دیون

 

دستوالعمل دیون بلا محل موضوع مواد 8 و 58 قانون محاسبات عمومی کشور
در اجرای مواد(8) و(58) قانون محاسبات عمومی کشور انواع دیون بلامحل ونحوه رسیدگی و اعلام موافقت وزارت امور اقتصادی و دارایی با پرداخت دیون مذکور بشرح زیر ابلاغ می گردد:
(1) - انواع دیون بلامحل :
انواع دیون بلامحل موضوع ماده(8) قانون محاسبات عمومی کشور که دراجرای ماده(58) قانون مذکور با موافقت وزارت امور اقتصادی و دارایی حسب مورد از محل اعتبار جاری دیون بلامحل مندرج در بودجه و یا موافقت نامه شرح فعالیت وزارتخانه ها ومؤسسات دولتی و دستگاه های اجرایی محلی قابل پرداخت می باشد بشرح زیر است :
(الف)- وجوه محکوم به دولت در مورد احکام قطعی دادگاهها و اوراق لازم الاجراء ثبتی و دفاتر اسناد رسمی و یا اجرای دادگاهها و سایر مراجع قانونی موضوع قانون نحوه پرداخت محکوم به دولت و عدم تامین و توقیف اموال دولتی «مصوب 15/8/1365».

 (ب) - انواع بدهی به وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی و شرکتهای دولتی بابت خدمات انجام شده مانند حق اشتراک و بهای آب و برق مصرفی و هزینه های مخابرات، پست و هزینه های مشابه که خارج از اختیار دستگاه اجرایی زائد بر اعتبار مصوب ایجاد شده باشد.
(ج-1)- دیون مربوط به هزینه های پرسنلی از قبیل ترفیع و ارتقاء گروه، هزینه سفر و نقل و انتقال ناشی از انتصابات ضروری ،حق عائله مندی، کمکهای غیرنقدی و سایر هزینه های پرسنلی که بر اثر تصویب و اجرای قوانین و مقررات قانونی خارج از اختیار دستگاه اجرایی زائد بر اعتبارات مصوب مربوط ایجاد شده و یا اعتباری برای آنها منظور نگردیده مشروط بر آنکه پرداخت آن موکول به وجود اعتبار نشده باشد.
(ج-2)- دیون مربوط به فوق العاده روزانه ماموریت و هزینه سفر افراد و یا واحدهای نظامی و انتظامی و قضایی و امنیتی که در ارتباط با حوادث اضطراری و ناگهانی نظیر جنگ، شورش و یا مسائل مهم و حائز فوریت قضایی و امنیتی به ماموریت اعزام و یا ماموریت آنها تمدید می گردد.
(ج-3)- دیون مربوط به هزینه های درمانی و بهداشتی دستگاههای مسئول بهداشت و درمان ناشی از افزایش غیرعادی و غیر قابل پیش بینی بیماران به علت حوادث مهم و ناگهانی از قبیل شیوع بیماریهای همه گیر، وقوع سیل و زلزله و جنگ و آتش سوزی.
(ج-4)- دیون مربوط به پاداش پایان سال کارکنان دولت که به موجب تصویب نامه هیئت وزیران باستناد قوانین استخدامی به طور عمومی برقرار گردیده مشروط برآنکه پرداخت آن منوط به وجود اعتبار نشده باشد.
(ج-5)- سایر بدهیهای موضوع بند(ج)ماده(8) قانون محاسبات عمومی کشور که علاوه بر موارد فوق خارج از اختیار دستگاههای اجرائی، زائد بر اعتبارات مصوب ایجاد شده و یا اعتباری برای آنها منظور نشده باشد به شرط انطباق با مفاد ماده(8) مذکور، حسب مورد بنا به پیشنهاد دستگاه اجرایی مربوط و موافقت وزارت امور اقتصادی و دارائی.
(2)- مرجع و نحوه رسیدگی به دیون بلامحل در مرکز:
(الف)- به منظور رسیدگی به دیون بلامحل وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی در مرکز از نظر انطباق دیون مذکور با مفاد ماده(8) قانون محاسبات عمومی کشور و این دستورالعمل کمیسیون سه نفره ای تحت عنوان «کمیسیون رسیدگی به دیون بلامحل» در وزارت امور اقتصادی و دارائی (اداره کل نظارت بر اجرای بودجه) با شرکت نمایندگان ادارات کل نظارت براجرای بودجه ، نظارت مالی وامور ذیحسابیها و خزانه تشکیل می گردد . نمایندگان مزبور بنا به پیشنهاد مدیران کل ادارات مربوط و حکم معاون هزینه و خزانه دار کل کشور تعیین خواهند شد.
(ب)- وزارت امور اقتصادی و دارائی(معاونت هزینه و خزانه داری کل کشور)همه ساله تا پایان خردادماه برنامه زمان بندی شده رسیدگی به دیون بلامحل موضوع این دستورالعمل را تنظیم به دستگاههای اجرائی ذیربط اعلام خواهد نمود.
(ج)- وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی مستقر در مرکز موظفند فهرست دیون بلامحل مشمول این دستورالعمل را به استثنای موارد موضوع بند(هـ)ردیف(2)این دستورالعمل با درنظر گرفتن اعتبار جاری مصوب مربوط و صورت ریزی که مبنای پیش بینی و تصویب اعتبار مذکور بوده در چهار نسخه تنظیم و پس از امضاء  وزیر یا رئیس مؤسسه مربوط و یا مقام مجاز از طرف ایشان و ذیحساب مربوط حداقل یک هفته قبل از موعد مقرر در برنامه زمان بندی شده موضوع بند(ب) فوق همراه با اصل مدارک مورد استناد به وزارت امور اقتصادی و دارایی(اداره کل نظارت براجرای بودجه) ارسال دارند تا در کمیسیون رسیدگی به دیون بلامحل مطرح و مورد رسیدگی واقع شود.
(د)- کمیسیون رسیدگی به دیون بلامحل مکلف است در مواعد مقرر در برنامه زمان بندی شده موضوع بند(ب) ردیف(2) این دستورالعمل به فهرست دیون بلامحل واصله از وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی و مدارک منضم به آنها با حضور ذیحساب مربوط یا معاون او رسیدگی و نتیجه را ضمن تنظیم صورتمجلس از طریق اداره کل نظارت بر اجرای بودجه برای اتخاذ تصمیم و اعلام به دستگاه اجرایی ذیربط به معاون هزینه و خزانه دار کل کشور گزارش نماید.
(هـ)- به منظور ایجاد تسهیل در امر پرداخت دیون بلامحل موافقت می شود وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی دیون بلامحل مشروحه ذیل:
(هـ-1)- وجوه مربوط به محکوم به وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی موضوع بند (الف) ردیف(1) این دستورالعمل.
(هـ-2)- بهای آب ، برق وگاز مصرفی ، هزینه های مخابرات و پست موضوع قسمتی از بند(ب) ردیف(1) این دستورالعمل.
(هـ-3)- دیون مربوط به ترفیع ،ارتقاء گروه ، حق عائله مندی و کمکهای غیرنقدی موضوع قسمتی ازبند(ج-1) ردیف(1) این دستورالعمل.
(هـ-4)- دیون مربوط به پاداش پایان سال موضوع بند(ج-4) ردیف(1)این دستورالعمل، را که زائد براعتبارات جاری مصوب ایجاد شده باشد بدون طرح در کمیسیون رسیدگی به دیون بلامحل با رعایت مقررات قانون محاسبات عمومی کشور و سایر ضوابط مقرر در این دستورالعمل از محل اعتبار جاری مصوب تخصیص یافته دیون بلامحل منظور در بودجه های مربوط پرداخت نمایند.
فهرست این قبیل دیون باید با امضاء مشترک وزیر یا رئیس مؤسسه مربوط و یا مقامات مجاز از طرف آنها و ذیحساب مربوط همراه با درخواست وجه مربوط به خزانه و نسخه ای از فهرست مذکور به اداره کل نظارت بر اجرای بودجه ارسال گردد.
(3)- مرجع و نحوه رسیدگی به دیون بلامحل در استانها:
(الف)در اجرای اصل عدم تمرکز و به منظور جلوگیری از مکاتبات و صرف وقت انسانی، با توجه به ماده(58) قانون محاسبات عمومی کشور اختیار و مسئولیت رسیدگی و اعلام موافقت با پرداخت دیون بلامحل موضوع ماده(8) قانون مذکور در مورد دستگاههای اجرائی محلی تابع نظام بودجه استانی وموسسات دولتی مستقر در مراکز استانها وشهرستانها به مدیران کل امور اقتصادی و دارائی استان مربوط تفویض می گردد که با رعایت کامل مفاد این دستورالعمل و سایر مقررات مربوط اقدام لازم معمول دارند.
(ب)- کمیسیون رسیدگی به دیون بلامحل در مرکز هراستان با شرکت معاون امور هزینه اداره کل امور اقتصادی و دارائی ، ذیحساب اداره کل نامبرده و یک نفر عضو واجد صلاحیت دیگر به انتخاب مدیرکل امور اقتصادی و دارائی استان مربوط تشکیل خواهد شد.
(ج)- اداره کل امور اقتصادی و دارائی هراستان همه ساله تا پایان خردادماه برنامه زمان بندی شده رسیدگی به دیون بلامحل دستگاههای اجرائی محلی تابع نظام بودجه استانی و مؤسسات دولتی مستقر در مرکز و شهرستانهای استان مربوط را تنظیم و به دستگاههای اجرائی ذیربط اعلام خواهد نمود.
(د)- دستگاههای اجرائی محلی تابع نظام بودجه استانی و مؤسسات دولتی مستقر در مراکز استانها و شهرستانها مکلفند فهرست دیون بلامحل مشمول این دستورالعمل را به استثنای موارد موضوع بند(و) ردیف(3) این دستورالعمل با درنظر گرفتن اعتبار جاری مصوب مربوط و صورت ریزی که مبنای پیش بینی و تصویب اعتبار مذکور بوده در چهار نسخه تنظیم و پس از امضاء بالاترین مقام دستگاه اجرایی مربوط و یا مقام مجاز از طرف ایشان و ذیحساب ذیربط حداقل یک هفته قبل از موعد مقرر در برنامه زمانبدی شده موضوع بند (ج) ردیف( 3 )این دستورالعمل همراه با اصل مدارک مورد استناد به اداره کل امور اقتصادی و دارائی استان ارسال دارند تا در کمیسیون رسیدگی به دیون بلامحل مطرح و مورد رسیدگی واقع شود.
(هـ)- کمیسیون رسیدگی به دیون بلامحل مکلف است در موعد مقرر در برنامه زمان بندی شده موضوع بند(ج)ردیف(3) این دستورالعمل به فهرست دیون بلامحل واصله از دستگاههای اجرائی تابع نظام بودجه استانی و مؤسسات دولتی مستقر در مرکز شهرستانهای استان مربوط و مدارک منضم به آنها با حضور ذیحساب مربوط یا معاون او رسیدگی و نتیجه را برای اتخاذ تصمیم و اعلام به دستگاه اجرائی ذیربط به مدیرکل امور اقتصادی و دارائی استان مربوط گزارش نمایند.
(و)- به منظور ایجاد تسهیلات درامر پرداخت دیون بلامحل موافقت می شود دستگاههای اجرایی محلی تابع نظام بودجه استانی و مؤسسات دولتی مستقر در مراکز استانها و شهرستانها دیون بلامحل مشروحه ذیل:
(و-1)- وجوه مربوط به محکوم به وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی موضوع بند(الف) ردیف(1) این دستورالعمل.
(و-2)- بهای آب ، برق و گاز مصرفی ، هزینه های مخابرات و پست موضوع قسمتی از بند(ب) ردیف(1) این دستورالعمل.
را که زاید بر اعتبارات جاری مصوب ایجاد شده باشد بدون طرح در کمیسیون رسیدگی به دیون بلامحل با رعایت مقررات قانون محاسبات عمومی کشور وسایر ضوابط مقرر در این دستورالعمل از محل اعتبار جاری مصوب تخصیص یافته دیون بلامحل منظور در بودجه های مربوط پرداخت نمایند. فهرست این قبیل دیون باید با امضای مشترک بالاترین مقام دستگاه اجرایی یا رئیس مؤسسه مربوط و یا مقامات مجاز از طرف آنها و ذیحساب ذیربط همرکه با درخواست وجه حسب مورد به خزانه یا نمایندگی خزانه در استان مربوط ونسخه ای از آن به اداره کل امور اقتصادی و دارائی استان مربوط ارسال گردد.
(4)- دیون بلامحل طرحهای عمرانی
دیون بلامحل موضوع ماده(8) قانون محاسبات عمومی کشور که بر اثر اجرای طرحهای عمرانی ایجاد می شود با توجه به مفاد قسمت اخیر ماده(58) قانون مذکور با تایید وزارت برنامه و بودجه از محل اعتبارات عمرانی مربوط قابل پرداخت خواهد بود و فهرست انواع دیون بلامحل موضوع بند(ج) ماده(8) قانون فوق الذکر در مورد طرحهای عمرانی متعاقبا از طرف وزارت امور اقتصادی و دارائی تعیین و اعلام خواهد گردید.
(5)- مقررات متفرقه
(الف)- پرداخت فوق العاده روزانه ماموریت و هزینه سفر ماموریت  (به استثنای موارد مذکور در بند(ج-2) ردیف(1) این دستورالعمل ) و فوق العاده اضافه کار ساعتی و پاداش(به استثنای مورد مذکور در بند(ج-4) ردیف(1) این دستورالعمل) و اصل حقوق و فوق العاده شغل استخدام جدید و همچنین هزینه های مربوط به تهیه لباس جهت تحویل به مستخدمین و هزینه های مربوط به اجرای قراردادها اعم از خرید کالا یا خدمت و هزینه های مربوط به خرید وسائل اداری وهزینه های سرمایه ای و مشابه آنها و سایر هزینه هایی که اصولا انجام آنها مشروط به وجود اعتبار است و به طور کلی تعهداتی که به طور اختیاری زائد بر اعتبار مصوب و یا برخلاف مقررات ایجاد شود خارج از شمول مواد(8) و(58) قانون محاسبات عمومی کشور بوده و باید در مورد آنها بر طبق مفاد مواد (92)و(93) قانون مذکور از محل اعتبار مواد مربوط همان سال یا سال بعد اقدام شود و به همین جهت این قبیل دیون و تعهدات قابل طرح و پذیرش در کمیسیون رسیدگی به دیون بلامحل موضوع این دستورالعمل نخواهد بود.
ذیحساب موظف است پرداخت هر گونه وجهی در ارتباط با مواد (92)و(93) قانون مذکور را همزمان به وزارت امور اقتصادی و دارائی و دیوان محاسبات کشور گزارش نماید.
(ب)- رسیدگی های کمیسیونهای موضوع بند(الف) ردیف(2)وبند(ب) ردیف(3)این دستورالعمل صرفا ناظر بر انطباق نوع دین با مفاد ماده(8) قانون محاسبات عمومی کشور وضوابط مقرر در این دستورالعمل بوده و مسئولیت صحت مبلغ دین و محاسبه ریز آن و رعایت سایر مقررات مربوط، براساس قانون محاسبات عمومی کشور حسب مورد بر عهده ذیحساب و دستگاه اجرائی ذیربط خواهد بود.
محمدجواد ایروانی وزیر امور اقتصادی و دارائی


مطالب مشابه :


شرح وظايف اداره کل امور اقتصادي و دارايي

شرح وظايف اداره کل امور اقتصادي و دارايي مالي سازمان امور اقتصادي و سايت مرجع تخصصي
لغو تصویب نامه پرداخت فوق العاده ویژه به میزان حداکثر تا سی و پنج درصد (۳۵٪) حقوق و فوق العاده های م

مالي سازمان امور اقتصادي و دارئي استان كرمانشاه. امور اقتصادي و دارايي
آيين نامه اجرايي بند (ز) تبصره (۱۹) قانون بودجه سال ۱۳۹۳ كل كشور

مالي سازمان امور اقتصادي و كرمانشاه. وزارت امور اقتصادي و دارايي
لغو بخشنامه هاي شماره 107394 و 107393مورخ 15/5/1392معاون اول رئيس جمهور

نظارت مالي سازمان امور اقتصادي و دارئي امور اقتصادي و دارايي استان كرمانشاه.
آیین‌نامه اجرایی ماده (26) قانون ارتقای سلامت نظام اداری و مقابله با فساد

نظارت مالي سازمان امور اقتصادي و دارئي امور اقتصادي و دارايي استان كرمانشاه.
نامه ديوان محاسبات استان كردستان در خصوص قسمت اخير بند 122 قانون بودجه 92

نظارت مالي سازمان امور اقتصادي و دارئي امور اقتصادي و دارايي استان كرمانشاه.
قانون ساماندهي و حمايت از توليد و عرضه مسكن و آيين نامه اجرائي ماده (۸) آن

مالي سازمان امور اقتصادي و كرمانشاه. وزارت امور اقتصادي و دارايي به
دیون

نظارت مالي سازمان امور اقتصادي و دارئي امور اقتصادي و دارايي استان كرمانشاه.
روش حسابداري نقدي و تعهدي در يک نگاه

نظارت مالي سازمان امور اقتصادي و دارئي امور اقتصادي و دارايي استان كرمانشاه.
برنامه عملیاتی اصلاح نظام اداری در سال ۱۳۹۳

نظارت مالي سازمان امور اقتصادي و دارئي امور اقتصادي و دارايي استان كرمانشاه.
برچسب :