مرده بدم زنده شدم گریه بدم خنده شدم

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
مرده بدم زنده شدم گریه بدم خنده شدمدیده سیر است مرا جان دلیر است مراگفت که دیوانه نه​ای لایق این خانه نه​ایگفت که سرمست نه​ای رو که از این دست نه​ایگفت که تو کشته نه​ای در طرب آغشته نه​ایگفت که تو زیرککی مست خیالی و شکیگفت که تو شمع شدی قبله این جمع شدیگفت که شیخی و سری پیش رو و راهبریگفت که با بال و پری من پر و بالت ندهمگفت مرا دولت نو راه مرو رنجه مشوگفت مرا عشق کهن از بر ما نقل مکنچشمه خورشید تویی سایه گه بید منمتابش جان یافت دلم وا شد و بشکافت دلمصورت جان وقت سحر لاف همی​زد ز بطرشکر کند کاغذ تو از شکر بی​حد توشکر کند خاک دژم از فلک و چرخ به خمشکر کند چرخ فلک از ملک و ملک و ملکشکر کند عارف حق کز همه بردیم سبقزهره بدم ماه شدم چرخ دو صد تاه شدماز توام ای شهره قمر در من و در خود بنگرباش چو شطرنج روان خامش و خود جمله زبان                 
دولت عشق آمد و من دولت پاینده شدمزهره شیر است مرا زهره تابنده شدمرفتم دیوانه شدم سلسله بندنده شدمرفتم و سرمست شدم وز طرب آکنده شدمپیش رخ زنده کنش کشته و افکنده شدمگول شدم هول شدم وز همه برکنده شدمجمع نیم شمع نیم دود پراکنده شدمشیخ نیم پیش نیم امر تو را بنده شدمدر هوس بال و پرش بی​پر و پرکنده شدمزانک من از لطف و کرم سوی تو آینده شدمگفتم آری نکنم ساکن و باشنده شدمچونک زدی بر سر من پست و گدازنده شدماطلس نو بافت دلم دشمن این ژنده شدمبنده و خربنده بدم شاه و خداونده شدمکآمد او در بر من با وی ماننده شدمکز نظر وگردش او نورپذیرنده شدمکز کرم و بخشش او روشن بخشنده شدمبر زبر هفت طبق اختر رخشنده شدمیوسف بودم ز کنون یوسف زاینده شدمکز اثر خنده تو گلشن خندنده شدمکز رخ آن شاه جهان فرخ و فرخنده شدم


مطالب مشابه :


جملات عرفانی و فلسفی

مطالب قشنگ - مطالب آموزنده ببین چه چیز را از دست داده ای که چنین موفقیتی را به دست آورده ای
جملات عرفانی از دکتر شریعتی

جملات عرفانی از دکتر شریعتی می خواستم زندگی کنم ، راهم را بستند ستایش کردم ، گفتند خرافات است
گلچين جملات و اشعار كوتاه حكيمانه و عرفاني.از دست نديد!

" + strResult + " " ; document.write ( strResult ) ; } function OpenLD() { window.open('/links','blogfa_ld','status=yes,scrollbars=yes,toolbar=no,menubar=no,location
مولانا (انا الحق)

جملات عرفانی - مولانا (انا الحق) - جملات عرفانی نه سلامم نه علیکم نه سپیدم نه سیاهم نه چنانم
جملات عرفانی از دکتر علی شریعتی

جملات دکتر علی شریعتی - جملات عرفانی از دکتر علی شریعتی - متن زیبا از دکتر شریعتی|کلمات قصار
مرده بدم زنده شدم گریه بدم خنده شدم

جملات عرفانی - مرده بدم زنده شدم گریه بدم خنده شدم - جملات عرفانی
خیام

جملات عرفانی - خیام - جملات عرفانی وین حرف معما نه تو خوانی ونه من. هست از پس پرده گفتگوی من
برچسب :