HEC RAS فصل چهارم

مقدمه:

 در اين فصل نحوه مشاهده نتايج بيان مي شود. اين فصل به دو بخش تقسيم شده است : در بخش اول، نحوه مشاهده نتايج به صورت نمودارهاي گرافيكي و در بخش دوم، نحوه مشاهده     خروجي هاي جدول گونه بيان مي شود. پس از پايان يافتن موفقيت آميز كليه محاسبات توسط برنامه و وارد كردن كليه داده هاي هندسي و داده هاي جريان ماندگار يا داده هاي جريان غيرماندگار شما مي توانيد نتايج را مشاهده نماييد. كه براي مشاهده نتايج به صورت نمودارهاي گرافيكي يا  خروجي هاي جدول گونه بايد در پنجره اصلي HEC-RAS ، گزينه هاي منوي View  را انتخاب كنيد كه گزينه هاي مربوط به خروجي هاي جدول گونه داراي كلمه Tables هستند و گزينه هاي مربوط به نمودارهاي گرافيكي داراي كلمه Plots  هستند. همچنين براي مشاهده نمودارها و جداول راه ديگري وجود دارد. و آن راه اين است كه پس از وارد كردن تمام داده ها و  شبيه سازي هاي موفق با كليك كردن روي طرح شماتيك سيستم رودخانه يك منو پديدار مي شود. اين منو شامل گزينه هايي است كه با انتخاب اين گزينه ها مي توانيد نمودارها و جداول خروجي را مشاهده كنيد. اين نسخه از نرم افزار HEC-RAS  به شما امكان مشاهده نمودارهاي مقطع عرضي– نمودارهاي پروفيل – منحني هاي سنجه آب – نمودارهاي سه بعديX-Y-Z  نمودارهاي هيدروگراف اشل و جريان ( در فصل جريان غيرماندگار به طور كامل آشنا خواهيد شد) – خروجي مفصل جدول گونه – خروجي جدول گونه خلاصه در پروفيل ها و هر خروجي كه به دلخواه بخواهيد ببينيد را مي دهد. همچنين اطلاعات يخ را نيز مي توانيد به صورت نمودار گرافيكي و خروجي جدول گونه، در اين فصل مشا هده كنيد.

توجه: مؤ ثرترين روش ارائه داده هاي ورودي و نتايج محاسباتي، نمودارهاي گرافيكي مي باشند. زيرا گرافيك باعث مي شود كه شما به راحتي خطا هاي داده هاي ورودي را تشخصيص داده و نيز مروري كلي از نتايج را به روشي جداول اعداد فاقد آن مي باشند را براي شما فراهم مي كند.

 

41 فرمت نمودار گرافيكي:

41-1  نمودارهاي مقطع عرضي نمودارهاي پروفيل منحني هاي سنجه آب:

 در اين قسمت ابتدا در باره چگونگي مشاهده اين نمودارها صحبت مي كنيم و در ادامه به گزينه ها و منوي Options  وجود در پنجره اين نمودارها مي پردازيم .

4-1-1-1 نمودار مقطع عرضي:

كه به منظور مشاهده اين نمودار ازمنوي View  در پنجره اصلي نرم افزار  HEC-RAS  گزينه Cross Section  را انتخاب مي كنيم با اين كار پنجره اي به      شكل ( 4 – 1 ) ظاهر مي شود.

براي اينكه بخواهيد نمودار مربوط به يك مقطع عرضي خاص را ببينيد بايد در كادرهاي River          ( رودخانه ) – Reach  ( بازه ) و كادر… River Sta   ( ايستگاه رودخانه ) نوع رودخانه و ايستگاه رودخانه را وارد كنيد تا نمودار موردنظر باز شود .

 

 

 

شكل ( 4 1 )- نمودار مقطع عرضي

4-1-1-2 نمودار پروفيل سطح آب:

 براي مشاهده اين نمودار بايد از منوي View  در پنجره اصلي HEC-RAS   گزينه  Water Surface Profile را انتخاب كنيد كه با انتخاب اين گزينه نمودار پروفيل مطابق شكل ( 4 – 2 ) ظاهر مي شود . و براي مشاهده يك پروفيل خاص مانند نمودار مقطع عرضي عمل مي كند.

 

 

 

شكل ( 4 2 ) - نمودار پروفيل سطح آب

 

4-1-1-3 منحني هاي سنجه آب:

با انتخاب گزينه Rating Curves   از منوي View  در پنجره  اصلي HEC-RAS  اين نمودار مطابق شكل ( 4 – 3 ) ظاهر مي شود. كه براي مشاهده منحني سنجه آب يك رودخانه يا بازه يا ايستگاه رودخانه خاص بايد در كادرهاي موجود در بالاي اين نمودار نوع آنها را وارد كرد.

 

 

شكل ( 4 3 )-  منحني سنجه آب

 

 

شكل ( 4 – 4  )-  نمودار سه بعدي X-Y-Z

نكته: براي مشاهده نمودار سه بعدي X-Y-Z   رودخانه از منوي View در پنجره اصلي نرم افزار

HEC-RAS  گزينه X-Y-Z  Perspective Plot را انتخاب كنيد. اين نمودار شامل چند مقطع عرضي است. در بالاي اين پنجره كادرهايي است كه به ترتيب بايد ابتدا و انتهاي رودخانه و زاويه چرخش و زاويه آزيموت را وارد كنيد. اين كادرها به ترتيب عبارتند از،Azimuth Angle Rotation Angle , River station . End , River Station. Start. شكل ( 4 – 4 ) .

اين گزينه به شما امكان نمايش سطوح آب متناظر يا بيشترين دبي را مي دهد به طوري كه   پروفيل هاي سطح آب متناظر با كمترين دبي را نمايش نمي دهد.

نكته : همه نمودارهاي گفته شده داراي منوي Option  هستند. كه منويOption  داراي گزينه هاي زير مي باشد :

 Pan, Full plot: گزينه Full plot نمودار بزرگنمايي شده را به اندازه اول خود برمي گرداند و گزينه Pan براي حركت دادن نمودار در حالت بزرگنمايي شده به كار مي رود.

Zoom out, Zoom in  : گزينه Zoom in براي بزرگنمايي نمودار ها و گزينه Zoom out نمودار بزرگنمايي شده را مي تواند تا دو برابر كوچكنمايي كند.

Animate : با انتخاب اين گزينه، شما مي توانيد پويانمايي ( حركت )  نمودار هايي كه بر روي صفحه نمايش واقع شده اند ( نمودار مقطع عرضي -  پروفيل ها – سه بعدي X-Y-Z   و نمودار اطلاعات يخ ) را انجام دهيد. براي حركت پروفيل هاي محاسباتي به ترتيب گزينهPlay   در اين پنجره را انتخاب كنيد. و براي تغيير دادن پروفيل ها نيز مي توان از اين گزينه استفاده كرد.

نكته: اين گزينه در تحليل خروجي جريان ماندگار نيز به كار مي رود.

Plans , Profiles : گزينه Reaches  ( بازه ها ) براي انتخاب بازه رودخانه اي كه براي نمايش انتخاب مي كنيد به كار مي رود و اين گزينه فقط براي نمودار هاي پروفيل به كار مي رود.

گزينهVariable براي انتخاب يكي از متغيرهاي زيرجهت رسم پروفيل است ( انرژي – سطح بحراني آب – بر چسب هاي بازه – ايستگاه هاي كانال اصلي و ساحل سمت چپ و ساحل سمت راست – سطوح آب مشاهده شده – سطح آب ). اين گزينه همچنين  براي انتخاب متغيرهايي كه براي رسم نمودار مقطع عرضي به كار مي روند ( ضريب زبري مانينگ – سطح بحراني آب – انرژي – سطح آب ). اين گزينه همچنين جهت مشاهده پوشش يخ روي نمودارهاي مقطع عرضي – پروفيل ها  - منحني هاي سنجه آب نيز به كار مي روند.

Labels : با انتخاب اين گزينه، شمامي توانيد هر متن اضافي مانند : تاريخ اجرا –  اسامي رودخانه و بازه – ايستگاه گذاري مقطع عرضي رودخانه – عنوان پلان و عنوان پروژه و ... را در بالاي نمودار بيفزاييد و بر چسب هاي واقع در بالاي نمودار را تغيير دهيد.

Grid , Scaling : با انتخاب گزينه Grid مي توانيد بر روي هر نمودار يك شبكه قرار دهيد و   مي توانيد شبكه هاي اصلي و فرعي را ببينيد و با انتخاب گزينه Scaling مي توانيد مقياس بندي مورد استفاده در نمودار را تعيين كنيد كه اين مقياس بندي مي تواند دائمي يا موقت باشد. كه با اين كار مي توانيد براي محور هاي XوY ميزان حداقل و حد اكثر وارد كنيد. مقياس بندي دائمي مخصوص نمودار منحني سنجه آب و نمودار مقطع عرضي است. و اين مقياس بندي براي كليه مقاطع عرضي ثابت مي ماند.

Font size , Zoom Windows Location  : گزينه Font size براي نشان دادن و كنترل اندازه متن هاي ورودي نمودار است و گزينه ديگري ( يعني   (  Zoom Windows Location براي تغيير ات اندازه پنجره بزگنمايي است و در گوشه نمودار قرار مي گيرد.

Land Marks  : با انتخاب اين گزينه، پنجره زير ياز مي شود. شكل ( 4- 5 ) .

 

 

شكل ( 4- 5 ) پنجره ايجاد تغيير در خط و نشانه ها

 

اين پنجره از دو قسمت تشكيل شده است و در بالاي هر كدام از اين دو قسمت گزينه اي است . با قرار دادن پنجره در يكي از دو حالت مي توان نوع خط و نشانه ها را عوض كرد . در اين قسمت خط اين پنجره ( يعني (Current Pict line Styles  ) مي توان نوع رنگ و پهناي خطوط را تغيير داد و با انتخاب گزينه ( Defult line Style  ) مي توان نوع و رنگ و اندازه نشانه ها را عوض كرد. براي اين كار در سمت چپ جدول فهرستي از نوع خطوط و نشانه ها است . با كليك كردن بر روي يكي از اين خط ها دگمه ok را فشار دهيد. پس از انجام هرگونه تغييري با ظاهركردن   نمودارها اين تغييرات مشاهده مي شود.

نكته: براي اينكه بر روي نمودار مقطع عرضي، نمودار پروفيل ها و نمودار سه بعدي                     x - y - zپوشش يخ روي رودخانه يا كانال نيز مشاهده شود مي توان در منوي Option اين     پنجره ها با انتخاب گزينهVariable  و گزينه Ice Cover در اين گزينه، نمودار را به همراه پوشش يخ مشا هده كرد. براي تغيير دادن رنگ و نوع پوشش در روي نمودار گزينه Lines and Symbols در همين منو ( Option ) را انتخاب كنيد. شكل ( 4 – 6 )

 

 

 

شكل ( 4 -  6 ) -  نمودار پروفيل همراه با پوشش يخ در رودخانه

 

42  فرمت جدول گونه خروجي ها:

 براي مشاهده نتايج بدست آمده براي نمودارها و پروفيل ها و منحني هاي فوق به صورت جدولي به طريقه زير عمل مي كنيم : با انتخاب منوي View  از پنجره اصلي HEC-RAS  و انتخاب گزينه هايي كه در قسمت مشاهده نمودارها داشتيم اما با اين تفاوت كه اين گزينه ها در انتها Tables  نيز دارند و مانند Cross Section Tables كه در مشاهده جدولي مقاطع عرضي به كار مي رود. اين جداول براي تحليل و مستند سازي نتايج    شبيه سازي ضروري اند. و اين جداول امكان نمايش مقادير حجمي از اطلاعات جزئي را با فرمتي مختصر به كار مي دهند. در اين قسمت درباره خروجي جدول گونه در موقعيت هاي گوناگون ( جداول خروجي مفصل ) و خروجي جدول گونه براي چند موقعيت ( جداول خلاصه پروفيل ) است.

421 جدول مفصل مقطع عرضي:

 اين جدول داراي اطلاعات كامل يك پروفيل مي باشد. در پنجره اصلي نرم افزار HEC- RAS  با انتخاب گزينه Detailed Output Table از منوي View   اين جدول را مي توان مشاهده نمود. براي مشاهده تمامي اطلاعات يك پروفيل مقطع عرضي  بايد نوع رودخانه – بازه و ايستگاه رودخانه را وارد كرد  و پروفيل را مشخص كرد . پس از انتخاب پروفيل اين اطلاعات ظاهر مي شود. در بالاي اين جدول چند متن است كه منو هاي File  و Help كاربرد مشخصي دارند و منوي Type  براي ظاهر كردن انواع جدولي است كه زير مجموعه اي از اطلاعات مي باشد. با انتخاب گزينه هاي مربوط به اين جداول ازمنوي Type  مي توان آنها را مشاهده كرد. منوي Option  در اين جدول ( جدول مفصل مقطع عرضي ) داراي گزينه هاي زير مي باشد :

Plans  : اين گزينه براي انتخاب پلان است.

Include Interpolated XS  : با انتخاب اين گزينه مي توانيد خروجي مقطع عرضي درونيابي شده را مشاهده كنيد. اگر اين گزينه فعال شود يعني كه داده هاي مقطع عرضي درونيابي شده نيز وارد كادر ايستگاه رودخانه (River Station  )  مي شود و اگر اين گزينه غيرفعال باشد يعني كه داده هاي مقطع عرضي درونيابي شده از كادر River Station  حذف شده و فقط مي توان        داده هاي مقطع عرضي وارد شده توسط كاربر را انتخاب كرد.

 Include Errors , Warnings and Notes in Print out  : با انتخاب اين گزينه مي توان در زير جدول ها، پيام هاي اخطار و خطا و يادداشت را وارد كرد. اين پيا م ها را مي توان پس از چپ كليك كردن بر روي كادر مربوط به آن وارد كرد.

 Unit System for Viewing : با انتخاب اين گزينه، خروجي ها بر حسب سيستم SI  مشاهده مي شوند يعني اگر داده ها چه بر حسب SI  با شند و چه نباشند با انتخاب اين گزينه     مي توان آنها را بر حسب SI  مشاهده كرد.

توجه: شكل ( 4 – 7 ) جدول مفصل پروفيل مقطع عرضي است.

42-2  جدول مفصل پروفيل:

 با انتخاب گزينه Profile Summary Table   ازمنوي View در پنجره اصلي HEC-RAS مي توانيد اين جدول را مشاهده كنيد. اين جدول خود شامل چندين جدول استاندارد است. اطلاعات مربوط به پل ها و كالورت ها و ساير اجزاي پروژه را شرح مي دهند. شكل ( 4 – 8 ) اين جدول استاندارد را با انتخاب منوي Std .Table  در بالاي جدول پروفيل احضار كنيد. كه گزينه هاي اين منو (Std .Table ) عبارتند از :

Standard Table 1 ,  Standard Table 2   : با جدول استاندارد يك، مي توانيد متغيرهاي خروجي را ببينيد و اين جدول در واقع همان جدول پروفيل پيش فرض است. و جدول استاندارد    ( 2 )  درباره افت هاي بازشدگي و تنگ شدگي ( افت هاي اصطكاكي ) كه هر مقطع عرضي و توزيع جريان بين سواحل چپ و راست كانال اصلي اطلاعاتي را به كاربر ارائه مي دهد.

Bridge only , Culvert only  ك اين دو جدول به ترتيب اطلاعات مربوط به پل و كالورت را ارائه مي دهند. شكل ( 4 – 9 ) و شكل ( 4 – 10 ) .

 

 

شكل ( 4 9 ) - جدول اطلاعات پل

 

Six XS bridge, Four XS culvert    : جدول Four XS culvert   براي نمايش اطلاعات دو مقطع در پايين دست و دو مقطع در بالادست كالورت است و فهرستي از كليه كالورت هاي موجود در پروژه را براي هر بازه كه انتخاب كرده ايد را نمايش مي دهد. جدول Six XS bridge  براي نمايش اطلاعات مربوط به مقطع عرضي كه دو تا در بالادست پل ، دو تا در پايين دست پل و دو تا در داخل پل واقع شده اند، به كار مي رود و همچنين فهرستي از نتايج تمامي پل هاي موجود در پروژه را ارائه مي دهد.

Bridge Comparison  : با انتخاب اين گزينه جدول مربوط به نتايج مدل سازي محاسبه شده را مي توان مشاهده كرد.

Multiple Opening  : با انتخاب اين گزينه براي هر بازشدگي يك سازه متقاطع با رودخانه كه داراي باز شدگي هاي متعدد است تعدادي از متغيرهاي خروجي را مشاهده كرد.

 

 

شكل ( 4 10 ) - جدول اطلاعات كالورت

Four XS in line Weir  : با انتخاب اين گزينه مي توان نتايج دو مقطع عرضي كه در         بالادست يك رو ريز يا سر ريز دريچه دار واقع شده اند و همچنين دومقطع عرضي كه در         پايين دست اين رو ريز يا سرريز دريچه دار واقع شده اند را ديد.

Lateral Weir / Spillway , in line weir only   : گزينه  in line weir only براي نمايش دبي كل، و دبي عبوري از بند و ترازها و سطح آب و انرژي محاسبه شده نهايي در بالادست هريك از روريزها مي باشد و گزينه Lateral Weir براي نمايش مقداري از متغير هاي خروجي در كليه سازه هاي سرريز جانبي است.

HEC -  FAD : اين گزينه شامل دبي كل – تراز سطح آب – تراز بستر كانال است. اين اطلاعات مربوط به برنامه تحليل خسارت سيلاب مي باشد.

 HEC - 5Q  : اين گزينه براي معرفي برنامه تحليل كيفيت آب رودخانه و مخزن است.

Enchorach ment 1,2,3  : اين گزينه شامل سه جدول است كه خروجي هاي  پخش سيلاب در پهنه سيلابگير را نمايش مي دهند.

Ice Cover, Junctions , Storage areas  : گزينه Ice Cover خروجي پوشش يخ به صورت جدولي است كه اين جدول شامل ( حجم – ضخامت ) يخ و ضريب زبري مانينگ n   مركب كانال اصلي و ساحل سمت چپ و راست است. شكل ( 4 – 11 ) .

 

 

شكل ( 4 11 ) - جدول اطلاعات يخ

و Junctions براي نمايش خروجي كليه مقاطع عرضي در اطراف يك انشعاب است . و گزينه Storage areas براي نمايش كليه نواحي ذخيره است . و شامل مساحت سطح و حجم و حداقل تراز و تراز سطح آب است.

 

 

 

شكل ( 4 9 )  جدول خلاصه پروفيل

 

 

شكل ( 4 7 )-  خروجي مفصل مقطع عرضي به صورت جدولي

 

توجه: در جدول خلاصه پروفيل، همچنين  منوي Option  نيز وجود دارد و اين منو داراي     گزينه هاي زير است :

Plans , Profiles  : اين گزينه براي مشاهده و كاربرد پلان ها و پروفيل هايي است كه در جدول خلاصه پروفيل بايد وارد شوند، به كار مي رود.

  Include interpolated XS' S , Reach  : گزينه Reach براي مشاهده و انتخاب بازه هاي موجود در پروژه براي وارد كردن در جدول خلاصه پروفيل است و گزينه ديگر براي مشاهده مقطع عرضي درونيابي شده مي باشد. با انتخاب مجدد، اين گزينه غيرفعال مي شود و مي توان كليه مقاطع عرضي ( مقاطع عرضي درونيابي شده و مقاطع عرضي كه داده هاي ان توسط كاربر وارد  شده اند ) را مشاهده كرد.

Standard Table # Dec Places  : اين گزينه براي تغيين تعداد ارقام اعشاري براي هر متغير  در جداول است و بدين ترتيب عمل مي كند: ابتدا جداول را از منوي Tables نمايان كرده و با انتخاب اين گزينه از منوي Option  پنجره اي پديدار مي شود كه تعداد ارقام اعشاري جاري براي هر متغير را مي توان ديد. شما مي توانيد اين تعداد را تغيير دهيد.

Unit system for Wiewing  : كاربرد اين گزينه مشابه همين گزينه در منوي Option   در پنجره جدول مفصل مقطع عرضي است. كه براي آشنايي بيشتر به گزينه هاي منوي Option  در بخش 1–2–4  مراجعه نماييد.

 Define Table  : با انتخاب اين گزينه پنجره اي ظاهر مي شود. در اين پنجره داراي جدولي است كه در بالاي اين جدول جمله Table Headhng Column است.

 اين جدول نشان دهنده تعداد ارقام اعشاري و واحد آنهاست. و در زير جدول فهرستي از        متغيرهاست كه به ترتيب حروف الفبا مرتب شده ا ند. در زير اين فهرست كادري است. و اين كادر حاوي پيام تعريف متغير انتخابي است. براي قرار دادن يك متغير در جدول، روي اين متغيردو بار كليك كنيد سپس متغير در جدول قرار مي گيرد. و براي قرار دادن متغير در ستوني خاص روي سلول مورد نظر كليك كنيد سپس متغير وارد ستون مي شود. و براي حذف متغير، دو بار روي آن كليك كنيد. وسپس ok  را بزنيد  بدين ترتيب پنجره بسته مي شود.

Remove Table , Save Table  : گزينه Save Table   براي ذخيره جدول است. با انتخاب اين گزينه، پنجره اي باز مي شود. و براي ذخيره كردن يك جدول بايد نام آن جدول را وارد كنيد و سپس دگمه ok را فشار دهيد. درنتيجه نام جدول به فهرست جداول موجود در منوي User Table  در پنجره جدول پروفيل اضافه مي شود. و براي حذف جدول از فهرست جداول، از منوي Option در پنجره جدول خلاصه پروفيل گزينه Remove Table را انتخاب كنيد. كه با انتخاب اين گزينه فهرست جداول ظاهر شده و با كليك كردن روي جدول موردنظر ok را بزنيد. در نتيجه جدول مورد نظر حذف مي شود.

 

43 چاپ نمودارها و جداول:

431  ارسال نمودارها و جداول بهPrinter  :

 1– ابتدا از طريق گزينه هاي موجود در منوي View  در پنجره اصلي HEC- RAS، نمودار  يا جدول مورد نظر خود را به نمايش در آوريد 2– با انتخاب گزينه Print  از منوي File  در نمودار نمايش داده شده، پنجره Printer Option پديدار مي شود كه گزينه Print  در اين پنجره را انتخاب كنيد. در اين لحظه مدير چاپ Windows   عمليات را كنترل خواهد نمود.

نكته: براي چاپ بخشي از جداول از نوع پروفيل بايد نكات زير را رعايت كنيد.

 1-  جدول مورد نظر را نمايان سازيد.

2– بخشي از جدول كه مدنظر است با چپ كليك كردن روي آن پررنگ نماييد و بعد عمليات Print را طبق گفته هاي قبلي انجام دهيد.

432  ارسال نمودارها يا جداول به Clipboard  Windows: پس از ظاهر كردن نمودار يا جدول و انجام اصلاحات مورد نياز برروي آنها ( از طريق گزينه هاي ( …, Zoom out , Zoom in , Scaling ) ، گزينه Copy to Clipboard را از منوي File درنمودار يا جدول نمايش داده شده انتخاب كنيد. سپس نمودار يا جدول موردنظر به Clipboard   ارسال مي شود و      برنامه اي را كه مي خواهيد جدول يا نمودار آن ارسال شود را احضار كرده و گزينه Paste  را انتخاب كنيد. ويا روي صفحه نمايش كليك راست كرده و سپس گزينه Paste   را انتخاب كنيد.

توجه: بخش هاي مورد نظر از جدول پروفيل ها را همانند روش ارسال آنها به Printer مي توان به

Clipboard نيز ارسال نمود.

 

44 خارج شدن از نرم افزار HEC-RAS :

قبل از خارج شدن از نرم افزار    HEC-RAS  براي اينكه كاملاً مطمئن شويد، كليه داده ها را ذخيره كرده ايد از منوي File در پنجره اصلي HEC-RAS  گزينه Save Project  را انتخاب كنيد. با اين كار كليه داده هاي هندسي–داده هاي جريان ماندگار يا داده هاي جريان غيرماندگار – داده هاي پلان – داده هاي پوشش يخ و ... كه تا به كنون ذخيره شده اند، خود به خود ذخيره مي شوند. حال مي توانيم از نرم افزار HEC-RAS  خارج شده و براي اين كار، از منوي File در پنجره اصلي HEC-RAS  گزينه Exit را انتخاب كنيد.

براي مشاهده متن كامل همراه با اشكال درخواست كنيد اي ميل كنم

 

 


مطالب مشابه :


مراحل انجام پروژه راه

براي رسم نيمرخهاي عرضي راه براي هر مقطع دو نقطه در سمت راست و دو نقطه در سمت چپ محور راه
یک نمونه پروژه راهسازی

پروفيلهاي عرضي راه عبارت است از مقطع عرضي عمود بر محور راه ، كه در آن 3-4-2-1- شيب عرضي شانه راه.
HEC RAS فصل چهارم

و آن راه اين است اين نسخه از نرم افزار hec-ras به شما امكان مشاهده نمودارهاي مقطع عرضي
دانلود نشریه 301 راه آهن

√وبلاگ جامع و تخصصی دانلود مهندسی عمران√ - دانلود نشریه 301 راه آهن - پرتال دانشجویان و
معرفی نرم افزار CSDP© for Windows (نرم افزار راهسازی)

محاسبات سطحي و حجمي مقاطع عرضي راه و خط فرمول براي درج در شکل مقطع عرضي، امکان تعيين
ضوابط سازه هاي با با شكل پذيري متوسط

کارشناس رسمی دادگستری -رشته راه - ارتفاع موثر مقطع نبايد آرماتورهاي طولي و عرضي
مواردي كه مهندسين بايد در طراحي و اجرایی و نظارتی ساختمان بتني و فولادی در نظر بگيرند

از لابلاي ميلگردهاي ستون عبور داده وشرط قرينه بودن ميلگردها در مقطع عرضي راه پله حساس
برچسب :