شرکتهای سهامی خاص

شرکتهای سهامی خاص

مدارک لازم جهت تاسیس راهنمای ثبت و تغییر در شرکت سهامی خاص
ش 1 . چند نام انتخاب و به مسئول تعیین نام اداره ثبت شرکتها ارائه گردد (توجه شود نام انتخاب شده اولا باید با فرهنگ انقلاب اسلامی مطابقت داشته باشد و ثانیا سابقه ثبت نداشته باشد ثالثا از اسماء خارجی نباشد) و مسئول مربوطه پس از بررسی گواهی لازم را با انتخاب یکی از اسامی پیشنهادی صادر می نماید. پس از تعیین نام به قسمت ارجاع اداره ثبت شرکتها مراجعه و ممیز مربوطه پس از بررسی اولیه با توجه به موضوع فعالیت شرکت چنانچه نیاز به اخذ مجوز از شورای امور صنفی یا مراجع ذیصلاح داشته باشد عنداللزوم به مرجع مربوطه جهت اخذ مجوز کتبا معرفی می شود.
تذکر 1) شرکتهای دولتی نیاز به اخذ مجوز از شورای امور صنفی ندارند
تذکر2) دارندگان موافقت اصولی از مراجع ذیصلاح مربوطه نیاز به اخذ مجوز از شورای امور صنفی ندارند
ش .2 پس از وصول و ارائه مجوز از شورای امور صنفی با داشتن شرایط مذکور در بند فوق ممیز ثبت شرکتها به شرط عدم وجود نقص در مدارک ابرازی، متقاضی راجهت پرداخت حق الثبت به حسابداری راهنمایی و مسئول حسابداری با توجه به سرمایه شرکت و تعیین مبلغ حق الثبت متقاضی را جهت پرداخت حق الثبت به بانک ملی ایران راهنمایی و پس از پرداخت وجه مذکور و ارائه فیش پرداختی به حسابداری حسابدار اقدام به ممهور نمودن تقاضانامه متقاضی می نماید و مییز مربوطه پیش نویسی آگهی تاسیس را تهیه و دستور ثبت را صادر می نماید. پس از امضاء پیش نویس اگهی تاسیس توسط مسئول اداره، پرونده به قسمت ثبت شرکتها ارجاع می شود، در قسمت ثبت شرکتها پس از احراز هویت توسط مسئول قسمت از متقاضی ذیل ثبت دفتر ( اصالتاً یا وکالتاً) امضاء اخذ می نماید، سپس یک نسخه از مدارک (اساسنامه - اظهارنامه - صورتجلسه موسس و هیئت مدیره) که ممهور به مهر اداره ثبت شرکتها شده به متقاضی تسلیم می گردد پرونده به قسمت ماشین نویسی ارجاع و پس از تایپ آگهی مربوطه و امضاء نسخ توسط مسئول اداره، پرونده به دبیرخانه ارجاع و متقاضی پرونده را تحویل و یک برگ آگهی تایپ شده را به اداره کل دفتر روابط عمومی و امور بین الملل (قسمت دایره آگهی ها) برده و پس از تعیین حق الدرج در روزنامه کثیرالانتشار، به بانک مراجعه و همراه فیش پرداخت شده به دبیرخانه مراجعه می کند در این مرحله آگهی صادر و دو نسخه آگهی تاسیس شرکت به متقاضی تحویل می گردد، یک نسخه جهت درج در روزنامه رسمی جمهوری اسلامی به آدرس: تهران- خیابان بهشت - ضلع جنوبی پارک شهر و نسخه دیگر همراه فیش پرداختی برای ارائه به قسمت دایره آگهی ها جهت درج در روزنامه کثیرالانتشار داده می شود. در این مرحله کار تاسیس شرکت سهامی خاص پایان یافته و چنانچه سهامداران بخواهند تغییراتی پس از تاسیس شرکت بدهند به راهنمایی های بعدی که در این مجموعه ذکر گردیده توجه کامل نمایند.


توجه


شرکتهای جدیدالتاسیس موظف اند حداکثر ظرف مدت ده روز نسبت به پلمپ دفاتر قانونی خود (روزنامه و کل) در اداره ثبت شرکتها و مالکیت صنعتی (قسمت پلمپ دفاتر) اقدام نمایند .

اظهارنامه ثبت شرکت سهامی خاص / عام


ش 1 نام شرکت............... سهامی خاص
ش 2 هویت کامل و اقامتگاه مؤسسین: (در این قسمت مشخصات سجلی و محل اقامت سهامداران قید می گردد .)
ردیف خانم / آقا متولد محل تولد صادره شمار ه شناسنامه ساکن
-1
-2
-3
ش - 3 موضوع شرکت: (در این قسمت موضوع شرکت قید می گردد .( ش
......................................................................................................
ش - 4 مبلغ سرمایه شرکت و تعیین مقدار نقد و غیرنقد آن به تفکیک (حداقل یک میلیون ریال ) شش
......................................................................................................

ش 5 - تعداد سهام با نام و بی نام و مبلغ اسمی آنها و در صورتیکه سهام ممتاز مورد نظر باشد تعیین خصوصیات وامتیازات اینگونه سهام ……………….. سهم …………………. ریالی با نام/ بی نام تقسیم شده است
ش - 6 میزات تعهد هر یک از مؤسسین و مبلغی که پرداخت کرده اند با تعیین شماره حساب و نام بانکی که وجوه پرداختی در آن واریز شده است در مورد آورنده غیرنقدی یعنی اوصاف و مشخصات و ارزش آن به نحویکه بتوان از کم و کیف آورده غیرنقدی اطلاع حاصل نمود .
خانم/آقا...............دارنده.......سهم که..........ریال پرداخت گردیده...............ریال در تعهد می باشد . ش
خانم/آقا...............دارنده.......سهم که..........ریال پرداخت گردیده...............ریال در تعهد می باشد . ش
خانم/آقا...............دارنده.......سهم که..........ریال پرداخت گردیده...............ریال در تعهد می باشد . ش
که مبلغ................ریال به حساب جاری ............. طی گواهینامه شماره.............مورخه............بانک............شعبه .............واریز گردیده و بقیه در تعهد صاحبان سهام می باشد . ش

که مبلغ ریال بحساب جاری طی گواهی شماره
مورخه بانک شعبه واریز گردیده و بقیه در تعهد صاحبان سهام می باشد .
ش - 7 مرکز اصلی شرکت (نام شهر ).......... خیابان............ میدان........... کوچه.......... پلاک
ش - 8 مدت شرکت از تاریخ ............ثبت...............به مدت نامحدود و در صورت محدود بودن مدت آن قید گردد . ش
ش - 9 مدیران شرکت و اشخاصیکه حق امضاءدارند
خانم /آفا .................به سمت ریس هیات مدیره
خانم/آقا..................به سمت نایب ریس هیات مدیره
خانم/آقا ............... به سمت مدیر عامل

کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از قبیل چک وسفته و برات با امضاء و با مهر شرکت معتبر است .
ش - 10 نام مدیرعامل و حدود اختیارات آن در شرکت
نام مدیرعامل و اختیارات وی که در اساسنامه پیش بینی شده قید گردد

ش 11 - بازرسان اصلی و علی البدل شرکت :
بسمت بازرس اصلی آقا/ خانم
بسمت بازرس علی البدل آقا/ خانم

ش - 12 محل شعب فعلی شرکت در صورتیکه دارای شعبه است نام محل شعبه قید می گردد و در صورتیکه فاقد شعبه است نوشته شود: (فعلا شعبه ندارد)
ش 13 - اساسنامه شرکت مشتمل بر ماده و تبصره می باشد که در جلسه مورخ مؤسسین شرکت به تصویب رسیده است .
............. بتاریخ

محل امضاءشرکاء یا مؤسسین

ش 1 . دو نسخه اظهارنامه که تکمیل و به امضای کلیه سهامداران رسیده باشد
ش .2 دو نسخه صورتجلسه مجمع مؤسس که به امضای کلیه سهامداران و بازرسان رسیده باشد
ش 3 . دو نسخه صورتجلسه هیئت مدیره که به امضای کلیه مدیران رسیده باشد
ش .4 دو نسخه اساسنامه که تکمیل و تمام صفحات به امضای کلیه سهامداران رسیده باشد
ش 5 . فتوکپی شناسنامه کلیه سهامداران و بازرسان
ش 6 . گواهی بانک حاکی از پرداخت 35% سرمایه (که پس از اخذ نام از اداره ثبت شرکتها ارائه می گردد
تذکر1) چنانچه تمام یا قسمتی از سرمایه غیرنقدی باشد ارائه تقویم نامه غیرنقدی توسط کارشناس رسمی دادگستری الزامی است
تذکر2) در مورد اموال غیر منقول باید اصل سند مالکیت به اداره ثبت شرکتها ارائه شود
نکاتی که در موقع تنظیم مدارک تاسیس شرکت سهامی خاص باید رعایت گردد
ش .1 در تنظیم صورتجلسه مجمع تاسیس باید ماده 101 قانون تجارت مبنی بر انتخاب هیئت رئیسه جلسه متشکل از یک رئیس جلسه و دو ناظر جلسه (باید از بین سهامداران انتخاب شوند) و یک منشی جلسه (که می تواند خارج از سهامداران باشد) رعایت گردد
ش 2 . هیئت مدیره باید از بین سهامداران انتخاب شوند
ش 3 . رعایت ماده 147 قانون تجارت (بازرسین نباید قرابت نسبی وسببی با مدیران و مدیرعامل تا درجه سوم از طبقه اول و دوم، داشته باشند
ش 4 . مدت تصدی هیئت مدیره حداکثر 2 سال و بازرسین یکسال است
ش .5 در صورتجلسه هیئت مدیره باید رئیس هیئت مدیره - نایب رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل انتخاب شوند و حق امضاء نیز قید شود
ش 6 . سرمایه شرکت حداقل یک میلیون ریال که منقسم به تعدادی سهام با نام یابی نام یا تواما و یا سهام ممتاز باشد
ش 7 . تعداد سهامداران حداقل باید 3 نفر باشد
ش 8 . بعد از نام شرکت بلافاصله کلمه سهامی خاص قید گردد
ش 9 . انتخاب روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی های شرکت الزامی است

 

برگرفته از : شبکه زنان کارآفرین

 

 


مطالب مشابه :


شرکتهای سهامی خاص

شرکتهای سهامی خاص. مدارک لازم جهت تاسیس راهنمای ثبت و تغییر در شرکت سهامی خاص ش 1 .
حسابداری شرکتهای غیر سهامی

حسابداری - حسابداری شرکتهای غیر سهامی - امور مالی - 1- شرکتهای سهامی ( عام و خاص)
حسابداری شرکتهای سهامی

انجام خدمات حسابداری - حسابداری شرکتهای سهامی - انجام کلیه امور حسابداری و مالی واحدهای
شرکت های سهامی

شرکتهای سهامی. طبق ماده 1 قانون تجارت؛ «شرکت سهامی شرکتی است که سرمایه آن به سهام تقسیم شده و
تفاوت شرکتهای سهامی عام و خاص

انجام خدمات حسابداری - تفاوت شرکتهای سهامی عام و خاص - انجام کلیه امور حسابداری و مالی
نمونه سوال حسابداری شرکتهای سهامی

حسابداری - نمونه سوال حسابداری شرکتهای سهامی - علمی
راهنمای ثبت تغییرات در شرکتهای سهامی خاص

حسابداری - راهنمای ثبت تغییرات در شرکتهای سهامی خاص - هم او که افتتاحیه و اختتامیه همه
شرکتهای سهامی

آموزش حسابداری برای غیر حسابداران - شرکتهای سهامی - شركتهاي سهامي بخش 1 تعريف وتشكيل شركت
مراحل تصفیه شرکتهای سهامی

حسابداری - مراحل عملیات تصفیه شرکتهای سهامی به طور کلی در صورت انحلال و تصفیه شرکتهای
برچسب :