دعای باز شدن بخت گشایی و ابطال سحر

بسم الله الرحمن الرحیم
 
 (( این وبلاگ بر اساس مطالعه قوانین محتوای مجرمانه ی وبلاگ ها به روز می شود. لطفا چنانچه مطلبی در این وبلاگ محتوای مجرمانه را تداعی می کند لطفا تذکر دهید چرا که ما هر چند، کمال دقت را در رعایت قوانین حاکم بر سایت ها و وبلاگ ها داریم، اما به هر حال خود را مصون از خطا نمی دانیم و خود را در چهارچوب قوانین حاکم بر این نظام و کشور می دانیم))
در توضیح به سوالات مکرر بازدید کنندگان ،باید عرض کنم که اینجانب با محاسبات علم جفرو احضارموکل کار میکنم و در مورد این که آیا استفاده از دعاهای ذکر شده در وبلاگ و سایت های گوناگون ، می تواند گره گشای مشکلات شخص خواننده شود یا نه؟ همانطور که در پست های گذشته به تفصیل توضیح داده شده، لازم به یادآوری مجدد است که این دعاها جنبه کلی دارد و با توجه به تنوع دعاها و اذکار بنا به طالع شخص، دعا یا ذکر خاصی استخراج می شود و از طرفی نوشتن دعا آداب و ساعت خاص خود  را می طلبد وبرای نوشتن دعاها نیاز به کسب اجازه و اذن استاد و همچنین آگاهی و اطلاع کامل از آداب و رعایت کلیه موارد دعانویسی دارد و اکثر دعاها و طلسمات به اجازه استادمجرب وآشنا به کلیه علوم خفیفه و غریبه لازم است و از عهده هر شخصی خارج است.
 
 ((نوشتن تمامی دعاها نیاز به اذن استاد وآگاهی کامل ازآداب دعانویسی دارد))
   
ساعت دعانویسی
 
در مورد هفته و ساعات : يک هفته هفت روز مي باشد و هر روز متعلق به کوکبي مي باشد و هر روز ساعاتي سعد و نحس دارد و هر روز از اول ساعت او که یک ساعت قبل ازطلوع آفتاب ميشود شروع مي شود . روز شنبه ساعت اول يک ساعت قبل از طلوع آفتاب زحل نحس اکبر مي باشد . روز يکشنبه ساعت اول يک ساعت قبل ازطلوع آفتاب شمس سعد اکبر مي باشد . روز دوشنبه ساعت اول يک ساعت قبل از طلوع آفتاب قمر سعد اصغر مي باشد . روز سه شنبه ساعت اول يک ساعت قبل ازطلوع آفتاب مريخ نحس اصغر مي باشد . روز چهارشنبه ساعت اول يک ساعت قبل ازطلوع آفتاب عطارد سعد اصغر مي باشد . روز پنجشنبه ساعت اول يک ساعت قبل ازطلوع آفتاب مشتري سعد اکبر مي باشد . روز جمعه ساعت اول يک ساعت قبل ازطلوع آفتاب زهره سعد اکبر مي باشد .
((دوستان بدون اذن وآگاهی کامل خودسرانه دعاننویسید))
روز شنبه : کوکب او زحل مي باشد و در آن روز بايد تعويذات و دعاهاي بغض و جدايي و آوارگي نوشت وملک سفلي او ميمون ابانوخ مي باشد و حاکم بر ملک علوي او کسفياييل مي باشد و متعلق به برج دلو مي باشد و معدن او سرب مي باشد و بخور او شمع سفيد و ميعه سايله و لادن مي باشد . روز يکشنبه : کوکب او شمس است و در آن روز بايد تعويذات و دعاهاي کارگشايي و رزق و روزي ، رونق بازار ، فتح و پيروزي ، بخت گشايي ، محبت ،غلبه بر دشمن ،طلسم دفع دشمن نوشت و ملک سفلي او ابوعبدالله سعيد المذهب مي باشد و حاکم بر ملک علوي او روفياييل مي باشد و متعلق به برج اسد مي باشد و معدن او طلا مي باشد و بخور او سندروس مي باشد . روز دوشنبه : کوکب او قمر است و در آن روز بايد تعويذات و دعاهاي باطل سحر و رزق و روزي نوشت و ملک سفلي او ابي الحارث مي باشد و حاکم بر ملک علوي او جبراييل مي باشد و به برج سرطان متعلق مي باشد و معدن او نقره است و بخور او لبان نر مي باشد . روز سه شنبه : کوکب او مريخ است و در آن روز تعويذات و دعاهاي شفاي مر يض بايد نوشت و يا بغض وآوارگي دشمن نوشت و ملک سفلي او ابي محرز احمر مي باشد و حاکم بر ملوک علوي سمساييل مي باشد و متعلق به برج عقرب مي باشد و معدن او آهن است و بخور او صندل سرخ است . روز چهارشنبه : کوکب او عطارد است و در آن روز بايد تعويذات و دعاهاي زبان بندي ، بايد نوشت و ملک سفلي او برقان و يکني بابي العجائب مي باشد و حاکم بر ملوک علوي ميکاييل مي باشد و متعلق به برج جوزا مي باشد و معدن او جيوه است و بخور او مقبل ارزق و عنبر مي باشد . روز پنجشنبه : کوکب او مشتري است و در آن روز تعويذات و دعاهاي محبت ، و کارگشاي و بخت گشايي و زبان بندي انجام داد و ملک سفلي او شهمورش و هو قاضي الجن مي باشد و حاکم بر ملوک علوي او صرفياييل مي باشد و متعلق به برج قوس مي باشد و معدن او قلع است و بخور او عود و کافور مي باشد . روز جمعه : کوکب او زهره است و در آن روز بايد تعويذات و دعاهاي کارگشايي ، رزق و روزي ،محبت ، و باطل سحر انجام داد و ملک سفلي او ابيض مي باشد و کنية ابوالحسن زوبعة مي باشد و حاکم بر ملک علوي او عنياييل مي باشد و متعلق به برج ثور مي شود و معدن او مس است و بخور او مستکي مي باشد
 
 
طریقه محاسبات ساعات نجومی
 
ارباب النّهار يا نشانگان روزها:
هر روز هفته متعلق به يک کوکب است و ساعت أول آن روز به نام آن كوكب نامگذاري شده است: روز يكشنبه خورشيد، روز دوشنبه قمر، روز سه شنبه مريخ، روز چهارشنبه عطارد، روز پنجشنبه مشتري، روز جمعه زهره، روز شنبه زحل؛ نامهاي هفته را كه غربيها بر روزهاي هفته خود گذاشته اند نيز برگرفته از همين تعلق روزها به كواكب است كه برخي از نامهاي يوناني اقتباس شده است (روز يكشنبه Sunday به معني روز خورشيد، روز دوشنبه Monday به معني روز ماه و ...)
 
اين اوقات را خواجه نصیر الدين طوسي به نظم بيان فرموده است:
روز یکشنبه است نسبت خَور = وآن دوشنبه است روز قمر
روز سه شنبه آنِ بهرام است = آنکه مریخ مر ورا نام است
چارشنبه گرفت کوکب تیر = مشتري پنجشنبه آمد میر
زهره را داد جمعه، و به زحل = داد شنبه خدای عزّوجلّ
 
ارباب اللّیل يا نشانگان شبها:
به همين ترتيب هر يك از شبهاي هفته نيز به نام كوكبي منسوب است و آن كوكب رب آن شب مي شود و دلالتش در آن شب قويتر است. و ساعت اول هر شب نيز به نام آن كوكب نامگذاري شده است. ترتيب كواكب شبهاي هفته چنين مي باشد: شب يكشنبه عطارد، شب دوشنبه مشتري، شب سه شنبه زهره، شب چهارشنبه زحل، شب پنجشنبه شمس، شب جمعه قمر، شب شنبه مریخ،
اين اوقات را خواجه نصیر الدين طوسي به نظم بيان فرموده است:
شب یکشنبه آنِ تیر آمد = زین قِبَل فرّخیش تیر آمد
شب دوشنبه آن برجیس است = اندر این قولها چه تلبیس است
شب سه شنبه آنِ زهره شناس = چارشنبه شب زحل به قیاس
پس شب پنجشنبه آنِ خَور است = شب آدینه خود شبِ قمر است
شب شنبه است ای گزین انام = نجم مریخ زان اوست مدام
 
هر ساعت از روز و یا شب مرتبط با يكي از كواكب سبعه است، كه انجام امور مربوط به هر كوكب در ساعات مربوطه موفقتر يا كم آسيبتر است، اگر براى كاري تناسب كوكبي روز و شب آنرا رعايت كرديم، با رعايت تناسب كوكبي در ساعات آن نتيجه بهتري مي گيريم. اولين ساعت هر روز و يا شب به نام كوكب همان روز و يا شب مي باشد.
 
  ادامه مطلب  
 
دلالات واختیارات ساعات کواکب
 
 
 
1- ساعت شمس: شمس دلالت دارد بر اشخاص صاحب سلطه و تأثير و چون نور دهنده عالم است دلالت دارد بر جلوه كردن و نمود پيدا كردن. ساعت شمس مبارك و مساعد براي آن دسته از كارهايي است كه نياز به ثبات شخصيت و اقتدار حقيقي و اعتماد به نفس دروني دارد، گزارش احوال و در صورت لزوم ضعفها و مشكلات، رفتن به اجتماعات و مراسم مهم رسمي و ملاقات با اشخاص مهم و متنفذ و درخواست حمايت و مساعدت و پشتيباني ، و نيز افزايش موقعيت، ارتقاي رتبه يا افزايش حقوق و دستمزد، انجام قراردادهاي مالي خريد و فروش واجاره و نيز تبليغ موفقيتها و يا انفصال و تصميمهايي كه نياز به شجاعت و خودباوري دارد، درخواست از شوهر يا پدر يا مدير و كارفرماي شغلي و يا مسؤول حكومتي، ثبت اختراعات و انتشار آراء خاص و فراتر از معمول و شروع پرو‍ژه هاي جديد.
 
2- ساعت زهره:ساعتي سعد است و فرخنده و مبارك براي هرنوع آشنائي خصوصا روابط عاطفي و قرارگذاشتن و البته براي مزدوج شدن. زمان خوب براي هرنوع سرگرمي,شادماني و تفريح و برگزاري جشن. مهمانيها, گرداوريهاي اجتماعي مراسم عقد و عروسي, ديد و بازديدها, رفتن به تئاتر و نمايش و گالري هاي هنر. موفقيت هنرمندانه و اجتماعي. فعاليتهاي لذت بخش, دوستانه و انس گير از جمله تك نوازيها, پنهان كردن زيورالات. خريد هديه, لباس و وسائل راحتي. درمانهاي زيبائي و مساعدت خواستن از زنان.
همدردي هاي دوطرفه افزايش يافته و ممكن است فرصتي براي مصالحه و بازگرداندن روابط شكست خورده پديدار شود. زهره الهام و القاء را افزايش مي دهد و به هنرمندان, موسيقي دانان, بازيگران و ديگر مردمان خلاق كمك ميكند. اين ساعت براي انجام امور محاسباتي و كارهايي كه دقت فوق العاده مي خواهد خوب نيست.
 
3- ساعت عطارد:
 
زمان مساعد براي هر نوع فعاليت فكري شامل مطالعه,تحقيق, تدريس يا امتحان دادن و همچنين براي هرچيزي كه با پردازش و فرايند اطلاعات مرتبط است. عطارد زيركي و زبردستي, ابتكار و حس كنجكاوي را افزايش مي دهد. تاجران و همينطور دزدان را تشويق مي كند. ساعت عطارد ساعت خوبي براي شروع سفر, نوشتن نامه يا گزارش, نامه هاي مهم كاري، تماسهاي تلفني, جلساتي براي پيشرفت يا مرتبط كردن ايده ها، ارتباط برقراركردن و فرستادن مدارك مي باشد.
 
مناسب با موفقيت كودكان, تاثير خوب گذاشتن; فعاليتهاي روزمره و فعاليتهائي كه نيازمند ارتباطات آشكار هستند مانند تدريس, يادگيري, خريد، فروش, خريد روزمره, ماموريت, مسافرت, درخواستهاي شغلي و مصاحبات و مساعدت خواستن از همسايگان و همكاران.
 
4- ساعت قمر:
 
زمان مساعد براي آشپزي, غذا خوردن (يك وعده غذائي داشتن), اتوكشيدن,نظافت كردن, حفظ و نگهداري منزل. ساعت قمر ساعتي است براي سر و كارداشتن با زنان, بچه هاي كوچك و روابط خانوادگي بهبودي و تندرستي,خريد منزل يا جابجائي, سياحت كردن و به تعطيلات رفتن  (زمان ترك منزل يازمان پرواز), مراقبه (عبادت و تفكر), رزروكردن. پيداكردن افراد يا اشياء گمشده. کشت محصولات غذايي. استخدام كارمند. مساعدت خواستن از مادر, همسر(زن), كارمندان.
 
هر چيزي كه قابل تغيير است و وابسته به احساسات درساعت قمر مناسب است بنابراين ممكن است زمان خوبي براي شروع چيزهاي مهم نباشد. توجه خود را به چيزهائي جلب كنيد كه روز به روز انجام مي شوند.
 
5- ساعت زحل:زماني است براي آن دسته از فعاليتهائي كه به زمان قابل توجهنياز دارند, نظم وبردباري, تمركز و اصولي وارد گفتگوشدن,و همچنين سروكارداشتن با زمين و املاك. در اين ساعت پول قرض نكنيد و نيز مسافرت را اغاز نكنيد چرا كه ممكن است در هردو تاخير و نا اميدي باشد.
يك زمان مساعد براي راهنمائي خواستن از فردي بالغ و مجرب براي تسكين احساسات عميق و نفساني, براي نگريستن و درك چيزها در روزنه اعتدال و ميانه روي و براي رهاشدن از عادات بد, چيره شدن برموانع, موفقيت در وظايف سخت و پيروزشدن بر مردم سختگير, پروژه هاي طولاني مدت, پي ريزي كردن و مستقركردن چيزهاي بادوام و هميشگي, درمان بيماريهاي مزمن و شديد, انجام تعميرات. مساعدت طلب كردن از بزرگترها (نه آشنايان) يا افراد سختگير.
 
6- ساعت مشتري:
 
سعدترين ساعتهاست زمان مناسب براي اكثر امور و فعاليتها خصوصا فعاليتهائي كه بر ثروت و كاميابي هدفگذاري شده اند. مشتري به وسعت دادن افق هاي فكري شخص كمك ميكند تا به سطح جديدي از تجربه و برتري دست يابد براي شتافتن به سوي پيشرفت. زمان خوبي براي گرداوري هاي عمومي, كمك و مشورت خواستن از افراد توانگر و خردمند, شروع يك سفر, مباحثات فلسفي و تشريفات مذهبي مي باشد.
 
بهترين ساعت براي خردمندي و نيك بيني, امور مالي (قرض گرفتن, قرض دادن, سرمايه گذاري كردن, بدست آوردن, برنده شدن). فعاليتهائي كه مستلزم جديت و اشتياق هستند; راهنمائي و مشورت خواستن, تصفيه حساب كردن مشاجرات. مساعدت خواستن از پدربزرگ و مادربزرگ, عمه, خاله, عمو, دائي, راهنمايان, مشاوران (اهل علم، وكلا, حسابدارها, منجمين(عالمان تنجيم).
 
7- ساعت مريخ: زمان افزايش يافتن انرژي, و ساعت جنگ است. زمان مساعد براي آن دسته از فعاليتها كه نيازمند ثبات قدم, جرأت، شجاعت و دلاوري, ماجراجوئي و ريسك كردن و تلاشهاي فيزيكي هستند. خوب است براي ورزش, تمرين, انواع كارهائي كه با آتش و ابزار تيز سروكار دارند, اما احتياط لازم است تا از سوختگي و جراحت جلوگيري شود. تمايلات جنسي افزايش مي يابد اما وقوع حالتهاي متضاد مانند مشاجره و نفرت نيز ممكن است. ساعت مريخ ساعتي خوب براي داد خواهي و موفق شدن با اقدام مؤثر و جدي و حمله به دشمنان يا به رقابت كشيده شدن است.
بسياري از درگيريها و مشاجرات و نزاعها، اخراجها در اين ساعت اتفاق مي افتد و براي امور عاطفي و ارتباطات مناسب نيست، به معني اينكه اين هنگام براى محبت و مودت آسيب مي رساند و پايه گذاري و شروع اقدامات عاطفي در اين وقت مناسب نيست، ولي نه اينكه كلا رفتار عاطفي نداشته و رفتار سرد مشكل موجود در زمينه اين وقت را تشديد مي كند، بلكه براى حفظ ارتباطات و روابط موجود از قبل؛ لازم است كه اين زمينه منفي در اين وقت را با رفتار عاطفي جبران كند.
 
 
تعیین ساعات کواکب
 
ما در طول شبانه روز 24 ساعت داریم که به 12 ساعت روز و 12 ساعت شب تقسیم می کنیم ... و هفت روز هفته به نام کوکبی ..
 
 
 ( شنبه : زحل)   -  (یکشنبه : شمس) -  (دوشنبه :  قمر ) –( سه شنبه : مریخ )
 
 ( چهارشنبه : عطارد )  - ( پنج شنبه : مشتری ) -  ( جمعه : زهره )
 
 
 
 
اوقات روز را خواجه نصیر الدين طوسي به نظم بيان فرموده است:
 
 
     روز یکشنبه است نسبت خَور   ..........,…وآن دوشنبه است روز قمر
 
     روز سه شنبه آنِ بهرام است  ………… آنکه مریخ مر ورا نام است
 
چارشنبه گرفت کوکب تیر ………….   مشتري پنجشنبه آمد میر
 
    زهره را داد جمعه، و به زحل …………. داد شنبه خدای عزّوجلّ
 
 
و در وصف ساعات شب چنین می فرمایند .............
  
 
شب یکشنبه آنِ تیر آمد ….… زین قِبَل فرّخیش تیر آمد
 
شب دوشنبه آن برجیس است .…… اندر این قولها چه تلبیس است
 
شب سه شنبه آنِ زهره شناس …… چارشنبه شب زحل به قیاس
 
پس شب پنجشنبه آنِ خَور است …… شب آدینه خود شبِ قمر است
 
شب شنبه است ای گزین انام …… نجم مریخ زان اوست مدام
 
 
 
   
 
بخت گشایی،سرکتاب،دعانویس مجرب
 
باسلام خدمت تمامی دوستان و علاقمندان وکاربران گرامی.
 
همانطور که بارها برایتان گفته ام هر شخصی برای خود صاحب طالع و نصیب وقسمت به خودش را دارد. و این طالع و یا سرکتاب از اسم خود و مادرش بدست می آید و بااین دو اسم که به حروف و اعداد ابجد تقسیم و به اعدادی طرح میشود و با این طرح شدن خود بازگوی طالع و بخت و قسمت و اقبال و عنصر شخص میشود. و در این موارد میشود برای به نتیجه رسیدن به جواب از چند روش عمل کرد.مثلا با علم جفر ، رمل ، احضار ، طلسمات ، و یا در کل علوم غریبه. که این علوم غریبه خود چندین عنوان را در خود جای داده است. مثل کیمیا . لیمیا .هیمیا .سیمیا . ریمیا که به این پنچ اسم (کله سر) میگویند و اگر از اول هر کلمه یکی را برداریم به همان کله سر که عرض کردم میرسیم.   همان طور که عرض کردم برای به دست آوردن هر مطلب یا حاجتی میتوان به چندین روش عمل نمود وبه نتیجه و پاسخ رسید مثل همان علم جفر یا رمل که قبلا برایتان گفته بودم که این علم جفر در باب پرسش و پاسخ طرح میشود و با ادامه این پرسشات به پاسخ آخر دست پیدا میکنند. وحالا ممکن است بعضیها این کارها را با احضار موکل وجفر ویا رمل ویا با طرح حروف ابجد انجام دهند. البته این هم ناگفته نماند که متاسفانه اکثرا با گذاشتن اسم رمال برخود شروع به چه کلاهبرداریهایی که نمیکنند و مردم را با یک مشت حرفای پوچ که من موکلی برای خود دارم و من یک لشکر موکل اجنه در تسخیرم هستند واحضار روح و ارواح و جن میکنم و با موکلانم در بدست آوردن ویا کمک به کشف دفینه ویا سحر و جادوی دیگران  که برایشان انجام داده اند میکنم.واین گونه برای مردم ساده دل حرف میزنند که انگار یک لشکر اجنه و موکل بیکار در انتظارش نشسته اند تا ایشان تسخیرشان کرده و برایش کارهایی انجام دهند. ای عزیزان  من بارها برای همه دوستان عرض کرده ام که جن و موکل حقیقت دارد و میتوانند در تسخیر شخصی باشند ولی اینچنین هم نیست که هرکسی بتواند این کارا انجام دهد و دعا نویس بشود و علم جفر ورمل بهره ایی برده وبتواند یاد دهد و اجنه و جن و موکل احضار کند و طلسمات بشناسد وبتواند مفهوم و درک واضحی از طلسم داشته باشد و بداند که هر دعا ویا طلسمی در چه وقت و در چه ساعت ومکانی و بر روی چه فلزی حک کند و نه شناخت کاملی از موکلین هر سوره و یا هر روز و هرماه ویا دعا و طلسم داشته باشد شروع به دعا نوسی کند. و خودتان بارها دیده اید که خیلی از این دعانویسان مدعی ارتباط با ارواح و روح را هم دارند در صورتی که این هم حقیقت ندارد .چون جنهاهم میتوانند خود را به هر نام ویا شکل ویا هر شخصی معرفی کنند. مثلا مثل همان نعلبکی که برروی میز با نوشتن بله وخیر وحروف الفبا بقول خود روح احضار میکنند.
  ادامه مطلب
 
 
دعای احضارمحبت
 
اگر خواهی کسی را به محبت خودت احضار گردانی یا اینکه میان زن و شوهر جدایی افتاده و باهم قهر هستند و تو می خواهی که اینها دوباره برگردند و باهم به محبت رفتار کنند دعای زیر را در روز یک شنبه ساعت مشتری بنویس به نخ آویزان کن و بچرخان یا اینکه به نخ آویزان کن و به درخت ببند تا باد آن را تکان دهد در مدت زمان کوتاهی آن شخصی که نامش را اول نوشتی به محبت دیگری حاضر گردد .
 
((این دعا همچون دعاهای دیگرنیازبه اذن استادورعایت کلیه آداب دعانویسی دارد))
 
بسم الله الرحمن الرحیم
 هو هو هو هو هو هو هو هو هو هو هو هو هو هو هو هو هو هو هو هو هو هو هو له له له له له له له له له له له له له له له له له له له له له له له حی حی حی حی حی  حی حی حی حی حی  حی حی حی حی حی  حی حی حی حی حی  حی حی حی  فلان بن فلان علی حب فلان بنت فلان
 
دعا برای ازدواج
 
۱-  هر روز سوره مبارکه نور آیات 23 الی 06 رو بخونید. با وضو بخوانید لازم نیست
 بر آب بخوانید .
۲ -  عصر جمعه سورهء احزاب را با مداد نوشته در کاغذ و سپس ان را در یک تکه از
لباسهای که استفاده میکرده اید بگذارید و آن را درون  کوزه ای گذاشته و در گوشه ای از
 خانه قرار دهید. در کوزه را هم ببندید به جای فلان اسم خود را بنویسید .
۳ -  برای زیاد شدن خواستگار یا پیدا شدن زوج مناسب این آیه را روزی 116 مرتبه تا
یک هفته بخوانید -
‹‹ یا جامِعَ الناس لِیَومٍ لارَیبَ فیه اِنَ اللهَ لایُخلِفُ المیعاد اِجمَع بَینی وبَینَ زوجِ المومِن ››
اگرمیخواهید زن بگیرید به جای مومن بگویید ؛ مومنة
۴ - برای بخت خانم هایی که شوهر از دست دادند
در طول زندگی پیش می آید که زن و شوهری توافق نداشته و از هم جدا میشوند و
 یا خدای ناکرده شوهر از دنیا میرود این ختم برای اینخانم هاست که اگر شوهر از دست
 داده اند و بخواهند شوهر بهتری نصیبشان بشود بعداز جداشدن و یا فوت همسر این آیه
 و دعا را ورد خود قرار داده و مرتب بخوانند
اِنّا لِله وَ اِنّا اِلَیْهِ راجِعُونْ اَللّهُمَّ اَ جِرْ نی فی مُصیبَتی وَ اخْلُفْ لی خَیْرا
۵ - ازدواج و بخت گشایی
اگر کسی مجرد باشد و بخواهد به آسانی کارهای ازدواج او انجام بشود و دارای فرزند
خوبی بشود سه روز پشت سر هم روزه بگیرد و هر شب موقع خواب )همان سه شبی
 که روزه گرفته است این آیه را بیست و یک بار تلاوت کند و حاجت خود را از خداوند متعال
بخواهد و بخواب برود :
آیه 40 سوره مبارکه فرقان :
وَالَّذینَ یَقٌولٌونَ رَبَّنا هَب لَنا مِن اَزواجِنا وَ ذ رِّ یّا تِنا قُرةَ اعیُنٍ واجعلنا لِتمُتَّقینَ اماما
تا روا شدن حاجت هر ماه یکبار به همین ترتیب عمل کنید تا انشاءالله به زودی
حاجتتان روا شود .
 
 
دعاى مجرب براى محفوظ بودن
 
روايت است از انس كه گفت حضرت رسول صلى اللّه عليه و آله فرمود كه هر كس اين دعا را در
 هر صبح و شام بخواند موكل فرمايد حق تعالى به او چهار فرشته كه او را حفظ كنند از پيش رو
و از پشت سر و از طرف راست و طرف چپش و در امان خداوند عزوجل باشد و اگر سعى كند
خلايق از جن و انس كه ضرر به او برسانند نتوانند و آن دعا اين است :
بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحيمِ
بِسْمِ اللَّهِ خَيْرِ الاَْسْماءِ بِسْمِ اللَّهِ رَبِّ الاَْرْضِ وَ السَّمآءِ بِسْمِ اللَّهِ الَّذى لايَضُرُّ مَعَ اسْمِهِ سَمُّ
وَلا دآءٌ بِسْمِ اللَّهِ اَصْبَحْتُ وَ عَلَى اللَّهِ تَوَكَّلْتُ بِسْمِ اللَّهِ عَلى قَلْبى وَ نَفْسى بِسْمِاللَّهِ عَلى
دينى وَ عَقْلى بِسْمِ اللَّهِ عَلى اَهْلى وَ مالى بِسْمِ اللَّهِ عَلى ما اَعْطانى رَبّى بِسْمِ اللَّهِ
الَّذى لايَضُرُّ مَعَ اسْمِهِ شَىْءٌ فِى الاَْرْضِ وَ لا فِى السَّماءِ وَ هُوَ السَّميعُ الْعَليمُ اَللَّهُ اَللَّهُ رَبّى
لا اُشْرِكُ بِهِ شَيْئاً اَللَّهُ اَكْبَرُ اَللَّهُ اَكْبَرُ وَ اَعَزُّ وَ اَجَلُّ مِمّا اَخافُ وَ اَحْذَرُ عَزَّ جارُكَ وَ جَلَّ ثَناؤُكَ وَلا اِلهَ
 غَيْرُكَ اَللّهُمَّ اِنّى اَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ نَفْسى وَ منْ شَرِّ كُلِّ سُلْطانٍ شَديدٍ وَ مِنْ شَرِّ كُلِّ شَيْطانٍ
مَريدٍ وَ مِنْ شَرِّ كُلِّ جَبّارٍ عَنيدٍ وَ مِنْ شَرِّ قَضآءِ السّوُءِ وَ مِنْ كُلِّ دابَّةٍ اَنْتَ آخِذٌ بِناصِيَتِها اِنَّكَ عَلى صِراطٍ مُسْتَقيمٍ وَ اَنْتَ عَلى كُلِّشَىْءٍ حَفيظٌ اِنَّ وَلِيِّىَ اللَّهُ الَّذى نَزَّلَ الْكِتابَ وَ هُوَ يَتَوَلَّى الصّالِحينَ
فَاِنْ تَوَلَّوْا فَقُلْ حَسْبِىَ اللَّهُ لا اِلهَ اِلاّ هُوَ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَ هُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظيمِ
 
   بازگشایی بخت بسیار مجرب   برای ازدواج دختری که در خانه مانده است و زمان ازدواجش گذشته است این عمل را انجام بده که مجرب است 
   
  ۹ عدد قطعه سفال قرمز تهیه کرده و بر هر یک یکی از این آیات را بنویس  سوره شعرا آیات ۲۳ تا ۳۱ :     
  قَالَ فِرْعَوْنُ وَمَا رَبُّ الْعَالَمِینَ ﴿۲۳﴾   
   
  قَالَ رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَیْنَهُمَا إن کُنتُم مُّوقِنِینَ ﴿۲۴﴾   
   
  قَالَ لِمَنْ حَوْلَهُ أَلَا تَسْتَمِعُونَ ﴿۲۵﴾   
   
  قَالَ رَبُّکُمْ وَرَبُّ آبَائِکُمُ الْأَوَّلِینَ ﴿۲۶﴾   
   
  قَالَ إِنَّ رَسُولَکُمُ الَّذِی أُرْسِلَ إِلَیْکُمْ لَمَجْنُونٌ ﴿۲۷﴾   
   
  قَالَ رَبُّ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَمَا بَیْنَهُمَا إِن کُنتُمْ تَعْقِلُونَ ﴿۲۸﴾   
   
  قَالَ لَئِنِ اتَّخَذْتَ إِلَهًا غَیْرِی لَأَجْعَلَنَّکَ مِنَ الْمَسْجُونِینَ ﴿۲۹﴾   
   
  قَالَ أَوَلَوْ جِئْتُکَ بِشَیْءٍ مُّبِینٍ ﴿۳۰﴾   
  قَالَ فَأْتِ بِهِ إِن کُنتَ مِنَ الصَّادِقِینَ ﴿۳۱﴾   
  سپس آن ها را در ظرف نو و تمیزی قرار داده و آن ها را با آب پاک بشویند و از آن آب دختر بخورد   
 
و با آن صورت خود را بشوید خداوند متعال ازدواج را بر او سهل و آسان خواهد کرد
  بخت گشایی سریع  
برای گشایش بخت دعای زیر را بنویسید و بر گردن آویزان کنید پس از گذشت 40 روز بختتان باز می شود و به خانه شوهر می روید 
لا اله الا الله و الله اکبر اسئلک من فضلک و رحمتک  فانها بیدیک لا تملکها من احد غیر و صلی الله علی محمد و آله اجمعین
 آیه ۴۱ سوره فاطر را بمدت ۴۰ روز ،  روزی  ۴۰  مرتبه خوانده شود
 
  دعای مهر و محبت  
این دعا رو باید در ساعت سعد و با توجه به داشتن اذن استاد نوشته و همراهتون كنید:
استغفر الله العظیم الذی لا إله إلا هو الحی القیوم وأتوب إلیه استغفاراً یزید فی کل طرفة عین وتحریک نفس مائة ألف ضعف یدوم مع دوام الله ویبقى مع بقاء الله الذی لا فناء ولازوال ولا انتقال لملکه أبد الآبدین ودهر الداهرین سرمداً من سرمدک استجب یا الله یا أرحم الراحمین.
 
 
 
  جلب محبت سریع و قوی
  برای جلب محبت وتحیب قلب دركمترین زمان با توجه به ساعت سعد واذن این خاتم عظیم الشان زیررا بنویسید:
  مُّحَمَّدٌ رَّسُولُ اللَّهِ وَالَّذِینَ مَعَهُ أَشِدَّاء عَلَى الْکُفَّارِ رُحَمَاء بَیْنَهُمْ تَرَاهُمْ رُکَّعاً سُجَّداً یَبْتَغُونَ فَضْلاً مِّنَ اللَّهِ وَرِضْوَاناً سِیمَاهُمْ فِی وُجُوهِهِم مِّنْ أَثَرِ السُّجُودِ ذَلِکَ مَثَلُهُمْ فِی التَّوْرَاةِ وَمَثَلُهُمْ فِی الْإِنجِیلِ کَزَرْعٍ أَخْرَجَ شَطْأَهُ فَآزَرَهُ فَاسْتَغْلَظَ فَاسْتَوَى عَلَى سُوقِهِ توکلوا یا خدام هذا الخاتم الشریف بجلب کذا الى محبه کذا الوحا العجل الساعه.
  موضوعات مرتبط: دعای جلب محبت سریع وفوری ، ، برچسب‌ها:
 
 
طلسم جلب محبت بسیار مجرب
 
برای جلب محبت کسی که از شما فاصله گفته و دور شده بدین طریق عمل کن :
ابتدا سه روز ، روزه گرفته و ترک حیوانی نموده ، از خوردن کلیه غذاهایی که از حیوانات از
 قبیل ( شیر ، ماست ، عسل و ... ) به دست می آید اجتناب نمایید . و در روز سوم یک عدد 
شانه گوسفند تهیه کن و در ساعت مشتری بخور در آتش نهاده و  سپس با مشک و رعفران
و گلاب بر شانه گوسفند طلسم زیر را بنویس و در آتش بیفکن تا بسوزد .
بخور برای این عمل ( مشک ، سندروس ، کندر ، لبان ، جاوی ، عود ) می باشد .
 
 
 
 
   
 
 
برای آوردن شخصی از راه دور
 
برای آن که شخصی را از راه دور برگردانی ، بعد از نماز صبح این دعا را هفت بار بخوان ،
شک نیست که آن شخص دیوانه تو شده و بر می گردد .
 
بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
قُلْ أُوحِيَ إِلَيَّ أَنَّهُ اسْتَمَعَ نَفَرٌ مِّنَ الْجِنِّ فَقَالُوا إِنَّا سَمِعْنَا قُرْآنًا عَجَبًا ﴿1﴾ يَهْدِي إِلَى الرُّشْدِ
فَآمَنَّا بِهِ وَلَن نُّشْرِكَ بِرَبِّنَا أَحَدًا ﴿2﴾ وَأَنَّهُ تَعَالَى جَدُّ رَبِّنَا مَا اتَّخَذَ صَاحِبَةً وَلَا وَلَدًا ﴿3﴾ وَأَنَّهُ كَانَ
يَقُولُ سَفِيهُنَاعَلَى اللَّهِ شَطَطًا ﴿4﴾ وَأَنَّا ظَنَنَّا أَن لَّن تَقُولَ الْإِنسُ وَالْجِنُّ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا ﴿5﴾وَأَنَّهُ
كَانَ رِجَالٌ مِّنَالْإِنسِ يَعُوذُونَ بِرِجَالٍ مِّنَ الْجِنِّ فَزَادُوهُمْ رَهَقًا ﴿6﴾ وَأَنَّهُمْ ظَنُّوا كَمَا ظَنَنتُمْ أَن لَّن
 يَبْعَثَ اللَّهُ أَحَدًا﴿7﴾وَأَنَّا لَمَسْنَا السَّمَاء فَوَجَدْنَاهَا مُلِئَتْ حَرَسًا شَدِيدًا وَشُهُبًا ﴿8﴾ وَأَنَّا كُنَّا نَقْعُدُ
مِنْهَا مَقَاعِدَ لِلسَّمْعِ فَمَن يَسْتَمِعِ الْآنَ يَجِدْ لَهُ شِهَابًا رَّصَدًا ﴿9﴾
و باسماء العظیم الانس و دعوت الجبروت و بحق آدم نورک الانس و بحق الجن والانس
و الی هذه الاسماء و بحق حم عسق و بحق اسماء الله تعالی و بحق خاتم سلیمان ابن داود
و بحق کهیعص انه ولی و اله آدم سیده والسلطان بن داود و بحق کهیعص انه ولی آله آدم و
 آله سده والسلطان آدم یا ذا الجلال والاکرام ای نور نورک انس آدم و بحق مصطفی و بحق
زبور انس آدم و بحق انجیل انس آدم و بحق تورات انس آدم و بحق النبی انس آدم و بحق
یونس انس آدم العظیم و بحق ابراهیم انس آدم و بحق جبرئیل انس آدم یا الله یا الله یا الله
یا رحمن یا رحمن یا رحیم یا رحیم یا غفار یا شکور یا حلیم یا سلطان یا سبحان یا ماجد
یا واحد یا قاهر یا قادر یا حنان یا منان یا دیان یا غفران و ما انزل الله من السماء من ماءٍ فاحیا
 بقدرة الله تعالی و عزت الله تعالی یا ذالجلال والاکرام . اللهم سخرلی قلب فلان بنت فلانه
 العجل العجل العجل الساعة الساعة الساعة الوحاً الواحاً الواحاً
 
 
بخت گشایی
 
این اسما را بر روی ورقه ای سفید نوشته و سپس طالب آن را در بین مو های سرش پنهان کند
و این عمل را باید در روز یکشنبه در ساعت شمس انجام داد و طالع طالب قمر در عقرب
نباشد .
((بسم الله الرحمن الرحیم))
بسم الله بسم الله بسم الله تشبج بسم الله خخد بسم الله ذرر الله اکبر بک یا ابط یا احد یازرز یا
طمعل و یا عاهل و یا کاهن و یا راهب و یا راهوب و یا منقود و یا عنفریة و یا مجیوش و یا
 اولاه المجوسیة هیا هیا بعزائم رب القدسیة و فکوا فلان بنت فلان من کل رشلة قویة بحق رب
 البریة یا شکیکفی یا قاهروا .
 
 
 
این اسما را نوشته و در یک کوزه تازه انداخته و آن را پر از آب کرده و هر روز صورت
خود را بشوید و از آن آب بخورد تا ستاره او به روشنایی برسد و هر پنجشنبه 100 صلوات
 بر روح حضرت محمد ( ص ) هدیه کند تا مدت چهل روز ، حتما بخت طالب به روشنایی
خواهد رسید .
و نیز این عزیمت را نوشته در چاه آب اندازد .
 و این عزیمت را باید نوشت :
((بسم الله الرحمن الرحیم))
من یحیی العظام و هی رمیم رب العرش العظیم من کان لکم افتح بخت فلان بنت فلان بحق
هذا عزیمت و بازواجاً صالحاً یا الله یا شکیکفی یا قاهروا یا مغنی یا باسط یا الله
 
 
 
بر روی ورقه ای سفید این عزیمت را نوشته و سپس آن را در سمت راست یا گردن آویزان
کند و هنگام نوشتن باید کندر بخور کرد .
و این عزیمت را باید نوشت .
((بسم الله الرحمن الرحیم))
تهش 3 نهش 3 نوبش 3 نهریش 3 گشودم بخت فلان بنت فلان و رغب فی خطبتها کل من رآها
بحق هذه الاسماء العزیمة و بألف ألف لا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم و صلی الله علی
سیدنا محمد و آل اجمعین الطاهرین
و 100 صلوات بر روح پاک حضرت محمد (ص) هدیه نمود و عمل صلوات را سه هفته به
دنبال هم تکرار نماید .
 
چشم شیطان 
 
 
 
چشم شیطان از قدیمی ترین و موثرترین نفرینها و جادوهاست.  
کسانی که چشم شیطان دارند می توانند از این نیرو برای اذیت کردن دیگران استفاده کنند.  
این نیرو می تواند در راه خوب نیز استفاده شود و جلوی بسیاری از مشکلات و فجایع را  
بگیرد.  
کسانی که چشم شیطان دارند می توانند نیروی منفی خود را روی یک شخص با یک شیئ 
 متمرکز کرده و آن را نابود کنند.  این افراد در اصطلاح فارسی چشم شور دارند. این چشم  
شیطان کاملا فلسفی و علمی است و اغلب انسانهای بد صفت و جادوگران از ان استفاده  
می کنند.  
چشم زخم گونه‌ای از بدخواهی است به گونه‌ای که در بسیاری از فرهنگ‌ها این عقیده وجود  
دارد که فرد شور چشم می‌تواند عامل بدشانسی یا صدمه به دیگرانی که با مورد نفرت یا  
دشمنی اویند گردد. این عمل چشم زدن یا نظر زدن نامیده می‌شود و در مقابله با آن  
طلسم‌هایی ابداع شده است که نظرقربانی خوانده می‌شوند. این اصطلاح اشاره بر این دارد 
 که صدمات و بداقبالی‌های وارده از طریق نگاه دشمنانه یا بدخواهانه به دیگران وارد می‌گردد.
 
  ادامه مطلب  
 
ابطال سحر بزرگ و دفع همزاد
 
برای باطل ساختن هر گونه سحر و جادو و دفع و دور ساختن همزاد جنی ، در روز  یکشنبه   
 
ساعت زهره ، طلسم زیر را بر روی مس نوشته و همراه خود نگه دارید سپس  چهارده عدد 
دیگر بر روی کاغذ با مشک و زعفران و گلاب نوشته و هر هفته دو عدد را یکی را یکشنبه و   
یکی  را پنجشنبه در آب انداخته و بخورید .
 
 
برای کسب موفقیت در اجتماع 
 
 
 
اگر وفق فوق را در روز یکشنبه یا پنجشنبه در ساعت شمس یا مشتری بر روی ورقه طلا یا  
نقره یا برنج نوشته و آن را با بخور ( عود هندی ، مصطکی ، سقز ) آغشته کنید و سپس 41 
 بار سوره مبارکه قدر را بر آن خوانده و همراه خود نگه داشته باشید و وارد مجلس بزرگان  
شوید ، هر درخواست و حاجت که داشته باشید برآورده خواهد شد .
 
اللهم صل على سیدنا محمد وعلى آله وسلم عدد خلقک ورضاء نفسک وزنة عرشک ومداد کلماتک
 
           دعای سریع الاجابه برای ازدواج
 
دعای ازدواج سریع (بسیار مجرب)  به برادران و خواهرانی که قصد ازدواج دارند ولی موفق به انجام آن نمیشوند دعا و ختم مجرب زیر پیشنهاد میشود.  شب جمعه دو رکعت نماز حاجت به درگاه خداوند جل جلاله بجای آورد و سپس سوره انشراح را 313 (سیصدو سیزده مرتبه به شماره مقاتلین جنگ بدر) قرائت کند. بعد از هر ده مرتبه که سوره انشراح را قرائت میکند این دعا را بخواند:
 
 (اللهم اشرح صدور أولاد آدم وبنات حواء اللهم ارزقنی الرجل الصالح الذی تحبه وترضاه. یا در صورتی که مرد است بگوید: اللهم اشرح صدور أولاد آدم وبنات حواء اللهم ارزقنی الزوجة الصالحة التی تحبها وترضى عنها.)  
 ان شاء الله تعالی در جمعه سوم نتیجه حاصل خواهد شد. والله العالم
 
 
اللهم صل على سیدنا محمد وعلى آله وسلم صلاة ترضیک وترضیه وترضى بها عنا یارب العالمین.
 
دعای دیگری برای بخت گشایی
 
 
 
دعایی برای بخت گشایی سریع دعایی که مذکور می افتد در زمینه بخت گشایی بسیار مجرب است. شرط تاثیر بهینه این دعا اعتقاد و ایمان قلبی به موثر بودن آن است. به اذن و خواست باریتعالی در مدت یک چهل روز یا دو چهل روز رفع مشکل میگردد. این دعا تاثیرات عظیمه دارد و بارها تجربه شده است.
بسم الله الرحمن الرحیم بر روی یک برگ کاغذ سفید این آیات را نوشته و بر گردن آویزان کند. بسم الله الرحمن الرحیم الم – ذلک الکتاب لا ریب فیه هدی للمتقین. بگشا بخت فلان بنت فلان را به حق هذا الایات. بسم الله الرحمن الرحیم انا فتحنا لک فتحاً مبیناً لیغفرلک الله ما تقدم ناصراً عزیزاً. بگشا بخت فلان بنت فلان را به حق هذا الایات. بسم الله الرحمن الرحیم بسم الله و لا اله الا الله اللهم انی اسئلک من فضلک و رحمتک فانما بیدک لا علیک احد بیدک وصلی الله علی محمد وآله اجمعین. بگشا بخت فلان بنت فلان را به حق هذا الایات. خودآموز علوم غریبه، میرداماد کبیر
توجه شود: با گلاب و زعفران و در کاغذ بی خط بنویسد. با قلم غیر مستعمل بنویسد (قلمی که قبلا استفاده نشده باشد). روزانه قبل از اذان مغرب هفتاد مرتبه استغفار کند (بهتر است بگوید استغفرالله واتوب الی
 
 
دعای بخت گشایی و ازدواج سریع  
 
  برای ازدواج سریع دختر خانمها، به اذن خداوند تبارک و تعالی دعای ذیل را بر روی کاغذ بدون خط (ترجیحا با گلاب و زعفران) بنویسد و در جیب خود به همراه داشته باشد. ان شاء الله پس از چهل روز در صورتی که مانعی مثل سحر یا بستگی وجود نداشته باشد ازدواج خواهد نمود. آن دعا این است : (لا اله الا الله والله اکبر أسالک اللهم بعد أربعین ورحمتک ان تتفضل على فلانة بنت فلانة ببعل مبارک فإنها بیدک ولا یملکها غیرک یا ذو الفضل العظیم والوجه الکریم والإحسان القدیم وصلى الله على محمد واله الطیبین الطاهرین ).
توجه: به جای فلانه بنت فلانه نام خود و مادرش را بنویسد.
 
 
        باطل السحر قوی بسیاربسیارمجرب

روش اول :
  سه تا مهر کربلا که تربت امام حسین باشد را تهیه کنید.روی هر کدومشون ۷ بار ایه الکرسی بخونید .و با هر بار خوندن روی مهر فوت کنید.هر بار که آیه الکرسی میخونید وقتی به قسمت(یشفع عنده) که رسیدید.


مطالب مشابه :


دعای بخت گشایی سریع:

دعاهای بسیار مجرب برای حاجت (ازدواج) - دعای بخت گشایی سریع: - دعاها و ختومات و نمازهای بسیار مجرب برای ازدواج کار محبت حاجت و ادای دین و بدهکاری .......... - دعاهای
چند دعای مجرب برای بخت گشایی و ازدواج

3- دعایی برای ازدواج فوری و بخت گشایی سریع برای میسر شدن و تسهیل امر ازدواج ، سوره مبارکه الفجر را یکبار بر مقداری آب پاک بخواند و سپس مقداری مناسب حنا در آن
دعا برای بخت گشایی

دعا برای بخت گشایی چهارشنبه ششم شهریور ۱۳۹۲ 14:44. دعا برای بخت گشایی! ... جهت بخت گشایی ، دختر اين دعا را بنويسد و همراه داشته باشد: بسم الله الرحمن الرحيم
دعای بخت گشایی مجرب ، دعای ازدواج سریع ، دعای گشایش بخت

مشاور تلفنی همراه با فال 09333779892 - دعای بخت گشایی مجرب ، دعای ازدواج سریع ، دعای گشایش بخت - گوشی شنوا برای شنیدن دردهای شما و ارائه بهترین راه حل.
دعای باز شدن بخت گشایی و ابطال سحر

26 فوریه 2015 ... بخت گشایی سریع برای گشایش بخت دعای زیر را بنویسید و بر گردن آویزان کنید پس از گذشت 40 روز بختتان باز می شود و به خانه شوهر می روید
بخت گشایی,سرکتاب گرفتن,زبان بند,وسعت رزق,سحروجادو,طالع بینی

طلسم بخت گشایی،دعای زبان بند،بخت گشایی سریع،وسعت رزق،باطل السحرهای سنگین،سرکتاب گرفتن،احضارموکل،دعا ،دعابه جهت بچه دارشدن،دعابرای رفع گریه
انجام دعا و دستورات بسيار بسيار مجرب

درمنزلی که دختردر آن ساکن است ویادرمنزل یکی از آشنایان دختر, مجلس روضه ای برای .... بخت گشایی جهت آمدن بخت یا همان خواستگار است و هر انسانی دارای نقاط ضعف و
دعا کارگشایی و....

28 آوريل 2010 ... دوستاي گلم اين دعاي بخت گشايي بهش اعتقاد داشته باشيد چون واقعا مؤثره ... در کارها همیشه کاهلی دارد و زود عصبانی میشود و نیز سریع خاموش میگردد .
حرز و دعای بخت گشائی سریع و مجرب و موثر

دعاهای بخت گشایی ... حرز و دعای بخت گشائی سریع و مجرب و موثر. هر گاه بخت دختری بسته شده باشد یا آنرا بسته باشند دعای ذیل را بنویسد و برگردن آویزد ظرف دو ماه
قویترین دعای بخت گشایی+طلسم بخت گشایی سریع+دعای بخت گشایی

آموزش کامل علوم غريبه,اموزش کامل احضارجن - قویترین دعای بخت گشایی+طلسم بخت گشایی سریع+دعای بخت گشایی - آموزش کامل علوم غريبه,اموزش کامل احضارجن.
برچسب :