نحوه تجمیع پلاک های ثبتی


در مواردیکه دو ملک که در مجاورت هم بوده و هر دو از لحاظ ثبتی تحدید حدود شده و یا سند مالکیت صادر گردیده است و مالک هر چند پلاک یک نفر بوده و یا در صورت تعدد مالکین سهام آنها مساوی باشد و در حال حاضر بصورت یک مجموعه ( یکبابخانه یا مجموعه آپارتمانی و غیره) در آمده باشد میتوانند از طریق اداره ثبت اسناد و املاک نسبت به تجمیع حدود اقدام که در نهایت با معاینه محل توسط کارشناسان (نماینده و نقشه بردار) ثبت حدود تجمیع و پس از ابطال اسناد مالکیت اولیه و سند مالکیت تجمیعی صادر و تسلیم میگردد.

 

بدین صورت که هر یک از مالکین ، سهم خود را از ملک 6 دانگ  پس از تجمیع به نسبت سهم به مالک طرف دیگر منتقل نمایند که ماحصل آن ، سهم مالکین هر گروه 3 دانگ از ملک تجمیع شده خواهد بود


مطالب مشابه :


نحوه تجمیع پلاک های ثبتی

نحوه تجمیع پلاک های ثبتی. (نماینده و نقشه شهرالکترونیک شهرداری مشهد نقشه ماهواره ای
تعرفه جدید دستمزد رشته نقشه‌برداری و امور ثبتی سال 1392

تعرفه جدید دستمزد رشته نقشه‌برداری و امور ثبتی املاك مشاع و نقشه تور مشهد |
ثبت نام اینترنتی متقاضیان سند موضوع قانون اراضی فاقد سند رسمی

نقل و انتقال خودرو می باشند و نیروی انتظامی تنها مجاز به تعویض پلاک ثبتی و نقشه
اساسنامه پیشنهادی حسینیه روشناوندیها

قیمت روز به شهرداری بفروشند و با همان پول محل دیگری را به پلاک ثبتی 2305 بخش 3 مشهد نقشه و
دستورالعمل ممیزی املاک شهرداری در محدوده سطح شهر (بخش اول)

به روی آن نیز بر پایه همان اطلاعات میسر است و در شهری به مقیاس مشهد نقشه آتی آن پلاک
برچسب :