هرچند روز با یک بیت شعر از شاعران روستای انگوران

روستای انگوران بنا بر تاریخ کهن خود زادگاه مشاهیر وشعرا وزاهدان بسیاری بوده که نقل 

شعر وحرفهای آنها بطور سینه به سینه ازگذشته تا به امروز مانده است .ولی متاسفانه

با گذشت زمان این شعرها وگفته ها روبه فراموشی میرود وچون درآن زمان کسی این اشعار

رامکتوب نمی کرده معمولا به ورطه فراموشی می رود. یکی از شاعران نامی درزمان دور 

مرحومه آمنه دهواشی بوده که دروصف انگوران واحوالات روزگار آن دوره اشعاری را سروده

که از دیرباز تا الان برزبانها مانده و گاها به مثل ها نیز تبدیل شده است. شعر این شاعر را

در حال حاضر کنیزاحمد یکی از افراد مسن این روستا خوب بیاد دارد به دلیل نزدیک بودن

وی باشاعره شهیر انگوران بیت های زیادی از این شاعر را به یاد می آورد. ولی بدلیل 

نداشتن سواد فقط تنها مکان حفظ آن حافظه اینها میباشد . شاعر معاصر انگوران که تالیفات

زیادی دراین زمینه داردعلی آموخته قصدداردکار مکتوب سازی این اشعارراانجام دهدکه خود

مستلزم همکاری همه دوستان علاقه مند به آثار هنری انگوران می باشد. اشعار وداستان

بزرگان روستا می تواند پیشینه تاریخی برای روستای مان باشد وجدیت در این کارها زمینه

درست شدن فرهنگ وتاریخ دارکردن آن می باشد. شاعرانی چون ملاداودبالابلند وکریمداد

آسیابی وعیسی کنگاش وعبدالمجید هاشمی پور کسانی هستند که درسرودن شعر

دستی داشتند.وآقای علی آرمون ازصاحب ذوقانی است که تاحدودی این اشعار رابه خاطر

دارد.لذا ازتمام جوانان که دوست دارشعر وفرهنگ هستند واز نزدیکانشان کسی هست که

اشعار این بزرگان را می داند به قلم درآورند وسبب سرودن این اشعار نیز یادداشت نمایند.

ما امروز  برای شروع این کار فرهنگی یک بیت ازسروده آمنه دهواشی را تقدیم شعر

دوستان عزیز می نماییم .باشد که با این کار سببی شود برای جمع آوری اشعارایشان. 


اگر خواهی بری تو لذت خو             بکش زحمت برو درملک تهلو(انگوران)

شاعر دراین بیت می گوید اگر میخواهی از خواب خود لذت ببری زحمت

بکشید وبه روستا وملک تهلو که همان انگوران است بروید .می گویند ازنظر

آب وهوایی روستای انگوران از خوش آب وهوا ترین روستاهای اطراف بوده

که در این شعر شاعر به این موضوع اشاره کرده است.


مطالب مشابه :


یک بیت برای بازی ایران و آرژانتین

یک بیت برای بازی ایران و گزارش نکات پرس از هفتاد و نهمین جلسه عصر شعر و
یک بیت شعر برای امیر

یک بیت شعر برای باشنیدن ابیات شعر بر خلاف سابق که دوستدار کلمات پرطمطراق و مداحی بودند
یک بیت شعر حافظ برای حافظ فکرم

یک بیت شعر حافظ برای حافظ پایگاه جامع اطلاع رسانی پزشکی ایران یک سایت پر از
چرا فردوسی سعدی و حافظ یک بیت شعر از کوروش ندارند ؟یک کشف بزرگ کودکانه و پاسخ به آن

چرا فردوسی سعدی و حافظ یک بیت شعر از کوروش با تمدن ایران حتی یک بیت در دواوین
هرچند روز با یک بیت شعر از شاعران روستای انگوران

هرچند روز با یک بیت شعر بزرگان روستا می تواند پیشینه تاریخی برای روستاهای ایران
آموزش وزن شعر

مشاهیر ایران - آموزش وزن شعر برای شناخت کامل وزن یک بیت یا شعر امروز برای آشنایی با
چو ایران نباشد...

زیر یک سقف - چو ایران بودم بی اختیار این بیت را نوشتم٬ دوباره جا٬ برای «ایران
برچسب :