حکومت های ایران از ماد ها تا پیروزی انقلاب اسلامی

حکومت های ایران بعد از ورود آریاییها و تشکیل حکومت تا پیروزی  انقلاب اسلامی :

1-حکومت مادها :از 708 قبل از میلادفرمانروایی دیا اکوتا550قبل از میلاد سقوط اژدهاک به دست کورش هخامنشی حدودا150سال

2-حکومت هخامنشیان : از550قبل از میلاد به تخت نشستن کورش تا سقوط  حکومت داریوش سوم به دست اسکندر مقدونی ومرگ داریوش سوم به دست بسوس والی باختر در سال 330قبل از میلاد حدودا(220سال )

3- اسکندر وجانشینانش به نام سلوکیان که حکومت بیگانه به حساب می آمدند از 330قبل از میلادتاحدود250 قبل از میلاد حدودا 80سال

4- حکومت اشکانیان از حدود 250قبل از میلاد تا 224 میلادی سقوط اشکانیان به دست اردشیر بابکان و کشته شدن آخرین فرمانروای اشکانی به نام اردوان پنجم به دست اردشیر پسرپاپک   حدودا 480سال

5- حکومت ساسانیان از 224 میلادی تا650 میلادی سقوط ساسانیان با حمله اعراب مسلمان وفتح ایران توسط آنها وکشته شدن یزد گرد ساسانی در سال 31 هجری حدودا652میلادی (حدودا 420 سال سلطنت کردند)

بعد از ورود اعراب به ایران وسقوط ساسانیان اعراب مسلمان بر ایران فرمانروایی یافتند واین روند تا سال 205 هجری که اولین حکومت ایرانی بعد از اسلام توسط طاهر ذوالیمینین در خراسان  شکل گرفت ادامه یافت

حکومت طاهریان حدود 50 سال ادامه یافت این درحالی بود که طاهریان از سوی علویان طبرستان وصفاریان سیستان تحت فشار بودند وسرانجان یعقوب لیث صفار حکومت طاهریان را برانداخت سال259 هجری

حکومتهای متقارن :کمی بعد از تشکیل طا هریان  در گوشه وکنار ایران حکومت های محلی تشکیل شد که به اینها حکومت های متقارن می گوییم ومهمترین آنها عبارتند از : طاهریان در خراسان     سامانیان در بخارا   علویان در طبرستان   صفاریان در سیستان   آل زیار در گرگان    آل بویه در بخش های وسیعی ازمرکز وغرب  ایران تا بغداد

دوره حکومت ترکان :غزنویان  -سلجوقیان وخوارزمشاهیان

دوره مغول ها وایلخانان :چنگیز خان مغول و جانشینانش

دوره تیموریان: امیر تیمور لنگ وجانشینانش             

دوره ترکمانان :حکومت: قرا قویونلوها    حکومت :آق قویونلوها

صفویان :از شاه اسماعیل صفوی تاسلطان حسین صفوی وسقوط دولت صفویه به دست ا فغان ها(سلطان حسین در سن 26 سالگی در سال 1105هجری قمری 14 ذی حجه برابر با 6 اوت 1694 میلادی در اصفهان به تخت نشست ودر سال 1135 هجری اصفهان به محاصره افغان ها درآمد و سقوط کرد(عبدالحسین نوایی ایران وجهان از مغول تا قاجار تهران نشر هما 1366 ص390)

دوران کوتاه تسلط افغانها:از 1135 تا 1142 هجری و تاسال 1148طهماسب از صفویه اسما برایران فرمانروایی داشت

دوران افشاریه:در روز پنج شنبه24 شوال 1148 قمری برابربا 9 مارس 1736میلادی در دشت مغان نادر شاه تاجگذاری کرد (ص564ایران وجهان از مغول تا قاجار نوایی)و این سلسله تا1179کریم خان توانست برهمه مدعیان حکومت غلبه کند

دوران زند:از سال 1179 تا1210هجری

دوران قاجار : از 1210هجری قمری تا 1304 هجری شمسی

دوران پهلوی : از 1304 هجری شمسی تا 1357 هجری شمسی  ودر بهمن 1357 با پیروزی انقلاب شکوهمند اسلامی ایرانیان سلطنت به نقطه پایان خود رسید

----------منابع :ویسهوفر یوزف ؛ ایران باستان از550پیش از میلاد تا 650میلادی ترجمه مرتضی ثاقب فر

زرین کوب عبدالحسین؛تاریغ مردم ایران   ایران قبل از اسلام – نوایی عبدالحسین ؛ایران وجهان از مغول تا قاجار


مطالب مشابه :


نمونه سوالات تشریحی درآمدی تحلیلی بر انقلاب اسلامی ایران

شهرسازی دانشگاه بینالود - نمونه سوالات تشریحی درآمدی تحلیلی بر انقلاب اسلامی ایران
نمونه سوالات تشریحی انفلاب اسلامی

ضعف های این نظریه را درمورد انقلاب اسلامی ایران بنویسید 5 نمونه سوالات تشریحی
دانلود رایگان نمونه سوالات درس انقلاب اسلامی ایران با جواب تستی و تشریحی دانلود رایگان انقلاب اسلام

دانلود رایگان نمونه سوالات درس انقلاب اسلامی ایران با جواب تستی و تشریحی دانلود رایگان
نمونه سوالات تستی درس انقلاب اسلامی

الف)جلو گیری از انقلاب اسلامی در ایران ب نمونه سوالات تشریحی درس انقلاب
دانلود رایگان نمونه سوال انقلاب اسلامی ایران دانشگاه پیام نور

نمونه سوال انقلاب اسلامی انقلاب اسلامی ایران سوالات درس انقلاب اسلامی
دانلود رایگان نمونه سوال و پاسخنامه انقلاب اسلامی ایران دانشگاه پیام نور مازندران

دانلود نمونه سوالات پیام و پاسخنامه انقلاب اسلامی ایران دانشگاه تستی یا تشریحی
نمونه سؤالات درس انقلاب اسلامی ایران

نمونه سؤالات درس انقلاب اسلامی ایران: نمونه سوالات درس انقلاب نمونه سؤالات تشریحی
حکومت های ایران از ماد ها تا پیروزی انقلاب اسلامی

حکومت های ایران از ماد ها تا پیروزی انقلاب اسلامی ایران وسقوط نمونه سوالات تشریحی
دانلود نمونه سوالهای تستی و تشریحی

دانلود نمونه سوالهای تستی و تشریحی دانلود نمونه سوالات سوال انقلاب اسلامی ایران: 5.
برچسب :