سخنان حکیمانه پند های بزرگان سخنان مشاهیر پند حکیمانه نصایح بزرگان 18سخن مهر آميز و دلگرم کننده مي تواند از فانوس کوچک ، ستاره بسازد . حکيم ارد بزرگمسأله اصلي در دعا اين نيست که براي خواسته‌هايمان از خدا جواب بگيريم بلکه هدف دعا اين است که به‌شکل کامل با خدا يکي شويم‌. اسوالد چمبرزبرآزندگان خواهند ساخت سرآيندگان از پس آن خواهند سرود و زمين آيندگان را بارور مي سازند . حکيم ارد بزرگچه شکاف عظيمي بين شناختن خدا و محبت نسبت به او وجود دارد. پاسکال‌مردبزرگ دير وعده مي دهدو زود انجام مي دهد. کنفوسيوساز گناه نفرت داشته باش نه از گناهکار . گانديسرزميني که اسطوره هاي خويش را فراموش کند به اسطورهاي کشورهاي ديگر دلخوش مي کند فرزندان چنين دودماني بي پناه و آسيب پذيرند . حکيم ارد بزرگهيچ گلي عطر ،رنگ وزيبايي مادر را ندارد. همينگويبر بالاي در علم نوشته شده است که بايد ايمان داشته باشي. ماکس پلانکچه فريست زندگي را آنگاه که : برآزندگان را نشناسي ؟ و در خود بپيچي ؟ . حکيم ارد بزرگانسان براي بر خورداري از شادي بايد خودش را باور کند. توماس پاينهمه عشق بورز، به تعداد کمي اعتماد کن، و به هيچکس بدي نکن. شکسپيرهيچ گاه در برابر فرزند ، همسرتان را بازخواست نکنيد . حکيم ارد بزرگچنان باش که بتواني به هر کس بگوئي مثل من رفتار کن. کانتبراي پيشرفت و پيروزي سه چيز لازم است اول پشتکار دوم پشتکار، سوم پشتکار. لردآديبورياسطوره هاي کهن پايه ها و ستونهاي فر و رشد کشورند . حکيم ارد بزرگبرگ در هنگام زوال مي افتدميوه در هنگام کمال مي افتدبنگر که چگونه مي افتي چون برگي زرد و يا سيبي سرخ . کنفوسيوس"آسمان براي گرفتن ماه تله نمي گذارد،آزادي خود ماه است که او را پايبند مي کند . رابيندرانات تاگورتجربه نامي است که تمام افراد بر روي اشتباهات خود مي گذارند. اسکاروايلدشکست هاي زندگي ، درهاي پيروزي را مي گشايد و خودپسندي درهاي پيروزي را يکي پس از ديگري مي بندد . حکيم ارد بزرگاگر هدف روح ما يک پارچه شدن باشد ، پيوسته شرايطي را فرا مي خوانيم که براي دستيابي به اين ويژگي بدان نياز داريم.
هرچه بخشهاي بيشتري از وجود خود را پذيرا و مالک شويم ، افراد سالمتر و مناسب تري در زندگي ما پديدار مي گردند. دبي فوردکم دانستن و پر گفتن مثل نداشتن و زياد خرج کردن است. ناپلئونانسان عاقل هميشه از بدگويي هايي که از او ميشود استفاده ميکند. ژرژبانهسي شعاع به سوي ميله چرخ تقرب مي جويند
اما تهي ميان آنهاست
که ارابه را به حرکت در مي آورد
کوزه هاي سفالي را با گل مي سازند
اما تهي درون آنهاست
که کاربردشان را تعيين مي کند
خانه، در و پنجره هاي بسيار دارد
اما تهي دورن آن است
که سکونت را ممکن مي سازد
وجود امکانات بسيار مي دهد
اما از طريق نه- وجود است
که از آنها استفاده مي توان کرد. لائو تسهبراي ماندگاري يک گروه ، بايد دلداده و از خود گذشته بود . حکيم ارد بزرگتمامي گناهان ، نهاني صورت مي گيرد.
آن لحظه اي که درک کنيم خداوند حق بر افکار ما گواه است ، شايد رها و آزاد شويم. مهاتما گانديخداوند،روي خطوط کج و معوج، راست و مستقيم مي‌نويسد. برزيليتو ارباب سخناني هستي که نگفته‌اي،ولي حرفهايي که زده‌اي ارباب تو هستند. ضرب‌المثل تازيدعا اتحاد آگاهانه با شعور کيهاني است.
دعا التماس، زاري نيست، بلکه همدلي و يگانگي با خداست. جوليا ستن سيرزکارآفرينان دستان نجات بخشي براي آدميان هستند . حکيم ارد بزرگدر اين جهان عمل کنيد و فقط شنونده باقي بمانيد رساله يعقوبهرچه فکر شما بزرگ باشد به همان اندازه بيشتر به افکار ديگران احترام مي گذاريد. پاسکالانسان هوشمندي که به هوشمندي اش مي نازد، به زنداني مي ماند که به بزرگي زندانش مي بالد. سيمون ديلرهايي و آزادي ، برآيند پرستش خرد است و دانايي . حکيم ارد بزرگذهن شما که آزاد باشد، هميشه براي هر چيزي آماده است و همه چيز را به گشادگي مي پذيرد.
در ذهن يک تازه کار امکانات بسياري هست، اما در ذهن استاد کار، شدني ها اندک اند. شونريو سوزوکيصوفي هيچ خواسته اي براي خود ندارد .
خواسته او همان خواسته خدا است ، از اين رو خواسته او به خواست خدا بر آورده مي شود . جامياگر پرواز را باور کني پرو بال خواهي گرفت . حکيم ارد بزرگاين نظر شخصي من است : شاد بودن مهمترين کاري ست که يک انسان مي تواند انجام دهد!!! . تيرين ليسهاينکه کسي تبهکار اجتماعي باشد مانند اين است که هفت سال با کوشش و سختي در دانشگاه تحصيل کرده باشد اما هيچ چيز نيآموخته باشد!!!. أوله جيمز اوناستادشخص فقط مي تواند آن جنبه هايي را در ديگران بپذيرند که در خود مي پذيرد»
براي پذيرش آن حالت از خودتان که قبلا آن را طرد کرديد ، بايد رحم و عطوفت و درک داشته باشيد.
بايد داراي حس همدردي و همدلي باشيد تا بتوانيد بپذيريد که انسان هستيد و تمامي جنبه هاي بشر را چه خوب و چه بد در خود داريد.
هنگامي که دلتان را به روي خودتان بگشاييد متوجه خواهيد شد که باهمه چيز و همه کس همدرد و همدل هستيد. جيمز بالدريناگر فقط طلب عشق کني آنوقت نابالغ باقي خواهي ماند ، بچه باقي خواهي ماند . تا موقعي که بالغ نشوي و نتواني عشق را نثار کني ، هنوز از بچه گي در نيامده اي ... آچارياآزاده ، انسان گوشه نشين و رها از غم آدميان نيست . آزاده زندگي اش را ، به هم ميهنان خويش ارزاني داشته و براي سرفرازي ميهن کوشش مي کند . حکيم ارد بزرگلحظه اي که به کمال رسيدم و منور شدم ، تمام هستي کامل و منور شد . بوداانسان عاقل هميشه از بدگوييهايي که از او مي‌شود استفاده مي‌کند . ژرژ بانهپندار هاي پاک در دل و روان آزادگان آشيانه دارد . حکيم ارد بزرگاگر براي انجام کاري بزرگ ، زمان نداري .بهتر است بي درنگ آن را به ديگران بسپاري . حکيم فردوسي خردمنداگر به موفقيت خود واقعا ايمان داشته باشيد حتما پيروز خواهيد شد. داويد شوارتزجشن هاي بزرگ انگيزه افزايش باروري و پويايي آدميان مي گردد . حکيم ارد بزرگداشتن پشتکار ، تفاوت ظريف بين شکست و کاميابي است. سارنفتاريخ ، آئينه تمام نماي زندگي بشر است. کانتاگر بهار طبيعت را بيدار مي کند ، نوروز نيز آدميان را دوباره بيدار و شاداب و اميدور مي سازد . حکيم ارد بزرگاگر ما به معايب کوچک خود اعتراف مي کنيم براي آن است که به طرف خود بفهمانيم که از معايب بزرگتري بري هستيم . فنلوندشوارترين کار آنست که وقتي روي زمين يخزده زمين خوردي ، برخيزي و خدا رو شکر کني. لرد باکليآنچه ناگزير و حتمي الوقوع است مرا خشمناک نمي کند. عشق به سرنوشت در اعماق دل من نهفته است . فردريش نيچهتوان بزم نوروز ، فراتر از نگاه آدميان است . حکيم ارد بزرگپرسش هاي ما افکار ما را مي سازند. رابينزتمدن زندگي نيست ، زندگي ساز است. ويليامزايرانيان هرگاه پُشتکار داشته اند شگفتي ها آفريده اند . حکيم ارد بزرگاگر يک بار ديگر به دنيا مي آمدم بسيار سبک تر گردش مي کردم.
در بهار با پاي برهنه زودتر به راه مي افتادم و در خزان با همان پاها، ديرتر برمي گشتم، بيشتر مي رقصيدم شنگول تر اسب سواري مي کردم و داوودي هاي بيشتري مي چيدم. نادين استيرآينده به کسي تعلق دارد که مي داند چگونه منتظر نشيند. مثل روسيانسان خوشبخت آن کسي است که حوادث را با تبسم و اندکي دقت بعلت وقوع آن تلقي وقبول نمايد . مترلينگايستايي وجود ندارد ، هر چه هست جوشش و جاري بودن است . حکيم ارد بزرگبخاطر بسپاريم که تنها راه تامين خوشبختي اين نيست که متوقع حقشناسي از ديگران باشيم بلکه خوبيهائيکه به آنها مي کنيم بايد فقط بمنظور تامين مسرت باطن خودمان باشد . ديل کارنگيخوشبختي شکل ظاهري ايمان است ،تا ايمان و اميد و سخت کوشي نباشد ،هيچ کاري را نمي توان انجام داد . هلن کلرنتيجه گيري زود پس از رخدادهاي مهم زندگي از بي خردي است . حکيم ارد بزرگکسي که داراي عزمي راسخ است ،جهان را مطابق ميل خويش عوض مي کند . گوتهفکر خوب معمار و آفريننده است . ديل کارنگيبزرگترين اشتباه و چاله زندگي يک زياده خواه ، در آنست که پيش از کسب آمادگي لازم پشت ميز مديريت بنشيند . حکيم ارد بزرگفکر نو بسيار ظريف و حساس است ،با يک ريشخند کوچک مي ميرد و کنايه اي کوچک آن را بسختي مجروح مي کند . هربرت اسپنسرهرگاه بتوانيم از نيروي تخيل به همان اندازه استفاده کنيم که از نيروي بصري استفاده مي کنيم هر کاري انجام پذير است . کارلايل سازش بر روي داشته هاي به يغما رفته امان ، به نام آشتي جويي و دوستي از ناداني و کم خردي ست . حکيم ارد بزرگآدم بي مغز و پرگو چون آدم ولخرج و بي سرمايه است . پاسکالدنيا اين قدر بزرگه که هر کسي واسه خودش يه جايي داره پس سعي کنيد به جاي اينکه جاي کسي رو بگيريدجاي خودتون رو پيدا کنيد . چارلي چاپلينهيچ کس نمي تواند ما را بهتر از خودمان فريب دهد . گوتهآنقدر شکست مي‌خورم تا راه شکست دادن را بياموزم . پطرکارمندان نابکار ، از دزدان و آشوبگران بيشتر به کشور آسيب مي رسانند. حکيم ارد بزرگپيروزي آن نيست که هرگز زمين نخوري، آنستکه بعداز هر زمين خوردني برخيزي . مهاتما گانديشما ممکن است بتوانيد گلي را زير پا لگدمال کنيد، اما محال است بتوانيد عطر آنرا در فضا محو سازيد . ولترروز هاي خوش براي کژانديش بسيار کوتاه و روز کيفر بسيار دراز است . حکيم ارد بزرگدر بين تمامي مردم تنها عقل است که به عدالت تقسيم شده زيرا همه فکر مي‌کنند به اندازه کافي عاقلند. رنه دکارتمدتها پيش آموختم که نبايد با خوک کشتي گرفت، خيلي کثيف مي‌‌شوي و مهم‌تر آنکه خوک ار اين کار لذت مي‌برد . جورج برنارد شاونادان هميشه از آز و فزون خواهي خويش خسته است . حکيم ارد بزرگخدا پنداريست ! اما چه کسي است که اين پندار را بياشامد و نميرد؟ . فردريش نيچهازدواج مثل اجراي نقشه جنگي است که اگر انسان يک مرتبه اشتباه نمايد کارش تمام شده و ديگر جبران آن به هيچ صورت نمي شود . بورنزاگر آغاز زندگي ات با سپيده دم و روز همزاد گشت همواره در جست و جوي چراغ و پناهگاهي براي شبانگاهان باش ، و اگر درشب و سياهي آغاز شد از اميد در خود چراغي بيافروز که پگاه خوشبختي نزديک است. حکيم ارد بزرگفرزانگان سخن نمي گويند، بلکه با استعدادان سخن مي گويند و تهي مغزان بگومگو مي کنند. کونگ تين گانتولد چيزي غير از آغاز مرگ نيست . ادوارد يانکخردمندان تاريخ همچون رشته کوههاي سترگ ، دشتهاي آدميان را نگاهباني مي کنند . حکيم ارد بزرگخير و نبايد همگاني باشد وگرنه ديگر خير نيست زيرا چيزهاي همگاني ارزشي ندارند . فردريش نيچهافرادي هستند که نور چشمي شانس و اقبالند و هر وقت سقوط مي کنند مانند گربه روي دو پا بر زمين مي نشينند . کولتوننگاهداري ساختاري بيمار از ناداني است بايد راهکاري درست براي درمان آن يافت . حکيم ارد بزرگحقيقتي از اين سراغ ندارم که انسان مي تواند با تلاش زندگي خود را متعالي سازد . تورئوجاه طلبي شهوتي است که هرگز فرو نمي نشيند ، بلکه با لذتي که از آن فراهم مي شود پيوسته مشتعل تر و جنون آميز تر مي شود . اتوميدرحالي که مردم براي اشتباه ناکرده هم بايد پوزش بخواهند ! سياستمداران پر اشتباه خود را عاري از هر گونه ايراد مي دانند و براي همين هيچ گاه پوزش نمي خواهند . حکيم ارد بزرگبعضي ها هر کجا مي روند شادي آفرين مي شوند وبعضي ها هر کجا چنين افرادي قدم مي گذارند ، همواره دنباله روشان هستند . ماري تواينتا زنده هستيد دل خود را زنده و شاداب نگهداريد .فرصت براي دلتنگي ومرگ بسيار زياد است . اسکار وايلددر هستي جنبش حشرات هم چهار چوبي دارد . حکيم ارد بزرگشاداب بودن بالاترين خوبي ها وفضيلتي است که بسياري مي توانند به آن دست پيدا مي کنند و بسياري از نعمت آن يا محروم هستند يا خود را محروم مي کنند . اسکاتيش پروورپدر زندگي وقتي کاري براي انجام يا چيزي براي عشق ورزيدن يا بارقه اي براي اميدوار بودن داشتيد ، آن گاه بدانيد فرد شادي خواهيد بود . ارسطورايزن کسي است که مي تواند از درون پيچيده ترين مشکلات ، ساده ترين و بهترين راهها را بيابد . حکيم ارد بزرگبزرگترين بدبختي آن است که طاقت کشيدن بار بدبختي را نداشته باشيم . باسپادشاهان مردم دوست برگزيدگان پروردگارند . حکيم بزرگمهرهمسران ، اگر رازهاي زندگي خويش را بيرون نبرند خيلي کمتر به غم جدايي گرفتار آيند . حکيم ارد بزرگآداب خوب و اخلاق ، دوستان قسم خورده اند و بزودي با يکديگر متحد مي شوند . بارتولافراد دانا کوشش دارند خود را همرنگ محيط سازند ولي اشخاص ديوانه سعي مي کنند محيط را به رنگ خود در آورند ، به همين جهت تحولات و ترقيات اجتماع به دست ديوانگان بوده است . آندره موراهنجار طبيعي آدمي دوستي و نرم خويي ست اما براي بدست آوردن آن بيشتر زمان زندگي اين جهاني را در ستيز و آورد مي گذراند . حکيم ارد بزرگطوري زندگي کنيد که دائماٌ احساس لذت فراوان کنيد و کمتر دچار رنج شويد . آنتوني رابينزعشق واقعي از روح شما نشات مي گيرد اين نوع از عشق ناب هنگامي که خود را در دل و جان ديگري مي يابيد شکل مي گيرد و پيوند اعجاز گونه اين دو را به جشن و سرور مي نشيند . باربارا دي آنجليسعيب جامعه اين است که همه دلشان مي خواهد آدم مهمي باشندوهيچ کس نمي خواهد فرد مفيدي باشد. چرچيلچه زيبايند آناني که هميشه لبخندي برلب دارند . حکيم ارد بزرگاشخاصي که نمي توانند ديگران را ببخشند، پلهائي را که بايد از آن عبور کنند، خراب مي نمايند . هربرت اسپنسرزندگي بسيار مسحور کننده است فقط بايد با عينک مناسبي به آن نگريست. دومادوست داشتن انسان‌ها به معناي دوست داشتن خود به اندازه ي ديگري است. اسکات پکشايستگان آناني هستند که آفريننده و منجي اند . حکيم ارد بزرگدر دنياکساني موفق مي شوند که به انتظار ديگران ننشينند و همه چيز را از حود بخواهند . شيلرفضيلت انسان در نگهداشتن حدوسط ميان افراط و تفريط است . ارسطوفريبکار و نيرنگ باز هيچ پايگاهي نخواهد داشت آخرين و ترسناکترين درسي که خواهد آموخت تنهايي ست . حکيم ارد بزرگاولين مرحله انجام کار خيرتمايل به آن است . رولند هيلعفو کردن خطا، انتقام ملايمي است. ديل کارنگيحکيم ارد بزرگ :
شواهدي که نمايشگر ماندگاري و جواني نظام سياسي هستند :

1- همبستگي و از خود گذشتگي ملي بين توده
2- همراهي اهل فرهنگ و انديشه با دستگاه اداره کشور
3- بالندگي و پيدايش اهل خرد
4- گردش نخبگان در اداره کشور بدون چالش گسترده داخلي
5- مهم بودن رخدادهاي دروني کشور براي مردم
6- رشد سرودهاي حماسي و ملي
7- اميد به آينده نزد توده مردم
8- مردم اداره کنندگان کشور را پيشرو و پاک مي بينند
9- بها دادن به هم ديگر براي اداره کشور بر اساس تواناييها
10- در انديشه جوانان ، قهرمانان زنده و در زمان حال هستند .
11- دلگرمي همگاني نسبت به گذشتن از چالش هاي پيش روي کشور
12- پرهيز جوانان از گوشه نشيني و انزوا
13- همراهي مردم با نخبگان دستگاه فرمانروايي

شواهدي که نمايشگر فروپاشي و پيري نظام سياسي هستند :

1- رشد هزل و جک بين مردم
2- رشد بي تفاوتي بين هنرمندان و اهل فرهنگ نسبت به دستگاه اداره کشور
3- منزوي شدن خود خواسته اهل خرد
4- سردي همگاني نسبت به رخدادهاي سياسي کشور
5- مهم شدن تحولات برون مرزي براي مردم
6- پناه بردن به غزليات و شعر هاي بي بنياد و سکر آور
7- عدم اميد به آينده نزد توده
8- لکه دار شدن بزرگان و سروران توده ملت ( آنهايي که زماني توانايي بسيج همگاني را داشته اند )
9- رشد طايفه گري در درون سيستمهاي اداري و خصوصي کشور
10- پناه بردن جوانان به ابرمردان تاريخ براي پوشش ضعفهاي زمان خودشان
11- نگاه شک آلود و تيره مردم به رخدادهاي کشور
12- رشد گسترده صوفي منشي
13- سير قهقرايي و دشمني بين نخبگان مورد تاييد ساختار سياسي و توده مردمرمز موفقيت اين است که ياد بگيريم تا از نيروهاي رنج و لذت به نفع خود استفاده کنيم. آنتوني رابينز«عقلانيت باز» آن عقلانيتي است که فراموش نمي‌کند که «يکي» در «چند» است و «چند» در «يکي». ادگارمونآرامش،زن دل‌انگيزي است که در نزديکي دانايي منزل دارد. اپيکارموسدرست در همان لحظه که عشق شما خود را به نوعي ابراز مي کند حال چه از طريق آغوشي گرم ، نگاهي محبت آميز يا رفتاري مهربانه ، به قلمرو بي زمان قلب گام نهاده ايد مهم نيست پيش از آن چه اتفاقي افتاده است . تنها اين مهم است که چه اتفاقي خواهد افتاد . تمامي آن چه براستي اهميت دارد همين لحظه است . تنها اين عشق است که مهم است . باربارا دي آنجليسدرياها نماد فروتني هستند . در نهاد خود کوه هايي بلندتر از خشکي دارند ولي هيچ گاه آن را به رخ ما نمي کشند . حکيم ارد بزرگاگر نتوانيم آزاد زندگي نمائيم ، بهتر است مرگ را با آغوش باز استقبال کنيم . مهاتما گانديسعادت مثل پروانه اي است که روي برگهاي گل بخواب رفته باشد به مجرد اينکه نزديکش بروي بالهاي خود را باز کرده و در فضا پرواز مي کند. آندره توريهيکي از معجزات عشق اين است که ما از درد هاي آن نيزلذتي احساس مي کنيم . ژان ژاک روسويک بطري آب که تا نيمه داشته باشد،ازنظر يک فرد بدبين خالي وازنظريک فردخوش بين نيمه پراست . جرج برنارد شاوهماي بخت بر شانه ات نخواهد نشست مگر آنکه شانه اي به گستره و پهناي کوهستان داشته باشي . حکيم ارد بزرگتمام موفقيت هائي که نصيب بشر شده ، عموما"درسايه تحمل و بردباري بوده است کريستوفر مارلووقتي در کار ما " اگر " نباشد، پيروز خواهيم شد . نلسوناگر هنجارهاي سرزمينها نيرومند باشند انتقام هم گم مي شود . حکيم ارد بزرگاگر قصد رقابت داري، باکسي رقابت کن که از تو برتر و سرترباشد . لوئي آگاسيزلحظه پيروزي براي من از آن جهت شيرين است که پيران ، زنان و کودکان کشورم را در آرامش و شادان ببينم . نادر شاه افشارسربازي که مي ترسد ، جان خود و ديگر سربازان را به خطر مي افکند . حکيم ارد بزرگقدرت اراده و ميل به پيروزي ، موفقيت،‌‌‌‌ سامان دادن به زندگي و تسلط بر آن ، تنها هنگامي در شما بيدار مي شود که بدانيد چه مي خواهيد و باور داشته باشيد که هيچ مشکل و مساله و مانعي نمي تواند جلو شما را بگيرد . آنتوني رابينزيک کلمه محبت آميز مي تواند همه زمستان انسان را گرم کند. ضرب المثل ژاپنيناداني و پستي يک نفر در گذشته ، نمي تواند ميدان انتقام از خاندان او باشد . حکيم ارد بزرگبهتر است انسان کار صحيح انجام دهد تا کار را به روش صحيح انجام دهد. دراکروقتي هدفمان را ازدست مي دهيم مجبور هستيم سعي خود راچندبرابرکنيم. تواينخوار نمودن هر آيين و نژادي به کوچک شدن خود ما خواهد انجاميد . حکيم ارد بزرگخوشبختي وجود ندارد و ما خوشبخت نيستيم، اما مي توانيم اين حق را به خود دهيم که در آرزوي آن باشيم. آنتوان چخوفخوشبختي تنها در علم نيست ، بلکه در طريقه استفاده از آن است. اوگاريوتجربه ميوه اي است که آن را نمي چينند مگر پس از گنديدن. ارسطوعظمت نصيب کساني مي شود که دراشتياق رسيدن به هدف هاي عالي مي سوزند. هيلفريبنده هميشه در حال فريب خوردن است . حکيم ارد بزرگاگر بدنبال موفقيت نرويد خودش به دنبال شما نخواهد آمد. مارواکلينزاگر ندانيد به کجا مي رويد، چگونه توقع داريد به آن جا برسيد؟ باسيل اس. والشآدمي مي تواند بارها و بارها به شيوه هاي گوناگون قهرمان شود . حکيم ارد بزرگخشم با ديوانگي آغاز مي شود و با پشيماني پايان م يپذيرد. فيثاغورثصاحب همت در پيچ وخم هاي زندگي هيچ گاه با درماندگي روبرو نخواهد شد. ناپلئونغم ، مي تواند از پايمان درآورد و اگر خود ساخته باشيم نيروي سرفرازيمان خواهد شد . حکيم ارد بزرگاگر باور داشته باشي مي تواني ، حتما مي تواني. ناپلئون هيلبهترين چيزها زماني رخ مي دهد که انتظارش را نداري. مارکزسياسيون وقتي دشمن يک خواسته پايدار مردمي هستند ، بهترين گزينه ايي که براي نابودي آن اجرا مي کنند اين است که : پيشتر آفات آن را خوب بپرورند و سپس آن درخواست همگاني را با آفاتي که ساخته اند آزاد مي سازند . حکيم ارد بزرگاحساس شور و هيجان را در خود تقويت کنيد تا هر مشکلي را بصورت فرصتي در نظر آوريد و زندگي خود را با ضرب آهنگي سريعتر پيش ببريد. آنتوني رابينزخواسته مراد از مريد خاموشي و ژرف نگريست ، و خواهش مريد از مراد ، نشان دادن راه پيشرفت . حکيم ارد بزرگديگران را هرآن طور که هستند بپذير. ديل کارنگيکورتر از آناني که نمي خواهند ببينند. آنونيموسبردباري بهترين سپر در روزهاي سخت و ناپايداريست . حکيم ارد بزرگدر اين جهان نياز به دوست داشتن و ستايش شدن بيش از نياز به نان است. مادر ترزاسرزميني که جوانانش داراي افکاري صوفيانه هستند ، بزودي بردگي را نيز تجربه مي کنند . ارد بزرگمن مهمتر از گرفتاري هاي خود هستم. ژوزه فوردر پشت هيچ در بسته اي ننشينيد تا روزي باز شود . راه کار ديگري جستجو کنيد و اگر نيافتيد همان در را بشکنيد . حکيم ارد بزرگهرگز وقتت راباکسي که حاضر نيست وقتش را باتو بگذراند ، نگذران. مارکزانسان بيش از آنکه بتواند بگويد ، بايد ببيند. تورونخستين کسي که در برابرش بايد کُرنش کني خويشتن خويش است . حکيم ارد بزرگاگر پيوسته بگوئيد اتفاقات بدي خواهد افتاد ، شانس پيشگو شدن را پيدا مي کنيد. سينکواگر ياد بگيريد که به مشکلات بخنديد، هميشه چيزي براي خنديدن داريد. کارولبراي کسب گنج سکوت ، بارگاه دانش ات را بزرگتر بساز . حکيم ارد بزرگمال و مکنتي ندارم ، تنها سرمايه من روح شاد من است. هنري ميلرآنچه مردم رادانشمند مي کند،مطالبي نيست که مي خوانندبلکه چيزهايي است که ياد مي گيرند. فرانسيس بيکننگاه درون و برون ما ، از خويشتن خويش آغاز و بدان خواهد انجاميد . حکيم ارد بزرگآنکه مي تواند ، انجام مي دهد،آنکه نمي تواند انتقاد مي کند. برنادشاومديري که تنها به سود مي انديشد، مانند تنيس بازي است که به جاي توپ ، چشم بر تابلو امتيازها دوخته است. ايچک آديزسيک زندگي مطالعه نشده ،ارزش زيستن ندارد . سقراطوارونگي آدميان و جانوران در پويايي انديشه و دانش است ولي آدمي هر دم مي تواند به رفتار و خوي بسيار بربرگونه دست يابد و دست به هر بزهي بزند که پليدترين جانوران هم در بايسته ترين هنگامه از انجام آن مي پرهيزند . حکيم ارد بزرگکسي که داراي عزمي راسخ است ،جهان را مطابق ميل خويش عوض مي کند. گوتهبيش از حد لازم مهربان باش . جکسون بروانسامانه همه گير هستي با آنکه يکنواخت پنداشته مي شود ولي رو به پويش و پيشرفت است . گردش آرام هستي نبايد ما را فريب دهد ، ما بخشي از يک برنامه بزرگ و پيشخواسته در کيهان هستيم که پيشرفت را در نهاد خود دارد . حکيم ارد بزرگافسوس که جوان نمي داند وپير نمي تواند. محمد حجازيچاپلوسي هم گوينده و هم شنونده رافاسد مي کند. ديل کارنگيهم رنگ ديگر کسان شدن ، باور هيچ کدام از بزرگان نبوده است . حکيم ارد بزرگمعني حيات را درزيبائي و قدرت اراده بايد جستجو کرد. ماکسيم گورکيبراي آنکه عمر طولاني باشد، بايد آهسته زندگي کنيم. سيسرونتن پوشي زيباتر از سرشت و گفتار نيکو سراغ ندارم . حکيم ارد بزرگشمشيري عليه مهرباني وجود ندارد. ضرب المثل ژاپنيمرداني که بيشتر از جايگاه و هنجار زنان پشتيباني مي کنند خود بيشتر از ديگران به نهاد زن مي تازند . حکيم ارد بزرگرضايت وجدان تنها پس از انجام وظيفه است. اسمايلزارزش اخلاقي ، بسته به تعداد وظايفي است که انسان انجام مي دهد. مترلينگهر قدر به ديگران احترام بگذاريم ، به ما احترام خواهند گذاشت . حکيم ارد بزرگعشق يعني اراده به توسعه خود با ديگري در جهت ارتقاي رشد دومي. اسکات پکما ديگران را فقط تا آن قسمت از جاده که خود پيموده‌ايم مي‌توانيم هدايت کنيم. اسکات پککسي داناست که مي داند هيچ نمي داند. ضرب المثل فلسطينيسعادت ديگران ، بخشي مهم از خوشبختي ماست. رناناگر مي خواهي بزرگ شوي ، از کردار نيک ديگران فراوان ياد کن . حکيم ارد بزرگبا مردمان نيک معاشرت کن تا خودت هم يکي از آنان به شمار روي. ژرژ هربرتهنگامي که براي احساس کردن متکي بر تحريکات خارجي مي شويد کنترل زندگي و نيز سرزندگي خود را به دست آن ها مي سپاريد . باربارا دي آنجليسخوشبختي شکل ظاهري ايمان است ،تا ايمان و اميد و سخت کوشي نباشد ،هيچ کاري را نمي توان انجام داد . هلن کلرنگارنده و سخنگويي که ديگران را کوچک و خوار مي نامد ، خود چيزي براي نمايش و بروز ندارد . حکيم ارد بزرگ


مطالب مشابه :


دانلود شعر و سرود مدرسه برای کودکان و نو جوانان ابتدایی وراهنمایی ( سرود های آوای مدرسه)

دانلود شعر و سرود مدرسه برای کودکان و نو جوانان ابتدایی آواي مدرسه سرود همگاني 2 دوره
دانلود ترانه های آوای مدرسه برای ابتدادبستانی ها

برای دانلود ترانه باغ ترانه سومی مربوط به ( آواي مدرسه سرود همگاني 1 دوره ابتدايي )
20 فعالیت مکمل قرآن وهدیه های آسمانی

دانلود سوالات تمرين واجراي سرودهاي همگاني دركلاس درباره امامان وياامور
فعالیت های مکمل دربرنامه درسی ابتدایی

v تمرين واجراي سرودهاي همگاني دركلاس درباره امامان وياامور دانلود کتاب های فارسی
دهه فجر

3-پخش سرود همگاني خميني اي امام در روز 12 13- پخش سرودهاي انقلابي در زنگهاي دانلود آنتی
سخنان حکیمانه پند های بزرگان سخنان مشاهیر پند حکیمانه نصایح بزرگان 18

6- رشد سرودهاي حماسي و 4- سردي همگاني نسبت به رخدادهاي دانلود کتاب سرخ حکیم ارد بزرگ با
سخنان حکیمانه 10

دانلود کتاب 6- رشد سرودهاي حماسي و 11- دلگرمي همگاني نسبت به گذشتن از چالش هاي پيش روي
ادبیات در رنسانس 1

سرودن شعر در آن ايام سرگرمي همگاني بود سرودهاي قرون وسطايي، سلسله رمان ها دانلود کتاب
برچسب :