اشعار در توصیف مادر

اکسیر زندکی مادر

آسمان را گفتم        می توانی آیا          بهر یک لحظه ی خیلی کوتاه

روح مادر گردی          صاحب رفعت دیگر گردی        گفت نی نی هرگز

من برای این کار          کهکشان کم دارم                   نوریان کم دارم

مه وخورشید به پهنای زمان کم دارم

 

 

خاک    را پرسیدم              می توانی آیا

دل مادر گردی                   آسمانی شوی وخرمن اخترگردی

گفت نی نی هرگز                من برای این کار     بوستان کم دارم

در دلم گنج نهان کم دارم

 

 

 

این جهانرا گفتم           هستی کون ومکان را گفتم

می توانی آیا                          لفظ مادر گردی

همه ی رفعت را       همه ی عزت را          همه ی شوکت را

بهر یک ثانیه بستر گردی                        گفت نی نی هرگز

من برای این کار           آسمان کم دارم       اختران کم دارم

رفعت وشوکت وشان کم دارم        عزت ونام ونشان کم دارم

 

آن جهانراگفتم                      می توانی آیا

لحظه یی دامن مادر باشی         مهد رحمت شوی وسخت معطر باشی

گفت نی نی هرگز                        من برای این کار

باغ رنگین جنان کم دارم

آنچه در سینه ی مادر بود آن کم دارم

 

 

 

روی کردم با بحر(دریا)                            گفتم اورا آیا

می شود اینکه به یک لحظه ی خیلی کوتاه

پای تا سر همه مادر گردی            عشق را موج شوی

مهر را مهر درخشان شده در اوج شوی             گفت نی نی هرگز

من برای این کار   بیکران بودن را                      بیکران کم دارم

ناقص ومحدودم          بهر این کار بزرگ             قطره یی بیش نیم

طاقت وتاب وتوان کم دارم

 

صبحدمرا گفتم         می توانی آیا               لب مادر گردی

عسل وقند بریزد از تو              لحظه ی حرف زدن

جان شوی عشق شوی مهر شوی زرگردی            گفت نی نی هرگز

گل لبخند که روید زلبان مادر                   به بهار دگری نتوان یافت

دربهشت دگری نتوان جست    من ازان آب حیات       من ازان لذت جان                             که بود خنده ی اوچشمه ی آن   من ازان محرومم       خنده ی من خالیست     زان سپیده که دمد از افق خنده ی او           خنده ی او روح است           خنده ی او جان است           

جان روزم من اگر,لذت جان کم دارم           روح نورم من اگر, روح وروان کم دارم

 

کردم از علم سوال        می توانی آیا              معنی مادر را

بهر من شرح دهی     گفت نی نی هرگز                  من برای این کار

منطق وفلسفه وعقل وزبان کم دارم                    قدرت شرح وبیان کم دارم

 

 

درپی عشقشدم       تا درآئینه ی او چهره ی مادر بینم                 

 دیدم او مادر بود           دیدم او در دل عطر        دیدم او در تن گل

دیدم اودر دم جانپرور مشکین نسیم               دیدم او درپرش نبض سحر

دیدم او درتپش قلب چمن                             دیدم او لحظه ی روئیدن باغ

از دل سبزترین فصل بهار                                لحظه ی پر زدن پروانه

در چمنزار دل انگیزترین زیبایی                      بلکه او درهمه ی زیبایی

بلکه او درهمه ی عالم خوبی, همه ی رعنایی               همه جا پیدا بود

همه جا پیدا بود                   آن اکسیر زندگی مادر بود

 


مطالب مشابه :


توصیف آسمان ابری

موضوع: توصیف آسمان ابری. مکان: محوطه روبروی کلاس های مدرسه راهنمایی حدود ساعت 13:20 دقیقه
انشای گروهی دانش آموزان پایه سوم راهنمایی

موضوع: توصیف آسمان ابری. مکان: محوطه روبروی کلاس های مدرسه راهنمایی . حدود ساعت 13:20 دقیقه
انشای سوم و دوم راهنمایی/کتاب قدیم/الیاس امیرحسنی

3- فصل بهار یا تابستان یا زمستان را توصیف کنید . نمونه ی انشا:آسمان پر ستاره در یک شب مهتابی .
توصیف یه شب رصد یا رصد با اعمال شاقه

آســـــــــــمان پـر ستــــــاره - توصیف یه شب رصد یا رصد با اعمال شاقه -
اشعار در توصیف مادر

آســـــــــــــمان همــــــیشه آبــــــی - اشعار در توصیف مادر - علمــــی فرهنـــــگی
برچسب :