با چه رتبه ای چه رشته ای قبول می شوم !!!

 

                  

همه ي چيزي كه تا قبل از انتخاب رشته ي كنكور نياز داريد بدانيد : 

روي لينك زير كليك كنيد!

 

 

                                             دانلود كتاب راز انتخاب 

نوشته ي بابك اسماعيلي 

 

 

    برای تهيه ي  نسخه ي كاغذي کتاب

به کتاب فروشی هاي معتبر ،كافي نت ها و دفاتر خدمات فني مراجعه كنيد!

 

 

 

محدوده تقريبي قبولي داوطلبان منطقه يك كشور براساس رتبه قبولي

رشته رياضي

·      از رتبه ۱۰۰۰ تا ۵۰۰۰

روزانه‌هاي شهر‌ها و استان‌هاي بومي ـ كليه رشته‌ها

شبانه‌هاي شهر‌ها و استان‌هاي بومي ـ كليه رشته‌ها

روزانه شهرستان‌ها ـ كليه رشته‌ها

 

·      از رتبه ۵۰۰۰ تا ۸۰۰۰

روزانه شهر‌ها و استان بومي ـ كليه رشته‌ها

 كارشناسي‌هاي روزانه شهر‌ها و استان بومي ـ علوم پايه. مديريت. حسابداري. اقتصاد.

 شبانه ساير شهر‌ها

 

·      از رتبه۸۰۰۰ تا ۱۳۰۰۰

روزانه و شبانه شهر‌هاي دور ـ كليه رشته‌ها

غير انتفاعي شهر‌ها و استان بومي

كارشناسي شهر‌هاي بومي و نزديك به محل سكونت

 

·      از رتبه ۱۳۰۰۰ تا ۲۵۰۰۰

كارشناسي شهرستان‌ها ـ علوم پايه.مديريت.حسابداري. اقتصاد

غيرانتفاعي شهر‌ها و استان بومي و شهر‌ها و استان‌هاي غير بومي

 

·      از رتبه ۲۵۰۰۰ به بالا

غير انتفاعي

پيام نور 

                      

      

 

              

 

همه ي چيزي كه تا قبل از انتخاب رشته ي كنكور نياز داريد بدانيد : 

 

روي لينك زير كليك كنيد!

 

 

 

 

 

                                             دانلود كتاب راز انتخاب

نوشته ي بابك اسماعيلي 

 

 

 

 

 

    برای تهيه ي  نسخه ي كاغذي کتاب

به کتاب فروشی هاي معتبر ،كافي نت ها و دفاتر خدمات فني مراجعه كنيد!

 

 

محدوده تقريبي قبولي داوطلبان منطقه يك كشور براساس رتبه قبولي

رشته تجربي

 

دندان پزشكي:        از رتبه ۱ تا ۱۰۰۰

داروسازي:              از رتبه ۱ تا ۱۰۰۰

دام پزشكي:           از رتبه ۱ تا ۱۵۰۰

پزشكي:                 از رتبه ۱ تا ۲5۰۰

 

زيست شناسي ـ ژنتيك... ميكروبيولوژي...سلولي ملكولي

از رتبه ۱ تا ۱۵۰۰ روزانه شهر‌ها و استان بومي ـ شبانه شهر‌ها و استان بومي

از رتبه ۱۵۰۰ تا ۲۵۰۰ روزانه و شبانه شهر‌هاي دور

از رتبه ۲۵۰۰ تا ۳۵۰۰ شبانه شهر‌هاي دور ـ غير انتفاعي و پيام نور

 

زيست شناسي ـ علوم گياهي و جانوري و عمومي...

از رتبه ۱ تا ۳۰۰۰ روزانه شهر‌ها و استان بومي وساير شهر‌هاي بزرگ

از رتبه ۳۰۰۰تا۴۵۰۰ روزانه و شبانه‌شهر‌هاي بزرگ و شبانه‌هاي شهر‌ها و استان‌بومي

از رتبه ۴۵۰۰ تا ۱۰۰۰۰ روزانه و شبانه‌هاي شهر‌هاي دور

از رتبه ۱۰۰۰۰ به بالا پيام نور و غير انتفاعي

 

شيمي

از رتبه ۱ تا ۲۵۰۰ روزانه و شبانه شهر‌ها و استان بومي

از رتبه ۲۵۰۰ تا ۶۰۰۰ روزانه شهر‌هاي دور ـ غير انتفاعي و پيام نور

از رتبه ۶۰۰۰ به بالا غير انتفاعي و پيام نور

 

زمين شناسي

ازرتبه ۱ تا ۸۰۰۰ روزانه شهر‌ها و استان بومي و شهر‌هاي بزرگ و...

از ۸۰۰۰ تا ۱۵۰۰۰ روزانه شهر‌هاي نزديك و...

از ۱۵۰۰۰ به بالا پيام نور و غير انتفاعي

 

پرستاري

از رتبه ۱ تا۲۵۰۰ شهر‌ها و استان بومي

از رتبه ۲۵۰۰ به بالا ساير دانشگاه‌هاي كشور

 

فيزيو تراپي

از رتبه ۱ تا ۲۵۰۰ كليه دانشگاه‌هاي كشور

 

مهندسي كشاورزي ـ علوم و صنايع غذايي

ازرتبه ۱ تا ۳۰۰۰ روزانه شهر‌ها و استان بومي و شهر‌هاي بزرگ

از رتبه ۳۰۰۰ تا ۶۰۰۰ روزانه و شبانه شهر‌هاي دور

از رتبه ۶۰۰۰ به بالا غير انتفاعي و پيا م نور

 

مهندسي كشاورزي ـ ساير گرايش‌ها

از رتبه ۱ تا ۶۵۰۰ روزانه شهر‌ها و استان بومي و شهر‌هاي بزرگ

از رتبه ۶۵۰۰ تا ۱۳۰۰۰ روزانه و شبانه شهر‌هاي نزديك و بعد ساير شهر‌ها

از رتبه ۱۳۰۰۰ به بالا پيام نور و عير انتفاعي

 

روان شناسي

از رتبه ۱ تا ۴۵۰۰ كليه دانشگاهها ي ارايه دهنده

 

حسابداري

از رتبه ۱ تا ۶۰۰۰ روزانه و شبانه

رتبه ۶۰۰۰ به بالا پيام نور و غير انتفاعي

مديريت

از رتبه ۱ تا ۴۰۰۰ روزانه شهر‌ها و استان بومي و شهر‌هاي بزرگ

از رتبه ۴۰۰۰ تا۶۵۰۰ روزانه شهر‌هاي نزديك

از رتبه ۶۵۰۰ تا ۱۰۰۰۰ شبانه شهر‌هاي نزديك و روزانه شهر‌هاي دور

از رتبه ۱۰۰۰۰ به بالا پيام نور و غير انتفاعي

 

علوم اقتصادي

از رتبه ۱ تا ۶۵۰۰ شهر‌ها و استان بومي و شهر‌هاي بزرگ

از رتبه ۶۵۰۰ تا ۱۲۰۰۰ روزانه و شبانه شهر‌هاي دور

از رتبه ۱۲۰۰۰ به بالا پيام نور و غير انتفاعي

 


 

                    

انتخاب رشته  برای دبیرستان و دانشگاه

 

 

        

 

همه ي چيزي كه تا قبل از انتخاب رشته ي كنكور نياز داريد بدانيد : 

 

روي لينك زير كليك كنيد:

 

 

                                             دانلود كتاب راز انتخاب

نوشته ي بابك اسماعيلي 

   

    برای تهيه ي  نسخه ي كاغذي کتاب

به کتاب فروشی هاي معتبر ،كافي نت ها و دفاتر خدمات فني مراجعه كنيد!

 

 

محدوده تقريبي قبولي داوطلبان منطقه يك كشور براساس رتبه قبولي

رشته انساني

 

·      از رتبه ۱۰۰۰ تا ۳۰۰۰

روزانه‌هاي شهر‌ها و استان بومي

شبانه‌هاي شهر‌ها و استان بومي

روزانه‌هاي شهر‌هاي نزديك (به جز حقوق. علوم سياسي.روان شناسي)

 و..........

 

·      از رتبه ۳۰۰۰ تا ۴۵۰۰

شبانه‌هاي شهر‌ها و استان بومي

روزانه شهرستان‌ها

غير انتفاعي شهر‌ها و استان بومي

و.........

 

·      از رتبه ۴۵۰۰ تا ۷۰۰۰

روزانه‌هاي شهرستان‌هاي دور

غير انتفاعي شهر‌هاي نزديك

و..........

 

·      از رتبه ۴۵۰۰ تا ۷۰۰۰

روزانه‌هاي شهرستان‌هاي دور

غير انتفاعي شهر‌هاي نزديك تهران

و.......... 

 

                    

انتخاب رشته  برای دبیرستان و دانشگاه

 

  

 

                                           روي لينك زير كليك كنيد:

  

                                             دانلود كتاب راز انتخاب

   نوشته ي بابك اسماعيلي 

                        

    برای تهيه ي  نسخه ي كاغذي کتاب

به کتاب فروشی هاي معتبر ،كافي نت ها و دفاتر خدمات فني مراجعه كنيد!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


مطالب مشابه :


رتبه بندی دانشکده های داروسازی

رتبه بندی کلی دانشکده های داروسازی کشور. رتبه‌ دانشکده‌ امتیاز. دانشکده‌ فرضی‌ برتر
رشته ي داروسازي

نتایج جدیدترین رتبه بندی دانشگاههای رشته داروسازی با تحقیق و پژوهش عجین شده است و هر
رتبه بندی دانشکده های داروسازی (منبع:سایت پزشکان بدون مرز ایران)

وبلاگ دانشجویان داروسازی ورودی 87 ساری - رتبه بندی دانشکده های داروسازی (منبع:سایت پزشکان
با چه رتبه ای چه رشته ای قبول می شوم !!!

مشاوره تحصیلی - با چه رتبه ای چه رشته ای قبول می شوم !!! - انتخاب رشته - برنامه ریزی آموزشی
برچسب :