کادر های زیبا

از این کادر ها برای زیبا کردن کامنت ها میشه استفاده کرد

البته برای وبلاگ الان تصاویر رنگی وحتی متحرک زیبایی هست

اما از همین کادرها هم میتونین استفاده کنید

میتونین با سلکت کردنشون رنگشون کنین و حتی فضای بینشون هم قابل رنگ آمیزیه(با رنگ زمینه)


+-------------------------------------------------------------------+ | = : = : = : = : = : = : = : = : = : = : = : = : = : = : = : = : = | |{>/-------------------------------------------------------------\<}| |: | | :| | :| |: | |: | | :| | :| |: | |: | | :| | :| |: | |: | | :| | :| |: | |: | | :| | :| |: | |: | | :| | :| |: | |: | | :| | :| |: | |{>\-------------------------------------------------------------/<}| | = : = : = : = : = : = : = : = : = : = : = : = : = : = : = : = : = | +-------------------------------------------------------------------+

----------------------------------------------------------------- : + - \ | / - \ | / - \ | / - \ | / - \ | / - \ | / - \ | / - + : : | <-------------------------------------------------------> | : : / : : \ : : - : : - : : \ : : / : : | : : | : : / : : \ : : - : : - : : \ : : / : : | : : | : : / : : \ : : - : : - : : \ : : / : : | <-------------------------------------------------------> | : : + - / | \ - / | \ - / | \ - / | \ - / | \ - / | \ - / | \ - + : -----------------------------------------------------------------

.-. .-. .-. .-. .-. .-. .-. .-. .-. .' `._.' `._.' `._.' `._.' `._.' `._.' `._.' `._.' `. ( . .-. .-. .-. .-. .-. .-. .-. . ) `. `._.' `._.' `._.' `._.' `._.' `._.' `._.' `._.' .' ) ) ( ( ,' ,' `. `. ( ( ) ) `. `. .' .' ) ) ( ( ,' ,' `. `. ( ( ) ) `. `. .' .' ) ) ( ( ,' ,' `. `. ( ( Normand ) ) `. `. Veilleux .' .' ) ) _ _ _ _ _ _ ( ( ,' .' `. .' `. .' `. .' `. .' `. .' `. .' `. .' `. `. ( ' _ `-' _ `-' _ `-' _ `-' _ `-' _ `-' _ `-' _ ` ) `. .' `. .' `. .' `. .' `. .' `. .' `. .' `. .' `. .' `-' `-' `-' `-' `-' `-' `-' `-' `-'

, ..--'_| / \.' : ;--- . | \/ - | .\ |`./ `, ..---'| ;--- . \_/.-./ .'| \ ; _\..-. _ / \.'`: |`./ `,,' `. | _ / \'/ | _.\_ | .' `,| \/ - | ; _\.| _|_.,-._.' \ | |/ '.-'\./ `._.-,._|_ /- / .-''. \ ,' / \-.| \ |\ \| // | /| / |.-/ \ `,--' |_ / /`-., `'-| \_.,`-'_/_.' `._'.-.' `._\_`-',._/ | \ \''-'`/ .-.._\ / \_.'; | ,' `. | _| ;`._/ \ / _'.__.-' _ | .' `'-.| / ; _|_.,-._.' \; \ |.-.-.,/` `\ / `._.-,._|_ \._.'`'-',' / \-.| \ |`-'``._./ /` / _ |`-. | / |.-/ \ `, | \_.,`-'_/_.' | ;.` \ / \ .--- `._\_`-',._/ | \ / \_.';' | .`-/'.-,'`'\ | |`./ | ;`._/ \ / '-.| / ; | \ |`-\ _/_.' ; _\.|; \ |.-' `._.'`'-' \_.`'`-'' | _.' \ '.`-'``._./ | `,_.' '\.'| `'--' _ .-. _'.-.' / | /_ ; .''-.,' `. | _ ,' `. ||_ ' / ,.-'\ \ _|_.,-._./ \ _|_.,-._.' \._-` \''-',' / \-.| \ | /` / \-.| \ |_/-., `-._| \_.,`-'_/_.' | \_.,`-'_/_.'\-'/ \ / \_.'; | \ / \_.'; |__.' .'_ '-| / ; .-. .-.'-.| / ; _`. / _.'\ \._.'`'-''`. | _ _ | .' `,\._.'`'-''._ ; |.'\ .' _|_.,-._.' \ / `._.-,._|_ `. \'.| '---'` _,' / \-.| \ | _ | / |.-/ \ `,-''. `'---' .'_| \_.,`-'_/_.' /` `\,.-. `._\_`-',._/ | / /`-., / _.\ / \_.'; | .-'| _ \ \| ;`._/ \ /\''-'`/ |.'\ '-| / ; / \ / '.; |; \ |.-`'.__.-' '---'` .\._.'`'-' | /`'`,-.`\-'. `-'``._./ /_ .'\ .''`._\_ /-'| / | /\`_`.mx : .' \;,.-'\ \ _`| ``-'`'._/-. | |'._ ; |/ | ,' \''-''/ /`._,' |/ /| \'. \'.| '---' `-.__.' _'-' | |\ . `'---' / /| ;\ / | | |\ . '.\/ \ /.\ | ` '.| / '`

.-----------------------------------------------------------------. / .-. .-. \ | / \ / \ | | |\_. | | /| | |\| | /| |\ | |/| | `---' | | `---' | | | | | * | |-----------------------------------------------------| | \ | | / \ / \ / `---' `---' .---. / . \ |\_/| | | | /| .----------------------------------------------------------------' | / .-. | | / \ | | |\_. | | |\| | /| | | `---' | | | | | * | | / | |----------------------------------------------------------' \ | \ / `---'
{}{}{}{}{}{}{}{}{}{}{}{}{}{}{}{}{}{}{}{}{}{}{}{}{}{}{}{}{}{}{}{}{}{} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {}{}{}{}{}{}{}{}{}{}{}{}{}{}{}{}{}{}{}{}{}{}{}{}{}{}{}{}{}{}{}{}{}{}

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

OoOoOoOoOoOoOoOoOoOoOoOoOoOoOoOoOoOoOoOoOoOoOoOoOoOoOoOoOoOoOoOoOoO 8 8 O O 8 8 O O 8 8 O O 8 8 O O 8 8 O O 8 8 O O 8 8 O O 8 8 O O 8 8 O O 8 8 OoOoOoOoOoOoOoOoOoOoOoOoOoOoOoOoOoOoOoOoOoOoOoOoOoOoOoOoOoOoOoOoOoO

.-"-._,-'_`-._,-'_`-._,-'_`-._,-'_`-,_,-'_`-,_,-'_`-,_,-'_`-,_,-'_`-,. ( ,-'_,-<.>-'_,-<.>-'_,-<.>-'_,-<.>-'_,-<.>-'_,-<.>-'_,-<.>-'_,-~-} ;. \ \.'_>-._`-<_>-._`-<_>-._`-<_>-._`-<_>-._`-<_>-._`-<_>-._`-._~--. \ . /\ \/ ,-' `-._,-' `-._,-' `-._,-' `-._,-' `-._,-' `-._,-' `-._`./ \ \ . ( (`/ / `/ /.) ) . \ \ / \ / / \ / . \ \') ) ( (,\ \ . / \ / / \ / \ \ . dc(`/ / / /.) ) . \ \ / \ / / \ / . \ \') ) ( (,\ \ . / \ / / \ / \ \ . ( (`/ / / /.) ) . \ \ / \ / / \ / . \ \') ) ( (,\ \ . / \ / / \ / \ \ . ( ( / / / /.) ) . \ \ / \ / / \ /. \ \') ) ( (,\ \ . / \ / / \ / \ \ . ( ( / / / /.) ) . \ \ / \ / / \ / . \ \') ) ( (,\ \ . / \ / / \ / \ \ . ( ( / / / /.) ) . \ \ / \ _ _ _ _ _ _ / / \ /. \ `.\ `-._,-'_`-._,-'_`-._,-'_`-._,-'_`-._,-'_`-._,-'_`-._,-'_/,\ \ . ( `. `,~-._`-<,>-._`-<,>-._`-<,>-._`-<,>-._`-<,>-._`-<,>-._`-=,' ,\ \ . `. `'_,-<_>-'_,-<_>-'_,-<_>-'_,-<_>-'_,-<_>-'_,-<_>-'_,-<_>-'_,"-' ; . `-' `-._,-' `-._,-' `-._,-' `-._,-' `-._,-' `-._,-' `-._,-' `-.-' . ...................................................................... . o \ o / _ o __| \ / |__ o _ \ o / o . . /|\ | /\ __\o \o | o/ o/__ /\ | /|\ . . / \ / \ | \ /) | ( \ /o\ / ) | (\ / | / \ / \ . . ....................................................... . . \ o / . . \ o / . . | . . | . . / \ . . / \ . . . . . . _ o . . _ o . . /\ . . /\ . . | \ . . | \ . . . . . . . . . . __\o . . __\o . . /) | . . /) | . . . . . . __| . . __| . . \o . . \o . . ( \ . . ( \ . . . . . . \ / . . \ / . . | . . | . . /o\ . . /o\ . . . . . . |__ . . |__ . . o/ . . o/ . ./ ) . ./ ) . . . . . . . . . . o/__ . . o/__ . . | (\ . . | (\ . . . . . . o _ . . o _ . . /\ . . /\ . . / | . . / | . . . . . . \ o / . . \ o / . . | . . | . . / \ . . / \ . . ....................................................... . . o \ o / _ o __| \ / |__ o _ \ o / o . . /|\ | /\ __\o \o | o/ o/__ /\ | /|\ . . / \ / \ | \ /) | ( \ /o\ / ) | (\ / | / \ / \ . dc.....................................................................

کادرهای زیبا برای کامنت گذاری+شکل برای کامنت گذاری+کامنت زیبا+کادر برای اطلاع آپ بودن
+کامنت من آپ هستم+شکلک با حروف+ کادر با حروف+زیبا سازی کامنت+comment ziba+sheklak

baray comment+shape for comment+border for comment
resource:http://www.chris.com
 


مطالب مشابه :


کادر های زیبا

از این کادر ها برای زیبا کردن کامنت ها میشه استفاده کرد البته برای وبلاگ الان تصاویر رنگی
تصاویری از حاشیه ها و کادر های زیبا

کودک امروز - تصاویری از حاشیه ها و کادر های زیبا - http://hiran67.persiangig.com/image/کادر/104.jpg.
ابزار ساخت کد کادر متنی حرفه ای و زیبا

طنین , زیبا و دلنشین - ابزار ساخت کد کادر متنی حرفه ای و زیبا - عاجز ترین مردم کسی است که
کادر های زیبا و متنوع برای نقاشی کودکان

پیش دبستانی نمونه (سه ستاره) فرشته ها - کادر های زیبا و متنوع برای نقاشی کودکان - فرشته ها
اردوی زیبا کنار به روایت تصویر !

کادر سایه. تریبون آزاد اهالی دانشکده صدا و سیما. اردوی زیبا کنار به روایت تصویر !
برچسب :