نمونه سوالات الگوريتم و فلوچارت

1-به مجموعه اي از دستورالعمل ها كه با ترتيب معين و مشخص اجرا شده و موجب حل مساله اي گردند . . . . . مي گويند.<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />

الف)فلوچارت                     ب)جملات شرطي                     ج)الگوريتم                  د)هيچكدام

2-الگوريتم زير چه عملي را انجام مي دهد؟

1-شروع

2-I=10

3-I  را چاپ كن

4-I=I+2

5-اگر I<=98 است ، سپس به مرحله 3 برو

6-پايان

الف)چاپ اعداد زوج دو رقمي                                     ب)چاپ اعداد فرد دو رقمي

ج)چاپ اعدادي كه بر 3 بخش پذيرند                            د)هيچكدام

3-در الگوريتم زير به جاي خط شماره 4 ،كدام گزينه را بايد قرار داد تا مجموع زير را در S ذخيره كند؟

S=1+2+3+…+99

1-شروع

2-S=0

3-I=1

4-؟

5-I=I+2

6-اگر I<=99 است ، سپس به مرحله 4 برو.

7-S را چاپ كن.

8- پايان

الف)S=I                     ب)I=S                       ج)I=S+I                      د)S=S+I

4-كداميك از موارد زير از ويژگيهاي الگوريتم محسوب نمي شود؟

الف)رعايت ترتيب                ب)خاتمه پذير بودن

ج)ارايه جزئيات كافي                       د)ارايه فرمولهاي پيچيده

 

۴-الگوريتم زير چه عملي را انجام مي دهد؟

1-شروع

2-x را دريافت كن

3- اگر x<0 است ، سپس xß-x

4-x را چاپ كن

5-پايان

الف)محاسبه قدرمطلق x                                          ب)قرينه اعداد مثبت

ج)جزء صحيح x                                                      د)الگوريتم هيچ عملي انجام مي دهد


مطالب مشابه :


نمونه سوالات الگوریتم با جواب

به nkp خوش آمدید - نمونه سوالات الگوریتم با جواب نمونه سوالات الگوریتم و فلوچارت.
نمونه سوالات الگوريتم و فلوچارت

گروه کامپیوتر دانشگاه پیام نور بوشهر - نمونه سوالات الگوريتم و فلوچارت -
دریافت نمونه سوالات الگوریتم فلوچارت

گروه کامپیوتر کاردانش استان البرز - دریافت نمونه سوالات الگوریتم فلوچارت -
نمونه سوالات الگوریتم و فلوچارت

به nkp خوش آمدید - نمونه سوالات الگوریتم و فلوچارت - تمرین و تکرار-برای تازه شدن دیر نیست
نمونه سوالات الگوریتم و فلوچارت

㋡ از هــــر دری ســخــنــی ㋡ - نمونه سوالات الگوریتم و فلوچارت - آموزش,کتاب,مقاله,دانلود
نمونه سوال الگوریتم با جواب

نمونه سوالات الگوریتم و فلوچارت. موارد مورد نیاز برای درس طراحی امور گرافیک با
نمونه سوالات درس الگوريتم و فلوچارت سوم کامپيوتر

(برد الکترونیکی)E-Board - نمونه سوالات درس الگوريتم و فلوچارت سوم کامپيوتر - وبلاگ اطلاع رساني
نمونه سوالات

نمونه سوالات مبحث نرم افزار كتاب: الگوريتم ، فلوچارت و برنامه اي بنويسيد كه : 1- سه عدد را
برچسب :