مطالعات مجموعه توریستی تفریحی

listmemari.gif

صالحی 09128188632

واریز اینترنتی به کارت 

6037-9914-6942-5106

ارسال فوری

مطالعات مجموعه توریستی تفریحی (جداول و تصاویر در متن موجود نمی باشد) ۲۰۰ص

قیمت : 9٫۰۰۰ تومان

مقدمه
۱ـ طرح تحقیق
۲ـ ضرورت تحقیق
۳ـ روش تحقیق
۱ـ انواع تحقیق :
۲ـ روشهای اساسی تفکیک تحقیق
۳ـ گونه تحقیق :
۴ـ مکانیسم تحقیق :
۴ـ هدف تحقیق
۱ـ اهداف کلی
۲ـ اهداف اختصاصی
۱- تفرجگاهها (تعاریف و مفاهیم)
الف ـ تفریح
ب : تفرج
ج : فعالیتهای تفریحی
د: منابع تفرجگاهی
هـ : جمعیت
۲ـ معنای مفهومی واژه پارک
۳ـ تقسیم بندی پارک ها
( جمع بندی و نتیجه‌‌گیری از تعاریف بدست آمده)
۴ـ مفاهیم دیگری مربوط به فضای سبز و تفرجگاهها
پارک های طبیعی
الف : طبقه‌‌بندی پارکها بر حسب اندازه :
۱ـ پارکهای کوچک:
۲ـ پارکهای متوسط :
۳ـ پارکهای بزرگ :
۴ـ پارکهای شهری و منطقه‌‌ایی:
۵ـ پارکهای ملی :
ب : طبقه‌‌بندی پارکها بر حسب ویژگی اصلی :
ج : طبقه‌‌بندی پارکها بر اساس هدف :
(پارکهای حاشیه ‌‌ای یا پارکهای خارج شهر)
(ارزشها و کارکردهای تفرج)
جایگاه فراغت و تفرج در حیات شهری
اوقات فراغت
تعریف :
مبانی برنامه‌‌ریزی تفرج
تفریح به عنوان فعالیت دوران فراغت
(ضرورت فضای سبز و پارکهای جنگی در شهرها)
استانداردهای فضای سبز
۱) جهانگردی و صنعت توریسم
پیش درآمدی در مقوله جهانگردی
جهانگردی چیست؟
اکوتوریسم
دهکده توریستی
جاذبه های توریستی
۱) جاذبه های طبیعی
۲) جاذبه های فرهنگی
۱ـ بررسی توریسم در ایران
سیر تاریخی توریسم در ایران :
سفر در ادبیات فارسی
توریسم و گفتگوی تمدنها
نگاهی به وضعیت توریسم در ایران :
وضعیت توریسم داخلی (ایرانگردی) در ایران:
۲ـ بررسی توریسم در خراسان
۱-۲- جاذبه های صنعت جهانگردی استان خراسان
الف ـ جاذبه‌‌های طبیعی
ب ـ جاذبه های تاریخی و باستانی
اهم این جاذبه ها عبارتند از :
ج ـ تأسیسات و تجهیزات توریستی
۳ـبررسی توریسم در مشهد
۱-۳- توریسم در مشهد و نقش اقتصادی آن :
جدول شماره تولید ناخالص داخلی شهر مشهد در سال ۱۳۶۵ ( به قیمت ثابت سال ۱۳۵۳)
جدول شماره تولید ناخالص داخلی شهر مشهد در سال ۱۳۶۵ ( به قیمت ثابت سال ۱۳۵۳)
جدول شمارهشاغلان ۶ ساله و بیشتر بر حسب بخشهای فعالیت
۲-۳- روند توریسم از گذشته تا حال در شهر مشهد
جدول ترکیب زائران و مسافران خارج شده از مشهد در سال ۱۳۶۵
جدول شماره مبدأ جغرافیایی زائرین و مسافران شهر مشهد در سال ۱۳۶۵
جدول توزیع سنی شاغلان بر حسب گروههای عمده شغلی
۳-۳- پیش بینی توریسم شهر مشهد تا سال ۱۳۹۵ :
جدول شماره نسبت شاغلین فروش و هتلداری به اضافه حمل و نقل و ارتباطات جمعیت در شهر مشهد در سالهای ۴۵، ۵۵، ۶۵
جدول شماره پیش بینی توریست شهر مشهد در سال ۱۳۹۵
۴-۳- کانونهای توریستی تفریحی اطراف مشهد
الف ـ کانونهای مربوط به جاذبه های طبیعی مشتمل بر :
ب ـ کانونهای مهم مربوط به جاذبه های مذهبی و
فرهنگی :
ج ـ کانونهای مهم مربوط به جاذبه های تاریخی و باستانی :
۵-۳- بررسی و تجزیه و تحلیل کانونهای توریستی تفریحی اطراف مشهد
۱) شاندیز
۲) طرقبه
۳) زشک
۴) کنگ
۵) نقندر
۶) ابرده
۷) جاغرق
۸) پارک وکیل آباد
۹) کوهستان پارک شادی
۱۰) بندگلستان
۱۱) بند فریمان
۱۲) سد طرق
۱۳) سد کارده
۱۴) بزنگان کل بی بی (دریاچه بزنگان)
۱۵) اخلمد
۱۶) چشمه گیلاس (گُلسْب)
۱۷) چشمه سبز
۱۸) شاهان گرماب
۱۹) غار مغان
۲۰) آرامگاه فردوسی
۲۱) بقعه هارونیه
۲۲) خواجه اباصلت
۲۳) خواجه مراد
۲۴) خواجه ربیع
۲۵ ) کلات نادر
۴ـ بررسی توریسم در منطقه مغان
نقش مناطق روستایی در چگونگی گذران اوقات فراغت ساکنین شهرها
الف ـ محیط های شهری :
ب ـ محیطهای روستایی:
ویژگیهای اماکن ییلاقی و توریستی :
۱-۴- مناسبات شهر و روستا از دیدگاه توریسم
۱-۱-۴- روابط فضایی ـ مکانی کلان شهر مشهد و مغان:
الف ـ روابط اقتصادی :
ب ـ روابط فرهنگی :
ج ـ تبادلات جمعیتی :
۲-۴- نقش مشهد در موقعیت‌‌یابی توریستی دره مغان :
۳-۴- بررسی خصوصیات کلی بازدیدکنندگان دره مغان :
الف ـ شغل :
ب ـ نسبت جنسی بازدیدکنندگان :
ج ـ نوع وسایل نقلیه بازدیدکنندگان:
د ـ منشأ جغرافیایی بازدیدکنندگان :
هـ مدت توقف و دفعات سفر به دره مغان :
و ـ انگیزه سفر :
۱-کشاورزی
۲ـ صنایع:
۳ـ خدمات:
۸ـ۴ـ اثرات توریسم بر محیط زیست درة مغان:
جدول« میزان کلی آلوده کننده‌‌های هوا در منطقة»
۴ـ۴ اثرات اجتماعی توریسم:
۵ ـ۴ـ نگاهی به وضعیت اجتماعی بازدیدکنندگان درة مغان:
میزان وکیفیت تماسهای(مردم دره و بازدیدکنندگان)
۶ـ۴ـ وضعیت فعلی روستای مغان زمینة توریسم
خلاصة مطلب
نتیجه:
موقعیت جغرافیایی استان خراسان
۱ـ استان خراسان از نقطه نظر منطقه‌‌ایی و فرا منطقه‌‌ایی
تحولات جمعیت استان خراسان در سرشماریها
وسعت و موقعیت جغرافیایی شهرستان مشهد :
جدول شماره تحولات جمعیتی شمال استان خراسان
۲ـ برررسیهای جغرافیایی استان
۱-۲- موقعیت جغرافیایی
۲-۲- ارتفاعات خراسان به دو منطقه کوهستانی ، شمالی و جنوبی تقسیم می‌‌شود.(نقشه شماره ۱)
۳ ـ نقش شهر مشهد در استان خراسان :
۳-۳- دشتهای استان خراسان
۱-دشتهای واقع بین کوهها
۲- دشتهای کویری
۳- دشت منطقه سرخس
۴-۳- منابع آب طبیعی و حوضه آبریز
منابع آب طبیعی (رودخانه‌‌ها)
۵-۳- اقالیم حیاتی استان خراسان
آب و هوای استان خراسان
بادها
الف ـ بادهای شمالی و شمال شرقی :
ب ـ بادهای غربی :
ج ـ بادهای جنوبی و کویری:
د ـ بادهای صدو بیست روزه سیستان :
۴ـ اوضاع و احوال فرهنگی ـ اجتماعی استان خراسان
۱- لهجه و زبان
۲- ایلات و عشایر
۳- ادیان و مذهب شیعه
۵ ـ بررسی‌‌های جمعیتی شهر مشهد
۱- تعدد جمعیت و میزان رشد آن :
جدولتحولات جمعیتی شهر مشهد (۱۳۷۵-۱۳۳۵)
جدولتغییرات جمعیت شهر مشهد نسبت به شهرهای دیگر از سال ۱۳۱۹ تا ۱۳۶۵
۲-توسعه کالبدی شهر و آثار جمعیتی آن
۳- مهاجرت و نقش آن در افزایش جمعیت شهر مشهد
۲- تعداد زائران
۳- نوسان تعداد مسافران و زائران
جدول ترکیب زائران و مسافران در فصول بهار و تابستان ۱۳۷۵ (ارقام به هزار نفر)
جدولنوسانات تعداد زوار در بهار سال ۱۳۷۵
جدولمتوسط مدت اقامت زائران و مسافران مشهد در بهار و تابستان ۱۳۷۵
تاریخچه و وجه تسمیه دهستان طرقبه
- موقعیت حدود جغرافیایی
۱- ۲- منطقه مورد مطالعه :
۲-۲- عوامل سازنده آب و هوای منطقه :
۳-۲- میزان بارش :
جدول میانگین بارندگی ماهیانه در منطقه طرقبه (میلی متر)
۴-۲- درجه حرارت:
جدول رژیم حرارتی دهستان طرقبه
۵-۲- رژیم تبخیر :
جدول رژیم تبخیر در دهستان طرقبه
۷-۲- جهت وزش باد
۸-۲- ژئومورفولوژی :
۹-۲- منابع آب :
الف : منابع آب سطحی :
جدول حجم آب سالیانه طرقبه متوسط ۱۰ ساله (میلیون مترمکعب)
۱ـ رودخانه کنگ :
جدول آبدهی متوسط سالانه و ماهانه رودخانه کنگ (۲) متوسط ۱۰ ساله مترمکعب بر ثانیه
جدول آبدهی متوسط سالانه و ماهانه رودخانه جاغرق متوسط ۱۰ ساله مترمکعب به ثانیه
ب ـ منابع آب زیرزمینی :
انواع منابع زیرمینی عبارتند از :
۱۱-۲- خاک و پوشش گیاهی :
۱۲-۲- رابطه عوامل طبیعی و توریسم :
الف ـ اقلیم (اعتدال آب و هوا)
ب ـ توپوگرافی کوهستانی:
ج ـ پوشش گیاهی :
دـ شبکه آب‌‌های روان :
۳ـ ویژگیهای انسانی
۱-۳- تعداد و توزیع جمعیت :
۳-۳- تراکم جمعیت :
تراکم نسبی جمعیت:
۴-۳- آموزش و سواد :
جدول میزان سواد دهستان طرقبه در مقایسه نقاط روستایی شهرستان مشهد
۵-۳- تغییرات و رشد جمعیت :
۶-۳- نقش توریسم در تغییرات جمعیتی دره مغان :
تغییرات فصلی جمعیت
جدول متوسط تعداد افراد بازدیدکننده منطقه طرقبه بر حسب فصول و ایام هفته
۴ـ بررسی اوضاع اقتصادی منطقه
۱-۴- کشاورزی :
الف ) زراعت
جدول وسعت اراضی تحت کشت کشاورزی در دهستان طرقبه (هکتار)
ب ـ باغداری
ج ـ دامداری
۲-۴- صنایع :
الف ـ صنایع روستایی
ب ـ صنایع دستی
رابطه توریسم و صنایع دستی
۳-۴- خدمات
جدول توزیع جمعیت فعال ۱۰ سال به بالای دهستان طرقبه در مقایسه با شهرستان مشهد بر حسب بخشهای اقتصادی
الف ـ خدمات روستایی
ب ـ خدمات تولیدی و مصرفی
جمع بندی و نتیجه :
مطالعات تطبیقی
مرکز تفریحی دیزین
محاسن و معایب مجموعه وررشی دیزین
- اقامتگاه اسکی فلین
مجموعه اوتاکا
«غار چیست»
۱ـ غارهای طبیعی
الف ـ غارهای تشکیل شده در اثر نفوذ آب در طبقات آهکی
ذخایر دیگر غارـ استالاگتیتها، هلیکتیتها و استالاگمیتها
تاریخ گذاری گذشته
آزمونهای رادیو کربن
عمره کره زمین
راهروها، چاهها، تالارها
۱ـ راهروها:
ج ـ دره‌‌های عمیق (کاتیونها
د ـ راهروهای شکل گرفته از مجراهای متعدد:
۲ـ چاهها:
۳ـ تالارها:
کارست
نظام زه‌‌کشی در کارست:
آب و هوای غارها:
محاسبات آب وهوایی:
رطوبت:
جریانهای هوا:
وزش باد در غار:
ب: تشکیل غارها در اثر زلزله یا چین خوردگی زمین
غار اسپهبد خورشید
ج ـ غارهای تشکیل شده از آبشارها وامواج
غارهای زیر آبی
دـ غارهای آتشفشانی یا گدازه‌‌ای
غارهای آتشفشانی معروف جهان
غارهای آتشفشانی ایران
غار ایوب
چاه ارازه
هـ ـ غارهای بادی و یخی
غارهای یخی
۱ـ رکوردهای غارهای ایران
الف ـ طویلترین غارهای ایران
۱ـ غار قوری قلعه
۲ـ غار چاه و زمه (کلهرود)
ب ـ عمیق‏ترین غارهای ایران
۱ـ غار پرو(۷۵۱)متر
۳ـ غار کوروش:
۴ـ غار مورگان:
۵ـ غار ماریز:
ج ـ سایر رکودهای غارهای ایران
۲ـ رکوردهای غارهای جهان
غارشناسی در ایران
الف: رکورد تعدادیاز طویلترین غارهای جهان تا ۱۹۹۸٫
ب ـ رکورد تعدادی از عمیق‏ترین غارهای جهان تا سال ۱۹۸۹
ج ـ رکورد تعدادی از چاههای عمودی
د ـ رکورد عمق از نظر تاریخ اکتشاف
هـ ـ رکوردهای غواصی در غار
و ـ بزرگترین تالارهای زیرزمینی
الف ـ از نظر سطح فضا
ب ـ از نظر حجم
زـ رکوردهای غارهای غیر سنگ آهکی
۱ـ کنگلومرا
۲ـ گچ وتوف
۳ـ گرانیت، کنایس
۴ـ ماسه سنگ، کوارتزیت-
۵ـ جیپس (GYPSUM) ـ
۶ـ لاوا(گدازه آتشفشانی)، بازالت ـ
۷ـ نمک (SALT) ـ
۳ـ معرفی دو نمونه از طویلترین و عمیقترین غارهای جهان
الف ـ غار ماموت
ب ـ غار ژان برنارد
راهنماهای طراحی
ـ انتخاب سایت
طراحی و طبقاتی کردن سایت
سازه‌‌ها و بهبود سایت
راهنمایی‌‌هایی برای برف و اتومبیل
جاده‌‌ها:
پارکینگ‌‌های روباز
راهنمایی‌‌هایی برای برف و عابرین پیاده
الف- حفاظت عابرین
اهداف طرح
الف- اهداف کلی
ب- اهداف اختصاصی
راهبردهای کلی طراحی
امتیازات ویژه در منطقه طرح
الف- شرایط آب و هوایی خاص
ب- شرایط جغرافیایی خاص
ج- امکان اجرای ورزشهای زمستانی
د- تأسیسات موجود در فضای مناسب
۵- نزدیکی راه و امکان دسترسی به شهر
و- جمعیت
ر- ایجاد اشتغال
مشخصات فیزیکی دره مغان
الف- قابلیت اراضی طرح
ب- محدودیت اراضی طرح
تجزیه و تحلیل سایت:
مسیرهای دسترسی به سایت
برنامه فیزیکی طرح
تدوین برنامه فیزیکی طرح
الف ـ هویت موجود و سابقه دره مغان
ب ـ علاقه و نظر مردم
ج ـ نیازهای شهر مشهد و زائران
دـ بازدهی اقتصادی
ه ـ امکانات موجود در محدوده و پیرامون
۴-۹- هویتهای طرح
۱- هویت فرهنگی
نکات مثبت:
نکات منفی:
نتیجه گیری:
۲- هویت اداری و خدماتی
نکات مثبت:
نکات منفی:
نتیجه گیری:
۳- هویت اقتصادی
نکات مثبت:
نکات منفی:
نتیجه گیری
۴- هویت زیست محیطی
نکات مثبت:
نکات منفی:
نتیجه گیری:
۵- هویت علمی و آموزشی
نکات مثبت:
نکات منفی:
نتیجه گیری:
۶- هویت تفریحی ـ پذیرائی
نکات مثبت:
نکات منفی:
نتیجه گیری
۷- هویت ورزشی
نکات مثبت:
نکات منفی:
نتیجه گیری
معرفی عناصر تشکیل دهنده سایت
معرفی عناصر مورد نیاز در سایت انتخابی
ـ شاله ها
ـ پیست اسکی
ـ انواع پیست های اسکی
ـ تقسیمات پیست اسکی
ـ مشخصات فیزیکی پیست اسکی
ـ رستوران پیست اسکی
ـ ایستگاه تله کابین
ـ نکات فنی و ایمنی سیستم های بالابر
ـ انواع سیستم های بالابر
۱- تله فریک
۲- تله کابین
۳- تله اسکی
۴- تله سیژ
۵- ترانسپورت هوایی
ـ مرکز درمانی
ـ مدرسه اسکی
ـ فروشگاههای مجموعه
ـ فروشگاه لوازم ورزشی
ـ فروشگاه مواد غذایی
ـ فروشگاه نان و شیرینی
ـ پارکینگ ها
ـ کلبه کوهنوردی
مطالعات مجموعه توریستی تفریحی (جداول و تصاویر در متن موجود نمی باشد) ۲۰۰ص
قیمت : 9٫۰۰۰ تومان


مطالب مشابه :


مطالعات مجموعه ورزشي درماني (توانبخشي معلولان)

مطالعات مجموعه ورزشي درماني دانلود پروژه های معماری www مطالعات مجموعه ورزشی و
رساله مجموعه فرهنگی ورزشی

رساله مجموعه فرهنگی ورزشی دانلود پروژه های معماری و مطالعات مجموعه فرهنگی
رساله مجتمع فرهنگی ورزشی تفریحی , مطالعات مجتمع فرهنگی ورزشی تفریحی

دانلود مطالعات رساله ورزشگاه استادیوم مجموعه ورزشی مطالعات رساله هتل 3 ستاره
مطالعات مجموعه توریستی – تفریحی دریاچه گلهر

مطالعات مجموعه توریستی دانلود پروژه های معماری www. irannb.com ۶-۴- مجموعه ورزشی
مطالعات مجموعه تجاری

مطالعات مجموعه تجاری دانلود پروژه های معماری www. irannb مطالعات مجموعه ورزشی و تفریحی
مطالعات مجموعه توریستی تفریحی

مطالعات مجموعه توریستی دانلود پروژه های معماری www. irannb مطالعات اقامتی ورزشی
مطالعات مجتمع اقامتی تفریحی

دانلود پروژه های معماری www. irannb.com مطالعات مجموعه ورزشی و تفریحی
مطالعات دهکده آرامش آب درمانی مطالعات سینما سالن سخنرانی مطالعات مرکز روستا

رساله مرکز تحقیقاتی رساله مجموعه ورزشی رساله موزه نور نور در دانلود مطالعات
دانلود رساله دانلود مطالعات معماری دانلود طرح نهایی دانلود پایان نامه معماری رساله آماده معماری ، مط

دانلود رساله دانلود مطالعات معماری دانلود طرح نهایی پروژه مجتمع فرهنگی هنری ورزشی .
مطالعات معماری, رساله معماری, پروژه معماری پایان نامه معماری آماده | مطالعات رساله معماری | پروژه طر

ایستگاه راه آهن ، مجموعه ورزشی ، مرکز تحقیقاتی دانلود مطالعات معماری دانلود
برچسب :