگی وزارتخانه و مؤسسه و شرکت مربوطه نخواهد بود.

ماده 3- کارمندان زني که از خدمت نیمه وقت استفاده می کنند نصف حقوق گروه و پایه و یا حقوق ثابت و فوق العاده شغل و یا مزایای شغل و یا عناوین مشابه دیگر و فوق العاده ها و مزایائی که بطور مستمر پرداخت می شود به آنان تعلق خواهد گرفت و لیکن فوق العاده های محل خدمت، بدی آب و هوا و محرومیت از تسهیلات زندگی از محدویت مذکور مستثنی بوده و بطور کامل پرداخت می شود.

ماده 5- حداقل مدت استفاده از خدمت نیمه وقت بانوان یک سال می باشد

ماده 7- سنوات خدمت نیمه وقت بانوان از لحاظ سابقه خدمت لازم برای بازنشستگی و استفاده از حقوق وظیفه یا مستمری، در صورت پرداخت كسورات بيمه كامل بطور کامل محسوب خواهد شد لیکن در احتساب حقوق بازنشستگی و وظیفه و یا مستمری و نیز دریافت پایه این گونه کارمندان (علاوه بر مدت خدمت تمام وقت) نصف مدت خدمت نیمه وقت منظور و محسوب خواهد گردید. کسور بازنشستگی یا حق بیمه مربوط به سهم کارمندان مزبور به نسبت حقوق و مزایائی که بر اساس این قانون به آنان تعلق می گیرد، کسر و به صندوق مربوطه واریز خواهد شد.

تبصره- سنوات خدمت نیمه وقت بانوان به شرط پرداخت کسور بازنشستگی و حق بیمه به نسبت تمام حقوق گروه و پایه و یا حقوق بازنشستگی در حکم خدمت تمام وقت محسوب می شود.

ماده 11- در صورتی که کارمندان نیمه وقت قبل از پایان مدت خدمت نیمه وقت درخواست انجام خدمت تمام وقت را بنمایند در صورت ضرورت و موافقت وزارتخانه و مؤسسه مربوطه، خدمت نیمه وقت آنان به خدمت تمام وقت تبدیل خواهد گردید و در هر حال خدمت نیمه وقت کمتر از یک سال نخواهد بود.

ماده 12- استفاده از خدمت نیمه وقت منوط به درخواست کتبی مستخدم و صدور حکم جداگانه در این مورد است و در حکم باید نحوه و ترتیب خدمت نیمه وقت و مدت استفاده از خدمت نیمه وقت و سایر موارد مشخص گردد.

ماده 15- پرداخت فوق العاده اضافه کار ساعتی و فوق العاده روزانه به این قبیل کارکنان ممنوع می باشد.

قانون ترويج تغذيه با شير مادر و حمايت از مادران دردوران شيردهي

ماده 5- مادران مشمول اين آيين نامه پس از پايان مرخصي زايمان و در دوران شيردهي بايد در كار قبلي خوداشتغال يابند. در دوران ياد شده نقل و انتقال آنها ممنوع است مگر اينكه خود، متقاضي تغيير شغل يا نقل و انتقال باشند.

ماده 6- مادران مشمول اين آيين نامه مي توانند طي ساعات مقرر كار روزانه حداكثر از يك ساعت مرخصي ساعتي استفاده كنند. مادران يادشده مي توانند برحسب نياز كودك، ‌مرخصي ياد شده را حداكثر در سه نوبت استفاده كنند مدت مرخصي ساعتي براي مادران داراي فرزند دوقلو و بالاتر به ميزان دو ساعت مي باشد.

تبصره 1 ماده 3- قانون ترويج تغذيه با شير مادر و حمايت از مادران در دوران شيردهي:

اين بانوان پس از شروع بكار مجدد و اتمام مرخصي استعلاجي (زايمان) در صورت ادامه شيردهي مي توانند حداكثر تا بيست و چهار ماهگي كودك، روزانه يك ساعت از مرخصي (پاس شير) بدون كسر از مرخصي استحقاقي استفاده نمايند.

ماده 4- استفاده از مرخصی ساعتی تا سن (24) ماهگی کودک، منوط به ارایه گواهی مرکز بهداشتی- درمانی مبنی بر تغذیه شیرخوار توسط مادر است.

مرخصي زايمان

1- مدت مرخصي استعلاجي زايمان بمدت 6 ماه مي باشد.

2- مدت مرخصي استعلاجي وضع حملهاي دو قلو و بيشتر بمدت يكسال مي باشد.

3- مدت و ساعت شيردهي براي وضع حملهاي دوقلو و بيشتر بمدت 2 ساعت در روز و بميزان 24 ماه مي باشد.

مرخصي ورزشي:

-       شامل مربيان، قهرمانان، داوران، پزشكان ورزشي و ...

-       بادرخواست كتبي سازمان تربيت بدني

-       مأموريت بدون پرداخت حق فوق العاده.


مطالب مشابه :


آيين‌نامه‌ مرخصي‌هاموضوع ماده (84) قانون مديريت خدمات كشوري و تبصره‌هاي آن

مدیریت منابع انسانی - آيين‌نامه‌ مرخصي مرخصی آموزش
انواع مرخصی های کارکنان دولت و آموزش وپرورش

انواع مرخصی های کارکنان دولت: الف-مرخصی زایمان. 1 . مرخصی زایمان بر اساس شیوه نامه 21/50248/710 – 6/8
قوانين استفاده از مرخصي زايمان

قوانین استفاده از مرخصی زایمان بانوان باردار برای هر بار وضع حمل تاسه فرزند تا 6 ماه مرخصی
مقررات مرخصي :

مرخصی های کمتر از یک روز با توجه به ساعات کار روزانه وزارتخانه یا مؤسسه دولتی جزو مرخصي
طرحی در دست برسی :مرخصی زایمان برای مردان

وامرهم شورا بینهم - طرحی در دست برسی :مرخصی زایمان برای مردان - کمیته رفاهی شورای صنفی
مرخصی زایمان برای مردها... آخرین مصوبه وزارت بهداشت انگلیس

چیزهای دیگر - مرخصی زایمان برای مردها آخرین مصوبه وزارت بهداشت انگلیس - همه چیز از دنیایی
مرخصی زایمان برای آقایان

نظم ونثر - "بشارت بده بر بندگانی که همه سخنها را می شنوند واز بهترین آنها پیروی می کنند(سوره
برچسب :