مقررات ورود و خروج انواع سلاح و مهمات شکاری

ماده ۱ـ منظور از تفنگهاي شكاري ، هرگونه سلاح گرم و سرد ميباشد كه عرفاً و عادتاً براي شكار حيوانات وحشي مورد استفاده قرار ميگيرد و شامل سلاحهاي زير ميباشد :

الف) انواع تفنگهاي شكاري گلوله زني

ب ) انواع تفنگهاي ساچمه زني

ج ) تفنگهاي مخصوص بيهوش كردن حيوانات

د ) تفنگهاي مخصوص شكارحيوانات آبزي

تبصره ۱- سلاح همراه شكارچيان توريست خارجي ؛ بايد نهايتاً ازهرنوع يك قبضه ( گلوله زن ياساچمه زن ) مجاز (سلاح هايي كه هم اكنون براي آنها پروانه حمل سلاح ومجوزشكارصادر مي شود) باشد.

تبصره۲- ورود تفنگهاي گلوله زني خودكاروخفيف براي شكارممنوع مي باشد.

تبصره ۳- كاليبرتفنگهاي شكاري گلوله زني نبايد از۶ ميلي متريا۲۴۰ انگليسي كمترباشد.

تبصره ۴- درصورتيكه سلاح هاي تركيبي يك لول آن خفيف باشد، ورود آن ممنوع است .

تبصره ۵- درصورتيكه سلاح هاي سه لول ، خفيف نداشته باشند، ورود آن مجازمي باشد.

تبصره ۶- سلاح هاي دولول ازيك نوع كاليبرتركيبي محسوب نمي شود.

تبصره ۷- هرفرد مي تواند يك لول اضافه باهمان سلاح به همراه خود داشته باشد.

تبصره ۸- تغييرهرنوع كاليبر توسط لولهاي تبديل كاليبر ممنوع است .

تبصره ۹- لولهاي اضافي بايستي هنگام خروج همراه توريستها به خارج ازكشورمنتقل شود.

تبصره ۱۰- تهيه سلاح اجاره اي توسط شكارچيان توريست خارجي ، درداخل كشورممنوع مي باشد.

ماده ۲- مسافرين شكارچي مي توانند بهمراه تفنگ شكاري خود، دوربين مخصوص تفنگ كه برروي بدنه تفنگهاي گلوله زني نصب مي شود وهمچنين جلد تفنگهاي شكاري راكه ازملحقات وملزومات تفنگهاي مربوط محسوب مي شود همراه داشته باشند. لازم به ذكراست دوربين هاي مسافت ياب وديد درشب ازاين مقوله مستثني بوده وورود آنهابه داخل كشور ممنوع است .

ماده ۳- مشخصات كامل مسافران ياجهانگردان ونيزمشخصات كامل اسلحه هاي شكاري (تفنگ ) آنان بايد حداقل بيست روز قبل ازورود مسافر به كشور، طي فرم هاي مصوب ، ازطريق آژانس هاي مسافرتي وجهانگردي به سازمان حفاظت اطلاعات وزارت دفاع وپشتيباني نيروهاي مسلح اعلام شود. پس ازتاُييد صلاحيت وصدور مجوز، يك نسخه ازمجوزصادره جهت ورود وترخيص سلاح شكاري به متقاضي يادفتر خدمات مسافرتي مربوطه تحويل خواهد شد.

ماده ۴- هرمسافرياجهانگرد داراي مجوز ورود اسلحه شكاري به كشور مي تواند حداكثر يك قبضه اسلحه شكاري ازانواع ( ساچمه زن ياگلوله زن ) باشرايط احراز مالكيت به كشوروارد ودر زمان خروج عيناً باخود ازكشور خارج نمايد.

ماده ۵- هرمسافر ياجهانگرد پس ازاخذ مجوزلازم براي ورود اسلحه شكاري مي تواند همراه آن مهمات به شرح ذيل را وارد نمايد:

الف : گلوله زني ۲۰تيرمتناسب باكاليبرتفنگ مربوطه

ب : ساچمه زني ۱۰۰تير

تبصره ۱- پيكان ويا تيرانواع كمانهاي شكاري ازشمول محدوديت مذكوردراين ماده مستثني بوده وبه تعداد لازم ومتعارف قابل ترخيص مي باشد.

تبصره ۲- صورت مصرف مهمات شكارچيان توريست خارجي ، مطابق با فرمهاي مصوب وزارت دفاع وپشتيباني ن .م كه به تاييد ومهر وامضاء محيط بان سازمان حفاظت محيط زيست رسيده است ، ميبايست در حين خروج ازكشور، تحويل نماينده وزارت دفاع گرديده وهرگونه تبعات سوء مترتب براين موضوع متوجه شركت خدمات مسافرتي وجهانگردي ميزبان خواهد بود.

ماده ۶- حداكثر زمان مجاز ( اعتبار پروانه حمل سلاح ) براي حمل اسلحه هاي شكاري همراه اتباع خارجي درداخل كشور ۱۵ روز مي باشد.

ماده ۷- وارد كردن تفنگهاي مخصوص بيهوش كردن حيوانات وتفنگهاي مخصوص شكارحيوانات آبزي علاوه بررعايت مفاد ماده ۳ اين آئين نامه مستلزم كسب مجوز جداگانه ازسازمان حفاظت محيط زيست ميباشد.

تبصره ۱- فشنگ مخصوص حاوي داروي بيهوش كردن حيوانات به همراه تفنگ مربوط طبق ماده ۷اين آئين نامه نياز به مجوز جداگانه دارد.

تبصره۲- مشخصات كامل مسافرياجهانگرد ونيز مشخصات كامل تفنگهاي مخصوص بيهوش كردن حيوانات وفشنگهاي مربوطه بايد حداقل يكماه قبل ازورود مسافربه كشوربه سازمان حفاظت محيط زيست توسط مسافر يا دفتر خدمات مسافرتي فرستنده جهانگرد اعلام شود.

پس از صدور مجوز، يك نسخه ازمجوز صادره جهت حمل سلاح به متقاضي يا دفتر خدمات مسافرتي مربوطه ويك نسخه نيز به گمرك مرز ورودي جهانگرد ارسال تا تسهيلات لازم جهت ترخيص فوري سلاح وملحقات وملزومات آن بعمل آيد.

ماده ۸- مشخصات كامل اسلحه شكاري وتعداد مهمات همراه مسافر ويا جهانگرد ونوع آن درموقع ورود درگذرنامه قيد مي شود ومسافر ياجهانگرد بهنگام خروج ملزم است عيناً همان اسلحه را همراه خود ازكشور خارج نمايد درغير اينصورت مشمول قوانين ومقررات اسلحه قاچاق خواهد بود.

   


مطالب مشابه :


انواع تفنگهای شکاری

انواع تفنگهای شکاری. اگر از تعریف تفنگ که عموما با آن آشنایی دارند بگذریم، باید گفت که بطور کلی دو نوع تفنگ شکاری وجود دارد: تفنگ گلوله زنی (Rifle) و
صدور مجوز برای سلاح های شکاری غیر مجاز

خبر ها حاكي از اجرا شدن طرحي در استان آذربايجان شرقي و برخي استان هاست که براساس آن اعلام شده برای کلیه افراد واجد شرایط که دارای اسلحه‌های شکاری غیرمجاز هستند
سلاح شکاری ساچمه زنی

تفنگ ساچمه زنی. تفنگهای ساچمه زنی (Shotgun) در نمره های (Gauge) مختلف عرضه می شوند. معروفترین نمره ها عبارتند از 10، 12، 16، 20، 28 و 410. در جدول زیر قطر
انواع سلاح شکاری

که شامل تفنگ های ورزشی و شکاری و نظامی است به شرط آنکه در نوع ساچمه زنی طول اسلحه از 660 میلیمتر و در نوع گلوله زنی طول لوله آنها از 470 میلیمتر، کوتاه تر نباشد
مطالبی خواندنی درباره تفنگ شکاری و انواع شات گان در ایران و قیمت تفنگ شکاری

قازیاتان عزیز کندیم - مطالبی خواندنی درباره تفنگ شکاری و انواع شات گان در ایران و قیمت تفنگ شکاری - فلک آددوی منی،گلدیم آی بو یانا _ هر نه باخسام ،عزیز کندیم
مقررات ورود و خروج انواع سلاح و مهمات شکاری

ماده ۱ـ منظور از تفنگهاي شكاري ، هرگونه سلاح گرم و سرد ميباشد كه عرفاً و عادتاً براي شكار حيوانات وحشي مورد استفاده قرار ميگيرد و شامل سلاحهاي زير ميباشد :.
اسلحه شکاری و توضیحاتی در باره ی آن ( ادامه مطلب منتظر کنجکاوی شماست )

اگر از تعریف تفنگ که عموما با آن آشنایی دارند بگذریم، باید گفت که بطور کلی دو نوع تفنگ شکاری وجود دارد: تفنگ گلوله زنی (Rifle) و تفنگ ساچمه زنی (Shotgun)
صدور مجوز قانونی سلاح شکاری هدیه مجلس به حیات وحش!

مهلت سه‎ماهه دارندگان سلاحهای شکاری برای دریافت مجوز سلاح شکاری درحالی امروز به ... قانون مجازات قاچاق اسلحه، تصویب شد، چنانچه سلاح تحویلی از نوع شکاری باشد و
قیمت سلاح شکاری

شکار و طبیعت - قیمت سلاح شکاری - مطالب و عکس در رابطه با شکار و طبیعت گردی آذربایجان شرقی مراغه و شهرستان نوشهر.
قوی ترین و احمقانه ترین سلاح های شکاری (عکس)

در حقیقت این یک تفنگ واقعی است که می تواند شلیک کنید و بسیار هم کشنده و ... یک تفنگ شکاری که با هر بار شلیک نزدیک به نیم کیلو مواد انفجاری را پرتاب می
برچسب :