لباس های پسرانه

 

کد : B11
مارک F&F ...... سایز 3 ماه .... 25 تومان 

 

کد : B15 
مارک F&F .... سایز 6-7 سال ..... 40 تومان ( فروخته شد )
کمر دارای کش تنظیم می باشد 
قد شلوار از کمر تا مچ 68.5
قد شلوار از فاق تا مچ 48

 

کد : B16
مارک M&S ..... سایز 5-6 سال ... 35 تومان 
قد تیشرت از سرشانه 45.5
پهنای سینه 37

 

کد : B18
مارک next ....... سایز 0-2.5 ( 6-12 ماه ).... هر کدام 6 تومان ....( از بالا جوراب سوم و پنجم و هفتم فروخته شده ) ( اولی از بالا فروخته شد مامان آدرینا جون ) ( از بالا دومی فروخته شد به لعبا جون )

 

کد : B20
مارک F&F .... تسکو ..... 20 تومان
فروخته شد

 

کد : B25
مارک Next ..... سایز 3 ماه به بالا .... هر کدام 30 تومان
قرمز : قد از سر شانه تا مچ 48 تا سر انگشت 54 قد آستین 22
طرح ماشین دار : از سر شانه تا مچ48 تا سر انگشت 54 قد آستین 22 ( فروخته شد )
راه راه : از سر شانه تا مچ 49 تا سر انگشت 57 قد آستین 22 ( فروخته شد )

 

کد : B31
سایز 0-6 ماه ..... جفتی 5 تومان ( از بالا دومی و سومی فروخته شد به لعبا جون)

 

 

کد : B38
مارک BHS .... سایز 6 سال و 7 سال ..... 45 تومان
سایز 6 سال : 
قد لباس 45.5 سانت 
پهنای سینه 33 سانت 
قد آستین 39.5 سانت
سایز 7 سال : (فروخته شد)
قد لباس 50 سانت 
پهنای سینه 37 سانت 
قد آستین 41 سانت

کد : B40
مارک BHS .... سایز 5 سال و 6 سال ..... 25 تومان 
سایز 5 سال :
قد بلوز 46 سانت
پهنای سینه 34 سانت
قد آستین 39 سانت
سایز 6 سال : 
قد بلوز 48 سانت 
پهنای سینه 36 سانت 
قد آستین 39 سانت

کد : B41
مارک BHS .... سایز 4 سال ..... 45 تومان (فروخته شد به مامی ارشا جون )
قد بلوز 41 سانت 
پهنای سینه 34 سانت 
قد آستین 33.5 سانت

کد : B42
مارک BHS .... سایز 4 سال و 6 سال ..... 45 تومان (4 سال فروخته شد به مامی ارشا جون )
سایز 4 سال :
قد بلوز 40 سانت 
پهنای سینه 33 سانت 
قد آستین 35 سانت

کد : B43
مارک BHS .... سایز 10-11 سال ..... 70 تومان
قد بلوز 51 سانت 
پهنای سینه 44 سانت

کد : B52
مارک BHS.... سایز 4 سال .... 3 عدد موجود است ..... 20 تومان (1 عدد فروخته شد به پریسا جون) (1 عدد فروخته شد به مامان سارا جون)
قد بلوز 44 سانت 
پهنای سینه 33.5 سانت

کد : B57
مارک M&S .... سایز 2-3 سال ... 2 عدد موجود است ..... 25 تومان (1 عدد فروخته شد)
قد لباس 42.5 سانت 
پهنای سینه 32.5 سانت 

کد : B78
مارک Next .... سایز 1.5-2.5 سال .... 70 تومان
قد شلوار از کمر تا پایین 54 سانت 
قد شلوار از فاق تا پایین 34 سانت 

کد : B88
مارک BHS .... سایز 8 سال ..... 25 تومان

کد : B89
مارک Next .... سایز 6-9 ماه .... 45 تومان (فروخته شد)

کد : B90
مارک Mothercare .... سایز نیوبرن ... از هر مدل 2 عدد موجود است... هر کدام 15 تومان

کد : B99
مارک M&S.... سایز 0-6 ماه ....هر کدام 24 تومان

کد : B100
مارک F&F.... سایز 3-6 ماه ....55 تومان (فروخته شد به ترمه جون )

کد : B101
مارک BHS.... سایز 4 سال ....65 تومان ( فروخته شد به مامان سارا جون )
قد از سرشانه تا پایین 84.5 سانت 
قد از فاق تا پایین 33.5 سانت 
پهنای سینه 34.5 سانت 
قد آستین 36 سانت 

 

 

کد : B103
مارک M&S .... سایز 3-6 ماه ....65 تومان

کد : B104
مارک BHS .... سایز 2 سال و 6 سال ....120 تومان

کد : B105
مارک BHS .... سایز 11-12 سال.... 2 عدد موجود است ....45 تومان

کد : B106
مارک BHS .... سایز9-10 سال........45 تومان

کد : B107
مارک Next .... سایز3-4 سال........50 تومان
قد شلوار از کمر تا مچ با تا زده شده در عکس 60 سانت
قد شلوار از کمر تا مچ با باز کردن تا شلوار 65 سانت 
قد شلوار از فاق تا مچ با تا 39.5 سانت 
پهنای پشت شلوار 34 سانت 

کد : B108
مارک M&S .... سایز 12-18 ماه ........ 40 تومان (فروخته شد)

کد : B109
مارک Next .... سایز 6-12 ماه ........ 55 تومان (فروخته شد)

کد : B61
مارک مادرکر .... سایز 2-3 سال .... 60 تومان ( فروخته شد )
قد بلوز 40 سانت 
پهنای سینه 34 سانت
قد آستین 33 سانت تقریبا 

کد : B70
مارک مادرکر .... سایز 6-5 سال .... هر کدام 45 تومان ( فروخته شد )
قد بلوز 45 سانت 
قد آستین 40.5 سانت 
پهنای سینه 36.5 سانت 

کد : B72
مارک Next .... سایز بالاتر از 1 ماه .... هر کدام 25 تومان
قد شلوار 28.5 سانت 
قد شلوار از فاق تا مچ 14 سانت

کد : B74
مارک Next .... سایز 6-9 ماه .... هر کدام 25 تومان (طوسی فروخته شد)
قد شلوار 39 سانت 
قد از فاق تا مچ 21 سانت

کد : B75
مارک Next .... سایز 3-6 ماه .... هر کدام 25 تومان
قد شلوار 35 سانت 
قد از فاق تا مچ 15 سانت

AxGiG,عکس گیگ پایگاه آپلود عکس ویژه وبلاگنویسان

AxGiG,عکس گیگ پایگاه آپلود عکس ویژه وبلاگنویسان

کد : B115
مارک mothercare .... سایز 6-7 سال ........ 85 تومان
قد 46 سانت 
پهنای سینه 38.5 سانت


AxGiG,عکس گیگ پایگاه آپلود عکس ویژه وبلاگنویسان
کد : B125
مارک M&CO .... سایز 0-3 ماه .... موجودی 2 عدد ........ 20تومان 


AxGiG,عکس گیگ پایگاه آپلود عکس ویژه وبلاگنویسان
کد : B127
مارک M&CO .... سایز 3-6 ماه ........ 20 تومان


AxGiG,عکس گیگ پایگاه آپلود عکس ویژه وبلاگنویسان
کد : B131
مارک M&CO .... سایز 3-6 ماه ........ 35 تومان


AxGiG,عکس گیگ پایگاه آپلود عکس ویژه وبلاگنویسان
AxGiG,عکس گیگ پایگاه آپلود عکس ویژه وبلاگنویسان
کد : B132
مارک M&CO .... سایز صفر .... 25 تومان
قد سرهمی تا مچ پا 40 سانت
قد آستین 18 سانت
AxGiG,عکس گیگ پایگاه آپلود عکس ویژه وبلاگنویسان

AxGiG,عکس گیگ پایگاه آپلود عکس ویژه وبلاگنویسان
کد : B133
مارک M&S .... سایز بالای 3 ماه ........15 تومان ( فقط همین رنگ آبی موجوده )
قد بادی 36.5 سانت 
پهنای سینه 23 سانت 
قد آستین 21.5 سانت


AxGiG,عکس گیگ پایگاه آپلود عکس ویژه وبلاگنویسان
کد : B135
مارک M&S .... سایز 1.5-2 سال........هر کدام 15 تومان 
( قرمز و ابی فروخته شد)
AxGiG,عکس گیگ پایگاه آپلود عکس ویژه وبلاگنویسان
کد : B136
مارک M&S .... سایز 4-5 سال........هر کدام 15 تومان 
(فروخته شد)


AxGiG,عکس گیگ پایگاه آپلود عکس ویژه وبلاگنویسان
کد : B137
مارک F&F .... سایز 2-3 سال........هر کدام 5 تومان 
(فروخته شد)


AxGiG,عکس گیگ پایگاه آپلود عکس ویژه وبلاگنویسان
کد : B140
مارک M&S .... سایز 1 ماه به بالا...... 25 تومان
AxGiG,عکس گیگ پایگاه آپلود عکس ویژه وبلاگنویسان
کد : B141
مارک Next .... سایز 3-4 سال ...... هر کدام 8 تومان 
(فروخته شد)
اندازه دور کش کمر تقریبا 50 سانت 
AxGiG,عکس گیگ پایگاه آپلود عکس ویژه وبلاگنویسان
کد : B143
مارک Mothercare .... سایز 3-6 ماه ...... 25 تومان
AxGiG,عکس گیگ پایگاه آپلود عکس ویژه وبلاگنویسان
کد : B144
مارک Disney .... سایز 0-3 ماه ...... 20 تومان


AxGiG,عکس گیگ پایگاه آپلود عکس ویژه وبلاگنویسان
کد : B148
مارکBHS .... سایز 6 سال ...... 35 تومان


AxGiG,عکس گیگ پایگاه آپلود عکس ویژه وبلاگنویسان
AxGiG,عکس گیگ پایگاه آپلود عکس ویژه وبلاگنویسان
کد : B153
مارک Disney.... سایز 4-5 سال ...... 45 تومان (فروخته شد )


مطالب مشابه :


لباس های دخترانه

فروشگاه آنلاین لباس کودک مارک از انگلیس - لباس های دخترانه - فروش لباسهای بچگانه زیبا ، مارک های نکست ، مادرکر، تسکو ، بی اچ اس و ام اند کو ب - فروشگاه آنلاین
لباس و کارهای جدید

مزون و شوی دائمی لباس کودک نی نی شیک - لباس و کارهای جدید - فروش لباس و کفش مارکدار کودک - مزون و شوی دائمی لباس کودک نی نی شیک.
لباس زیر نوزاد آرزو و نیلی و نی نی سان

لباس زیر نوزاد آرزو و نیلی و نی نی سان. لباس زیر نوزاد آرزو. لباس زیر نوزاد تولیدی آرزو. فروش لباسهای تکه ای, پنبه ای و پلی استر پتبه , با مارک آرزو , نی نی سان.
لباس کفشدوزک

لباس کودک - لباس کفشدوزک - ارائه انواع لباس های فانتزی - لباس کودک.
سرهمی دخترانه

قیمت ۴۰۰۰۰تومان. کد202-سرهمی جورابدار ترک مارک GAYA BEBE که کت داره و کتش روش وصله که باعث مرتبی لباس تو تن بچه میشه. جنس عالی و تضمینی دوسایز ازش
لباس های پسرانه

فروشگاه آنلاین لباس کودک مارک از انگلیس - لباس های پسرانه - فروش لباسهای بچگانه زیبا ، مارک های نکست ، مادرکر، تسکو ، بی اچ اس و ام اند کو ب - فروشگاه آنلاین
آموزش دوخت لباس بچه

24 ژانويه 2014 ... الفبای خیاطی - آموزش دوخت لباس بچه - آموزش قدم به قدم کشیدن الگو و دوخت دامن, بلوز ,کت, لباسهای مجلسی ولباس عروس.
چقدر باید به کودک لباس پوشاند؟

در این مورد که چه اندازه باید به بچه لباس پوشاند پاسخ قطعی و مشخصی وجود ندارد و فقط میشود راهنمایی کلی کرد.سیستم گرمایی بدن بچههای زیر 5/2 کیلو طوری نیست
آموزش لباس پوشیدن

u مهارتهائي که يادگيري آن براي کودک آسانتر است: درآوردن و پوشيدن لباس .... u تناسب با لباس همبازيهايشان: بچه ها معمولاً دوست دارند لباس هايشان از نظر رنگ يا مد
لباس بچه آدمک

25 دسامبر 2012 ... یک نمونه لباس کودک را قبلا معرفی کرده بودیم، آشور. آدمك هم در زمينه ي سيسموني و لباس نوزاد و كودك، برند ديگريست كه از كيفيت مطلوبي برخوردار
برچسب :