انگل های سگ(عمومی)

انگل های داخلی

کرمهای گرد:کرمهای گرد به خصوص آسکاریس ها درتوله ها بسیارشایع هستند. اکثرتوله های آلوده نشانه بالینی را نشان نمی دهند. اما میلیونها تخم آلوده کننده به وسیله آنها درمحیط پراکنده می شود که می تواند برای سایرسگها واطفال خطرناک باشد. این کرمها شبیه به یک رشته ماکارونی سفید رنگ صاف یا فرخورده هستند وطولی درحدود 2 الی 8 سانتی متردارند. دامپزشک با تجویزداروهای ضد کرم گرد به دفع این انگل ها اقدام خواهد نمود.

 کرمهای پهن : قطعاتی ازکرمهای پهن ممکن است که درموهای اطراف مخرج درآشیانه یا درمدفوع قابل مشاهده باشند. بندهای زنده این انگل سفید ویا سفید مایل به کرم بوده پهن هستند وانقباضاتی را نشان می دهند. بندهای مرده زرد رنگ بوده وکدرمی شوند وازلحاظ ظاهری شبیه به دانه های برنج هستند. سگ های آلوده اغلب نشانه ای ندارند ولی ممکن است کاهش وزن داشته ویا به صورت اتفاقی به اسهال مبتلا شوند. یکی ازکرم های پهن به نام اکینوکوکوس گرانولوزورس انگل بسیار کوچکی است که تخم آن می تواند درپستانداران وازجمله انسان به بیماری خطرناکی منجرشود که به نام کیست هیداتیک مشهوراست. انگل کوچکی است که تخم آن می تواند درپستانداران وازجمله انسان به بیماری خطرناکی منجرشود که به نام کیست هیداتیک مشهوراست. انگل بالغ درروده سگها زندگی می کند. تخم این انگل به وسیله مدفوع به محیط خارج راه می یابد. خورده شدن تخم این انگل به طوراتفاقی وبه وسیله سایرپستانداران باعث می گردد که دراعضاء مختلف بدن آنها ازجمله کبد. طحال وریه ها این کیست به وجودآبد. ازآنجائی که سگها با خوردن این کیست ها به شکل بالغ کرم مبتلا می گردند( واین چرخه تکرارمی گردد) توصیه می شود که ازمصرف ضایعات کشتارگاهی آلوده به خصوص ریه ها(جگرسفید) وکبدهای مبتلا درتغذیه سگها به هیچ عنوان استفاده نشود. ایجاد بیماری کیست هیداتیک درانسان بسیارخطرناک بوده ودرمان آن به دشواری وبا عمل جراحی صورت می گیرد. با تجویزداروهای ضد انگل خاص که برعلیه این کرم موثرهستند می توان ازبروزانگل درسگ وبه دنبال آن وقوع کیست هیداتیک درانسان وسایرپستانداران پیشگیری نمود.

 انگل های خارجی

کک : ککها انگل های خونخوارهستند بنابراین گزش وتغذیه آنها ازخون باعث خارش وعفونت پوست وکم خونی می گردد. به علاوه می توانند ناقل برخی ازکرمهای پهن باشند. سگهای مبتلا به کک ممکن است دچارموریزی شوند. بخصوص نواحی پشت وگردن وداخل رانها بیشترمبتلا می گردند. ککها می توانند به بدن انسان نیزحمله نموده واقدام به خونخواری نمایند. به علاوه واکنش های ازدیاد حساسیتی که نسبت به کک ایجاد می گردد درسگها شایع می باشد. این بیماری باعث خارش شدید وعفونت پوست می گردد. اگرچه ککها فاقد بال هستند ولی می توانند که به خوبی جهش نمایند. ککها را می توان با جستجوی موها مشاهده کرد که به سرعت راه می روند. نشانه دیگری که حاکی ازوجود ککها است مشاهده ذرات سفید وسیاه رنگ کوچکی است که درواقع تخم یا مدفوع ککها هستند. این تخم ها به پوست چسبندگی ندارند وبه سادگی درآشیانه وهرجائی که سگ رفت وآمد می کند پخش می شوند ودرمدت 8 الی 10 روزبه لاروکک تبدیل می شوند. همین مسئله است که ریشه کنی کک را ازمنزل ومحیط با دشواری روبرو می سازد. زیرا تخم ککها درهمه جا پخش می گردند. ککهایی را که برروی بدن حیوان باشند به راحتی می توان با مصرف داروهای حشره کش وسموم مخصوص شستشوی حیوانات نابود کرد. اما چنانچه محیط دام سمپاشی نگردد به زودی تخم های انگل بازشده وککهای جدید باعث آلودگی مجدد دام خواهند شد.

با استفاده ازجاروبرقی می توان کف منزل وقالی ها را به خوبی پاکسازی کرد. شستن یا سوزاندن کف بسترنیزاثرات مثبتی دارد. برای مناطق بزرگ یا آلودگی های جدی ترنیزمی توان با مواد حشره کش متعارف اقدام به سمپاشی نمود.

 کنه :کنه ها باعث کم خونی . فلجی ناشی ازکنه وبیماریهای خطرناک دیگری می شوند. درصورتی که درشرایط جغرافیائی مرطوب زندگی می کنید یا سگ خود را درمسافرت به آنجا می برید می بایست که بدن دام به صورت روزانه بازبینی گشته وکنه های موجود را ازسطح بدن جدا نمود. بهترین راه برای نابود کردن کنه ها این است که چنانچه تعداد آنها کم می باشد درابتدا سطح آنها را به وسیله الکل آغشته نمائید. سپس کنه را محکم به وسیله یک موچین یا پنس گرفته وبه طورعمودی به سمت خارج بکشید. پس ازخارج کردن کنه آن را به وسیله آتش یک کبریت بسوزانید. هیچگاه سعی نکنید که کنه متصل به بدن را بسوزانید! درصورتی که تعداد کنه ها زیاد باشد می توانید که ازداروهای حشره کش وسموم مخصوص استفاده نمائید. دراستفاده ازاین داروها حتما به بروشورودستورالعمل آن توجه نمائید.

 شپش : شپش باعث خارش شدید وپوسته پوسته شدن پوست می گردد. این موجودات با تماس مستقیم منتقل می شوند. تخم های شپش به موهای بدن می چسبد ولاروهای آن نیزدرهمان جا ازتخم خارج می گردند. برخی ازشپش ها خونخواربوده وباعث کم خونی می شوند. شپش ها را نیزمی توان با سموم حشره کش مناسب نابود کرد.

 جرب:جربها نوعی ازانگل های بندپا می باشند که با چشم غیرمسلح دیده نمی شوند. انواع مختلفی ازاین بندپایان درسگ وجود دارند که درنواحی مختلف بدن ایجاد بیماری می نمایند. این بیماریها را درلفظ معمول گال می نامند.

جرب گوش:درداخل مجرای شنوائی سگها زندگی می کند. چنین سگی مرتبا سرخود را تکان می دهد وگوش خود را مرتبا می خاراند وشما می توانید که ترشحات مومی سیاه رنگی را درداخل گوش مشاهده کنید.

سارکوپتس اسکابنی: عامل گال پوستی بوده وحالتی است که به سرعت بین سگها وحتی به انسان نیزسرایت می کند. این جرب میکروسکوپی درداخل پوست کانال هایی حفرمی کند ودرآنجا تخم ریزی می نماید. این بیماری با خارش بسیارشدید وموریزی به خصوص درنواحی گوش وآرنج وپاها و صورت همراه است ودرصورتی که درمان صورت نگیرد تمام بدن مبتلا می گردد.

دمودکس کنیس:جرب میکروسکوپی دیگری است که درفولیکول های موزندگی می کند وباعث ریزش مو وقرمزی پوست وعفونت آن می گردد. ضایعات این جرب بیشتربرروی صورت. چشم ها وپوزه وجلوی پنجه ها دیده می شود. تشخیص این جربها به نمونه برداری ازپوست وانجام آزمایشات میکروسکوپی احتیاج دارد درمان این انگل ها نیزبه سموم حشره کش نیازمند است که می بایست به طریقه خاصی مصرف گردد. بنابراین جهت تشخیص ودرمان بیماری ضرورتا می بایست که به دامپزشک مراجعه گردد.


مطالب مشابه :


تغــذیة بچـه گربــه ها

تغــذیة بچـه گربــه ها. گربه ها گوشتخواران واقعی هستند که در محیط طبیعی خود، از طعمه ای با
تغذیه گربه ها

حیوانات خانگی،سگ-گربه - تغذیه گربه ها - راهنمایی.خرید وفروش
انگل های سگ(عمومی)

حیوانات خانگی،سگ-گربه - انگل های سگ(عمومی) - راهنمایی.خرید وفروش
داشهوند

نژاد گربه گربه شیپرد بیگل شی هواهوا ماستیف داشهوند دوبرمن جک راسل تریر آیریش ستر سایبرین
همه چیز راجع به گربه ها(خلاصه-عمومی)

حیوانات خانگی،سگ-گربه - همه چیز راجع به گربه ها(خلاصه-عمومی) - راهنمایی.خرید وفروش
ايجاد رابطه دوستانه با سگ

حیوانات خانگی،سگ-گربه - ايجاد رابطه دوستانه با سگ - راهنمایی.خرید وفروش
آموزش دستشويي کردن سگ

حیوانات خانگی،سگ-گربه - آموزش دستشويي کردن سگ - راهنمایی.خرید وفروش
نژاد دندی دینمنت تریر

حیوانات خانگی،سگ-گربه - نژاد دندی دینمنت تریر - راهنمایی.خرید وفروش
نژاد سایبرین هاسکی

دانشجویان دامپزشکی رازی کرمانشاه - نژاد سایبرین هاسکی نژداهای گربه. رکورد
برچسب :