نمونه سئوالات درس ماشینهای کشاورزی

نمونه سوالات درس ماشین های کشاورزی 1


( صفحه 82 )1- موتور وسیله ای استکه...
1- کار انجام میدهد
2- تولید قدرت میکند(گزینه ی درست)
3- کار و تولید قدرت
4- هیچکدام
2- تراکتور تشکیلشده است از : (صفحه ی 31)
1- ماشین
2- موتور
3- ماشین و موتور ( گزینه ی درست )
4- هیچکدام
3- کدام یک ازعملیات زیر جزو کارهای کششی است :
1- شخم زدن
2- کشت بذر
3- وجین و سله شکنی
4- هر سه مورد (گزینه ی درست )
4- کدام عملیات جزو کارهای در جا نیست:
1- عملیات برداشت (گزینه ی درست )
2- کوبیدن خرمن
3- تلمبه کردن آب
4- آسیاب کردن
5 - منابع قدرتعبارتند از :
1- حیوانات اهلی و باد
2- آب جاری برق
3- موتر های حرارتی حیوانات اهلی
4- هر سه مورد ( گزینه ی درست )
6 - معایب استفاده از قدرت باد : (صفحه ی 81)
1- پر هزینه بودن ودر دسترس نبودن
2- پر هزینه بودن و انرژی کم تولید کردن
3- انرژی کم تولید کردن و در دسترس نبودن
4- در دسترس نبودن تحت کنترل نبودن (گزینه ی درست )
7- در یک آسیاب بادی قطر چرخ آسیاب بادی 2 فوت وسرعت باد 6 مایل در ساعت است قدرت تنوری جبهه هوایی کار ناحیه ی دایره ای شکل عمودبر مسیر حرکت هوا را حساب کنید؟(صفحه 18)
1-0/01
2-0/02
3-0/03
4-0/06
8- معایب ایجاد شده به وسیله ی آب جاری به چه عواملی بستگی دارد؟ (صفحه ی 19)
1- حجم آب جاری- سرعت آب جاری
2 - حجم آبجاری - ارتفاع ریزش آب جاری
3 - سرعت آبجاری با ارتفاع ریزش
4- حجم ارتفاع و سرعت آب جاری
9 - قطر چرخ دندهمیل بادامک ..... میل لنگ است. ( تعداد دندانه های میل بادامک دو برابر میل لنگ است )
1- مساوی
2- دو برابر
3- دو برابر نیم
4- نصف ( گزینه ی درست )
10 - اختلاف موتور دوزمانه با ساختمان موتور چهار زمانه در این است که :
1- در دو زمانه پیستون 2 بار رفت برگشت کرده ودر چهارزمانه 4 بار
2- در دو زمانه ساختمان ساده ودرچهار زمانه ساختمان پیچیده بوده
3- موتور دو زمانه سوپاپ ندارد چهار زمانه سوپاپ دارد (گزینه ی درست)
4- هیچکدام
11-دهانه یبکارفته در موتورهای دو زمانه عبارت است ازصفحه ی 91)
1- دهانه ی ورودی- دهانه ی خروجی- دهانه انتقال رگیرنده
2- دهانه ی ورودی- دهانه ی انتقال دهنده
3- دهانه ی خروجی - دهانه ی انتقال گیرنده
4- دهانه ی ورودی- دهانه خروجی - دهانه انتقال دهنده ( گزینه ی درست )
12- کدامیک از خصوصیات زیرجزء مزایای موتورهای سیکلدو زمانه نیست؟
1- وزن آن نسبت به قدرت تولید شدده سبکتر است
2- ساختمان آن ساده تر است
3- از نظر مصرف سوخت با صرفه است( گزینه ی درست)
4- تکرار ضربات قدرت در آنها بیشتر است
13- فرقموتور دیزل و بنزینی در چیست؟
1- موتور دیزل شمع ندارد بنزینی دارد ( گزینه ی درست )
2- موتور دیزل دو زمانه است بنزینی چهار زمانه و دوزمانه
3-در موتور دیزل هوا و سوخت از دو مجرای مختلف وارد شده ولی در بنزینی مخلوط وارد می شود
4- هیچکدام
14- در کدام یک از سیکل موتورها بجای سوپاپ مجرای تنفسی وجوددارد؟
1- سیکل دو زمانه
2- سیکل دو زمانه ی دیزلی
3- سیکل چهار زمانه ی بنزینی ( گزینه ی درست )
4- سیکل چهار زمانه ی دیزلی
15- در یک نهری متوسط عرض 12 فوت متوسط عمق2 سرعت در دقیقه 15 فوتبار 4 فوت بار قدرت تنوری ایجاد شده از نهر عبارت است از: (گزینه ی 3 جواب درست میباشد )
1- 3/2
2- 3
3- 2/7
4- 1/6
16- دو نوع متفاوتموتور های حرارتی عباتند از :
1- موتور بنزینی- موتور دیزل
2- موتور بخار- موتور بنزینی ( گزینه ی درست )
3- موتور جت- موتور بنزینی
4- موتور جت- موتر بخار
17- اولین اقداممهم برای توسعه ی موتورهای احتراق داخلی توسط چه کسی صورتگرفت
1- آتروکراک
2- بودورو شا ( گزینه ی درست )
3- دیزل
4- کریستال مرکز
18- موتورهای دوزمانه توسط چه کسی اختراع شد؟
1- آترو کراک
2- دوگاله کراک ( گزینه ی درست )
3- نیکولا آکروست آتر
4- ژان دوات فری
19- کدامیک از مراحل تکامل تراکتور صحیح است؟ (صفحهی 38)
محوریی تی او- موتور دیزل- مال بند و اتصال به نقطه
20- انواع تراکتور بر اساس تعیین جامعییت کششی و خودرو بودن عبارتنداز:
1- تراکتور عمومی چرخدار
2- تراکتور سنتی و زنجیری
3- تراکتر چرخدار و زنجیری (گزینه ی درست )
4- عمومی و سنتی
21- انواعتراکترهای چرخدار عبار تند ازصفحه ی 43)
1- دو چرخ - سه چرخ
2- دو چرخ - چند چرخ
3- سه چرخ - چند چرخ
4- دو چرخ- سه چرخ - چهار چرخ ( گزینه ی درست )
22- از تراکتورهایزنجیری برای چه عملیاتی استفاده می شود ؟
1- وجین و سله شکنی
2- تراس بندی
3- پا کردن زمین
4- کلوخ شکنی ( گزینه ی درست )
23- کدام یک از کارهایزیر را تراکتور عمومی انجام نمیدهد ؟(صفحه ی 56 )
1- شخم زدن
2- عملیات کاشت ( گزینه ی درست )
3- عملیات تسطیح
4- جمع آوری محصول
24- کدامیک از مشخصههای زیر جز مشخصات تراکتورهای همه کاره نیست ؟ (صفحه ی 56 )
1- قابلیت گردش سریع
2- فضای عبور کم اکسل ( گزینه ی درست)
3- راحتی و آسانی در کاربرد
4- سهولت و سرعت در اتصال وسایل
25- کدامیک از موتورهای زیر جزء موتورهای احتراق داخلی نیست ؟
1- موتور جت
2- موتور توربینی گازی
3- موتور بخار ( گزینه ی درست)
4- موتور رفت برگشتی


 

نمونه سوالات درس ماشین های کشاورزی 2


26- موتورهای حرارتی بهچند دسته تقسیم می
شوند ؟ (صفحه ی 23 و 24)
1- موتور رفت برگشت- موتور دوار
2- موتور برون سوز - مو تور درون ساز
3- موتور احتراق داخلی - موتور احتراق خارجی
4- مورد 2 و 3
27- کدامیک از مزایایدوار نیست ؟ (صفحه ی 86)
1- فشردگی ووزن کم
2- لرزش کم عدم لرزش
3- گردش سریع و بی صدا ( گزینه ی درست )
4- دارا بودن اجزای کمتر و ساده تر
28 - کورس پیستونیعنی چه ؟ (صفحه ی 87) ( گزینه ی 3 جواب درست )
1- فاصله ای که پیستون از نقطه ی مرگ بالابه جای دیگری طی می کند.
2- فاصله ای که پیستون از نقطه ی مرگ پایین تا نقطه ی مرگ پایین طی می کند.
3- فاصله ای که پیستون از نقطه ی مرگ بالا تا نقطه ی مرگ پایین طی می کند.
4- هیچکدام
29- کدامیک از موارد جزء معایب موتورهای دو زمانهنیست ؟ (صفحه ی 94)
1- کنترل کنترل مخلوط سوخت و هوا با مشکل است
2- سرعت کم تولید میکند ( گزینه ی درست )
3- سوخت باصرفه نیست
4- هیچکدام
30- نسبت تراکم15:1 تا 20:1 در چه موتوری وجود دارد؟(صفحه ی97)
1- دیزل ( گزینه ی درست )
2- دو زمانه
3-چهار زمانه
4- بنزینی
31- انواع دندهدر جعبه دنده های مکانیکی کدامند؟
1- کشویی - پیچی
2- کشویی - اتصال دام ( گزینه ی درست )
3- پیچی - اتصال موقت
4- اتصال موقت - اتصال دائم
32-انواع چرخ دندهدر مجموعه ی دنده ای کدامند ؟ (صفحه 273)
1-چرخ دنده ی بزرگ -> چرخ دنده ی دوار ->چرخ دنده ی یک ->چرخ دنده ی عقب
33-هر یک ازدو نیمه اکسل یا محور گردنده........نامدارند؟
1- محور دیفرانسیل عقب
2- محور اکسل
3- میل اکسل
4- میل پلوتن ( گزینه ی درست )
34- هر یک هایکنار ریز با چه محور پی تی او کار می کنند؟ (صفحه ی 285)
1- مستقل
2- گردش مداوم
3- زمین گرد ( گزینه ی درست )
4-جعبه دنده گرد
35- کدایک جزءمزایای موتورهای برقی نیست ؟
1- ساختمان بسیار ساده و فشرده دارد
2- قدرت یکنواخت ایجاد میکند
3- برای کار الکتریکی متغییر مناسب می باشد ( گزینه ی درست )
4- به مواظبت و توجه کم نیاز دارد
36- فاصله ی احتراق چیست؟
1- قوس گردش میلنگ بر حسب درجه بین یک زمان قدرت پی در پی در یک موتور را گویند.
2- قوس گردش میلنگ بر حسب درجه بین دو زمان قدرت پی در پی در یک موتور را گویند . ( گزینه ی درست)
3- قوس گردش میلنگ بر حسب درجه بین چهار زمان قدرت پی در پی در یک موتور را گویند .
4- قوس گردش میلنگ بر حسب درجه بین هشت زمان قدرت پی در پی در یک موتور را گویند .
37- میل لنگهای متقابل در موتورهای دو سیلندرسیکل چهار زمانه درجه زاویه های ایجاد قدرتمی کنند؟ ( گزینه ی 1 جواب درست می باشد)
1- 180- 540
2- 360- 720
3- 180- 360
4- 540- 720
38- میل لنگهای کنار در موتورهای 2 سیلندر سیکل 4زمانه درجه زاویه های ایجاد نقش می کند؟ ( گزینه ی 1 جواب درست می باشد )
1- 180-540
2- 360-720
3-180-360
4-540-720
39- مهمترین اشکال موتورهای دوار چیست ؟ (صفحه ی 86)
1- مصرف بالای سوخت
2- فرسودگی بین گردنده و محفظه ( گزینه ی درست )
3- مصرف کننده
4- رفت و برگشتی
40- پیستون بکار رفته در موتورهای دو زمانه معمولا از چه نوعی است ؟ (صفحه ی 94)
1- گردنده
2- پیچنده
3- منحرف کننده ( گزینه ی درست )
4- رفت برگشتی
41- کدامیک ازخصوصیات موتور دیزل است ؟ (صفحه ی 96)
1- سرعت کم - قدرت زیاد ( گزینه ی درست )
2- سرعت کم - قدرت کم
3- سرعت زیاد - قدرت زیاد
4- سرعت زیاد - قدرت کم
42- فرق بین موتور دیزل و بنزینی در چیست؟(صفحه ی 96)
1- موتور دیزل شمع ندارد ولی بنزینی شمع دارد
2- دیزل دو زمانه است بنزینی چهار زمانه دو زمانه ( گزینه درست )
43- چرخ دنده ی بزرگیا گرانول در چه قسمتی از موتور قرار دارد؟
1- جعبه دنده
2- مو تور
3- دیفرانسیل ( گزینه ی درست )
4- محور تی او و دیفرانسیل
44- فلاویل درچه قسمتی از موتور قرار دارد؟
1- دیفرانسیل
2- کلاچ ( گزینه ی درست )
3- جعبه دنده
4- موتور
45- تفاوت کارهای محور پی تی او به چه علتاست؟
1- سرعت
2- قدرت
3- سرعت قدرت ( گزینه ی درست )
4- نوع تراکتور
46- وسایل کششیچه نوع اتصالی دارند؟
1- یک نقطه ( گزینه ی درست )
2- دو نقطه
3- سه نقطه
4- هیچ کدام
47- کدامیک از موارد زیر جزء عمل اتصال سه نقطهنیست ؟
1- اتصال وسیله ی مورد استفاده به طوری که قسمتی از تراکتور به حساب آید
2- کنترل عمل کار وسیله ی مورد استفاده
3- جابه جای آسان وسیله ی مورد استفاده ( گزینه ی درست )
4- بالا بودن پایین آوردن وسیله مورد استفاده
48- چرخ دندهوپیستون در چه قسمتی از موتور به کا رفته است ؟
1- جعبه دنده
2- موتور
3- دیفرانسیل
4- محور پی تی او
49- نقش گرداننده های نهائی عبارتند از: ( صفحه 254 )
1- تقلیل سرعت
2- کاهش گشتاور
3- تقلیل سرعت افزایش گشتاور ( گزینه درست )
4- افزایش سرعت افزایش گشتاور
50 - کدامیک جزئ انواع محور پی تی او هستند؟
1- جعبه دنده گرد
2- چرخ گرد
3- موتور گرد ( گزینه ی درست )

4- گردش مداوم


نمونه سوالات درس ماشین هایکشاورزی3


51 - محور پی تی او جعبهدنده گرد در چه موقع از حرکت می ایستد ؟
1- دنده خلاص باشد
2- کلاچ گرفته شده باشد ( گزینه ی درست )
3- کلاچ خلاص باشد
4- دنده درگیر باشد
52- شکل زیر مربوطبه چه نوع محور پی تی او است ؟
1- جعبه دنده گرد ( گزینه ی درست )
2- چرخ گرد
3- گردش مداوم
4- گردش مستقل
53- در عملیات کاشت از چه نوع محور پیتی او استفاده نمی شود ؟
1- جعبه دنده گرد
2- گردش مداوم
3- گردش مستقل
4- زمین گرد (چرخ گرد) ( گزینه ی درست )
54- امروزه تراکتور بسته به چرخ و ساخت آنها دارایچه نوع محور پی تی او هستند؟ ( جواب درست گزینه ی 2 می باشد )
1- 640 و1000
2- 540 و1000
3- 640 و2000
4- 540 و2000
55- محور پی تی اودر 1000 دور در دقیقه دارای چند خار است ؟ ( جواب درست گزینه ی 2 میباشد )
1- 19
2- 21
3- 21
4- 26
56- استفاده ازهیدرولیک در انتقال قدرت دارای کدامیک از مزایای زیر است؟
1- هیچ گونه کلاچ یا محا فظت مکانیکی برای مورد نیاز نمی باشد(گزینه درست)
2- اگر موتورها وسایر وسایل به طور نا گهانی از کار بیا فتد آسیب خواهد دید
3- جهت حرکت به آسانی قابل تغییر نیست
4- سرعت تولیدی به آسانی قابل تغییر نیست
57- در کمباین ذرت ساقه ها به چه وسیله ای به زیرکشیده می شوند؟
1- کفشکهای جلویی
2- غلطکهای جدا کننده ( گزینه درست )
3- صفحات بلال چین
4- زبانه ی زنجیر تغذیه
58- بلال ها چگونه از ساقه جدا می شوند ؟
از فضای بین دو کفشک عبور نکرده و بوسیله ی بلال چین کنده می شود
59 - جدا کردن دانه ها چگونه انجام می شود ؟
90% خرمنکوب و 10% در جدا سازی
60 - عمل سینی کلشایران چگونه انجام می شود ؟
1- جهش سینی ( گزینه درست )
2- حرکت رفت و برگشتی
3- ایجاد باد
4- بوسیله ی الک
61 - جمع آوری گیاهان خوابیده و ورس کرده به چه وسیله ای است ؟ ( جواب درست گزینه ی 4 می باشد )
1- پایین آوردن پروانه ی کلشگیر
2- استفاده از پروانه ی کلش گیر انگشتی
3- استفاده کفشک مخصوص
4- قسمت 1و2
62- واحدهای کمبایینبه ترتیب عبارتند از:
واحد برش تغذیه - واحد خرمن کوب - واحد جداسازی
63- بو جاری درکدام واحد انجام می شود؟
1- واحد خرمن کوب
2- واحد جداسازی
3- واحد تمیز کننده ( گزینه درست )
4- واحد انتقال مواد
64- مرحله ی جداسازی را کدام عمل انجام میدهد؟
1- جداسازی دنه از پوسته
2- جدا شدن کاه کلش از دانه ( گزینه درست )
3- الک کردن دانه و تمیز کردن آنها
4- هر سه
65- کدامیک از موارد زیر جزء قسمتهای اصلی اتصال سه نقطه بشمار نمیرود؟
1- بازوهای بلند کننده
2- بازوهای کششی
3- بازوهای جانبی ( گزینه ی درست )
4- محور گردنده
66- نقش زنجیرههای تثبیت کننده در اتصال سه نقطه چیست ؟
1- جلو گیری از حرکت نوسانی ( گزینه ی درست )
2- جلو گیری از حرکت افقی
3- جلو گیری از حرکت عمودی
4- هیچکدام
67- مالبند لق ،مالبندی است که دارای حرکت ........... است.(صفحه 316 ، جواب: افقی)
68 - دو نوعمهم سیلندرهای هیدرولیک عبارتند از:
1- یکطرفه - دو طرفه ( گزینه ی درست )
2- یک زمانه - دو زمانه
3- یک استوانه- دو استوانه
4- هیچکدام
69- اولین کمباین بصورت مدرن در چه سالی پا بهعرصه ی وجود گذاشت؟
1350-1330
70- نیروی محرکه و نیروی جداسازی دانه ها در کمباینهای خودکششی چگونهاست؟
1- جداسازی بوسیله ی چرخ انتقال نیروونیروی محرکه بوسیله ی مو تور کمباین
2- جداسازی بوسیله محور پی تی او و بر روی محرکه بوسیله ی تراکتور
3- جدا سازی بوسیله مو تور کمباین و نیروی محرکه بوسیله موتور کمباین
4- جدا سازی بوسیله ی مو تور کمباین ونیروی محرکه بوسیله ی تراکتور
71-انتقال محصول از خرمن کوب در حین برداشت به محصخرمنکوبی چگونه است؟
1- پدال کلش - تفاله کلش - سیلندرهای کلش ( گزینه درست )
2- تفاله کلش- - کلش کش
3-
4-
72- فاصله ی عمق کاشت (لبه ی عقبی پیش بر) از دیواره شیار چقدر بایدباشد؟
جواب:3 تا 1/5 میلی متر
73- قطر پیش روحدود چقدر است؟
60 تا 38 سانتی متر
74- لبهپیش بر مدور چگونه است ؟
1- کنگره ای
2- صاف
3- چیندار
4- هر سه مورد ( گزینه ی درست )
75- کدامپیش بر لبه احتیاج به تیز کردن ندارد ؟
جواب : پیش بر چین دار


نمونه سوالات درس ماشین های کشاورزی 4


76- برای شخم زمین هایکلش دار تیغه پیش بر می توان آنقدر پایین آورد که : 2/3 (دو سوم) تا 1/2(یک دوم) عمق شیار را قطع کند. جواب :
77- پیش خیش وپیش بر مدور چه مزیتی دارد ؟
پیش خیش خاک شیار را بر می گرداند ولی پیش بر خاک را قطع میکند جواب :
78- عمق کار پیش خیش چقدر باید باشد؟
1- 7/5 تا 5 سانتی متر
2- 5/6 تا 5 سا نتی متر ( گزینه ی درست )
3- 5 تا 3 سانتی متر
4- 7/5 تا 6 سانتی متر
79- پیش بر بشقابیمقعرمی تواند کار کدام وسیله را انجام دهد؟
کار پیش بر مدور و پیش خیش را توأماً. جواب :
80- صفحه ی خاشاک یا کلش برگردان در کدام قسمت قرار گرفته است؟
در قسمت جلوئی به بالائی صفحه برگردان. جواب :
81- ریشه بر به کدام قسمت متصل است ؟
جواب : کفش { کفش پیش گاو آهن } (صفحه 412 )
82- چرخ تنظیم عمق شیب در چه گاو آهنی استفاده میشود؟
1- گاو آهن های سوار
2- گاو آهن سوار نیمه سوار ( گزینه درست )
3- گاو آهن نیمه سوار
4- هر سه مورد
83- مشخصات درو گرمک کوریک چیست ؟
برش و جمع آوری محصول - درو گر دستی جواب :
84- برایمحصولاتی که کوبیدن آنها مشکل است از چه نوع سیلندرهایی استفاده می شود؟
1- سیلندر - زیر سیلندر مخصوص
2- سیلندر - زیر سیلندر زاویه دار
3- سیلندر - زیر سیلندر انگشتی ( گزینه ی درست )
4- 2 و 3
85- برای جدا سازی لوبیا - برنج و جو از کدامسیلندر و زیر سیلندر استفاده می شود ؟
جواب : مضرس - انگشتی - مضرسی
86- دانه خارج شدهاز واحد جدا سازی به ترتیب از چه بخش هایی می گذرد ؟ (بخش بوجاری)
1- الک - غربال - سینی دانه
2- سینی دانه - غربال – الک ( گزینه درست )
3- غربال - الک - سینی دانه
4-الک - سینی دانه- غربال
87- کدام حرکت در سینی دانه وجود ندارد؟
1- رفت و برگشتی
2- لرزشی
3- غلطکی
4- جهشی ( گزینه ی درست )
88- نسبت حرکت پروانهی کلش به حرکت کمباین چقدر است؟
1- 25%کمتر
2- مساوی
3- 25% بیشتر
4-50% بیشتر
89- در پروانه یشانه ای فاصله بین پروانه تا شانه چقدر است ؟
1- 30 تا 20 سانتی متر جلوتر ( گزینه ی درست )
2- 15 تا 10 سانتی متر بالاتر
3- منطبق بر تیغه
4- 1 الی 2 سانتی متر جلوتر
90- فاصله یسیلندر و زیر سیلندر در کمباین چقدر است ؟
1- جلو وعقب5/2 سانتی متر
2- جلو 5/2 سانتی متر وعقب 2سانتی متر( گزینه ی درست )
3- جلو 5 سانتی متر و عقب 2 سانتی متر
4- جلو 2 سانتی متر و عقب 5 سانتی متر
91- لبه برنده بیش برکاردی با خط افق چه زاویه ای باید داشته باشد؟(صفحه 402)
1- 110 تا 105 ( گزینه ی درست )
2- 90 تا 92
3- 60 تا 75
92- در ساخت صفحهرگردان از چه آلیاژی استفاده می شود؟ ( صفحه 386 )
1- فولاد نرم مغزی
2- فولاد سخت مغزی ( گزینه ی درست )
3- فولاد یک پارچه
4- چدن سرد شده
93- کفشکهای طویل همراهبا پاشنه ی تنظیم شونده در چه گاو آهنی استفاده می شود ؟ ( صفحه 389 )
1- سوار( گزینه درست )
2- نیمه سوار
3- کششی
4- هر سه مورد
94- چه نوع گاو آهنیبرای کار در زمینهای ناهموار مناسبتر است؟ (صفحه 420)
1- سوار
2- نیمه سوار ( گزینه ی درست )
3- کششی
4- موارد نیمه سوار
95- گاو آهن برگردان دار کششی توسط کدامیک از اجزاء زیر بهتراکتور متصل می شود ؟ ( صفحه 429 ) (جواب درست گزینه ی 2 )
1-اتصال سه نقطه
به مال بند تراکتور شکلa 2- اتصال
3- بوسیله ی غلاب
4- قسمت 2و3
96- گاو آهن کششیچند پرخ دارد و عمل آنها چیست؟ ( صفحه 429 )
جواب : سه چرخ حمل نقل و عمل کنترل عمق شخم 97- عمل چرخ شیار بلو در گاو آهن کششی چیست؟ ( صفحه 429 )
1- هنگامی که گاو آهن در خاک قرار می گیرد و عمل حمل و هدایت آن را بر عهده دارد .
2- هنگامی که گاو آهن از زمین بلند می شود عمل حمل و هدایت آن را بر عهده دارد.( گزینه ی درست )
98- کدام تعریف زیر در رابطه با حرکت چرخ زمین گاو آهن کششی صدقمی کند ؟ ( صفحه 429 )
1- بر روی زمین شخم خورده حرکت می کند .
2- بر روی زمین شخم نخورده حرکت می کند . ( گزینه ی درست )
99- تنظیم عمقشخم در گاو آهن کششی توسط کدامیک از اجزای زیر انجام می شود ؟( صفحه 433 )
1- چرخ شیار جلو
2- چرخ شیار عقب
3- چرخ زمین ( گزینه ی درست )
4- هیچکدام
100- در تنظیم عمق شخمگاو آهن کششی وضعیت چرخ شیار جلو و خیش جلو نسبت به هم چگونه است ؟( صفحه 433)

جواب : هر دو در عمق یکسان حرکت می کند .


 

نمونه سوالات درس ماشین های کشاورزی 5


101 - عرض خیش های گاوآهن چقدر آست ؟
بین 30 تا 50 سانتی متر متغیر است (صفحه 420)
102- تعداد خیشهای گاو آهن بین چه مقداری متغیراست؟
جواب:1 تا 12 (صفحه:420)
103- در کدامنوع تراکتور تعادل بهتر برقرار می شود ؟(صفحه 420)
1- سوار
2- نیمه سوار
3- کششی ( گزینه ی درست )
4- هر سه مورد
104- در کدام گاو آهن در موقع شخم زدن قابلیت مانورو دادن بهتر صورتمی گیرد ؟
جواب : سوار
105 - کدام چرخ گاو آهندر موقع شخم زدن ثابت می ماند ؟
1- شیار چرخ جلو
2- چرخ شیار عقب ( گزینه ی درست )
3- چرخ زمین
4- چرخ شیار جلو عقب
106 - تنظیم عمق شخم بوسیله ی کدام گاو آهن انجاممی گیرد ؟
جواب : چرخ زمین
107- خیش عمومیچیست ؟ (صفحه 383 )
1- ترکیبی از خیش کلش وشکاف دار است. 2- ترکیبی از خیش شکافدار و خیش با سرعت است.
3- ترکیبی از خیش کلش چمنزار است. (گزینه ی درست)
4- هیچ کدام
108- خیش معمولی نسبت به خیش کلش دار دارایصفحه 383)
1- نسخه برگردان دارازتر و انحنا کمتر( گزینه ی درست )
2- نسخه برگردان درازتر و انحنا بیشتر
3- نسخه برگردان کوتاه تر و انحنا کمتر
4- نسخه برگردان کوتاه تر و انحنا بیشتر
109- بهترین سرعت حرکت برای خیش های معمولی چقدر است ؟
جواب : 6/5 تا 4 کیلومتر در ساعت
110- خیش چمنزار :
1- خاک شیار دار را آهسته بر می گرداند و خاشاک را به خوبی نمی پوشاند .
2- خاک شیار دار را سریعتر بر می گرداند و خاشاک را به خوبی می پوشاند.
3- خاک شیار دار را سریعتر بر می گرداند و خاشاک را به خوبی نمی پوشاند.
4- خاک شیار دار را آهسته بر می گرداند و خاشاک را به خوبی می پوشاند .
111- برای اتصال صحیح گاو آهن کششی کدامیک از مواردزیر صحیح است ؟
1- مرکز مقاومت گاو آهن و مرکز کششی تراکتور روی یک خط مستقیم قرار می گیرد .
2- مر کز مقاومت گاو آهن نقطه اتصال مالبند گاوآهن تیرک عرضی آهن مرکز کشش تراکتور روی یک خط مستقیم باشد .( گزینه ی درست )
3- مر کز کششی تراکتور و نقطه ی اتصال مالبند گاو آهن با یک زاویه ی 30 درجه قرار گیرند .
4- مر کز کششی تراکتور و نقطه ی اتصال مالبند گاوآهن روی یک خط مستقیم قرار گیرد .
112- در کدامیک از روش های زیر مزرعه به صورتقطعه بندی شده شخم می گردد؟ ( صفحه 450 )
1- شخم با گاو آهن دو طرفه
2- شخم دور تا دور
3- شخم سیستمیک ( گزینه ی درست )
4- هر سه مورد
113- کدامیک از روش هایشخم زدن از خارج از مزرعه شروع شده وبه مرکز مزرعه ختم می شود؟
1- شخم با گاو آهن دو طرفه
2- شخم با گاو آهن به صورت سیستمیک
3- هر دو
4- هیچکدام (گزینه درست )( جواب : دور تا دور )
114- در کدامیک از روش های شخم زدن از یک طرف مزرعه شروع و به طرفدیگر ختم می شود ؟ ( صفحه 461 )
1- شخم سیستمیک
2- شخم با گاو آهن دو طرفه ( گزینه ی درست )
3- هر دو
4- هیچکدام
115- از شخم سیستمیک در کدام یک از زمین های زیر استفاده می شود؟ صفحه454) )
1- زمین های دایره ای شکل
2- زمینهای بیضی شکل
3- زمینهای مستطیل شکل ( گزینه ی درست )
4- هر سه مورد
116- کدامیک از عبارات زیر در رابطه با شیارحاشیه ای زمین صحیح است ؟( صفحه 453 )(گزینه ی 3 جواب درست )
1- شیار حاشیه ای توسط خیش جلوی گاو آهن در آورده میشود و عمق آن بایستی 8 سانتی متر باشد
2- شیار حاشیه ای توسط خیش عقب گاو آهن در آورده می شود و عمق آن حدود 15 سانتی متر است
3- شیار حاشیه ای توسط خیش عقب گاو آهن در آورده می شود و عمق آن حدود 8 سانتی متر است ( گزینه ی درست )
4- شیار حاشیه ای توسط خیش عقب گاو آهن در آورده می شود و عمق آن می بایست کم در حدود 8 سانتی متر باشد .
117- کدامیک ازخصوصیاتزیر مربوط به شخم دور تا دورمیباشد؟ (صفحه461)
1- این شخم از طرفین زمین شروع می شود
2- به مرکز زمین ختم می شود
3- در وسط زمین یک شیار باقی می گذلرد
4- در وسط زمین یک پشته باقی می گذارد.( گزینه ی درست )
118- در تنظیم عرض شخم گاو اهن کدام یک از مواردزیر صحیح است ؟ (گزینه ی 1 جواب درست می باشد )
1- چنانچه مالبند گاوآهن به سوراخ های طرف راست مالبند تراکتور متصل شود عقب گاو آهن به طرف راست حرکت کرده و عرض تنظیم افزایش می یابد .
2- چناچه مال بند گاو آهن به سوراخ های طرف چپ مالبند تراکتور متصل شود گاو آهن به طرف راست حرکت و عمق شخم افزایش می یابد .
119- در گاو آهن برگردان دار سوار تمایل به پایین خیش ها جهت نفوذ درخاک توسط کدامیک از موارد زیرانجام می شود ؟
1- بازوی اتصال وسط بین تراکتور و گاو آهن با تغییر طول( گزینه ی درست )
2- بازوی کششی سمت راست
3- بازوی کششی سمت چپ
4- هر سه مورد
120- کدامیک ازموارد زیر در تنظیم عمق شیار جلو در گاو آهن های سوار موثراست؟
1- اتصال بلند کن سمت چپ اتصال سه نقطه
2- اتصال بلند کن سمت راست و چپ
3- بازوی اتصال وسط بین تراکتور و گاوآهن
4- اتصال بلند کن سمت راست اتصال سه نقطه ( گزینه ی درست )
121- نیروی محرکهدرو گر کششی چیست ؟
1- نیروی دست
2- موتور
3- نیروی تراکتور ( گزینه ی درست )
4- نیروی کمباین
122- نازل در چهقسمتی جدا شده و چه می شود ؟
1- در انتهای الک همراه کلش خارج می شود
2- در انتهای غربال همراه کلش خارج می شود
3- در انتهای الک و مجدداً وارد سیلندر می شود
4- در انتهای غربال و مجدداً وارد سیلندر می شود
123- برای شخم چمن زن تیغه پیش بر را باید تا حدیپایین آورد که :
جواب :2/3 تمام عمق شیار را قطع کند ( صفحه 406)
124- پیش بر مدور لبه صاف در چه نقاطی مورد استفادهقرار می گیرد ؟
نقاطی که دارای خاشاک زیادی نباشد
125- فاصله احتراق برای موتور سیکل چهار زمانه با 4 سیلندر چه قدراست ؟
(جواب درست گزینه ی 1 می باشد ) ( صفحه ی 107 )
1- 180
2- 360
3- 540
4- 720


نمونه سوالات درس ماشینهای کشاورزی 6


126- قسمتی که باعث قطعوصل شدن قدرت در ماشین می شود،بین منبع قدرت و دریافت کننده: ( صفحه 255 )
1- پدال گاز
2- کلاچ ( گزینه ی درست )
3- جعبه دنده
4- دیفرانسیل
127- برایانتقال قدرت در ماشین چه قسمتی لازم نیست ؟( صفحه 254 )
1- کلاچ
2- گرداننده ی نهایی
3- چرخ های متحرک ( گزینه ی درست )
4- جعبه دنده
128- جعبه دنده چهعملی را انجام نمی دهد ؟
1- سرعت های مختلف حرکت ما شین را انتخاب می کند
2- جهت حرکت ماشین را معکوس می کند
3- باعث انتقال قدرت می شود ( گزینه ی درست ) (جواب صحیح : باعث عدم انتقال حرکت به چرخ ها می شود )
129- روشبرداشت با کمباین چگونه است ؟
1- به صورت رفت برگشتی در
2- شروع از محیط خارجی مزرعه در جهت حرکت عقربه های ساعت
3- شروع از محیط خارجی مزرعه خلاف جهت حرکت عقربه های ساعت
4- شروع از مرکز مزرعه به طرف خارج
130- در هنگام برداشت بیشتر باید چه مواردی را توجهداشت ؟
1- موقع روز در رطوبت محیط
2- نوع محصول و رطوبت دانه
3- رطوبت محیط و رطوبت دانه
4- نوع محصول و رطوبت محیط
131- هر شیارشخم که دارای برجستگی شخمی می باشد ، علت آن :
1- افزایش آب روی سطحی
2- کاهش جمع شدن آب و گل لای در قسمت های .....( گزینه ی درست )
3- کاهش نفوذ آب در خاک
4- کاهش خشک شدن سطح خاک
132- عرض برش خیش های جلو در گاو آهن برگردان دار سوار چگونه تنظیم می شود؟
جواب : تغییر زاویه ی میله عرضی دو سر لنگ گاو آهن (صفحه 426)
133- کدام یک از موارد زیر از معایب گاو آهن های دوطرفه محسوب می شود ؟
1- اتلاف زیاد وقت
2- لازم بودن عملیات متعدد بعدی جهت آماده کردن زمین
3- کوبیده شدن خاک
4- بالا بودن هزینه ( گزینه ی درست )
134- کدامیک از تعاریفزیر در رابطه با مرکز مقاومت یک خیش صحیح است ؟
جواب : نقطه ای است بالای خط اتصال تیغه ی خیش به صفحه برگردان خیش به فاصله عمودی نصف عمق شخم به فاصله تقریبی 1/4 عرض برش خیش از لبه ی پیشانی آن (صفحه439)
135- کدامیک از تعاریف زیر در رابطه با مرکز کششی تراکتور صحیحاست؟
جواب : نقطه ای است در وسط دو چرخ عقب تراکتور در حدود 5 الی 10 سانتی متر جلو تر از اکسل عقب (صفحه 444)
136- انجامعملیات شخم دور تا دور تا زمین در کدام یک از مزارع زیر بهتر است ؟ ( صفحه 459)
1- مزرعه ای که دارای شکل هندسی منظم باشد
2- مزرعه ای که نسبتاً سطح باشد
3- مزرعه ای که دارای شکل هندسی نا منظم باشد
4- 1و 2 درست است ( گزینه ی درست )
137- در شخم با گاوآهن دو طرفه کدامیک از موارد زیر صحیح است ؟ (صفحه 461) ( جواب درست گزینه ی 1 می باشد )
1- عملیات شخم از یک طرف مزرعه شروع به طرف دیگر ختم می شود
2- یک جوی در طرف مزرعه و یک پشته در طرف دیگر مزرعه به وجود آید
3- در دو طرف مزرعه دو جوی به وجود می آید
4- دردو طرف مزرعه دو پشته به وجود می آید
138- در کدامیک از شرایط زیر استفاده از گاو آهن برگردان دار نسبتبه گاو آهن بشقابی مزیت دارد ؟ (صفحه 464)
1- زمین دارای خاکهای چسبیده باشد
2- خاک دارای ریشه های زیاد باشد
3- زمین گاو رو بوده و دارای بقایای گیاهی باشد ( گزینه ی درست )
4- خاکهایی که شخم عمیق تردارند
139- در کدام یکاز موارد زیر جهت جدا کردن قطعات زمین از پشته دو شکافه استفاده می کنیم؟(صفحه 456)
1- بعد از کشت ذرت
2- بعد از کشت چغندر قند
3- بعد از کشت سیب زمینی
4- هر سه مورد ( گزینه ی درست )
140- درکدامیک از موارد زیر جهت جدا کردن قطعات زمین از پشته دو شکافه استفاده می شود؟ (صفحه 456)
1- شخم به منظور مدفون کردن تخم علف هرز
2- شخم پس از کشت چغندر قند
3- شخم در علف زار ها و چراگاهها ( گزینه ی درست )
4- شخم پس از کشت سیب زمینی
141- احداث یکپشته ی دو شکافه در چند مرحله انجام می شود ؟
جواب : 4 مرحله (صفحه 456)
142- احداث یک پشتهیک شکافه در چند مرحله انجام می شود ؟
جواب : 3 مرحله (صفحه 457)
143- در شخم های سیستماتیک اولین پشته در چه فاصلهای از حاشیه ی کناری به وجود می آید ؟
جواب : به فاصله 1/4 یک قطه از حاشیه ی کناری
144- کدام یک ازخصوصیات شخم گرد آوری نیست ؟
1- این شخم به طرف حاشیه ی کناری زمین پیش می رود
2- این شخم در اطراف پشته انجام می شود
3- در وسط یک پشته باقی می گذارد ( دور تا دور ) ( گزینه ی درست )
4- در وسط یک جوی باقی می گذارد
145- در گاو آهنبشقابی زاویه ی بین بشقاب و خط عمود در تمایل عمودی چیست ؟(صفحه 465)
1- 25 الی 15 درجه ( گزینه ی درست )
2- 45 الی 42 درجه
3- 25 الی 22 درجه
4- 15 الی 12 درجه
146- زاویه تمایلافقی در گاو آهن بشقابی در چه حدودی است ؟(صفحه 465)
جواب :47 الی 42 درجه (صفحه465)
147- اتصالگاو آهن بشقابی به تراکتور چگونه است ؟
1- سوار
2- نیمه سوار
3- کششی
4- هر سه مورد ( گزینه درست )
148- اگر صفحه تمیز کن از گاو آهن بشقابی برداشته شود،کدامیک ازموارد زیر به خوبی انجام نمی شود؟(صفحه467)
1- بریدن خاک
2- برگرداندن خاک ( گزینه درست )
3- قطع ریشه در خاک
4- مخلوط کردن خاک
149- تنظیم عمق شخمگاو آهن بشقابی تابع کدامیک از عوامل زیر است ؟(صفحه 472)
1- زاویه مناسب بشقاب ها
2- وزن شاسی
3- سرعت حرکت
4- هر سه مورد ( گزینه درست )
150- کدامیک ازانواع بشقاب ها کار در شرایط مختلف بکار برده می شود؟(صفحه 472)
1- بشقاب با لبه اریب شده از داخل
2- بشقاب با لبه ی اریب شده از خارج ( گزینه ی درست )
3- بشقاب با لبه های صاف
4- بشقاب با لبه های کنگره ای


نمونه سوالات درس ماشین های کشاورزی 7


151- بشقاب با لبه یاریب از داخل جهت استفاده در چه نوع خاکی مورد استفاده قرار می گیرد؟(صفحه 472)
1- خاک هایی بسیار سخت و خشک ( گزینه درست )
2- خاک های مرطوب
3- خاک هایی که دارای خا شاک سنگین است
4- خاک های علف زار مراتع
152- از بشقاب ها لبه کنگرهای در چه خاک هایی بیشتراستفاده می شود ؟
جواب : خاک هایی که دارای خاشاک سنگین هستند (صفحه 472)
153- در گاو آهن های بشقابی عرض برش چگونه تغییر مییابد؟
1- با کاهش یا افزایش تعداد بشقاب ها
2- افزایش یا کاهش عرض برش هر بشقاب
3- تغییر زاویه ی شاسی نسبت به جهت حرکت تراکتور توسط جلو عقب رفتن ساقه بشقاب ها بر روی شاسی اصلی
4- هر سه مورد صحیح است ( گزینه ی درست )
154- در خاکهای سفت سخت کدام یک از تغییرات زیر دررابطه با کاهش عرض کار موثر است ؟
1- کاهش تعداد بشقاب ها
2- تغییر زاویه ی شاسی نسبت به جهت حرکت تراکتور
3- کاهش عرض برش هر بشقاب
4- 1و 3 صحیح است ( گزینه ی درست )
155- کدامیک از تعاریف زیر صحیح است ؟
جواب : زاویه ی افقی بشقاب عبارت است از زاویه ای که سطح رویی بشقاب با مسیر حرکت تراکتور می سازد
156- هر یک از عوامل زیر چگونه بترتیب تغییر می کند؟
جواب : افزایش - افزایش - کاهش (صفحه 475)
افزایش زاویه : نفوذ بشقاب را در خاک افزایش می دهد
کاهش زاویه بشقاب : موجب افزایش چرخ بشقاب می شود
کاهش زاویه ی بشقاب : عرض برش را کاهش می دهد
157- زاویه عمودی درگاو آهن بشقابی در چه حدودی است ؟(صفحه 475)
جواب : 25 الی 15 درجه
158- کدام یک از موارد زیر صحیح است ؟(صفحه 475)
1- با افزایش زاویه ی عمودی نفوذ بشقاب ها در خاکهای سنگین و چسبنده بیشتر می شود ( گزینه ی درست)
2- افزایش زاویه ی عمودی موجب بهتر شدن کار بشقاب ها در خاکهای پست و شکننده می شود
3- افزایش شیب بشقاب ها باعث وارد شدن فشار کمتر از طرف خاک به بشقاب شده و سرعت چرخش بشقاب کم می شود .
4- هر سه مورد
159- در خاکهایچسبنده کدام یک از صفحه های تمیز کن های زیر برتری دارند ؟( صفحه 476 )
1- صفحه تمیز کننده فو کائی ( گزینه ی درست )
2- صفحه تمیز کننده دو طرفه
3- صفحه تمیز کننده برگردان دار
4- هیچ کدام
160- استفاده از وزنه های چرخ شیار عقب و وزنههای شاسی در کدام یک از موترد زیر به کار می رود ؟( صفحه 478)
1- عبور بهتر گاو آهن در خاک
2- کنترل گاو آهن ( تعادل)
3- هیچ کدام
4- 1و4 صحیح است ( گزینه ی درست )
161- سرعت حرکت گاو آهن بشقابی عمودی در چه حدودی باید باشد؟
جواب : 6/4 کیلو متر بر ساعت (صفحه 481)
162- گاو آهنبشقابی عمودی معمولاً ادواتی مخصوص ............( جواب : دیمکاری) و به منظور تهیهی بستر بذر کشت .............( جواب : ریز دانه) محسوب می شوند.(صفحه 483)
1- مرتع کاری - ریز دانه
2- دیمکاری - ریز دانه ( گزینه درست )
3- کشت آبی - ریز دانه
4- مرتع کاری - درشت دانه
163- کدام یکاز اعمال زیر توسط تیلرهای دوار صورت می گیرد ؟(صفحه 484)
1- بر گردان کردن خاک
2- خاک را تا عمق معینی می برد ( گزینه ی درست )
3- خاک را مخلوط می کند
4- 2و3
164- تیغه های شکلدر گاو آهن دوار در کدامیک از موارد زیر مناسب می باشند ؟(صفحه 484)
1- کار در خاکهای سنگین و مرطوب ( گزینه ی درست )
2- کار در زمینهای دارای خاشاک سنگین
3- کار در زمین های سست
4- کار در خاکهایی که قبلاً نرم شده اند و برای کنترل علف های هرز
165- از کدامیک از تیغه های زیر جهت تهویه ی خاک و سست کردن چمنزار استفاده می شود؟ (صفحه 493)
1- تیغه های چاقویی مستقیم ( گزینه ی درست )
2- تیغه های
3- تیغه های
4- تیغه های مستقیم نوک دندانه ای
166- کدام یک از موارد زیر در مورد تیغه های شکلصدق می کند ؟( صفحه 490) ( جواب درست گزینه ی 1 می باشد )
1- در شرایطی که خاشاک سنگین باشد بر سایر تیغه ها برتری دارد
2- به آسانی خاک را قطع می کند و باعث تهویه و سست شدن خاک چمنزارها می شود
3- در داخل خام نفوذ کرده و خاک را مخلوط می کند
4- هر سه جواب صحیح است
167- اندازه ی گاو آهن دوار بر حسب چه چیز مشخص می شود ؟ ( صفحه 494)
1- بر حسب طول کار آنها
2- بر حسب نوع گاو آهن
3- بر حسب عرض گاو آهن ( گزینه ی درست )
4- هیچ کدام
168- گاو آهن چیزلیا : گاو آهن شفره ای( صفحه 498)
169- گاو آهن چیزل امروزی معمولاً دارای: (صفحه 500)
جواب : 2 تا 3 ردیف ساقه های منحنی شکل فنری فولادی می باشند
170- کدام یک از گاو آهن های زیر مناسب تر برای شکستن و خرد کردنخاک ها هستند ؟(صفحه 501)
1- بشقابی
2- چیزل ( گزینه ی درست )
3- هر دو
4- هیچ کدام
171- اکثر گاو آهن هایچیزل : ( صفحه 504)
جواب : شامل یک شاسی مرکزی می باشند و معمولاً یک ساقه در هر 30 سانتی متر از عرض شاسی قرار دارند.
172- برای کشیدن یک گاو آهن زیر شکن ساقه ای ، تراکتوری با قدرت ................. نیاز است.
جواب : 85 الی 60 اسب بخار
173- در موقع استفاده از گاو آهن زیر شکن: ( صفحه 508 )
1- خاک باید کا ملاً مرطوب باشد
2- خاک باید نسبتاً مرطوب باشد
3- خاک باید کاملاً نرم مرطوب باشد
4- خاک باید نسبتاً خشک باشد ( گزینه ی درست )
174- پشته سازها ازادوات کشاورزی هستند که می توانند: ( صفحه 516)
1- زمین را صاف کنند
2- جوی را به وجود آورند
3- شیار ساز هستند ( گزینه ی درست )
4- خاک ها باید نسبتاً خشک باشند
175- نهر کنها دارای اندازه های مختلف هستند که میتوانند...............
(صفحه 520)
1- دارای انواع سوار و کششی هستند( گزینه ی درست )
2- دارای انواع یک طرفه و دو طرفه هستند
3- هر دو

4- هیچ کدام


نمونه سوالات درس ماشین هایکشاورزی 8


176- گودال کن ها : ( جواب درست گزینه ی 4 می باشد )
1- سوراخ ها تا عمق 75 تا 15 متر و عمق یک متر حفر می کنند.
2- سوراخ هایی تا عمق 2 تا 20 متر و عمق نیم متر حفر می کنند.
3- سوراخ هایی عمیق حفر می کنند که جهت چاه از آن استفاده می شود.
4- سوراخ هایی به قطر 75 الی 15 سانتی متر و عمق یک متر حفر می کنند.
177- چند نوع خیش پشته ساز در کشاورزی داریم؟
جواب : معمولی - سیاه خاک - پنجه غازی
178- ادوات خاک ورزی ثا نویه: (صفحه 527)
جواب : خاک را تراز و فشرده می کند - علف های هرز را از میان می برد - در عمق کمتری از خاک انجام می گیرد
179- تفاوت گاو آهن و چیزل با کولتیواتر های مزرعه : ( صفحه 528 )
جواب : کولتیواتر ها ارزان تر هستند.
180- موارد استفاده از کولتیواتر ها در مزرعه :
جواب : تهیه بستر بذر در پاییز در مزارعی که شخم خورده باشد.
نرم کردن خاک کشت و بذر.
احیای چراگاهها.
181- عرض کاریکولتیواترهای مزرعه : ( صفحه 528)
جواب : معمولاً 7/5 تا 2/3 متر در انواع مختلف متفاوت است.
182- کدام یک ازشاخه های کولتیواتر خاک را خوب نرم می کنند؟ ( صفحه 530 )
جواب : شاخه سخت - عمق کار بیشتر
183- معمولیترین تیغه های کولتیواتر کدام نوع هستند ؟ ( صفحه 530 )
جواب : بیلچه ای
184- تیغه های بیلچه ای دو سر 4/4 سانتی مترینسبت به چه عملیاتی توصیه می شود ؟ ( صفحه 533)
1- خاکورزی معمولی
2- زمین سخت
3- خاکورزی پاییزه
4- هر سه مورد ( گزینه ی درست )
185- تیغه های پنجهغازی 11/2 و 16/5 سانتی متری جهت چه عملیاتی توصیه می شود ؟( صفحه 533)
1- تهییه بستر بذر
2- خاکورزی معمولی
3- هر دو ( گزینه ی درست )
4- هیچ کدام
186- ادوات مهمی کهبرای خاک ورزی ثانویه مورد استفاده قرار می گیرند کدامیک نمی باشند ؟ (صفحه 527 )
1- ماله ها
2- هرس ها
3- غلطک ها
4- گاو آهن ( گزینه ی درست )
187- کدامیک درمورد صفحه برگردان صحیح است ؟ ( صفحه 381 )
1- قسمتی از خیش است که پشت تیغه قرار دارد و به آن متصل است .( گزینه درست )
2- قسمتی از خیش است که جلو تیغه قرار دارد و به آن متصل است .
3- قسمتی از خیش است که جلو تیغه قرار دارد و از آن جدا است .
4- قسمتی از خیش است که پشت تیغه قرار دارد و از آن جدا است .
188- در انتهای بعضیاز صفحه بر گردان ها یک تکه فلزی مستطیل شکل دیده می شود کهصفحه 382)
1- خیش نام دارد
2- تیغه نام دارد
3- دنباله نام دارد ( گزینه درست )
4- هیچکدام
189- خیش معمولی ترکیبیاز خیش کلش و چمنزار است . ( صفحه 383 )
190 - عبور خیش شکافدار از خاکهای چسبنده بهترانجام می شود چرا ؟ ( صفحه 383 ) {خیش شکافدار : خاکهای چسبنده}
1- حدود 50 % از سطح صفحه برگردان برداشته شده است . ( گزینه ی درست )
2- چون شکاف دار است
3- صفحه برگردان ندارد
4- چون به طور کامل صفحه برگردان را دارا است .
191- کار نازل معمولاً:
جواب : الف - ریز کردن ب - پخش کردن ذرات مایع سم مورد نیاز و تحت فشار است
192- پخش کننده ی کود مایع در کود پاش ها مایعکجا قرار گرفته است ؟ (صفحه 742)
1- زیر مخزن ( گزینه ی درست)
2- بالای مخزن
3- بغل مخزن
4- هیچکدام
193- مکانیزه ترین و پیشرفته ترین نوع ماشینکشاورزی :
1- ترکتورهای زنجیری
2- تراکتورهای چرخ دار ( گزینه ی درست )
3- هر دو
4- هیچکدام
194- تراکتورهای باغی:
1- کوچک و دارای کلید های مخصوص هستند ( گزینه ی درست )
2- کوچک و دارای بیشترین وسایل نمایان
3- بزرگ زنجیری
4- بزرگ و دارای کمترین وسایل نمایان
195- تیلر را بیشتر در کدام مزرعه مورد استفاده قرار می دهند؟
جواب : برنج
196- عمق کار درگاو آهن های دوار:
جواب : به حدود 25 سانتی متر می رسد
197- تیغه ی بیلچه ی دو سر برای کدامیک از عملیاتزیر استفاده می شود ؟
1- تهیه پنجه غازی
2- خاک ورزی معمولی
3- خاک ورزی پاییزه ( گزینه ی درست )
4- هیچکدام
198- هر زمانی که منبع قدرت تنها منحصر و تراکتورکوچک است استفاده از کدامیک از هرس ها مجاز است ؟
1- هرس بشقابی
2- هرس های تیغه ای تک زانویی ( گزینه ی درست )
3- هرس های بشقابی کششی
4- هرس های بشقابی 2 زانویی
199- علتجایگزینی هرس های بشقابی افست به جای گاوآهنبشقابی چیست ؟ (صفحه 535)
1- وزن بیشتر
2- بزرگ بودن بشقاب ها
3- در دسترس بودن تراکتور های بشقابی
4- هر سه مورد ( گزینه ی درست )
200- هرس های بشقابی شخم کن معمولاً از چه هرس هایی میباشند؟
جواب : هرس های بشقابی تندوم و افست


 

نمونه سوالات درس ماشین های کشاورزی 9


200- هرس های بشقابی شخمکن معمولاً از چه هرس هایی می باشند؟
جواب : هرس های بشقابی تندوم و افست
201- حرکت خاک در کدامیک از انواع خاکها بهتر است؟
جواب : بشقاب های مخروطی حرکت بهتر خاک
202- تنظیم هرس های بشقابی عبارت است از:
تنظیم زاویه گره ها تنظیم عمق
203- هرس های بشقابیآفست چرا به این نام خوانده می شود ؟
جواب : تمایل به حرکت در یک طرف اتصال تراکتور دارند.
204- ریشه برتیغه ی کوچکی است که :
جواب : که کفش های خیش گاو آهن متصل است و موجب قطع کامل ریشه می شود ( ص


مطالب مشابه :


چگونه دستگاه جوجه کشی خانگی بسازیم

تولید دستگاه جوجه کشی شکل طبیعی نیستندمثل گرد کشیده دراز سمت چپ متمایل شوند و
نمونه سوالات امتحانی تعمیر موتور تراکتور خرداد ماه نود استان کرمان

نکاتی در مورد احداث واحد های جوجه کشی. قلاویز چپ گرد چهار زمانه به ترتیب از راست به چپ
ورق کاری - برش - فرم دادن - خم کاری ورق ها پودمان کاربا فلز کاروفناوری هشتم

دانلود کتاب جوجه کشی; با تيغه هاي چپ و راست جهت برش آن ها راست گرد است، يعني
انواع پيچ و مهره - مشخصات پيچ و مهره - آچارخور پيچ - پودمان کاربا فلز کاروفناوری هشتم

دانلود کتاب جوجه کشی; پيچ و مهره هاي راست گرد: پيچ و مهره های چپ گرد:
نمونه سئوالات امتحانی تعمیر موتور تراکتور 2

نکاتی در مورد احداث واحد های جوجه کشی. لب گرد. 5) 1 –به راست چرخاند 2 – به چپ
نمونه سئوالات درس ماشینهای کشاورزی

نکاتی در مورد احداث واحد های جوجه کشی. 1- جعبه دنده گرد 2- چرخ گرد 3- موتور کن سمت راست و چپ
نکاتی در مورد سوهانكاري پودمان کاربا فلز کاروفناوری هشتم

دانلود کتاب جوجه کشی; سوهان گرد: پاى چپ نيز بايد موازى با امتداد سوهان باشد.
برچسب :