فعالیت های مکمل دربرنامه درسی ابتدایی

فعاليت هاي مكمل فعاليت هايي است كه موجب تعميق يادگيري مي شوند.در واقع مكمل ها به چيزهايي مي پردازند كه در برنامه درسي به آنها توجهي نشده  و يا سطحي مطرح شده است.برنامه هاي مكمل در طول برنامه درسي قرار دارند و باعث غناي آن مي شود.درذيل نمونه هايي ازفعاليت هاي مكمل دروس قران وهديه آسمان وتعليمات اجتماعي دوره ي ابتدايي آورده شده است.

قرآن

v    حفظ آيات وسوره هاي كوتاه كتاب درسي

v    حفظ پيام هاي قرآني واحاديث كوتاه ازائمه معصومين

v    برگزاري مسابقات قرآن واذان وترغيب دانش آموزان به شركت دراين نوع مسابقات

v    مطالعه كتب درباره ي داستان هاي قرآن وارائه خلاصه اي ازآن ها دركلاس

v    تهيه نشريه وروزنامه ديواري درباره ي موضوعات قرآني

v    اجراي برنامه هاي قرآني درمراسم عمومي وصبحگاه

v    مصاحبه باامام جماعت مسجدمحل درباره ي آداب خواندن قرآن وتهيه گزارش مربوط به آن

v    تمرين قرائت صحيح ذكرهاي نمازدراذان واقامه

v    دعوت ازيكي ازقاريان سرشناس محلي وانجام مصاحبه وتهيه گزارش مختصري اززندگي او

v    اجراي نمايش وتئاتر راجع به پيام هاي قرآني

v    خاطره نويسي وداستان نويسي درباره ي موضوعات مطرح شده دركتاب

 و...

      هديه هاي آسمان

v    برگزاري مسابقات احكام ونمازوترغيب دانش آموزان به شركت دراين مسابقات

v    تهيه ي مقاله،نشريه وروزنامه ديواري پيرامون موضوعات كتاب هديه هاي آسمان

v    شركت فعال درمراسم وبرنامه هاي مذهبي ،اعيادوسوگواري هاومناسبت هاي اسلامي

v    مطالعه وخلاصه نويسي كتاب هايي راجع به زندگي پيامبران ،ائمه معصومين وبزرگان تاريخ

v    تمرين واجراي سرودهاي همگاني دركلاس درباره امامان وياامور ديني

v    تحقيق وپ‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‌‍ژوهش پيرامون موضوعات كتاب درسي

v    اجراي نمايش وتئاتروياپانتوميم مربوط به موضوعات كتاب درسي

v    مصاحبه باامام جماعت محل درباره ي مسائل ديني وتهيه ي گزارش مربوط به آن

v    خاطره نويسي وداستان نويسي درباره ي موضوعات مطرح شده دركتاب

 و...

        جغرافيا

v    نقشه هاوماكت ومدل هاي مختلف ساده ، متناسب باموضوعات وبااستفاده ازوسايل دردسترس رسم وياساخته شود.

v    پروژه ي كلاسي به صورت گروهي درارتباط بامحصولات كشاورزي ،دامي ، صنعتي ، صنايع دستي معادن ، منابع طبيعي وراه هاي ارتباطي محل زندگي خودتهيه وگزارش ارائه شود.

v    درقالب يك گردش علمي ومشاهده ي مواردي چون پارك ،جنگل ، باغ ياكشتزار ،رودخانه ، دريا ،سد ،كوه و ...موجوددرمحل زندگي دانش آموزان ازآن هاخواسته شود پيرامون موقعيت جغرافيايي ومشاهدات خود تصاويري بكشندوياگزارش كوتاهي تهيه كنند.

v    نقشه ياكروكي ساده ازمدرسه ، منزل ومحل زندگي و ... تهيه شود.

v    باافرادمختلف محل زندگي خودازقبيل كشاورز، دامدار، كارگركارخانه وسايرمشاغل درخصوص وظايف خود وضرورت واهميت آن مصاحبه كنند.

v    مجموعه اي ازانواع گياهان ، جانوران و... مناطق آب وهوايي ايران يا كشورهاي همسايه بااستفاده ازنقاشي يابريده روزنامه هاو...تهيه كنند.

v    مسابقات نقاشي درزمينه ي منابع طبيعي ومحيط زندگي وحفظ محيط زيست برگزارشود.

v    خاطره ياارائه گزارش كوتاه ازمسافرت به شهر ياروستا و... درزمينه ي موقعيت جغرافيايي ، منابع طبيعي ، آداب ورسوم وفرهنگ و ... نقل شود.

v    پيرامون معايب ومزاياي خانواده هاي پرجمعيت وكم جمعيت وتأثير هركدام دربهبود زندگي خانواده وجامعه بحث گروهي كنند.

تاريخ

v    شناسايي توصيفي ازاماكن وآثار تاريخي موجود درمنطقه يامحل تهيه شود.

v    كلكسيون يامجموعه اي ازتصاويرآثارملي ،مذهبي ، فرهنگي وتاريخي درقالب يك فعاليت گروهي تهيه شود.

v    ازاماكن تاريخي ، ملي ومذهبي وموزه هاي موجوددرمنطقه يامحل زندگي بازديدشودوگزارش بازديدارائه شود.

v    پاي صحبت هاي افرادبزرگ سال (سالخورده ) بنشينندودرمورد سيرجريانات تاريخي وسرگذشت اجداد ونياكان و... گزارش تهيه شودو باآداب ورسوم وفرهنگ محيط زندگي خودآشناشوند

v    درباره ي اهميت وضرورت حفظ ميراث فرهنگي وارزش آن به عنوان حفظ هويت ملي بحث وگفت وگوشود.

v    نمايشنامه اي ساده درموردموضوعات تاريخي تهيه واجراشود.

v    تحقيق ومطالعه كتابخانه اي پيرامون موضوعات ساده تاريخي انجام شود.

v    فيلم وسريال تاريخي درخصوص سرگذشت امامان ، پيامبران وپادشاهان و ... نمايش داده شود.

تعليمات مدني ( مطالعات اجتماعي )

v    آموزش مفهوم شهروندي بارأي گيري وانتخاب نماينده كلاس وشوراي دانش آموزي

v    مشاركت وهمكاري بچه هادرامورانتظامي وبهداشتي مدرسه و ...

v    همكاري بچه هادرفعاليت هاي گروهي ازقبيل اردو ، بازديد ، مسابقات ورزشي ، فعاليت هاي علمي وفرهنگي وهنري سازمان يافته وحضورفعال وقبول مسئوليت ها

v    بحث راجع به موضوعات مثل رعايت صرفه جويي درخانه ، مدرسه وجامعه

v    نمايش كوتاه پيرامون مصاديق موضوعات مثل رعايت وياعدم رعايت قوانين ومقررات درمدرسه

v    مصاحبه باافرادي كه درجريان مبارزات انقلاب ودفاع مقدس بوده اند.( خانواده شهدا – جانبازان-  آزادگان – رزمندگان –  افرادمطلع وصاحب نظر)

v    شركت درنمازجمعه وراهپيمايي هاومراسمات وجشن هاو... وتهيه گزارش

v    بازديد ازاماكن مذهبي ، تاريخي وكانون هاي فرهنگي و... وتهيه گزارش

v    خواندن كتابي راجع به موضوع درس دركلاس

v    خاطره نويسي وداستان نويسي مرتبط باموضوعات درسي

v    تهيه ي مقاله،نشريه وروزنامه ديواري

v    گردآوري تصاوير ويابريده جرايد ازشخصيت هاي نظام ويا جريانات اجتماعي


مطالب مشابه :


دانلود شعر و سرود مدرسه برای کودکان و نو جوانان ابتدایی وراهنمایی ( سرود های آوای مدرسه)

دانلود شعر و سرود مدرسه برای کودکان و نو جوانان ابتدایی آواي مدرسه سرود همگاني 2 دوره
دانلود ترانه های آوای مدرسه برای ابتدادبستانی ها

برای دانلود ترانه باغ ترانه سومی مربوط به ( آواي مدرسه سرود همگاني 1 دوره ابتدايي )
20 فعالیت مکمل قرآن وهدیه های آسمانی

دانلود سوالات تمرين واجراي سرودهاي همگاني دركلاس درباره امامان وياامور
فعالیت های مکمل دربرنامه درسی ابتدایی

v تمرين واجراي سرودهاي همگاني دركلاس درباره امامان وياامور دانلود کتاب های فارسی
دهه فجر

3-پخش سرود همگاني خميني اي امام در روز 12 13- پخش سرودهاي انقلابي در زنگهاي دانلود آنتی
سخنان حکیمانه پند های بزرگان سخنان مشاهیر پند حکیمانه نصایح بزرگان 18

6- رشد سرودهاي حماسي و 4- سردي همگاني نسبت به رخدادهاي دانلود کتاب سرخ حکیم ارد بزرگ با
سخنان حکیمانه 10

دانلود کتاب 6- رشد سرودهاي حماسي و 11- دلگرمي همگاني نسبت به گذشتن از چالش هاي پيش روي
ادبیات در رنسانس 1

سرودن شعر در آن ايام سرگرمي همگاني بود سرودهاي قرون وسطايي، سلسله رمان ها دانلود کتاب
برچسب :