اعلام حق بيمه درمان كاركنان دولت در سال 1391

اعلام حق بيمه درمان كاركنان دولت در سال 1391 آموزش حسابداری حقوق و مزایا حسابداری حقوق و مزایا در دانشگاه های علوم پزشکی و سایر ادارات دولتی صفحه اصلی| عناوین مطالب| تماس با من | قالب وبلاگ| پروفایل درباره وب mehdi273856.jpg
وبلاگ حاضر جهت رفع اشکالات پرسنل وزارت بهداشت و دانشگاه علوم پزشکی در خصوص نحوه محاسبه حقوق و مزایا میباشد موضوعات وب حقوق و دستمزد نرم افزار های کاربردی لینک دوستان قالب وبلاگ فیش حقوقی پرسنل دانشگاه علوم پزشکی تهران كارمندان و كارگران دانشگاه علوم پزشکی تهران امور مالی دانشگاه علوم پزشکی تهران اتوماسیون اداری دانشگاه علوم پزشکی تهران دفتر حقوقی وزارت بهداشت اندر احوالات پرستاری قالب های پیچک لینک های مفید اصفهان شاپ رتبه الکسا سامانه پیامک منطقه ای رفتن فال روزانه اعلام حق بيمه درمان كاركنان دولت در سال 1391 تاريخ : شنبه بیست و هشتم مرداد ۱۳۹۱ | 10:31 | نویسنده : مهدی سوری اعلام حق بيمه درمان كاركنان دولت در سال 1391 نرخ حق بيمه درمان سال 1391 كاركنان دولت از سوي هيات محترم دولت تصويب و جهت اجرا از ابتداي سال جاري به شرح ذيل ابلاغ گرديد.

الف- صندوق كاركنان دولت:

وضعيت خدمت

نسبت بيمه شده

حق سرانه

(سهم كارمند)

حق سرانه
(سهم بيمه گزار)

حق سرانه

(سهم دولت)

شاغل

اصلي و تبعي (1)

1.65درصدحقوق و مزاياي مستمر سرپرست تا سقف 7،794،000ريال

1.65 درصد

1.7درصد

بازنشسته و موظفين

اصلي و تبعي (1)

1.4 رصد حقوق مندرج در حكم يا فيش حقوقي سرپرست بدون احتساب حق عائله مندي، حق اولاد و حق نگهداري تا سقف
7،794،000 ريال

1.4 درصد

2.2 درصد

شاغل و بازنشسته

تبعي (2) (شامل همسر و فرزندان كارمند خانم و فرزندان چهارم به بعد كارمند مرد)

ريال112،800 ريال بابت هر نفر

_

_

شاغل و بازنشسته

تبعي (3): شامل پدر ومادر ، فرزند خوانده، عروس و داماد و غيره ...

بابت هر نفر 137،867 ريال

_

_

توضيحات: الف-1-حق بيمه درمان خانواده هاي شاغلين، بازنشستگان و موظفين دستگاههاي اجرايي كه از بودجه عمومي دولت استفاده نمي نمايند به ترتيب 1.65 درصد از حقوق و مزاياي مستمر براي شاغلين و 1.4 درصد براي بازنشستگان و موظفين و مابقي تا 5 درصد حقوق و مزاياي مستمر توسط دستگاه اجرايي حداكثر تا سقف 2 برابر حداقل حقوق مشمولين قانون كار (مبلغ7،794،000=3،897،000 ×2) مي باشد.
الف- 2-در صورتي كه زوجين هر دو مشترك صندوق بازنشستگي كاركنان كشوري و لشكري باشند حق بيمه درمان از حقوق سرپرست مرد كسر مي شود. الف-3- فرزندان ذكور در صندوق كاركنان دولت تا پايان 22 سالگي و در صورت ادامه تحصيل تا پايان 25 سالگي و فرزندان اناث تا زمان ازدواج تبعي 1 محسوب مي شوند. الف- 4- ادامه پوشش بيمه اي براي آن دسته از فرزندان دختر و پسر كه از پوشش بيمه اي خارج مي شوند در صورت استمرار، حق بيمه بر مبناي حق بيمه تبعي 3 بر اساس ضوابط جاري و با پرداخت ماهيانه 137،867 ر يال امكان پذير خواهد بود. الف- 5- در خصوص حق بيمه فرزندان شهداي معظم به استناد بند الف ماده 44 قانون برنامه 5 ساله پنجم توسعه و ماده 122 قانون بودجه سال 90 كل كشور دستگاههاي اجرايي ملزم به اقدام همانند حق بيمه جانبازان محترم مي باشند.
الف-6- كليه مشمولين ماده 30قانون برنامه پنجم توسعه مي توانند با پرداخت 5درصد مبلغ 7،794،000 ريـال و بـه عبـارتي 389،700 ريال بصورت ماهيانه از بيمه درمان صندوق كاركنان دولت بهره مند شوند.
ب-موسسات مشمول 2.9: -حق سرانه موسسات مشمول 2.9 ، معادل 2.9 از 5 درصد حقوق و مزاياي مستمر سرپرست براي بيمه شدگان اصلي و تبعي (1) مي باشد.

همچنين در اين رابطه مقتضي است مقرر فرمائيد درجهـت رعايـت بخشـنامه شـماره     10235/46772 مـورخ 26/01/1391 معاون اول محترم رئيس جمهور ضمن مراجعه به آدرس اينترنتي اداره كـل بيمـه خـدمات درمـاني اسـتان تهـران بـه نشـاني www.th.msio.org.ir    سرويس درآمد صندوق كاركنان دولت  و دريافت اظهار نامه، صورتحساب و صورت مغايرت آمـاري از سايت مذكور نسبت به ارائه اظهار نامه الكترونيكي اقدام ﻻزم معمول گردد.


مطالب مشابه :


نحوه محاسبه حقوق و دستمزد پرسنل رسمی و پیمانی و طرحی

حقوق و دستمزد پرسنل بيمه عمرسهم دولت+پس انداز كاركنان سهم دولت+ بيمه تكميلي سهم
دستور العمل هاي مربوط به حق بيمه خدمات درماني پرسنل حقوق بگير و بازنشسته

حقوق و دستمزد. كاركنان دولت. 1- و موظفين 4/1 درصد از حقوق مندرج در حكم يا فيش حقوقي
نحوه محاسبه حقوق كارمندان دولت

مدیریت منابع انسانی - نحوه محاسبه حقوق كارمندان دولت سامانه كاركنان دولت |||
فرمول محاسبه حقوق و كسر ماليات و حق بيمه كاركنان بر اساس قانون کار در سال 91

فرمول محاسبه حقوق و كسر ماليات و حق بيمه كاركنان بر دستمزد و كارمزد. 2 به كاركنان دولت
اعلام حق بيمه درمان كاركنان دولت در سال 1391

اعلام حق بيمه درمان كاركنان دولت حقوق و دستمزد. 1.4 رصد حقوق مندرج در حكم يا فيش
روشی ساده در محاسبه حقوق و دستمزد در قانون مدیریت خدمات کشوری

روشی ساده در محاسبه حقوق و دستمزد در توسط دولت اعلام مي شود در آخرين فيش
آشنایی با حسابداری

-و يك فيش بانكي و پرداخت حقوق و دستمزد كاركنان سازمان است و طي آن كاركنان دولت
نرخ حق بيمه سال1390

كاركنان دولت : مندرج در حكم يا فيش حقوقي بدون احتساب حق و دستمزد قانون كار
نرخ حق سرانه بيمه خدمات درماني سال 1390

جزوه آموزشی سیستم حقوق و دستمزد سال 92. قوانین کارگزینی وصدور احکام کارکنان دولت.
جزئيات نحوه افزايش حقوق كارمندان

(تاریخ History :از ریشه ی ( اَ_رَ _خَ ) گرفته شده است و اصطلاحاً به راه رفتن شتر گفته می شود که
برچسب :