نمونه سوال طراحی امور گرافیکی با رایانه

 

6- اگر بخواهيم عصبانيت را با خط نشان دهيم كدام يك از خطوط زير مناسب تر است؟

الف: خطوط منحني                      ب: خطوط دايره اي                     

ج: خطوط شكسته                                   د: خط صاف عمودي

7- با برش يك سطح مربع به دو قسمت مساوي كدام يك از اشكال زير به وجود مي آيد؟

الف: دايره                                   ب: مثلث متساوي الساقين                                       

 ج: ذوزنقه                                   د: بيضي

8- كدام عامل زير در نمايش حجم موثر تر است؟

الف: بافت                                   ب: رنگ                                     

ج: نورو سايه ها                          د: جنسيت شي

9- خط افقي كدام يك از حالتهاي زير را بيشتر داراست؟

الف: سكون و آرامش        ب: ايستادگي و مقاومت               

 ج: ريختن و حركت                                    د: جنگ و خشونت

10- مجسمه يك پرنده جزو كدام يك از احجام زير است؟

الف: احجام هندسي                    ب: احجام سيال                         

ج: احجام غير هندسي                 د: احجام ايزومتريك

11- راههاي ايجاد اشكال جديد چيست؟

الف: برداشتن قسمتي از يك شكل                          ب: تكراراشكال                                        ج: تركيب اشكال                                                     د: همه موارد

12- شكل مثلث با كدام از رنگهاي زير هماهنگ است؟

الف: زرد                         ب: قرمز                                     

ج: سبز                                      د: آبي

14- اصطلاح بافتهاي بصري به كدام يك از بافتهاي زير اطلاق مي شود؟

الف: بافتهاي حسي                     ب: بافت طبيعت                          

ج: بافت ترسيمي                                     د: بافت پارچه

15- كدام دسته از مدادهاي زير جهت ايجاد بافتهاي نرم مناسب است؟

الف: گروه مدادهاي  H        ب: گروه مدادهاي  HB                  

ج:  گروه مدادهاي  F                       د: گوه مدادهاي  B

16- تكنيك آبرنگ متناسب با كدام يك از مقواهاي زير بهتر قابل اجرا است؟

الف: كاغذ                                   ب: مقواي گلاسه

ج: مقواي بافت دار ضخيم              د: كاغذ ابروباد

17- سايه يك حجم هنگام غروب آفتاب روي زمين به چه صورت شكل مي گيرد؟

الف: تشكيل نمي شود     ب: زير خود حجم تشكيل مي شود            

ج: يك سايه كشيده تشكيل مي شود                      د: به صورت دايره اي

18- كدام يك از دو رنگ زير مكمل و متضاد يكديگر هستند ؟

الف: سبز با قرمز              ب: زرد با آبي                             

ج: نارنجي با زرد                          د: آبي با سبز

19- نقشه يك فرش كدام نوع تركيب بندي زير را داراست؟

الف: تركيب بندي متوازي               ب: تركيب بندي متقارن 

ج: تركيب بندي دايره اي                 د: تركيب بندي متوازن

20- تصوير روبرو كدام نوع ريتم را ايجاد كرده است؟

الف: ريتم تركيبي             ب: ريتم متصاعدي                                  

 ج: ريتم جهنده                              د: ريتم ايستاده

21- با تقسيم يك كاغذ  A4 به دو قسمت مساوي ، كدام يك از كاغذهاي زير ايجاد مي شود؟

الف:  B5                                    ب: A6                                      

ج: C6                                       د: A5

22- كادر يك پوستر جهت نصب در ايستگاه  متر و بهتر است كدام يك از كادرهاي زير باشد؟

الف: كادر افقي                          ب: كادر عمودي

ج: كادر دايره اي                           د: كادر مثلثي

23- ابزار  pencil جزء كدام دسته از ابزارها است؟(در برنامه فتوشاپ)

الف: ابزارهاي اثر پذير        ب: ابزارهاي كمكي                                 

 ج: ابزارهاي اثر گذار                       د: ابزارهاي انتخاب تصوير

24- ابزارهاي اصلي برنامه فتوشاپ در كدام قسمت زير وجود دارد؟

الف: menu bar             ب: Tool Box                           

 ج: property Bar                      د: status Bar

25- گزينه Image size كدام عمل زير را مي تواند انجام دهد ؟

الف: تغيير سايزتصوير        ب: تغيير رنگ تصاوير                    

 ج: تغيير حالت استاندارد تصاوير       د: تغيير نام تصوير

26- كليد ميان بر نمايش پالت لايه ها كدام است؟

الف: F5                          ب: Alt + shift                                    

ج: F7                                        د: space

27-  كدام فرمان زير خط كش ها را در اطراف تصوير ظاهر مي كند ؟

الف: view / Rulers       ب: Image / Imagesize                      

ج: File / page setup               د: print size

28- ابزار عصاي جادويي magic wand كدام عمل زير را مي تواند انجام دهد ؟

الف: تغيير رنگ تصاوير                              ب: تغيير نام تصاوير                       

ج: انتخاب رنگهاي شبيه به هم در تصوير     د: پاك كردن قسمتي از تصوير

29- جهت آوردن خطوط راهنماي افقي كدام عمل زير را بايد انجام داد؟

الف: كليك روي خط كش افقي و كشيدن و رها كردن درون صفحه       

ب: استفاده از گزينه  show Guid line                        

ج: زدن كليد  f4                                                     د: فشار دادن همزمان كليدهاي  Alt + F۷

30- كدام گزينه زير مي تواند تصاوير را جهت صفحات اينترنتي ذخيره كند ؟

الف: save as                 ب: Export                               

ج: save For web                     د: import

31- فرمت اصلي فتوشاپ كه قابليت ذخيره تصوير با لايه هاي باز را  داراست كدام گزينه زير است؟

الف: CDR                      ب: FMH                                   

ج: PSD                                     د: JPG

32- كدام يك از گزينه هاي زير رنگ تصاوير را بر عكس مي كند ؟

الف: inverse                 ب: select All                           

ج: Drop shadow                     د: Bit map

33- از پالت  History چه استفاده اي مي توان كرد ؟

الف: اضافه كردن يك لايه جديد به پالت  layers            ب: تغيير رنگ لايه ها                                      

ج: ايجاد يك سند جديد                                         د: بازگشت به عمليات هاي گذشته

34- كدام گزينه زير از زير مجموعه  Trans Form قابليت چرخش اشياء را داراست؟

الف: skew                     ب: scale                                  

ج:  Rotate                               د: Distort

35- گزينه select All كدام عمل زير را انجام مي دهد؟

الف: انتخاب كل تصوير                    ب: انتخاب قسمتي از تصوير                     

 ج: انتخاب رنگهاي قرمز تصوير        د: انتخاب قسمتهاي خالي تصوير

36- كدام رزولوشن كيفيت تصوير براي ساخت تصاوير جهت فرستادن بر روي اينترنت مناسب تر است؟

الف: 800                                    ب: 1000                                   

ج:300                                        د: 72

37- كدام گزينه زير مي تواند تمامي لايه ها را در هم ادغام كرده و به يك لايه تبديل كند ؟

الف:  group                           ب: marge                               

 ج: Flatten Image                    د: Arrange

38-   گزينه  Brightness توانايي انجام كدام عمليات زير بر روي تصوير را داراست؟

الف: روشنايي تصوير                                 ب: تضاد رنگها                            

ج: تنظيم رنگ قرمز درتصوير                        د: تغيير رنگ تصاوير

39- فيلتر  Blur چه عملي روي تصاوير انجام ميدهد ؟

الف: تصاوير را واضح مي كند                    ب: يك لايه سبز رنگ روي تصاوير ايجاد مي كند                    ج: تصاوير را ناواضح و مات مي كند             د: يك لايه قرمز رنگ روي تصاوير  ايجاد ميكند

40- كدام  mode يا حالت زير جهت تصاوير چاپي مناسب تر است و رنگهاي تصوير را شبيه به رنگهاي چاپ روي مانيتور نمايش مي دهد ؟

  الف :   RGB                 ب:     Gray scale          

ج: CMYK           د: lab color


مطالب مشابه :


نمونه سوال طراحی امور گرافیکی با رایانه

نمونه سوال طراحی امور گرافیکی با نمونه سوالات سال سوم نمونه سوالات سال
نمونه سوال طراحی امور گرافیکی با رایانه

نمونه سوال طراحی امور گرافیکی با نمونه سوال طراحی امور سوالات طراحی گرافیک
نمونه سوالات درس طراحی گرافیکی رنگی

نمونه سوالات درس طراحی گرافیکی
نمونه سوالات درس طراح امور گرافیکی با رایانه

نمونه سوالات درس طراح امور گرافیکی با نمونه سوالات درس طراح امور گرافیکی با رایانه .
دانلود نمونه سوالات امتحان نهایی طراحی امور گرافیکی با رایانه

قابل توجه بچه های دوم کامپیوتر دانلود نمونه سوالات دوم کامپیوتر درس طراحی امور گرافیکی با
نمونه سوال طراحی امور گرافیکی با رایانه (فتوشاپ)

نمونه سوال طراحی امور نمونه سوال طراحی امور گرافیکی با سوالات طراحی گرافیک
نمونه سوال درس طراح امور گرافیکی

نمونه سوال درس طراح امور گرافیکی تقسیم بندی کتاب ها برای طراحی نمونه سوالات مسابقات
نمونه سوالات رايانه كار پيشرفته+نمونه سوالات طراحی امور گرافیکی با رایانه(فتوشاپ)

وبلاگ رسمی روستای تیغدر - نمونه سوالات رايانه كار پيشرفته+نمونه سوالات طراحی امور گرافیکی
برچسب :