مقاله درباره ورزش تنیس

 

 

 

 

 

تاریخچه تنیس روی میز

 

 

 

تنیسرویمیزورزشخیلیقدیمینیست. اولیننشانههانمربوطبهاینرشتهورزشیمربوطبهدهههایپایانیقرننوزدهماستکهسربازانانگلیسیدرهندوآفریقایجنوبیبهوسیلهیبستههایسیگاروسرهاینوشابه،یکمیزوتعدادیکتابدروسطمیزبازیمیکردند. اینورزشدرابتداتنیسداخلسالننامیدهمیشد. بهمرورزمانودراواخرقرننوزدهمدرانگلستاناینورزشبانامهاییچون (Whiff Whaff) و (gossima) شناختهمیشد،برادرانپارکراولینافرادیبودندکهلوازممناسببرایاینورزشتولیدکردند.
درسال۱۹۰۲اولینراکتهایحرفهایاینورزشساختهشدوانجمنپینگپنگدرانگلستانتاسیسشد. هرچنداینورزشابتدابهعنوانیکسرگرمیدربینافرادرایجشدکهباهمبازیمیکردندولیبهتدریجدرانگلستانواروپاگسترشیافت. باورودتجهیزاتاینرشتهورزشیبهژاپندرحدودسالهای۱۹۲۰تعدادبیشتریازمردمدنیابااینورزشجدیدآشناشدند.
فدراسیونبینالمللیتنیسرویمیزدرسال۱۹۶۲درگردهماییبینالمللیکهدربرلینتشکیلشدهبودباحضورکشورهایانگلیس،سوئد،مجارستان،هند،آلمان،دانمارک،چکسلواکی،استرالیاوولزتأسیسشد. اولیندورهرقابتهایقهرمانیجهانیکسالبعددرکشورانگلستانبرگزارشد.
درسالهایاولیهرقابتهایجهانیتاحدوددههپنجاهمیلادیتیمهایمجارستان،انگلیس،چکسلواکیوتیمهایاروپاییبرسایرتیمهابرتریداشتندولیباپیشرفتاینرشتهورزشیدرشرقآسیاوورودژاپن،چین،تایوانوکرهجنوبیبهاینرقابتهاریالبرتریژاپنیهاوبعدهاکرهایهاوچینیهابهحدیرسیدکهامروزهدررقابتهایجهانیوالمپیکتمامیرویدادهایاینورزشبابرتریورزشکاراناینکشورهابهپایانمیرسد.
ورزشتنیسرویمیزازبازیهایالمپیک۱۹۸۸واردبرنامهبازیهاشد. البتهاینرشتهورزشیاز۱۹۵۸وسومیندورهبازیهایآسیاییدربرنامهاینرقابتهاقرارگرفت.
تنیسرویمیزدرایران
ورزشتنیسرویمیزنخستینباردرسالهای۱۳۱۷و۱۳۱۸توسطخارجیهایمقیمآبادانومسجدسلیمانبهایرانیانمعرفیشد. تاسال۱۳۲۵کهفدراسیونتنیسرویمیزتأسیسشد،بازیکنانایرانیباانجامبازیهایداخلیباخارجیانمقیمایراندراینرشتهپیشرفتمیکردند. هفتسالپسازتأسیسفدراسیوناولیندورهمسابقههایقهرمانیکشوردرسال۱۳۳۲برگزارشد. دراولیندورهاینرقابتها۳تیمتهران،آبادانوخراساندرتهرانرقابتکردند. درانفرادیامیراحتشامزادهباپیروزیبرهوشنگبزرگزادهبهمقامقهرمانیدستیافت.
تنیسرویمیزایراندراولینمیدانبینالمللیکهمسابقههایجهانیسال۱۹۵۷بودبهمقامهفدهممشترکدرمیانسیوسهتیمشرکتکنندهدستیافت. علیرغمکمبودامکاناتدرآنزمان،تیمایراندربازیهایآسیایی۱۹۵۸توکیوبهمقامسومدستیافت. امیراحتشامزادهوهوشنگبزرگزادهچهرههایبیرقیبآنزمانتنیسرویمیزایرانبودند. امیراحتشامزادهدربینسالهای۱۳۳۲تا۱۳۴۸دوازدهبارقهرمانایرانشد.
دربازیهایآسیایی۱۳۶۶تیمایرانبهمقامپنجمدستیافتوهوشنگبزرگزادهدررقابتهایانفرادیمکانسومآسیارابهچنگآوردوصاحبنشانبرنزشد. بهترینعنوانایراندرتاریخحضورشدررقابتهایجهانیکسبمقامنهمجهاندرسال۱۹۶۳است. درسالهای۱۹۶۵ (مقامدوازدهم)،۱۹۶۷و۱۹۷۱ (مقامشانزدهم) برایمابهدستآمد. پسازچندینسالغیبتبهعلتپیروزیانقلاباسلامی،تیمایراندرسال۱۹۸۰درقهرمانیآسیاشرکتکردوبهمقامیازدهمرسید. اولینحضورمادرمسابقههایقهرمانیآسیابهسال۱۹۷۲دراولیندورهاینرقابتهادرپکنشرکتکردوبهمقامهفتمرسید.
هرچنددردهه۶۰و۷۰همبازیکنانخوبیچونمجیداحتشامزاده،فوادکاسب،ابراهیمعلیدخت،ابوطالبنجفیو ... درتنیسرویمیزایرانحضورداشتندولیهیچگاهدورانپرشکوهگذشتهتکرارنشد.
دربارهورزشتنیسرویمیز
تجهیزاتبازی
-
توپ
توپبازیبهرنگروشنودارایوزنیمعادل۷/۲گرممیباشدو۴۰میلیمترقطردارد. ضریبارتجاعی۹۴/۰است. جنستوپازسلولوئیدوبهرنگسفیدیانارنجیماتمیباشد. اینتوپهادرمقابلضربههایمحکمیکهقریببه۱۸۰کیلومترسرعتبهآنمیدهدبهخوبیمقاوماست.
-
راکت
بهطورکلی،راکتتنیسرویمیزازسهقسمتتشکیلمیشود: چوب،ابر (اسفنج) ولاستیک.
چوبراکتازلایههایمختلفتشکیلشدهکهتعدادآنهامعمولاً۱تا۷لایهمیباشد. دربرخیازچوبهالایهایازفیبرکربنیافیبرشیشهایبرایازدیادجهشتوپدرداخلتیغهمورداستفادهقرارمیگیرد.وزنچوبراکتدرراکتهایتولیدکشورچین،بین۷۵تا۱۵۰گرماست،اماامروزهچوبراکتهایتولیدکشورهایدیگروزنیبین۷۵تا۹۵گرمدارند.
ابرراکتکهلایهمیانیاستوبینسطحچوبولاستیکقراردارد،میتواندبین۵/۰تا۵/۲میلیمترضخامتداشتهباشدوازهررنگیانتخابشود.
قسمتروییلایهراکتلاستیکاستکهضخامتآنمیتواندبین۱تا۲میلیمترباشد. لاستیکراکتداراییکسطحصافویکسطحدونهداراست.
-
میز
سطحبالاییمیزکهبهآنسطحبازیمیگوینددارای۲۷۴سانتیمترطولو۵/۱۵۲سانتیمترعرضاستوارتفاعآنازسطحزمین۷۶سانتیمترمیباشد.سطحمیزمیتواندازهرجنسیباشدبهشرطآنکهاگرتوپیازارتفاع۳۰سانتیمتریرویآنرهاشود،تقریباً۲۳سانتیمترجهشداشتهباشد.سطحمیزمیتواندبهرنگآبییاسبزتیرهوماتباشد.دورتادورسطحمیزدارایخطسفیدیاستکه۲سانتیمترپهناداردوجزئسطحبازیاست.دروسطمیزخطسفیددیگریبه۳میلیمتربهموازاتخطوطکناریمیزکشیدهشدهاستکهفقطدربازیهایدونفره (دوبل) کاربرددارد.توروگیرهتور،میزراازوسطبهدوقسمتتقسیممیکند،ارتفاعتور۱۵/۲۵سانتیمتروطولآن۱۸۳سانتیمتراست.
-
یکمسابقهشاملسهگیمازپنجگیمویاچهارگیمازهفتگیمخواهدبود.
-
بینهردوگیمبازیکناناجازهدودقیقهاستراحتدارند.
-
هربازیکنیازوجبازیکنمیتواننددرطولمسابقهیکباردرخواستمهلتاستراحتقانونی (یکدقیقه) نمایند.
-
بازیکنیکهزودترازحریفبهامتیاز۱۱برسد،برندهگیمخواهدبودمگراینکه۱۰-۱۰مساویشوندکهدراینصورتبازیکنیبرندهخواهدشدکه۲امتیازبیشتربهدستآورد.مثلاً۱۶-۱۸شود.
-
برایشروعبازیحقانتخابسرویس،دریافتویامیزباقرعهکشیباسکهتعیینمیشود.
-
برندهیقرعهمیتواندسرویسیادریافتسرویسیامیزراانتخابکند.اگربرندهیقرعه،زدنسرویسراانتخابکند،حقانتخابمیز (زمین) باحریفخواهدبود.
-
پسازهردوامتیاز،نوبتسرویسبهحریفمیرسدواینروششتاپایانهرگیمادامهمییابد.
-
اگربازیکناندرشرایط۱۰-۱۰مساویقرارگیرند،بهجایدوسرویس،بازیبهصورتیکسرویس-یکسرویسادامهمییابد.

 

ده واقعيت درباره ورزش

دوست دارید سر کار تند و تیزتر شوید؟ وقتی به خانه می آیید کمتر احساس خستگی کنید؟ بتوانید ساعاتی را به آسودگی کنار همسرتان بگذرانید؟ یا حتی بتوانید بدون احساس گناه شیرینی بخورید؟

اگر پاسخ شما به این سؤالات مثبت است، ورزش چاره ی کارتان است!

فعال بودن از نظر جسمی فواید و مزایای بسیار زیادی برای شما دارد. اگر به دنبال انگیزه ای برای شروع یک برنامه ی ورزشی هستید یا می خواهید تمرینات خود را به صورت منظم از سر بگیرید، در این مقاله 10 نکته درمورد ورزش فیتنس و بدنسازی برایتان عنوان می کنیم که امیدواریم بتواند انگیزه ی لازم را در شما ایجاد کند.

1. ورزش قوای مغزی را تقویت می کند.

دیوید اَتکینسون، مربی حرفه ای بدنسازی اعتقاد دارد که ورزش نه تنها باعث تقویت بنیه و جسم شما می شود، بلکه به عملکرد مغزتان هم کمک می کند.

"ورزش سطح انرژی بدن را بالا برده و همچنین میزان سروتونین موجود در مغز را که باعث افزایش کارکرد آن می شود را نیز افزایش می دهد. آشکار است که کسانی که فعالیت بدنی بالایی دارند یا ورزش می کنند، کارایی بسیار بالاتری در محل کار دارند. شرکت ها و کمپانی هایی که ساعات اتلاف وقت و مرخصی های استعلاجی کارکنانشان کمتر باشد، نه تنها هزینه های بهداشتی و درمانی کمتری متقبل می شوند، بلکه درکل پیشرفت بیشتری نیز در کار خواهند داشت."

 

 

                   2. جنبش و تکاپو، استرس را از بین می برد.

به همان اندازه که فکر و خیال ورزش کردن ممکن است باعث ایجاد استرس در شما شود، وقتی کار تمریناتتان را شروع کردید، در کلیه ی جنبه های زندگی با استرس بسیار کمتری مواجه خواهید شد.

سدریک بریانت روانشناس ورزشی عقیده دارد، "ورزش واکنش تمدد اعصاب در بدن ایجاد خواهد کرد و به نوعی حواس افراد را از آشفتگی ها و فشارهای روحی روانی به طرز مثبتی پرت میکند." او همچنین می گوید ورزش خلق و خو را بهتر کرده و از بروز افسردگی جلوگیری می کند.

شما تنها کسی نیستید که می تواند از خوشبختی و فقدان استرس در زندگی لذت ببرد. هرچه استرستان کمتر باشد، تند مزاجی و زود رنجیتان نیز کمتر خواهد شد و این مسئله باعث تقویت رابطه تان با همسر، فرزندان و دوستانتان خواهد شد.

 

3. ورزش به شما انرژی می دهد.

ممکن است تعجب کنید که چطور 30 دقیقه در روز ورزش کردن می تواند کل روزتان را تغییر دهد. وقتی طی ورزش، اندورفین به جریان خونتان وارد می شود، بقیه ی روز احساس انرژی بیشتر خواهید داشت.

و وقتی قدرت و استقامت بدنیتان را تقویت کردید، انجام کارهای روزانه مثل حمل خریدهای خانه یا بالا رفتن از پله ها برایتان ساده تر خواهد شد. و این مسئله باعث می شود درطول روز بسیار پرانرژی تر باشید.

یکی از مهمترین بهانه های افراد که به مشاوران ورزشی مراجعه می کنند این است که برای ورزش کردن خسته هستند. متخصصین عقیده دارند با اينکه ورزش در ابتدای کار ممکن است خستگی شما را بیشتر کند، اما این وضع خیلی دوام نمی آورد. احساس خستگی جسمی که بعد از ورزش کردن دارید مثل خستگی های عادی روزمره نیست. بعلاوه وقتی بدنتان به ورزش عادت کرد، میزان انرژیتان روز به روز بیشتر خواهد شد.

4. پیدا کردن کمی وقت برای ورزش چندان هم دشوار نیست.

اَتکینسون اعتقاد دارد که کلید کار این است که از زمانتان بهتر و عاقلانه تر بهره گیرید. باید با یک تیر دو نشان بزنید.

فرزندانتان را به پارک ببرید یا با آنها به دوچرخه سواری بروید. با اینکار نه تنها کمی فعالیت بدنی انجام داده اید بلکه از بودن کنار خانواده هم لذت برده اید. با بچه ها به شنا بروید. حتی قایم باشک بازی با آنها هم نوعی فعالیت فیزیکی به شمار می رود و بهتر از هیچی است.

با همکارانتان قرار پیاده روی و بيليارد بگذارید. این فکر را از ذهنتان دور کنید که برای ورزش کردن حتماً باید به باشگاه بروید و روزی یک ساعت در آنجا مشغول به تمرین شوید. با اضافه کردن کمی فعالیت بدنی به کارهای روزانه تان به همان میزان به سلامت جسمتان کمک خواهید کرد.

اتکینسون می گوید، "همه باید حداقل 20 دقیقه در روز فعالیت جسمانی در حد ورزش داشته باشند. گاهی اوقات 10 دقیقه طناب زدن از 20 دقیقه پیاده روی یا دو بهتر است. جاروبرقی کشیدن خانه در صبح، بردن بچه ها به پارک در بعد از ظهر و کمی پیاده روی با همسرتان هنگام شب می تواند روزی بسیار فعال را برایتان بسازد.

دستورالعمل های جدید دولت عنوان میکند که برای کاهش وزن و حفظ آن، باید حداقل روزی 60 دقیقه ورزش کنید، اما برای حفظ سلامتی و استفاده از فواید ورزش در مقابله با بیماری ها، روزی نیم ساعت هم کفایت می کند.

5. ورزش به ایجاد رابطه ها کمک می کند.

مطمئناً ورزش کردن به همراه کسی دیگر، همسر، خواهر یا برادر، یا یک دوست، در تقویت رابطه تان با او بسیار مثمرثمر خواهد بود. علاوه بر این متخصصین عقیده دارند که ورزش اگر به صورت جمعی یا دونفره انجام شود، لذت بخش تر می شود.

به همین خاطر برنامه ای بریزید که هر شب بعد از شام با همسرتان به پیاده روی بروید. با خواهر یا برادرتان یا دوستتان هم برنامه ی تنیس بگذارید یا با هم به باشگاه ایروبیک بروید.

کسانی که برای ورزش کردن خود یک همراه دارند، نسبت به کسانی که تنهایی ورزش می کنند، در ادامه ی تمرینات خود پایدارتر هستند و بیشتر به اهدافشان دست پیدا می کنند.

6. ورزش از بروز بیماری ها جلوگیری می کند.

تحقیقات نشان داده است که ورزش می تواند بروز بیماری های قلبی، سکته، فشارخون بالا، کلسترول بالا، دیابت نوع دو، پوکی استخوان، ورم مفاصل، و از دست رفتن حجم عضلانی را کندتر کرده یا از آن جلوگیری کند.

ورزش همچنین پیر شدن را هم آسانتر می کند. سدریک بریانت عقیده دارد، "از آنجا که ورزش باعث تقویت عضلات و مفاصل می شود، از بسیاری از دردهای دوران میانسالی که به خاطر عدم فعالیت فیزیکی ایجاد می شود، می کاهد.

ورزش همچنین باعث تقويت سیستم دفاعی بدن نیز می شود و به همین دلیل کمتر به سرماخوردگی یا آنفولانزا مبتلا خواهید شد. بریانت می گوید، "هیچ نوع بیماری خاصی وجود ندارد که ورزش کردن روی آن تاثیر مثبت نداشته باشد."

 

7. تنیس قلبتان را تقویت می کند.

بریانت عقیده دارد ورزش نه تنها به مقابله با بیماری ها مقابله می کند، بلکه قلبتان را هم تقویت می کند. و این مسئله باعث می شود ورزش کردن یا سایر فعالیت های فیزیکی روزانه تان، برایتان ساده تر شود.

او می گوید، "قلب شما و سیستم قلبی-عروقیتان، با ورزش بسیار کارآمدتر عمل خواهند کرد و قلبتان پلاک های کمتری خواهد ساخت. و وقتی قلب قدرت بیشتری پیدا کرد، برای ایجاد همان مقدار نیرو، لازم نیست آنقدر تند بتپد.

فقط پس از چند روز از شروع تمریناتتان، بدن خود را با این محرکات جدید هماهنگ می کند و ورزش برایتان ساده تر خواهد شد و خستگی کمتری احساس خواهید کرد. تنفستان نیز حین ورزش بهتر می شود.

8. ورزش اجازه می دهد بیشتر بخورید.

حجم عضلانی کالری بیشتری نسبت به چربی های بدن می سوزانند. از اینرو، هر چه عضلات بدنتان بیشتر باشد، میزان سوخت و ساز بدنتان حین استراحت بیشتر خواهد شد. و وقتی هم که ورزش می کنید کالری بیشتری می سوزانید.

اینها به این معناست که وقتی به طور منظم ورزش می کنید می توانید هر از گاهی از شیرینی جات یا شکلات هایی که دوست دارید، نه دزدکی، بخورید. وقتی مداوم ورزش کنید باعث نمی شود که با خوردن یک شیرینی 10 قدم به عقب برگردید.

9. ورزش کارائیتان را بالا می برد.

بعد از چند هفته ورزش منظم، ممکن است لباستان طور دیگری در تنتان بایستد و احساس کنید که شکل ماهیچه هایتان متفاوت شده اند.

ورزش مداوم عضلات و ماهیچه هایتان را تقویت می کند، انعطاف پذیریتان را بیشتر می کند، و کارایی کلیتان را هم ارتقاء می دهید.

بریانت در این زمینه می گوید، "عضلاتتان خیلی کارآمدتر کار میکنند و استقامتتان بالاتر خواهد رفت. همچنین زمان واکنش و توازن بدنتان هم تقویت خواهد شد."

10. کاهش وزن مهمترین هدف نیست.

یکی از مهمترین دلایل ورزش کردن برای خیلی از افراد کم کردن وزن است. اما مطمئناً این تنها فایده ی یک برنامه ی ورزشی نیست.

بریانت می گوید، کاهش وزن برای آندسته از افرادی که به تازگی تمرینات ورزشی خود را شروع کرده اند، هدفی دراز مدت است و این می تواند تا قسمتی ناامید کننده باشد. مردم معمولاً اگر نتوانند سریع نتیجه بگیرند، قادر به ادامه ی کار نیستند.

از اینرو بریانت عقیده دارد که، مردم علاوه بر کاهش وزن باید بر فوایدی که ورزش میتواند کاراییتان در کارهای روزانه داشته باشد نیز فکر کنند. این هم می تواند انگیزه ای برای ادامه ی راهشان باشد.

وقتی برنامه ی ورزشیتان را شروع می کنید، هر هدفی که از کاهش وزن در ذهنتان باشد، نباید بگذارید که تنها هدفتان باشد. سعی کنید برای انرژی بیشتری که به شما می دهد، برای اینکه استرستان را کم می کند و قوای جسمانیتان را تقویت میکند به سراغ ورزش بروید.

وقتی این اهداف باهم در ذهنتان باشد، خیلی زود ورزش قسمتی از زندگیتان خواهد شد

    

ورزش تنیس    

 ورزش تنيس اولين بار در قرن پنجم ابداع شد. در آن زمان روستايي‌ها هنگام بازي از دست‌هاي خود براي پرتاب كردن توپ استفاده مي‌كردند تا اينكه در قرن شانزدهم، اين ورزش به‌ وسيله راكت بين اشراف‌‌زادگان انگليسي مورد توجه قرار گرفت. البته گفته مي‌شود اولين بار بازي تنيس در قرن دوازدهم در كشور فرانسه به‌وجود آمده است.

انتخاب راكت مناسب

اگر تازه كار هستيد و قصد داريد اين بازي را شروع كنيد، در انتخاب راكت خود دقت كنيد تا به شما آسيب وارد نشود. در انتخاب راكت بايد متغيرهاي زيادي را مدنظر داشته باشيد. بد نيست كمي در مورد اجزاي راكت و اصطلاحات مربوط به آن اطلاع داشته باشيد. هنگام خريد راكت بايد به سايز گريپ، سر راكت، بالانس راكت و سفتي يا مقاومت راكت توجه كنيد.

سايز گريپ: انتخاب يك گريپ با سايز مناسب كار بسيار راحتي است اما متاسفانه اغلب بازيكنان از راكت‌هايي استفاده مي‌كنند كه سايز گريپ آن بيش از اندازه بزرگ و يا كوچك است. يادتان باشد اگر سايز گريب شما نامناسب باشد علاوه بر اينكه باعث كاهش كيفيت بازي شما مي‌شود، ممكن است در بازيكن موجب بروز عارضه معروف تنيس به نام آرنج تنيس‌بازان شود. اين عارضه درد آزاردهنده‌اي را در ناحيه آرنج توليد مي‌كند. البته اگر سايز راكت شما كوچك است، چندان ناراحت نباشيد چون مي‌توانيد از نوار ضخيم به دور گريپ استفاده كنيد. اين كار باعث افزودن وزن راكت نمي‌شود و بالانس آن را هم به هم نمي‌زند. اما اگر سايز گريب راكت شما بزرگ است، چاره‌اي جز تعويض آن نداريد و هيچ راهي براي كوچك‌كردن آن وجود ندارد. شما براي تعيين ساده اندازه گريب مناسب چند راه داريد راه ساده آن اين است كه از مدل‌هاي شركت معروف ويلسون استفاده كنيد. اين مدل‌ها سايزهاي مختلف دست را نشان مي‌دهد و شما با قراردادن دست خود در اين مدل‌ها مي‌توانيد سايز گريپ‌ مناسب خود را حدس بزنيد. فروشندگان راكت تنيس حتما اين مدل‌ها را دارند، در غير اين صورت به راحتي مي‌توان آنها را از اينترنت به‌دست آورد. راه ساده ديگري هم هست. به اين صورت كه شما با خط‌كش از سر انگشت چهارم تا دور‌ترين چين عرض كف دست خود را اندازه بگيريد. سايز گريپ شما بايد دقيقا به اندازه اين مقدار اندازه‌گيري شده باشد.

سايز‌ سر‌‌ راكت: سر راكت‌ها به ساير متوسط، بزرگ و بسيار بزرگ تقسيم مي‌شود انتخاب سايز مناسب سر راكت از مهم‌ترين فاكتورهايي است كه هنگام خريد بايد به آن توجه داشته باشيد. راكت‌هايي كه سر بزرگي دارند هنگام ضربه‌زدن به توپ نيروي بيشتري توليد مي‌كنند. بنابراين تازه كاران كه از نيروي كافي برخوردار نيستند و همچنين نمي‌توانند دست خود را به خوبي تاب دهند بهتر است از راكت‌هايي كه سر كوچكي دارند استفاده نكنند. البته دقت كنيد وقتي قدرت كافي به‌دست آورديد، كنترل راكت‌هايي كه سر كوچكي دارند راحت‌تر است.

بالانس راكت: نقطه وسط در كل طول راكت را درنظر بگيريد. در فاصله‌اي از اين نقطه وسط مي‌توانيد راكت را به حالت بالانس درآوريد. اگر اين نقطه بالانس به نوك سر راكت نزديك باشد به آن راكت "سرسنگين" مي‌گويند و اگر اين نقطه به انتهاي دسته راكت نزديك باشد، به آن راكت "سرسبك" گفته مي‌شود. اگر نقطه بالانس دقيقا با نقطه وسط مطابق باشد به آن "سر بي‌طرف" گفته مي‌شود. راكت‌هاي "سرسنگين" براي افراد تازه كار مناسب‌تر است، زيرا اگرچه سنگين‌ترند اما قدرت بيشتري دارند. افراد حرفه‌اي بهتر است از راكت‌هاي <سرسبك> استفاده كنند.

سختي راكت: هرچه راكت نسبت به برخورد توپ انعطاف‌پذيري بيشتري داشته باشد، از قدرت پرتاب توپ مي‌كاهد. بنابراين راكت‌هايي كه سخت‌تر هستند نيروي بيشتري دارند. افراد تازه كار بهتر است از راكت‌هايي استفاده كنند كه سفتي بيشتري دارد. هرچه انعطاف‌پذيري راكت بيشتر باشد نيروي وارد به دست، بازو و شانه‌ها كمتر است. بنابراين اگر آسيب‌ديدگي در اين نواحي داريد از راكت‌هايي استفاده كنيد كه انعطاف‌ پذيرترند.

سيم‌هاي سر راكت: سيم‌هاي راكت از 16 سيم عمودي و 20 سيم افقي تشكيل شده‌اند. بنابراين هرچه سر راكت بزرگ‌تر باشد، فاصله خانه‌هاي آن از هم بيشتر مي‌شوند، هرچه فاصله ‌خانه‌ها نزديك‌تر باشد، قدرت ضربه و همچنين ايجاد حركات چرخشي بيشتر مي‌شود و هرچه سيم‌ها به هم نزديك‌تر باشند، كنترل ضربه راحت‌تر و عمر سيم‌هاي راكت بيشتر‌است. اما قدرت و ايجاد حركات چرخشي كمتر است.

طول راكت: راكت‌هاي معمول بين 27 تا 29 اينچ هستند. البته راكت‌هاي بيشتر از 27 اينچ هم وجود دارد. هرچه راكت‌ درازتر باشد سرعت حركات راكت، قدرت آن و ايجاد توپ‌هاي چرخشي توسط آن بيشتر است. البته كنترل راكت‌هاي بلندتر سخت‌تر است.

ضخامت سر راكت: اگر راكت‌ها ضخيم باشند قدرت بيشتري خواهند داشت و راكتي كه ضخامت كمتري دارند حركات چرخشي توپ را بهتر ايجاد مي‌كنند. در ضمن، راكت‌هايي كه سر آنها ضخامت كمتري دارند نيروي كمتري به بازو وارد مي‌كنند.

حالا كه يك راكت خوب خريديد بهتر است اطلاعاتي درباره فوايد اين ورزش روي اعضاي بدن به‌دست آوريد.

تنيس ورزشي است كه تمام اعضاي بدن شما را درگير مي‌كند. ورزش‌هاي زيادي نيستند كه بتوانند روي تمام اعضا اثر بگذارند. به‌طور مثال فوتبال را درنظر بگيريد، بيشتر باعث قوي‌شدن پاهاي شما مي‌شود و مقداري هم سلامت هوازي بدن شما را تامين مي‌كند، ولي روي ساير اعضاي شما اثري ندارد. ورزش تنيس به سرعت، قدرت، نيروي كافي و از همه مهم‌تر تفكر خوب براي شكست‌دادن حريف نياز دارد.

اثرات فكري: هر ضربه‌اي كه شما مي‌زنيد بايد يك نقشه خوب براي شكست دادن حريف خود در سر بپرورانيد و اين كار را بايد به سرعت انجام دهيد. در نتيجه نيروي تفكر شما بالا مي‌‌رود.

بازوها: شما مجبوريد دست‌هاي خود را براي دريافت و ايجاد ضربه به توپ تاب دهيد. اين كار باعث تقويت عضلات دو سر، سه سر، شانه و ساعدها مي‌شود، بنابراين بالاتنه شما از قدرت زيادي برخوردار خواهد شد.

انعطاف‌پذيري: تنيس‌ باعث مي‌شود كه عضلات كوچكي از بدن كه در حالت عادي كمتر كار مي‌كنند به كار افتند و انعطاف‌پذيري بدن بيشتر مي‌شود.

پاها: در بازي تنيس تمام عضلات ساق و ران شما به كار گرفته مي‌شوند و در نتيجه قدرت كافي به‌دست مي‌آورند.

گريپ: به دسته راكت كه نوارپيچ شده است گفته مي‌شود. اين همان قسمتي است كه بازيكن آن را در دست مي‌گيرد.

سر راكت: كاملا مشخص است كه اين همان قسمت بيضي‌شكل است كه توپ به آن برخورد مي‌كند.

بالانس راكت: اين اصطلاح به معناي اين است كه وزن راكت چگونه از دسته تا سر راكت توزيع شده است.

سفتي راكت: اين اصطلاح به معني مقاومت راكت در برابر تغيير بيضي‌شكل ناشي از اصابت توپ به سر راكت است.

قلب: بازي‌هايي كه در چند فاصله زماني متوالي انجام مي‌شوند بهترين اثر را در پيشرفت كاركرد سيستم قلبي - عروقي دارند. ورزش تنيس هم به همين صورت است، يعني ورزشكار پس از اينكه مدتي بازي كرد بين دو زمان بازي به مدت 20 تا 30 ثانيه استراحت مي‌كند. چنين حالتي آثار بسيار مطلوبي بر سيستم قلبي - عروقي دارد.

بهتر است كمي هم در مورد قوانين ورزش تنيس بدانيم:

هر مسابقه از سه ست )
set(‌‌ تشكيل شده است كه هر ست متشكل از چند بازي يا گيم است. يعني هر بازيكن كه بتواند شش بازي را ببرد، برنده يك ست )set(‌‌ خواهد بود. شمارش امتيازات در هر بازي به‌ اين صورت است كه از صفر تا سه را درنظر بگيريد. به هركدام از اين امتيازات، اعداد صفر، 15، 30 و 40 تعلق مي‌گيرد. يعني مثلا اگر بازيكن بتواند امتيازي از حريف مقابل بگيرد امتياز او 15 محسوب مي‌شود و الي آخر. چند اصطلاح هم هست كه بد نيست آنها را هم ياد بگيريم. مثلا اگر هر دو بازيكن 40 امتياز را بگيرد به آن مي‌گويند ديوس )deuce(‌‌. در اين حالت چون هر دو بازيكن 6-6 شده‌اند پس كسي كه امتياز طلايي را بگيرد برنده خواهد شد، دقيقا مثل بازي واليبال كه وقتي هر دو تيم به 125 امتياز مي‌رسند بازي آنها تا امتياز 27 ادامه مي‌يابد. به اين امتياز طلايي در تنيس ادونتج )advantage(‌ مي‌گويند. البته قوانين تنيس كمي پيچيده است كه از حوصله اين بحث خارج است. حالا يك راكت خوب خريديد و با قوانين اين ورزش و اثرات مفيد بدني آن آشنا شديد، خوبي در اين ورزش به‌دست آوريد و از آن لذت ببريد. 

 


مطالب مشابه :


مقاله انگلیسی برای درس فیزیولوژی

مقاله انگلیسی برای درس فیزیولوژی . TheUSMS population averaged 4.7 (+/- 4.4) hours moderate and 7.1 پزشکی ورزش
مقاله به زبان انگلیسی با ترجمه فارسی

مقاله به زبان انگلیسی با با اينکه واليبال در آغاز ورزش سالني بود و در محل هاي سرپوشيده
مقاله انگلیسی درباره فاکتور های آمادگی جسمانی

دانش و ورزش - مقاله انگلیسی درباره فاکتور های آمادگی جسمانی - علمی-ورزشی
ورزش ها در زبان فرانسه

آموزش و ترجمه زبان انگلیسی - ورزش ها در زبان فرانسه - آموزش، ترجمه و مقاله نویسی زبان انگلیسی
اهمیت تغذیه در ورزش

فقط مقاله - اهمیت تغذیه در ورزش مکالمات روزمره انگلیسی به روش خارق
مقاله درباره ورزش تنیس

به وبلاگ دانش بیست خوش آمدید. - مقاله درباره ورزش تنیس - بهنام ذاکری هستم دانشجوی رشته
مقاله ورزش دوچرخه سواری

تربیت بدنی وعلوم ورزش -مدیریت ورزشی - مقاله ورزش دوچرخه سواری - اطلاعات در مورد تربیت بدنی
مقاله انگلیسی ترجمه شده «بازاریابی ورزشی: مرور ادبیات نظری درمورد متغیرهای تصمیم‌گیری بازاریابی»

مقالات ترجمه شده مدیریت و مهندسی صنایع - مقاله انگلیسی ترجمه شده «بازاریابی ورزشی: مرور
مقاله ای به زبان انگلیسی در مورد ترجمه ی اسامی خاص The Translation of Proper Names

وبلاگ تخصصی زبان انگلیسی - مقاله ای به زبان انگلیسی در مورد ترجمه ی اسامی خاص The Translation of Proper
روانشناسی ورزش

روانشناسی ورزش و مقالات روان شناسی و مشاوره به دو زبان فارسی و انگلیسی. ارسال مقاله
برچسب :