آموزش دوخت انواع یقه

یقه های رولتی

ب ب

برای این نوع یقه ها الگو ی جلو و پشت از سرشانه به هم وصل می شود زمانی که می خواهیم سرشانه ها

را به هم وصل کنیم از گوشه سرشانه 1.5 سانت روی هم می آیند برای اینکه یقه کاملا روی شیب سرشانه

بیفتد

تفاوت یقه های رولتی با سرخود   

1-برای تمام یقه هایی که پایه و برگردان دارند فقط کنار گردن می ایستند گشادی کنار گردن نمی خواهد

برای یقه های رولتی گشادی کنار گردن را می دهیم

2- برگردان یقه های رولتی پایه 2-1.5 سانت می باشد برگردان کاملا مشخص پهن می باشد و موقعی

که بر می گردد روی شانه و بدن می خوابد ولی یقه های پایه بلند (سرخود) 3-4 سانت پایه دارند

و برگردان آنها کنار گردن می باشد به بدن و سرشانه نمی رسد

3- تمام یقه های رولتی هم سجاف جلو و هم سجاف پشت را نیاز دارد .

رسم الگو

ابتدا دکمه خور را اضافه می کنیم یقه های رولتی می توان باز شو یقه داشته باشند

نکته***

یقه ب ب بازشو یقه ندارد اگر داشته باشد 5 سانت می باشد

گوشه گردن نقطه A از نقطه A پهنای یقه را داخل می شویم ( نصف سرشانه *کامل سرشانه*2

 سانت بعد از سرشانه ) برای افرادی که شانه های باریک دارند مخصوص بچه ها (یقه ب ب *ملوانی)

انگلیسی*آرشال مخصوص بزرگ سال ها می باشد**

یکی 2 سانت از سرشانه فاصله می دهیم نقطه B از نقطه A.B را اندازه زده هر چه قدر بود نقطه C.D

را علامت می زنیم بعد از C به B هلال می کنیم قسمت جلو را هم به همین شکل وصل می کنیم

از گودی گردن همان عدد سرشانه را داخل می شویم 1.5-2 سانت به دکمه خور یقه را اتمام می کنیم

نکته***

قسمت جلو از سرشانه به بعد عدد آن را یک سانت اضافه می کنیم از O به K صاف پایین می آییم

از نقطه K یک نیم ساز 3-1.5 سانت داخل می شویم و این نقطه را هلال می کنیم از O به سر

نیم ساز از سر نیم ساز به نقطه H هلال وصل می شود از نقطه C سانت 2 خارج می شویم از نقطه

A دنباله سرشانه 1.5 سانت خارج می شویم E.F می نامیم این دو نقطه را به هم هلال می کنیم

هلال را ادامه می دهیم به نقطه O ختم می شود این یقه را رولت می کنیم E به C به B به H به Oبه

F به E خط E به B را هم رولت می کنیم A.D وE.F را جدا اندازه می زنیم و یاداشت می کنیم زمانی

که اندازه ها را یاداشت کردیم مقداری که یقه کم دارد اوازمان می دهیم اوارمان 4-5 میلی باشد

در کل 5 اوازمان نیاز داریم از نقطه E.F باز می شود و به C.B به صفر می رسد بعد قسمت اضافه

روی بالاتنه چیده می شود یقه دولایی بسته 2 عدد

یقه آرشال***

الگوها را از سرشانه 1.5 سانت به هم می چسبانیم این نوع یقه ها حتما باز شو دارند سجاف کامل

می تواند تا قبل دکمه خور باشد می تواند خود دکمه خور باشد باز شو یقه نقطه A از نقطه C

می توان 1 سانت گشادی داد و بعد هلال به A وصل می کنیم نقطه C را به F وصل می کنیم پهنای

یقه از نقطه C داخل می شویم نقطه K از نقطه F هر عددی که سرشانه می رویم از پشت هم همان

 عدد را می زنیم بر خلاف یقه ب ب که جلو پهنایی یقه اضافه می شد برای آرشال کم می کنیم

تا به صفر برسد پایه 2 سانت از نقطه F خارج می شویم و از نقطه C سانت 1.5 خارج می شویم

و هلال به هم وصل می کنیم یقه رولت می شود هر چه قدر پشت کم داشت روی یقه اوازمان

می دهیم.***

یقه انگلیسی***

این یقه از شالوده ای یقه آرشال می باشد تفاوتی که دارد بعد از طراحی یقه آرشال به شکل (دال)

یقه از خود در محدوده کارور در می آوریم (عمق دال حداقل 4 سانت پهنای دال حداکثر3 ) خواستیم

طراحی می کنیم نخواستیم همان یقه را می دهیم

نکته**

اگر سرشانه را 1.5 سانت روی هم نگذاشتیم یقه را پنس 0.5 سانتی پشت سرشانه 0.5 سانت و هم

جلو می دهیم .

سر سجاف جلو را چرت عمودی1 سانت F می زنیم بعد نوک یقه را داخل چرت می گذاریم بعد وقتی

خواستیم یقه را بدوزیم دقیقا از زیر چرت را دوخت سر تا سر یقه چرت می خورد و بر می گردد.

یقه ملوانی**

(ملاحی * بحری ) مخصوص شانه های باریک

ابتدا الگوی پشت و جلو را از سرشانه به هم وصل می کنیم باز شو یقه ملوانی (بین خط سینه و کمر

یا خط سینه یا خط کمر ) می گذاریم C.D.E. خطوط را به هم وصل می کنیم پهنای یقه تا انتهای

سرشانه یا از سرشانه بیرون می زند وصل می کنیم به انتهای یقه خط شکست E

پشت **(می تواند از خط کارور * خط سینه)

باشد به حالت قائمه جلو می رویم این خط می تواند از حلقه آستین بیرون بزند گونیا را روی خط

P.Z قرار می دهیم که نقطه H از ضلع دیگر رد شود نقطه O قائمه می شود اگر شیب دار بخواهیم

از نقطه O ( 2-3سانت داخل می شویم به H وصل می کنیم K از نقطه C ( 2 سانت و  1.5 از نقطه D

هلال می کنیم بعد به E صاف وصل می کنیم بعد روی کاغذ دیگه رولت می شود قسمت پشت و جلو

را اندازه می زنیم اگر اوازمان خواست به آن اوازمان می دهیم پوش داخل سینه روی خط D.E نقطه N

را جدا می کنیم (خط کارور مابین کارور و سینه یا خط سینه ) سپس از خط وسط جلو یک خط به

شکل قائمه وصل می کنیم به نقطه N نقطه T قائمه تاپ را باید رولت می کنیم با همان اندازه

قرینه آن را وصل می کنیم از این قسمت N.S دولای بسته در می آوریم اگر پارچه نرسید دولای باز

می اندازیم از یک طرف جای دوخت N.E یک سانت از طرف دیگر S.E جای دوخت 3 سانت می خورد

N.E درز سجاف دوخته می شوند طرفی که 3 سانت جای دوخت دارد 1 سانت جای دوخت 2 سانت

دکمه خور این طرف زیر یقه بسته می شود دکمه فشاری می گذاریم.

 

کت کوتاه گره دار****

کوتاهی کت

(از خط کمر *سینه های نرمال )             

(از خط سینه 11-9 سانت پایین تر *برای افرادی که سینه های بالا دارند

& ابتدا از قد کت کم می کنیم بعد ادامه می دهیم به صورت افقی 50-20 سانت نقطه A.B یقه این کت ها اغلب

یا هفت ساده یا هفت یو شکل می باشد از نقطه B که سر بند می باشد 2-3 سانت بالا می رویم نقطه C

می نامیم از نقطه A سانت 4-5 بالا می رویم از نقطه D به  C وصل می کنیم به شکل هلال داخلی وصل

می کنیم از گوشه گردن 0-2 سانت داخل می شویم از نقطه F طرح یقه را به نقطه D وصل می کنیم

زاویه ای که در نقطه D بدست می آید را باید خودمان از بین ببریم سر گره را هم می توانیم

مانند یقه کرواتی انجام داد.****

مدل های حلزونی****

معمولا دم آستین *دم لباس* دور یقه * دم دامن * هست یا بکار می رود.

الگوی یقه آرشال را می کشیم جلو باز هم می توان باشد هم جلو بسته باز شو یقه را پایین می آییم وصل

می کنیم به گوشه گردن بعد یقه آرشال را طراحی می کنیم می توانیم به دکمه خور برسانیم یا قبل دکمه خور

قرار بگیرد بعد خط های از پایین به بالا رسم می کنیم .

4-5 تا خط می کشیم و هر قدر خواستیم اوازمان می دهیم ( 3-5 ) سانت می باشد

نکته ##

جنس پارچه ها لخت و ظریف باشد پارچه آهار دار به هیچ وجه استفاده نمی شود معمولا یقه یک لا برش

می خورد لبه های یقه یا ( با شمع می سوزانیم * یا اورلوگ می شود * یا نوار دوزی ) می شود.

نکته##

هر چه پهنای یقه بیشتر باشد تعداد اوازمان بیشتر می شود هر چه طول یقه بیشتر باشد تعداد اوازمان

بیشتر می شود سجاف هم جلو نیاز دارد هم پشت می خواهد در اریب پارچه برش می خورد (یقه حلزونی)

پشت یقه حلزونی***

هر مقداری پهنا داخل سرشانه در جلو بود به پشت هم علامت می زنیم هر چه قدر گشادی به جلو دادیم

به پشت هم می دهیم از سر گودی گردن پشت هر عددی در سرشانه آمدیم از سر گودی هم همان مقدار

می آییم و به حالت هلال به هم وصل می کنیم برای اینکه گردی یقه پشت درست در بیاید از گودی گردن

همان عدد را نیم ساز های با همان پهنا خارج می شویم بعد رولت می کنیم بعد سرشانه پشت و جلو

را می چسبانیم و پشت هم اوازمان می دهیم.

نکته ###

برای اینکه بتوانیم یقه را روی پارچه دولای بسته بیندازیم و نوک آن بیرون نیفتد دولای باز می اندازیم ولی

در جایی که نتوانیم دولای باز برش بزنیم ( زمانی که پارچه نازک و ساده باشد ) باید حتما دولای بسته

برش بخورد برای این کار می آییم اوازمان را کم می کنیم.

اگر اوازمان دم لباس باشد***

برای دم آستین * دم لباس * دم دامن* معمولا شکل حلزونی از الگو چیده می شود هر چه قدر خواستیم

در پهلو بالا می آییم و به قد لباس رسم می کنیم از قد الگو جدا شده و بعد اوازمان می دهیم.

موقع برش و دوخت ***

پارچه ها که می خواهیم برش بزنیم باید بلند و کوتاه هم یا کوتاه باشند برای دوخت دم لباس های جلو بسته

که هفت شکل است قسمت هفت را یک طرف را می دوزیم و طرف دوم را که می خواهیم بدوزیم الگو ی

هفت شکل را چرت می خورد بعد طرف دوم دوخته می شود یقه به سبک یقه خر گوشی دوخته می شود

آستین حلزونی هم مثل نقاب مقنعه در می آوریم بعد اوازمان می دهیم.

یقه های بدون برگردان پشت 2نوع:

##   1 -خط شکست صاف 2- خط شکست هلال##

خط شکست صاف:

روی خط O.B یقه را طراحی می کنیم خط O.D را نصف می کنیم E تا F پهنای یقه ی جلو می رویم از نقطه D

3-5 سانت جلو می رویم از نقطه F بالا 1.5 پایین 1.5 و 4 سانت جلو می آییم بعد رولت می کنیم تا آن طرف 

بیفتد سجاف 3-4 سانت پاین لباس در این یقه ها پشت هم سجاف می خواهد . **

 

خط شکست صاف و جلو بسته :

***   افرادی که گردن کوتاه دارند مناسب تر است .***

نقطه Aبازشو یقه (A.B) پایین می آییم نقطه C سانت 2-6 تا D جلو می رویم از نقطه B مقدار دلخواه جلو

می رویم نقطه E از این نقطه یقه را طراحی می کنیم و به سرشانه می رسانیم بعد یقه را رولت می کنیم

تا اون طرف کشیده شود برای پشت هم مقداری که رفتیم روی سرشانه همین کار را انجام می دهیم

برای سجاف 3-4 سانت می باشد.***

 

خط شکست هلال (جلو بسته )

باز شو یقه Aبه B سرشانه C.Dسانت 2-6 خط شکست را هلال می کشیم نقطه D به B خط B.D را نصف

کرده پهنای یقه را جلو می رویم بعد هلال می کنیم یقه را روی یک کاغذ دیگر رولت می کنیم نقاط D.C.F.B

و 4 تا برش می خورد سجاف 3-4 سانت می باشد پشت یقه هم سجاف می خواهد .****

 

خط شکست هلال جلو باز :

اول دکمه خور اضافه می کنیم از نقطه A به B باز شو یقه پایین می آییم نقطه c هلال می کنیم به B ادامه

می دهیم تا دکمه خور قطع کند خط O.C را نصف می کنیم مقدار پهنای یقه را جلو می آییم بعد این نقاط

را به هم وصل می کنیم روی پهنای یقه 4 سانت داخل می شویم 1.5 بالا 1.5 پایین بعد وصل می کنیم

بعد می توانیم هلال هم بکشیم یقه را از توی الگو در می آوریم بقیه هم مثل اون قبلی است.***

یقه کرواتی:

الگوی اولیه ساده را می کشیم دکمه خور لباس را اضافه می کنیم گوشه گردن نقطه A بازشو یقه

( هم می دهند هم نه) نقطه B را پایین می آییم نقطه C از نقطه Aبه نقطه C مثل یقه هفت u شکل وصل

می کنیم در این یقه گوشه گردن باز نمی شود این یقه معمولا از اریب پارچه برش می خورد ( چون می خواهیم

دور گردن فرم بگیرد )خط A.C را ادامه می دهیم تا دکمه خور را قطع کند از نقطه C سانت 3-4 علامت می زنیم

برای اینکه فضای گره جا داشته باشد نقطه T هلال پشت را اندازه می زنیم یک خط صاف می کشیم A.K

هلال جلو A.T را اندازه می زنیم و دنباله خط A.K اندازه جلو می رویم T پهنای یقه 3-4 سانت از سه نقطه

A.K.T بالا می رویم از نقطه T به اندازه 10-50 سانت بندکروات را جلو می رویم نقطه O از این نقطه 6-8

سانت پهنا می دهیمو به نقطه S صاف وصل می کنیم

نکته : پایین یقه و پهنای آن باید دولای بسته بیفتد ما می توانیم خط O.A.T.K را تا کرده و رولت می کنیم

و بعد نقطه A.B را روی دولای بسته می اندازیم و یک دونه برش می زنیم

سجاف یقه کرواتی :

کامل نیست پشت هم نیاز ندارد نقطه T را مشخص کنید 3-4 سانت بعد از نقطه T یعنی به سرشانه نمیرسد

نقطه T یک چرت هفتی می زنیم وقتی سرشانه را دوختیم هفت پشت تا چرت جلو اندازه می زنیم بعد این

اندازه را روی بند کروات جدا می کنیم از دو طرف قسمت های که روی کروات علامت زدیم را چرت یک سانتی

می خواهد بعد که چرت زدیم درزها را از وسط باز می کنیم بعد روی دولای بسته وسط به وسط قرار می دهیم

اتو می زنیم وقتی این کار انجام دادیم هر طرحی که خواستیم نوک آن را می دوزیم بعد اضافات آن را می چینیم

سجاف تا نقطهTدوخته می شود

سجاف لباس و یک لای از یقه از قسمت چرت زده می دوزیم چرت پشت و یقه را با هم جفت می کنیم بعد

که دوخته شد پشت گردن هم روی پهنای آن درست می شود.

یقه گنبدی :

از شالوده ی یقه خشت لوزی بدست می آید از نقطه B سانت 1.5 بالا می رویم 1.5 پایین می آییم EوF  بدست

می آید خط E.A و C.F نصف می شود N.M بدست می آید از نقطه M سانت 2.5-2 به سمت گودی گردن داخل

می شویم از نقطه N سانت 1.5-1 به سمت گودی گردن داخل می شویم بعد هلال می کنیم Aبه M به E و Fبه

N به C هلال می شود از نقطهB یک نیم ساز 2.5-2 سانتی به طرف حلقه آستین بیرون می آییم و هلال

می کنیم ( E.B.F )

یقه ستاره 3تایی:

هم می تواند روی دولای باز باشد هم بسته از گوشه گردن هم می توان گشادی داد هم نه ( 2-6 ) D گودی

گردن نقطه A باز شو یقه را پایین می آییم نقطه B به اندازه ی 3-4 سانت از B بالا می آییم C گوشه گردن

یعنی Dهلال به C وصل می کنیم 3 تایی باهم 5 تایی از C تا D را می توان 1/2-2/3 می کنیم نقطه O به

C را سه قسمت تقسیم می شود H وK می نامییم از نقطه K به B وصل می کنیم از نقطه H قائمه 3-4

سانت جلو می آییم به نقطه O و به نقطه K وصل می کنیم

یقه ستاره 5 تایی:

یقه را سه قسمت می کنیم C.D 2/3 خط C.D را نصف کرده بعد O.C را تقسیم به 5 می کنیم اولی نیم ساز

را به نقطه B وصل می کنیم یک در میان نقاط را قائمه 3-4 سانت جلو می آییم بعد نقاط را به دو طرف

وصل می کنیم

یقه های ترکیبی:

یقه دلبر و خشت لوزی:

یقه دلبر و خشت لوزی:

یقه خشت لوزی و گرد

یقه گرد و هفت :

از نقطه O بازشو یقه راپایین می آییم از C سانت 2-5 بالا می رویم از نقطه A(1.5-0.5  قائمه داخل می شویم

و بعد به C وصل می کنیم گوشه گردن B(1.5-1 سانت گشادی می دهیم H بعدK هلال می کنیم

یقه گرد و گنبدی :

از نقطه O تا C سانت 1/2یا 2/3 آن را بدست می آوریم نقطه A نصف C.A داخل می شویم D به شکل

خشت لوزی را طراحی می کنیم و بعد هم حالت گنبد آن را طراحی می کنیم

قه سیب : 1 باز 2 بسته 

یقه سیب بسته:

یقه سیب از شالوده ی یقه خشت لوزی است . باز شو یقه نقطه o سانت 3 از O بالا می رویم نقطه C بدست

می آید از نقطه C سانت 5 داخل می شویم (به صورت قائمه ) بعد O.B وصل می کنیم و A.B وصل می کنیم

خط A.B و O .B را نصف می کنیم EوF بدست می آید از نقطه Eیک  نیم ساز 2 -2.5  سانتی به سمت حلقه

آستین بیرون می آییم از نقطه F سانت 1-1.5 به داخل می رویم (به طرف حلقه گردن ) بعد هلال می کنیم

Aبه Eبه Bبه FبهO هلال می شود در الگو ی پشت فقط سرشانه ها را با هم جفت می کنیم 

یقه سیب باز :

اکثرا جلو بسته است 1 سانت از سرشانه کم می کنیم از نقطه A سانت 3-4 داخل سرشانه می شویم از

نقطه C باز شو یقه را پایین می آییم D بدست می آید D را به B صاف وصل می کنیم خط B.D را سه قسمت

می شود نقاط FوE بدست می آید بعد نقطه FوD را نصف می کنیم O بدست می آید از نقطه Eسانت 2-4 جلو

می رویم و از نقطه Oسانت 1-2 بالا می رویم و بعد هلال می کنیم سجاف 3-4 سانت پشت هم مثل یقه

قایقی باز در می آید.

یقه گلابی:

از شالوده یقه خشت لوزی بدست می آید.

A.B و B.C را نصف می کنیم از نقطه Eسانت 2-2.5 و از Fسانت 1-1.5 داخل می شویم

نکته اول : نقطه Bیا همین شکل بماند یا اگر نخواستیم هلال می کنیم

نکته دوم: برای اینکه طرح یقه قشنگتر شود از نقطه Cسانت 3-4 صاف جلو می رویم

یقه شاخی:

اول خط شکست را می کشیم 1/2 خط شکست پهنایی یقه را خارج می شویم نقطه H.K را با یک خط وصل کرده

بعد 3-2 میلی هلال می کنیم از نقطه K سانت 1.5تا 2 بالا می رویم بعد وصل می کنیم به نیمه های پهنایی یقه

O.Tاز نقطه Tسانت 3-4 هلال بیرون می رویم

نکته: از سر نقطه Kاز 0.5 تا 2 سانت بالا می رویم و بعد به نصفه یقه می توانیم اصلا بالا نرویم همین طور صاف

باشدبعد رولت می کنیم که آن طرف چاپ شودبعد هم پشت یقه را می کشیم در یقه شاخی طراحی شده

نقطه P.H را تقسیم به 3 می کنیم نیم ساز 1.5-2 سانتی بیرون می آییم و هلال می کنیم از نقطه Z سانت

3-4 هلال بیرون و بالا می رویم

یقه انگلیسی:

توضیح:پهنایی یقه را هر طوری کشیدیم به خط کارور برسد از نقطه K سانت 3-4 بالا می رویم دو طرف یقه

دو زاویه ها باید یکی باشد از نقطه K سانت 4 داخل می شویم روی خط K یک سانت بالا یک سانت روی

پایینی این نقاط را به سر Z می رسانیم بعد رولت می شود و بعد پشت یقه را طراحی می کنیم

شماره 1:

تمام یقه از شالوده ی یقه اولی است که طراحی می کنیم در شماره 2 یقه بالایی را یک مقداری پهنای آن

اضافه می کنیم

شماره 2:

نوک تیزی هایی این خط ها را باید هلال کرد

شماره 3:

اول یقه پایینی را هلال می کنیم بعد به دکمه خور که نزدیک شویم غوس می دهیم یقه بالایی نوک تیز

می شود

 


مطالب مشابه :


بافت یقه

آموزش بافتنی - بافت یقه - آموزش انواع بافتنی دانه هایی راکه در بافت برای یقه در سنجاق نگه
طراحی یقه

طراحی اندام و لباس - طراحی یقه - انواع یقه 1- یفه ساده خطی 2- یقه های ایستاده 3
آموزش دوخت انواع یقه

یقه های رولتی . ب ب. برای این نوع یقه ها الگو ی جلو و پشت از سرشانه به هم وصل می شود زمانی که می
43-مقدمه ی یقه ها

انواع یقه: **توجه: در طراحی یقه ها قبل از هر چیز باید ساسون سرشانه به زیر بغل،زیر سینه یا
برش و دوخت انواع یقه پیراهن مردانه

اتحادیه صنف پیراهندوزان مشهد - برش و دوخت انواع یقه پیراهن مردانه - اخبار گوناگون و اصناف
انواع یقه

یقه گرد: این یقه معمولا در تی‌شرت‌ها، پیراهن‌های حلقه آستین، کشباف های ظریف استفاده می‌شود.
48- یقه گرد

آموزش خیاطی - 48- یقه گرد - «متد متریک» - آموزش • انواع
برچسب :