اسامي كانديداي شوراي دانش آموزي

اسامي كانديداي شوراي دانش آموزي دبستان نشاط

رديف

نام ونام خانوادگي

نام پدر

كلاس

1

مهسا احمدي

عباس

پنجم الف

2

زهرا احمدي

حميد

پنجم الف

3

زهرا ترابي

علي

ششم الف

4

فاطمه حارا

حسين

پنجم الف

5

زهرا خدايي

غفور

ششم ب

6

فاطمه داد خواه

حسين

چهارم

7

عارفه دادخواه

محسن

پنجم الف

8

مهتاب رضوي

جوا د

ششم الف

9

شيفته رضوي

حميد

چهارم

10

مولود رسولي

فرهاد

پنجم ب

11

فاطمه سلطاني

ابراهيم

ششم الف

12

مهشاد سلطاني

حميد

چهارم

13

غزل سلطاني

حسين

پنجم الف

14

فاطمه سلطاني

ناصر

ششم الف

15

مهشاد شيرازي

عليرضا

پنجم الف

16

ستاره صابري

حسين

پنجم الف

17

نجمه قاسمي

منصور

ششم الف

18

صهبا نامداري

ابراهيم

ششم ب

19

مريم محمدي

داود

ششم ب

20

فائزه مظاهري

حميد

ششم ب

21

فاطمه محمدي

مرتضي

ششم ب

22

تهمينه واعظ

مهدي

ششم ب

23

شقايق يزدان پناه

امير

پنجم ب

 


مطالب مشابه :


نمونه سئوالات امتحانی

شماره دانش آموزی: مدیریت آموزش وپرورش شهرستان تیران وکرون طراح: کلاس
نمونه سئوالات امتحانی

و پرورش شهرستان تیران وکرون آموزش وپرورش استان مدیریت آموزش و
اسامی بهداشتیاران

آموزشگاه نشاط شهرستان تیران. سازمان آموزش وپرورش تیران وکرون مدیریت آموزش وپرورش
فیش حقوقی فرهنگیان

,فیش حقوقی اموزش وپرورش شهرستان آموزش وپرورش شهرستان تیران وکرون اموزش مدیریت
نمونه آزمون عملکردی علوم ششم

مدیریت اموزش وپرورش شهرستان تیران وکرون کارشناسی اموزش
اسامي كانديداي شوراي دانش آموزي

آموزشگاه نشاط شهرستان تیران. یکشنبه هفتم آبان ۱۳۹۱ . اسامي كانديداي شوراي دانش
کسب رتبه اول مسابقه ی هنری (رشته ی مداد شمعی) توسط دانش آموز سید جلیل هاشمی

گروههای آموزشی شهرستان تیران وکرون. آموزش ابتدایی تیران آموزش وپرورش تیران وکرون.
برچسب :