زنده ماندن در شرایط سخت قسمت دوازدهم - سلاح ها ،‌ ابزار آلات و تجهيزات

سلاح ها ،‌ ابزار آلات و تجهيزات مقتضي منطقه

به عنوان يك سرباز شما بايد اهميت مراقبت درست و استفاده صحيح از سلاح ها ،‌ ابزار آلات و تجهيزات را بدانيد . اين موضوع در مورد چاقوي شما اهميت دارد . شما بايد همواره آن را تيز و آماده استفاده قرار دهيد . چاقو مهمترين ابزار براي زنده مانده در شرايط سخت مي باشد . تصور كنيد كه در يك شرايط سخت شما بدون سلاح ها ،‌ ابزار آلات و تجهيزات هستيد و هيچ چيزي جز چاقو نداريد . شما ممكن است حتي در شرايطي هيچگونه چاقويي نيز نداشته باشيد . شما ممكن است احساس كنيد كه هيچ كمكي نداريد ، اما با دانش و مهارت صحيح شما مي توانيد بسادگي وسايل مورد نياز خود را تهيه كنيد .

در شرايط سخت شما ممكن است لازم باشد تا سلاح ها ، ‌ابزار آلات و تجهيزات مقتضي منطقه را به تعداد لازم و در انواع مورد نياز تهيه كنيد . مثالهايي از سلاح ها ،‌ ابزار آلات و تجهيزات كه مي توانند زندگي شما را راحتتر كنند عبارتند از : طنابها ، كوله پشتي ، لباس ، تور و ….. باشند .

سلاح ها يك هدف دوگانه اي را فراهم مي آورند . شما از آنها جهت صيد كردن و آماده كردن غذا و همچنين براي دفاع از خود استفاده مي كنيد . يك سلاح به شما احساس امنيت مي بخشد و اين توانايي را در شما به وجود مي آورد كه در حين حركت به شكار بپردازيد .

گـرزها

شما گرزها را نگه مي داريد و آنها را پرتاب نمي كنيد . به عنوان يك سلاح ، گرز شما را از سرباز دشمن حفظ نمي كند . با اين حال آن منطقه دفاع پشت سر انگشتان شما را توسعه مي دهد . اين همچنين قدرت شما را نيز افزايش مي دهد . سه نوع گرز وجود دارند ، آنها عبارتند از : نوع ساده ، نوع وزنه دار و نوع قلابي طناب دار .

گـــــرز ساده

يك گرز ساده يك چوبدستي يا شاخه درخت است . آن بايد به اندازه كافي كوتاه باشد تا بتوان آن را چرخاند . اما بايد در همين حال به اندازه كافي بلند باشد و قوي باشد تا به هر چيزي كه زده مي شود آسيب وارد كند . آن بايد به اندازه اي باشد كه به راحتي در دست شما جاي گيرد ولي نبايد به اندازه اي نازك باشد كه به راحتي شكسته شود . چوبهاي سخت ، راست و رگه دار بهترين چوبها براي چماق هستند .

گرز وزنه اي

گرز وزنه اي همان گرز ساده است كه در انتهاي آن وزنه اي قرار گرفته است . وزنه نيز مي تواند چيزي مثل يك برآمدگي روي چوب ياچيزي مثل يك سنگ باشد كه به چماق بسته شده است.

براي ساختن يك گرز وزنه اي ابتدا سنگي را پيدا كنيد كه شكل آن طوري باشد كه به راحتي به گرز محكم بسته شود . يك سنگ به شكل ساعت شني بهترين شكل را دارد . اگر نتوانستيد سنگي به شكل مورد نياز پيدا كنيد ، شما بايد يك شيار يا كانال در داخل سنگ به كمك تكنيكي كه به تكنيك نوك زدن معروف است ايجاد كنيد . با بستن سنگهاي كوچكتر به سنگ اصلي گرز شما مي توانيد شكل مورد نياز را بر روي گرز به دست آوريد .

سپس يك تكه چوب به اندازة مناسب پيدا كنيد . يك تكه چوب راست و محكم مناســب مي باشد . اندازة طـول چوب بايد متناسب با وزن سنگ باشد . در انتها سنگ را به دستهء گرز ( چوب تهيه شده ) ببنديد . سه تكنيك عمومي براي بستن سنگ به دسته‌ء گرز وجود دارد : تكنيك شكافتن ، چوب جنگلي شكل و تكنيك گره زدن . اين تكنيكها بسته به نوع دسته اي كه براي گرز تهيه مي شود انتخاب مي گردد . تصوير 1-12 مشاهده شود .

از محل دوشاخه چوب شروع كنيد و محكم گره بزنيد تا از شكافته شدن آن جلوگيري كنيد .


1ـ يك تكه چوب به طول 1 متر و قطر 5/2 سانتيمتر تهيه كنيد .

و يك انتهاي آن را به اندازه اي بتراشيد كه قطري معادل قطر معمول چوب پيدا كند .

2ـ يك تكه سنگ به وزن 8/1 كيلوگرم تهيه كنيد و انتهاي تراشيدة چوب را اطراف آن بپيچيد .

3ـ اين مجموعه را محكم به هم گره بزنيد .

       تكنيك گره زدن

تكنيك دو بخش كردن شاخه

تصوير 1-12 . گرز شلاقي

 fig12-1.gif

1ـ يك تكه طناب دور چوب بپيچيد .

2ـ انتهاي چوب را تا محل پيچيده شدن طناب بشكافيد .

3ـ سنگ را وارد شكاف كنيد .

4ـ محكم بالا ، زير و طرفين سنگ را با طناب ببنديد .

5ـ انتهاي باز شكاف را كه در بالاي سنگ قرار دارد محكم به هم گره بزنيد .

           تكنيك شكافتن  


گرز قلابسنگي

يك گرز قلابسنگي نوعي ديگر از گرز وزنه اي مي باشد . يك وزنه به  فاصله 8-10 سانتيمتر توسط يك طناب محكم و قابل انعطاف به دستهء گرز متصل مي شود ( تصوير 2-12 )

اين نوع گرز علاوه بر اين كه ميزان دسترسي فرد استفاده كننده از آن را افزايش مي دهد ، قدرت آن را نيز افزايش مي دهد و قدرت آن را نيز چند برابر مي سازد .

1ـ طناب گرز را به آن گره زده و حدود 20 سانت از آن را آزاد بگذاريد .

2ـ يك سنگ يا هر چيز سنگين ديگر را كه وزني معادل /1 تا 25/2 كيلوگرم دارد در فاصله ي 5/7 تا 10 سانتيمتر از نوك گرز به طناب گره بزنيد .

تصوير 2-12 گرز قلاب سنگي

 fig12-2.gif


سلاح هاي لبه دار ( تيز )

چاقوها ، تيغه هاي نيزه ها ، نوك تيرهاي كمان ، جزو گروه سلاحهاي تيز و لبه دار قرار مي گيرند . در پاراگراف زير در مورد نحوة ساختن آنها بحث مي كنيم .

چاقوها

يك چاقو سه عملكرد اساسي دارد . آن مي تواند سوراخ كند ، بشكافد يا خرد كند و ببُرد . يك چاقو همچنين ابزار با ارزشي براي تهيه ساير وسايل مورد نياز مي باشد . شما ممكن است در شرايطي قرار بگيريد كه چاقويي به همراه نداشته باشيد يا اين كه به نوعي ديگر از چاقو يا يك نيزه نيازمند شويد . براي رفع اين نياز مي توان از سنگ ،‌ استخوان ، چوب يا فلز براي ساختن چاقو يا تيغهء نيزه استفاده كرد .

سنگ

براي ساختن يك چاقوي سنگي شما به يك تكه سنگ بالبهء تيز ، يك ابزار رنده كننده و يك ابزار تكه تكه كننده نيازمنديد . يك ابزار رنده كننده وسيله اي سبك با لبه اي كُند مي باشد كه براي جدا كردن تكه هاي كوچكي از سنگ استفاده مي شود . يك ابزار تكه تكه كننده وسيله اي نوك تيز مي باشد كه براي جدا كردن قطعات نازك و كوچك سنگ مورد استفاده واقع مي شوند و شما       مي توانيد ابزار رنده كننده را از چوب ، استخوان يا فلز تهيه كنيد و ابزار تكه تكه كننده را مي توان از استخوان شاخ حيوانات يا آهن نرم به دست آورد ( تصوير 3-12 ) گرز قلابسنگي

1ـ شكل دادن تيغه ي چاقو . ابزار رنده  كننده را بر روي لبه نزديك سنگ بكشيد تا به اندازه كافي نازك و تيز شود

 

2ـ تيز كردن تيغه . ابزار تكه تكه كننده را به  سمت پايين از قسمت لبه تيز سنگ بكشيد

يا اين كه ابزار تكه تكه كننده را در سطح سنگ بطور مستمر بكشيد .

ابزار رنده كردن

تكه سنگ با لبه ي تيز به شكل تيغه ي چاقو در آورده مي شود .     

 

 تصوير 3-12  تهيه چاغوي سنگي

 fig12-3.gif

براي ساختن چاقو از ابزار رنده كننده استفاده كنيد و با كشيدن آن بر روي تكه سنگ انتخاب شده تكه سنگ را بسابيــد . سعي كنيد تا جاي ممكن تيغه چاقو به ميزان كمي نازك شود . سپس از ابزار تكه تكه كننده استفاده كرده و آن را روي لبه هاي سنگ فشار دهيد . اين عمل سبب ميشود كه تكه هاي جدا شده در جهت مخالف تيغه چاقو جدا شوند و تيغهاي تيز به دست آيد . ابزار تكه تكه كننده به عنوان تيغه چاقو از آن استفاده كنيد حركت دهيد . نهايتاً شما يك تيغهء برنده و تيز خواهيد داشت كه مي توانيد از آ‍ن به عنوان چاقو استفاده كنيد .

تيغه را به دسته اي كه در دسترس مي باشد ببنديد . (تصوير 3-12)

نكته : سنگ يك ابزار سوراخ كننده و يك ابزار خرد كننده مناسبي فراهم مي آورد اما تيغه چاقوي تهيه شده از سنگ مناسب وخوب باقي نمي ماند . بعضي از سنگها مانند چخماق تيغه هاي تيز بسيار مناسبي فراهم مي آورد .

استخــــوان

شما همچنين مي توانيد از استخوان به عنوان يك سلاح تيغه دار ونوك تيز استفاده كنيد . اول شما نيازمند اين هستيد كه يك استخوان مناسب پيدا كنيد . استخوان هاي بزرگ مانند استخوان پاي يك گوزن يا حيوان ديگري مشابه آن بسيار مناسب مي باشد . استخوان را روي جسم سختي قرار دهيد . استخــوان را به واسطه يك جسم سنگين مثل يك سنگ بشكنيد . از تكه هاي به دست آمده يك تكه نوك تيز مناسب را انتخاب كنيد .

شما مي توانيد با كشيدن استخوان برروي سطوح سخت آن را نوك تيزتر كنيد . اگر تكه استخوان خيلي كوچك باشد شما مي توانيد يك دسته به آن ببنديد . يك دسته مناسب با استفاده از يك تكه چوب سخت ومناسب مي توان با گره زدن بطور محكم به استخوان تهيه كرد .

نكته: از چاقوي استخواني فقط براي سوراخ كردن استفاده كنيد . اين چاقو تيغه اي براي خود نگه نمي دارد و اگر به طور متنوع استفاده شود ممكن است به قطعات ريزي تكه تكه شود .

چــــــوب

شما مي توانيد با استفاده از چوب سلاح تيغه داري درست كنيد . از آنها فقط براي سوراخ كردن استفاده كنيد . ني تنها چوبي است كه تيغه هاي خوبي از آن بدست مي آيد . براي ساختن يك چاقوي چوبي ابتدا يك چوب راست و محكم انتخاب كنيد كه حدود 30 سانتيمترطول و 5/2سانتيمترقطر داشته باشد . تيغه اي حدود 15 سانتيمتردر چوب درست كنيد . آن را به سمت پايين تراش دهيد تا بصورت نوك تيز در آيد . تنها از بخشهاي صاف و مستقيم چوب استفاده كنيد از مغز چوبها استفاده نكنيد ، زيرا آنها ضعيف هستند.

نــوك چاقو را با استفــاده از روشي كه به عنوان روش محكم كردن با آتش ناميده مي شود محكم كنيد . اگر آتش مهيا باشد ، تيغه چاقو را روي آتش آرام آرام خشك كنيد تا زماني كه مقدار كمي نيمسوز شود . هر قدر چوب خشك تر باشد ، نوك چاقوي درست شده از آن محكمتر مي شود . اگر از ني استفاده مي كنيد بعداز تهيه كردن تيغه چاقو ، هر چوب ديگري را برداريد تا تيغه نسبت به داخل ني نازك تر باشد . عمل برداشتن بدين طريق انجام مي شود ، زيرا سخت ترين و محكم ترين بخش ني قسمت خارجي آن است . تا جايي كه مي توانيد لايه خارجي چوب را باقي بگذاريد تا تيغه چاقو محكمتر شود . وقتي كه ني را روي آتش نيم سوز مي كنيد ، فقط داخل چوب را نيمسوز كنيد . خارج ني را نيمسوز نكنيد .

فلـــــــز

فلز بهترين ماده براي ساختن سلاح تيغه دار است . فلز ، وقتي به طور صحيحي طراحي شده باشد مي تواند يك چاقو با سه كاربرد : سوراخ كردن ، خرد كردن و ورقه كردن و بريدن تهيه كند . اول ، يك تكه فلز مناسب پيدا كنيد ، قطعه اي را كه بيشترين نزديكي را به شكل تيغـــه اي كه در انتهــاي آن مي خواهيـد بسازيد داشته باشد . بسته به اندازه و شكل فلز شما مي توانيد لبه اي را به دست آوريد و با كشيدن فلز روي سطح خشن سنگ لبه تيغه را درست كنيد . اگر فلز به اندازه كافي نرم باشد ، وقتي كه فلز سرد است مي توانيد با چكش كاري روي آن به آن شكل دهيد . از يك سطح صاف و سخت به عنوان سندان و يك جسم فلزي يا سنگي سخت به عنوان چكش براي چكش كاري تيغه چاقو استفاده كنيد . مقداري چوب ، استخوان يا موادي مشابه آن براي حفاظت خود در مقابل تيزي چاقو استفاده كنيد و براي چاقو دسته درست كنيد .

ساير مــــواد

شما از مواد ديگري نيز مي توانيد براي ساختن سلاحهاي نوك تيز و تيغه دار استفاده كنيد . اگر مادة ديگري در دسترس نباشد ، شيشه ماده خوبي براي تهيه سلاح است . يك تكه مناســب شيشه نــوك تيــز و خوبي دارد ولي براي انجام كارهاي سنگين مناسب نيست . شما مي توانيد پلاستيك را نيز تيز كنيد ، البته اگر به اندازه كافي نازك يا سخت باشد تا براي سوراخ كردن از آن بهره ببريد .

تيغه نيــــــزه ها

براي ساختن تيغه نيزه از همان روشي كه براي تهيه تيغه چاقو استفاده مي كرديد بهره ببريد . سپس يك استوانه 2 / 1 –5/1 متري تهيه كنيد . طول آن بايد به شما اين اجازه را بدهد كه نيزه را به راحتي و با قدرت حمل كنيد . تيغه نوك نيزه را به استوانه به كمك طناب ببنديد . روش مناسـب اين است كه دسته نيزه را بشكافيد و تيغه را وارد آن كنيد و سپس طناب را دور آن بپيچيد . شما مي توانيد بدون اينكه تيغه را به نيزه اضافه كنيد با كمك مواد ديگر آن را بسازيد . يك تكه چوب محكم به اندازه 2/1 –5/1 متر انتخاب كنيد و يك انتهاي آن را به اندازه اي بتراشيد كه نوك تيز شود . اگر امكان دارد براي محكم كردن نوك نيزه آن را روي آتش خشك كنيد . از ني نيز نيزه هاي خوبي به دست مي آيد . يك تكه ني 2/1 –5/1 متري را انتخاب كنيد . از 8-10 سانتيمتري عقب و انتهاي آن شروع كنيد و آن انتها را با زاويه 45 درجه بتراشيد ( تصوير 4-12 ) . به خاطر داشته باشيد براي تيزتر كردن نوك نيزه فقط قسمت داخليش را بتراشيد .

نماي جلويي         نماي كناري

 

تصوير 4-12 . نيزه درست شده از ني

 fig12-4.gif

نوك تيرهاي كمان

براي ساختن نوك تيرهاي كمان از همان روشي استفاده كنيد كه تيغه چاقوها را از آن روش مي سازيد . سنگهاي چخماق ، چرت و صدفي شكل بهترين نوع سنگها براي ساختن نيز هستند . شما مي توانيد استخـوان را نيز مانند سنگ با خرد كردن براي تهيه تير و كمان آماده سازيد . از شيشه هاي شكسته نيز مي توان به اين منظور بهره مند شد .

ساير سلاح هاي مقتضي منطقه

شما مي توايند ساير سلاحهاي مقتضي منطقه مانند بومرنگ ، تجهيزات تيراندازي يا قلابسنگ را نيز تهيه كنيد .

بومـــــرنگ

بومرنگ سلاحي است كه در مقابل صيدهاي كوچك مانند سنجابها و خرگوش ها بسيار مؤثر مي باشد . چوب بومرنگ خود چوبي كُند مي باشد و عموماً به صورت كمان 45 درجه مي باشد . يك تكه چوب با زاويه دلخواه خودمان ( 45 درجه ) از ميان چوبهاي سخت انتخاب كنيد دو طرف آن را بسابيد تا كاملاً صاف شود و شكل بومرنگ به خود بگيرد ( تصوير 5-12 ) . شما بايد پرتاب آن را تمرين كنيد تا شتاب و وقت كافي را در هنگام پرتاب به آن بدهيد . اول ، هدف را با كشيدن بازويي كه پرتاب را انجام نمي دهد تنظيم كنيد و قسمت مياني به سمت پايين هدف را نشانه بگيريد . به آرامي و متناوباً دست پرتاب كننده را بالا و پايين بياوريد تا زماني كه بومرنگ پشت را با زاويه حدود 45 درجه متوقف كند يا با كفلي كه به سمت دست غير پرتاب كننده مي باشد در يك خط قرار گيرد . دست پرتاب كننده را جلو آوريد تا زماني كه آن فقط به مقدار كمي بالاتر و موازي دست غير پرتاب كننده باشد . اين نقطه رهايي بومرنگ است . براي به دست آوردن وقت در پرتاب اين كار را متناوباً و به آرامي تمرين كنيد .


fig12-5.gif 

تجهيزات تيراندازي

شما مي توانيد با مواد در دسترس خود تير و كمان درست كنيد ( تصوير 6-12 ) . براي ساختن يك كمان از روشي كه فقط در مورد وسايل كُشنده شرح داده شد پيروي كنيد .

شكل دادن به كمان

fig12-6.gif

 

در حالي كه ساختــن يك تير و كمان ســاده است ، استفـاده از آن چندان راحت نمي باشد . شما بايد با آن مقدار زيادي تمرين كنيد تا مطمئن شويد كه حتماً هدف را مي زنيد . همچنين كماني كه درست مي كنيد مدت زيادي كار نمي كند و شما بايد يكي ديگر درست كنيد . به دليل زمان و انرژي كه صرف مي شود ، شما ممكن است تصميم بگيريد تا از نوع ديگري سلاح استفاده كنيد .

قلابسنــــگ

قلابسنگ نيز سلاح ديگري است كه به سادگي درست مي شود ( تصوير 7-12 ) . اين خصوصاً براي شكارهاي در حال فرار يا پرندگاني كه در سطوح پايين پرواز مي كنند مناسب است . براي استفاده از قلابسنگ آن را از گره مياني آن بگيريد و بالاي سرتان چرخش دهيد . با رها كردن قلاب سنگ به سمت هدف پرتاب مي شود . وقتي كه قلابسنگ را رها مي كنيد ، طناب وزنه دار جدا مي شود . اين طنابها اطراف پرنده يا حيواني كه به آن اصابت مي كند مي پيچد و آن را غيرفعال مي كند .

3ـ طنابها را از گره وسطي آنها بگيريد و قلاب سنگ را بالاي سرتان بچرخانيد . سپس آن را به سمت هدف رها كنيد

2ـ وزنه هاي 25/0 كيلوگرمي به انتهاي طنابها گره بزنيد .

1ـ براي اتصال 3 طناب 60 سانتيمتري از گره روي دستي استفاده كنيد

fig12-7.gif

تصوير 7-12 . قلاب سنگ

 


محكم به هم بستن و طناب

بسياري مواد به اندازه كافي مستحكم هستند كه از آنها به عنوان طناب براي به هم بستن استفاده كرد . تعدادي مواد طبيعي و مصنوعي در منطقه همواره وجود دارند . مثلاً يك كمربند كتاني كه نخ كش نمي شود براي شما بسيار مفيد است . شما مي توانيد از ريسمان ها براي مقاصد ديگري نيز بهره مند شويد ( طناب ماهيگيري ، نخ دوزندگي و به هم متصل كردن ) .

انتخاب طناب هاي طبيعي

قبل از ساختن طناب تعدادي آزمايش ساده است كه شما مي توانيد براي تعيين استقامت ماده اي كه براي تهيه طناب انتخاب كرده ايد انجام دهيد . ابتدا ، ماده را از سمت درازا بكشيد تا مقاومت آن را تست كنيد . سپس آن را بين دو انگشت خود بپيچيد و انگشتان را روي هم بچرخانيد . اگر طناب به خوبي فشار را تحمل كرد و باز نشد ، يك گره روي دستي با فيبرها بزنيد و آرام آرام آن را محكم كنيد . اگرگره باز نشد بنابراين ماده مورد نظر براي تهيه طناب مناسب است . در تصوير 8-12 متدهاي مختلف براي تهيه طناب نشان داده شده اند.

1ـ در محل گره طناب را محكم كردن

2ـ دو رشته طناب را در جهت عقربه ساعت در هم تابيدن

3ـ تابيدن يك رشته دور رشته ديگر خلاف جهت عقربه هاي ساعت

fig12-8.gif

تصوير 8-12 . تهيه طناب به كمك فيبرهاي گياهي

 

مواد متصل كننده

بهترين ماده متصل كننده طبيعي براي بستن مواد كوچك به همديگر زردپي است . شما مي توانيد زردپي را از تاندونهاي شكارهاي بزرگ مثل گوزن به دست آوريد .تاندونها را از بدن شكار جدا كنيد و كاملاً خشك كنيد . تاندونهاي خشك شده را خرد كنيد تا به صورت فيبرهايي در آيد . فيبرها را مرطوب كنيد و آنها را بصورت يك طناب متناوب بپيچيد . اگر شما به ماده اي محكــم نيازمنديــد ، مي توانيد طناب درست شده را نيز خشك كنيد . وقتي كه از زردپي هاي كوچك استفاده مي كنيد ، نيازي به اين نيست كه از گره نيز استفاده كنيد زيرا زردپي مرطوب و چسبنده است و وقتي هم كه خشك مي شود بسيار محكم است . شما مي توانيد فيبرهاي گياهي را از قسمت داخلي پوست بعضي از درختان جدا كنيد ، تكه تكه كنيد و خشك كنيد و نهايتاً از آنها طناب بسازيد . شما مي توانيد از درختان زيزفون ، گردوي آمريكايي ، بلوط سفيد ، توت سياه ، شاه بلوط و درختان سرو سرخ و سفيد براي ساختن طناب استفاده كنيد . بعد از اين كه طنـاب را تهيه كرديد آن را امتحان كنيد تا به اندازه اي كه مورد نظرتان است محكم باشد . شما مي توانيد با بافتن چندين رشته به همديگر طناب را محكمتر كنيد .

شما مي توانيد از پوست خام براي ساختن مواد متصل كننده استفاده كنيد . پوست خام از پوست شكارهاي متوسط يا بزرگ درست مي شود . بعد از كندن پوست حيوان چربي ها و گوشتهاي متصل به آن را از پوست جدا كنيد . پوست را كاملاً خشك كنيد تا زماني كه هيچگونه پيچ خوردگي در پوست نباشد كه رطوبت در آن باقي بماند نيازي به كشيدن پوست وجود ندارد . نيازي نيست كه موي موجود بر روي پوست را پاك كنيد . پوست را وقتي كه خشك شده است ببُريد . برش هايي با عرض حدود 6 سانتيمتربزنيد . از مركز پوست شروع كنيد و يك برش دايره اي مستمر بر روي پوست بزنيد و در جهت خلاف عقربه هاي ساعت به طرف لبه خارجي پوست حركت كنيد . پوست را 2-4 ساعت يا هر زماني كه نرم شود در آب غوطه ور كنيد . آن را مرطوب سازيد و تا جايي كه مي توانيد بكِشيد . وقتي كه خشك شود آن قوي و بادوام خواهد شد .

تهيه كوله پشتي

مواد مورد نياز براي تهيه كوله پشتي معمولاً محدود مي باشد . شما مي توانيد از چوب ني ، طناب ، فيبرهاي گياهي ، لباسها ، پوستهاي حيوانات ،‌كرباس و ساير مواد مشابه براي تهيه كوله پشتي استفاده كنيد .

تكنيكهاي مختلفي براي تهيه كوله پشتي وجود دارند . بعضي از آنها بسيار پيچيده هستند ، اما آنهايي كه ساده و راحت هستند ، بيشتر براي شرايط سخت مورد استفاده واقع مي شوند .

كوله نعل اسبي

اين كوله به سادگي ساخته مي شود و به راحتي بر روي يك شانه حمل مي شود . يك تكه پانچو ، پتو يا كرباس كه به صورت مربعي شكل مي باشد را روي زمين صافي پهن كنيد . مواد را روي يك لبه آن قرار دهيد . مواد را به سمت جهت مخالف پارچه بپيچيد و در انتها دو انتهـاي باقي مانده را محكم به همديگر گره بزنيد . چندين گره اضافي در طي بقچه بزنيد . شما مي توانيد با يك طناب كه به دو انتهاي كوله متصل شده است كوله را روي يك شانه خود بيندازيد .

fig12-9.gif

 ( تصوير 9-12 )

كوله مربعي

اگر طناب موجود باشد ساختن اين كوله پشتي ساده است . در غير اين صورت شما بايد طناب را ابتدا درست كنيد . براي تهيه اين كوله يك چهارچوب مربعي شكل از چوب ني يا چوب ديگري درست كنيد . اندازه مربع بسته به فرد و ميزان تجهيزاتي كه حمل مي كند متفاوت است

( تصوير 10-12 )


 

fig12-10.gif

لباس و پوشش

شما مي توانيد از مواد زيادي جهت لباس و پوشش استفاده كنيد . هم مواد مصنوعي مثل چتر كه مخصوص چتربازي مي باشد . هم مواد طبيعي مثل پوست حيوانات و گياهان براي تهيه لباس فراهم باشد .

چتر مخصوص چتربازي

مي توان چتر را به عنوان يك منبع تهيه لباس در نظر گرفت . شما مي توانيد از تمامي قطعات تشكيل دهندة چتر شامل كانوپي ، طنابهاي آويزان كننده ، گيره هاي متصل كننده و يراق چتر براي تهيه لباس استفاده كنيد . قبل از باز كردن چتر براي استفاده در تهيه لباس توجه كنيد كه تمامي نيازهاي ضروري خود را در نظر گرفته باشيد و طوري طراحي كنيد كه از بخشهاي مختلف چتر به طور صحيحي استفاده كنيد . مثلاً علاوه بر اين كه به نياز خود براي پوشش توجه داريد به نياز خود به سرپناه و كوله پشتي نيز توجه كنيد .

پوست حيوانات

ميزان قدرت انتخاب در نوع پوست حيواناتي كه انتخاب مي شوند به حيواناتي محدود است كه ما آنها را شكار مي كنيم يا به دام مي افتند . با اين حال اگر ميزان زيادي حيوان در دسترس باشد پوست حيواناتي كه را انتخاب كنيد كه بزرگتر بوده و سنگينتر باشد و پشم و موي بيشتري داشته باشد . هرگز از پوست حيوانات مريض و عفوني شده استفاده نكنيد به دليل اين كه حيوانات در محيط وحشي زندگي مي كنند همواره انگلهايي مانند كنه ، شپش و كك را در پوست خود دارند . به دليل وجود اين انگلها قبل از استفاده از پوست حيوانات حتماً آن را تميز بشوييــد . اگر آب در دسترستان نيست ، پوست را كاملاً بتكانيد و سطح آن را با تكاندن تميز كنيد . همانند پوست خام پوست را روي زمين پهن كنيد وتمامي چربي ها و گوشت آن را پاك كنيد . پوست را كاملاً خشك كنيد . از بخشهاي عقبي مربعي پوست براي تهيه كفش و دستكش يا جوراب استفاده كنيد . پوست را همراه با پوست خز بپوشيد تا به عنوان فاكتور عايق كنندة پوست عمل كند .

فيبـرهاي گياهي

منابـع گياهي زيادي به عنوان عايق سرمايي موجود هستند . گياه ( كت تيل ) ( دُم گربه اي ) گياهـي است كه در اطراف درياچه ها ، حوضچه ها و آب هاي عقبي رودخانه يافت مي شود . گيـاه فوز كه بر بالاي دودكش هاي بلند پيدا مي شود فضاي هواي مُرده اي به وجود مي آورد و وقتي مابين دو جسم قرار مي گيرد نقش عايق را به خوبي بازي مي كند .گياه پادزهر دانه هاي گرده اي شكل دارند كه عايق هاي خوبي هستند . فيبرهاي موجود در غلاف ذرت فيبرهاي موجود در نارگيل براي پيچيده شدن دراطراف طنابها وقتي كه خشك هستند بسيار مناسب هستند و عايقهاي خوبي بوده و همچنين مي توان از آنها به عنوان آتش زنه استفاده كرد .

ظروف پخت و پز و غذاخوري

مواد زيادي ممكــن است موجود باشند كه مي توان از آنها براي ساختن ظروف جهت پخت و پز ، غذا خوردن و ذخيرة غذا استفاده كرد .

كاسه ها

مي توان از چوب ، استخوان ، شاخ حيوانات ، پوست درختان يا موادي مشابه آنها براي درست كردن كاسه استفاده كرد . براي تهيه كاسه هاي چوبي از تكه هاي پوك شدة چوب استفاده كنيد كه مي توانند غذاي شما و مقدار كافي آب جهت پختن غذا در خود نگه دارند . ظرف چوبي را بالاي آتش آويزان كنيد و چندين سنگ داغ به آب و غذاي موجود در ظرف اضافه كنيد . سنگها را وقتي سرد مي شوند از ظرف خارج كنيد و چند سنگ داغ ديگر به جاي آنها داخل ظرف بيندازيد تا زماني كه غذا بپزد .

هشــــدار

از سنگهايي مثل سنگهاي آهكي و سنگهاي ماسه اي كه در داخل خود هوا دارند استفاده نكنيد ، زيرا ممكن است آنها در ضمن حرارت ديدن در آتش منفجر شوند .

شما همچنين مي توانيد از اين روش در هنگام استفاده از ظروف ساخته شده از برگ و پوست گياهان استفاده كنيد . با اين حال اين ظروف بر روي آتش ممكن است بسوزند . پس بايد آنها را مرطوب نگه داشت يا اين كه آتش را كم كرد .

يك بخش از ني خيلي خوب كار مي كند ،‌ مخصوصاً اگر آن بخش از ني را ببُريد كه مابين دو گره قرار دارد . ( تصوير 11-12 )

لاك لاك پشت

صدف دريايي

پوست نارگيل

بخشي از ني

fig12-11.gif

تصوير 11-12 . ظرف براي جوشاندن غذا

 

 


هشــــــدار

يك ني بسته شده به دليل هوا و آبي كه در آن مانده است اگر حرارت داده شود مي تركد .

چنگال ها ، چاقوها و قاشق ها

چنگال ها ، چاقوها و قاشق ها را از چوبهاي بدون رزين تهيه كنيد تا در ضمن خوردن مزة رزين وارد دهان شما نشود يا غذا فاسد نشود . چوبهاي بدون رزين عبارتند از بلوط ، درخت غان و ساير درختان چوب سخت .

نكته : از درختاني كه در هنگام بريده شدن پوست آنها از آن شهد يا مايع رزين شكل خارج مي شود استفاده نكنيد .

قابلمه

شما مي توانيد با استفاده از لاكِ لاك پشت يا چوب براي خود قابلمه درست كنيد . همان طور كه در ضمن شرح كاسه ها بيان شد ، استفاده از سنگهاي داغ در قابلمه درست شده از چوب سبب مي شود كه قابلمه به خوبي قابل استفاده شود . ني بهترين چوب براي درست كردن ظروف پخت و پز مي باشد .

براي استفاده از لاكِ لاك پشت ، ابتدا بخش بالايي لاك را بجوشانيد . سپس از آن براي حرارت دادن غذا و آب بر روي شعله استفاده كنيد ( تصوير 11-12 ) .

بطري آب

از شكنبه حيوانات مي توان براي تهيه بطري آب استفاده كرد . ابتدا داخل شكنبه را با آب بشوييد ، سپس انتهاي آن را گره بزنيد . سر آن را باز بگذارد و از يك وسيله براي بستن قسمت سر شكنبه استفاده كنيد .

 

pic12.gif

FIELD-EXPEDIENT WEAPONS, TOOLS,
AND EQUIPMENT

زنده ماندن در شرایط سخت

قسمت دوازدهم : سلاح ها ،‌ ابزار آلات و تجهيزات مقتضي منطقه

آموزش نظامی


مطالب مشابه :


آموزش ساخت بادبادک

کودک دوست داشتنی من - آموزش ساخت بادبادک - - کودک دوست داشتنی من
پرواز بادبادک

پیوند اول تا ششم ابتدايي - پرواز بادبادک - آموزشی - نمونه سئوال - سخنی با اولیا - پیام برای
برنامه سالانه هنر چهارم

نمایش طرز زندگی انسان های اولیه. کاردستی. ساختن ساختن بادبادک به صورت
ساخت CNC سه محوره همزمان

ساختن میز ، نصب بال اسکروها و در کل اگر در کودکی توانایی درست کردن بادبادک را داشته باشید
آموزش کوهنوردي (10)

طرز ساختن نوشابه انرژي بادبادک 71 چشم به راه سایبر نیوز pelengak میقات
زنده ماندن در شرایط سخت قسمت دوازدهم - سلاح ها ،‌ ابزار آلات و تجهيزات

براي ساختن چاقو از ابزار رنده كننده استفاده كنيد و با كشيدن آن بر بادبادک 71 چشم به راه
موضوع برای طرح جابر

طرز کار تلگراف. یک چه چیزی باعث می شود که بادبادک ساختن کشتی ها و قایق ها بدون وجود میخ .
طاعون، آلبر کامو، ترجمه ی رضا سید حسینی

بادبادک باز کوری که طرز استدلال خوب باشد، مهم دست نخواهد آمد، و ویران ساختن بسیار آسان
نوشتن یکی از راه های بر قراری رابطهhttp://irnn.blogfa.com/

ساختن تخته سیاه - طرز نشستن کودک را که مثلا نامشان با حرف ب شروع می شود ، نام ببرند ، برای
برچسب :