پاسخ به شاکی

شما درست می فرمایید که بهداشت این واحد مشکل داره .نظر منم همینه ولی با توجه به سرویس بهداشتی که جدید درست کردن پس جای امیدواری هست و نشون می ده که مسئولین به فکر هستند.


مطالب مشابه :


راهنمایی دانشجویان جهت ورود به سایت پافکو

پافکو- دانشگاه علمی کاربردی واحد 18 - راهنمایی دانشجویان جهت ورود به سایت پافکو - برای انتخاب
پاسخ به شاکی

دانشگاه علمی کاربردی - واحد 18 - پاسخ به شاکی - شما درست می فرمایید که بهداشت این واحد مشکل
سامانه سجاد دانشگاه علمی کاربردی

(علمی کاربردی واحد 13 خیابان زرتشت) سامانه جامع آموزشی دانشگاه علمی کاربردی. 16:30 تا 18:0
بخشنامه معافیت از آزمون جامع

علمی ـ کاربردی مورخ 18/3/1376 « آموزشهای علمی ـ کاربردی (پرتال دانشگاه) سايت واحد استاني
برچسب :