اساسنامه شرکت های تعاونی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

اساسنامه

 

شركت تعاوني ...................................................

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

وزارت تعاون

 


 

مقدمه :

حسن تعاون مدنيت و داد

مايه الفت بود و اتحاد

 

قرآن كريم همه مؤمنان را به همكاري و همدلي در امور خير و رعايت تقوي فراخوانده است. با الهام از اين اصل مقدس, قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران سعي بر تحقق فراخوان الهي دارد. براين پايه, اصول 43 و 44 قانون اساسي, رسالت سنگين تحقق عدالت اقتصادي و پيشگيري از تمركز و تداول ثروت در دست افراد و گروههاي خاص را تأمين مي‌كند و زمينه را براي جلوگيري از تيبديل دولت به يك كارفرماي بزرگ مطلق آماده مي‌سازد. حال بر يك يك اعضاي شركتهاي تعاوني است تا با همراهي و همدلي و حس تعاون و معاضدت به گسترش اين فكر و عمل به اين انديشه همت گمارند.

متن حاضر اساسنامه شركت تعاوني ................................................................ مي‌باشد كه براساس قانون بخش تعاوني اقتصاد جمهوري اسلامي ايران مصوب سيزدهم شهريور سال 1370 كه ملهم از اصول 43و44 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران مي باشد تهيه و تنظيم گرديده و بعنوان يك ميثاق و سند همكاري مورد توافق و تفاهم اعضاء قرار گرفته و به تصويب آنها رسيده است.

اعضاي تعاوني ....................................... در آغاز اين همكاري خجسته و مشاركت مبارك كه ‹‹آزادانه و با اختيار كامل›› و با قبول سهم در ‹‹مشاركت اقتصادي›› آنرا پذيرفته اند, تعهد مي نمايند كه ضمن انجام وظيفه در قبال مسئوليت خود با رعايت ‹‹حقوق مساوي اعضاء›› كوشش فردي و تلاش همگاني شان را همراه با ‹‹كسب علم و آگاهي و بكارگيري مستمر دانش روز››براي موفقيت هرچه بيشتر اهداف اين همياري و مشاركت با تأكيد بر ‹‹خودگرداني و خوداتكايي›› بكار گيرند. باشد كه در راستاي تحقق هدفهاي تعاوني و با عنايت به اصول عمومي همياري و تعاون كه در فرهنگ اسلامي و ايراني , ريشه اي پاي برجا و پيشينه‌اي ديرينه دارد , شاهد گامهاي استوار و دستان پرتوان تك تك اعضاء باشيم كه همدلانه براي رشد و توسعه فرهنگ تعاوني و گسترش روحيه مشاركت جو و مشاركت پذير , فعالانه دست بهم داده اند و مي كوشند تا همسو و هم جهت ‹‹در كنار كليه تعاونگران كشور›› در جهت ايجاد اشتغال مولد و ارائه خدمات عادلانه و منصفانه مورد نياز مردم و راه اندازي چرخهاي توليد و خدمات , با افزايش بهره وري و بكارگيري پس اندازهاي هر چند مختصر , ضمن تحقق عدالت اقتصادي و اجتماعي ‹‹ياري رسان جامعه›› و دولت نيز باشند.

 

 

امضاي هيئت رئيسه مجمع عمومي :

 

 


 

 

 

فصل اول

ماده1- نام : شركت تعاوني........................................... و نوع آن ............................... است كه در اين اساسنامه به اختصار, ‹‹تعاوني›› ناميده مي شود.

درصورتي كه تعاوني به منظور اشتغال اعضاء تأسيس شود و در امور مربوط به توليدات كشاورزي,دامداري,پرورش و سيد ماهي , صنعتي,معدني, توسعه و عمران شهري روستايي و عشايري, احداث مسكن , توليدات فرهنگي و نظاير اينها فعاليت كند. نوع آن , توليدي, خواهد بود.

        درصورتيكه به منظور تأمين نيازمنديهاي مشترك اعضاء تأسيس شود و در امور مربوط به تهيه و توزيع كالا , تهيه مسكن , خدمات مربوط به اداره مجتمع هاي مسكوني , خدمات صادرات , اداري , آموزشي , بهداشتي درماني , مشاوره اي , اشتغال و ساير زمينه ها براي اعضاء فعاليت كند
, توزيعي , خواهد بود.

درصورتيكه تعاوني بخواهد به هر دو نوع فعاليت بپردازد نوع آن توليدي- توزيعي خواهد بود. درهرحال بايد در جاي خالي حسب مورد عبارت
,توليدي , يا ,توزيعي, و يا , توليدي- توزيعي , درج شود.

ماده2- اهداف تعاوني :

1-    ترويج و تحكيم مشاركت , همكاري و تعاون عمومي.

2-    تأمين نيازهاي مشترك اقتصادي , اجتماعي و فرهنگي اعضاء و كمك به تحقق عدالت اجتماعي.

3-     

4-     

بندهاي 1و2 اهداف عمومي هستند و تعاوني بايد هدف و يا اهداف اختصاصي خود را متناسب با نوع تعاوني در جاهاي خالي بنويسيد. برخي اهداف اختصاصي عبارتند از : تأمين اشتغال اعضاء , تأمين نيازهاي حرفه اي و شغلي اعضاء , تأمين نيازهاي مصرفي و رفاهي شخصي و خانوادگي اعضاء, تأمين مسكن اعضاء و . . . .

ماده3- موضوع فعاليت :

----------------

----------------

----------------

(موضوع فعاليت تعاوني بايد با توجه به اهداف موضوع ماده 2 اين اساسنامه و طرح تأسيس تعاوني كه حسب مورد به تصويب اداره يا اداره كل تعاون و يا دفتر ستادي ذيربط در وزارت تعاون رسيده است نوشته شود. به دفترچه راهنماي اهداف و موضوع فعاليت تعاونيها مراجعه شود درهرحال تعاوني مي تواند براي انجام موضوع فعاليت مورد نظر اقدامات ذيل را هم بعمل آورد كه برحسب نظر اعضاء قابل درج در اين ماده خواهد بود.)

-  اخذ وام قرض الحسنه و ساير تسهيلات اعتباري از منابع بانكي , صندوق تعاون و ديگر مؤسسات مالي اعتباري و اشخاص حقيقي و حقوقي ديگر.

-  اخذ كمك و هداياي نقدي و غيرنقدي از دولت , اشخاص حقيقي و يا حقوقي.

-  توديع وجود به حساب سپرده بلندمدت و كوتاه مدت در بانكها و يا صندوق تعاون.

-  مشاركت با اشخاص حقيقي و حقوقي با اولويت تعاونيها.

-  سرمايه گذاري و خريد سهام اتحاديه تعاوني مربوطه و يا ساير شركتها و مؤسسات عمومي , تعاوني و يا خصوصي.

-  مشاركت دادن اعضاء و خصوصاً مديران تعاوني در دوره هاي آموزشي تخصصي براي ارتقاي سطح توليد و خدمات.

 

 

 


 

تبصره1- درصورتيكه براي انجام هريك از فعاليتهاي موضوع تعاوني, نياز به اخذمجوز از مراجع ذيصلاح قانوني باشد تعاوني مكلف به اخذ آن است.

تبصره2- ...........................................

تبصره3- ...........................................

(حسب موضوع فعاليت تعاوني ممكن است لازم باشد تبصره يا تبصره‌هاي ديگري اضافه‌شود-به‌دفترچه راهنماي موضوع‌فعاليت‌ها مراجعه گردد و تبصره هاي اضافي نوشته شود ).

ماده4- حوزه عمليات تعاوني : ............................................. مي باشد.

(محدوده جغرافيايي فعاليت تعاوني مانند روستا , شهر , شهرستان , استان يا سراسر كشور  نوشته شود).

ماده5- مدت تعاوني از تاريخ ثبت ....................................... است.

(مدت تعاوني مي تواند نامحدود و يا براي مدتي محدود تعيين شود, در هر حال در تعاونيهاي مسكن مدت محدود و حداكثر 5 سال خواهد بود.)

ماده6- مركز اصلي عمليات تعاوني ......................................................................................................و نشاني آن ......................................................................................................................................................................... است.

هيئت مديره مي تواند اقدام به ايجاد شعب و دفاتر نمايندگي در ساير نقاط داخل و خارج از كشور نموده و يا عندالاقتضا در مورد تغيير آن اقدام كند؛ دراينصورت ميبايست موضوع را به مرجع ثبت تعاوني اعلام تا نسبت به ثبت آگهي آن در روزنامه رسمي جمهوري اسلامي ايران اقدام گردد يك نسخه از آگهي مزبور نيز توسط هيئت مديره بايد حسب مورد به وزارت تعاون و يا اداره كل تعاون استان محل مركز اصلي تعاوني ارسال گردد.

(شهروياروستايي كه اداره امور تعاوني درآن مستقر است بعنوان مركزاصلي تعاوني بايد نوشته شود؛نشاني دفتر مركزي (مركز اداره امور تعاوني) نيز بعنوان نشاني مركز اصلي درج شود.)

ماده7- سرمايه اوليه تعاوني مبلغ........................................ ريال‌است‌كه‌به .................. سهم ...................... ريالي منقسم گرديده است,مبلغ....................................ريال آن نقداً توسط اعضاء‌پرداخت و مبلغ.................................... ريال آن توسط....................(دستگاههاي‌موضوع‌ماده17قانون‌بخش تعاوني درصورتيكه‌شريك تعاوني باشند بايد نوشته شود)تأمين‌ومعادل ...................................... ريال نيز بصروت آورده نقدي توسط اعضاء/دستگاههاي موضوع ماده17 قانون تقويم و به تعاوني تسليم و مابقي در تعهد آنها مي باشد.

ماده8- هريك از اعضاي تعاوني بايد حداقل معادل يك‌سوم مبلغ اسمي سهامي راكه خريداري نموده, درموقع تأسيس تعاوني پرداخت كند.

تبصره-اعضا مكلفند ظرف مدتي كه مجمع عمومي عادي تعيين مي كند و از دوسال تجاوز نخواهد كرد مبلغ پرداخت نشده سهام خودرا تأديه نمايند.

ماده9- سهم اعضاء در تأمين سرمايه تعاوني برابر است مگر اينكه مجمع عمومي عادي تصويب نمايد كه بعضي از اعضا سهم بيشتري تأديه نمايند؛دراينصورت حداكثر ميزان سهام هر عضو نبايد از 15 درصد سرمايه تعاوني تجاوز كند.


 

ماده10- سهام تعاوني بانام و غيرقابل تقسيم است و انتقال آن به اعضا يا متقاضيان عضويت (واجدشرايط) جديد با موافقت هيئت مديره و با رعايت سقف موضوع ماده 9 مجاز مي باشد.

ماده11- تعاوني ظرف مدت يكسال از تاريخ ثبت يا افزايش سرمايه ,حسب مورد براي هريك از اعضاء به ميزان سهامي كه خريداري كرده اند ورقه سهم صادر و تحويل خواهد نمود.

تبصره1- ورقه سهم بايد متحدالشكل,چاپي و داراي شماره ترتيب بوده و نام تعاوني و شماره ثبت آن و مبلغ اسمي سهم و تعداد سهامي كه هر ورقه نماينده آن است در آن درج و به امضاي مديرعامل و يك نفر از اعضاي هيئت مديره كه داراي امضاي مجاز است برسد؛ مادام كه اوراق سهام صادرنشده تعاوني بايد به اعضا گواهينامه موقت سهم كه معرف تعداد,مبلغ اسمي و مبلغ پرداخت شده است تحويل نمايد.

تبصره2- نام و نشاني و تعداد سهم هريك از سهامداران و موارد نقل و انتقال آن بايد در دفتر سهام تعاوني به ثبت برسد. هرنقل و انتقالي كه بدون رعايت تشريفات فوق بعمل آيد, از نظر شركت فاقد اعتبار است.

 

فصل دوم- مقررات مربوط به عضويت

ماده12- عضويت در تعاوني براي كليه واگذين شرايط اعم از اشخاص حقيقي و ياحقوقي غيردولتي كه نياز به خدمات تعاوني داشته باشند آزاد است :

الف-شرايط عمومي

1-    تابعيت جمهوري اسلامي ايران.

2-    عدم ممنوعيت قانوني و حجر.

3-    عدم عضويت همزمان در تعاوني مشابه.

4-    درخواست‌كتبي‌عضويت‌و‌تعهدرعايت مقررات اساسنامه و خريد حداقل................. سهم از سهام تعاوني.

ب-شرايط اختصاصي

....................................

....................................

‍‍‍)تعاوني مي تواند داراي شرايط عضويت اختصاصي باشد,دراينصورت درجاي خالي شرايط اختصاصي بايد نوشته شود مانند:ساكنين استان,شهرستان و يا روستا و محله خاص ايثارگران.................... دانشجويان .................. صاحبان حرفه..................... كارمندان يا كارگران سازمان معين فارغ التحصيلان .................... و....................

تبصره-احراز شرايط عضويت هر متقاضي بعهده هيئت مديره است و هيچگونه تبعيض يا محدوديتي براي عضويت واجدين شرايط نبايد وجود داشته باشد مگر به سبب عدم كفايت امكانات و ظرفيت تعاوني هيئت مديره مكلف است در مواردي كه متقاضيان فاقد هريك از شرايط مذكوره باشند,درخواست عضويت آنها را ردكند.

ماده13- مسئوليت مالي اعضاء در تعاوني محدود به ميزان سهم آنان مي باشد مگر آنكه در قرارداد ترتيب ديگري شرط شده باشد.


 

تبصره- مسئوليت دستگاههاي عمومي تأمين كننده سرمايه تعاوني(موضوع ماده17 قانون) به ميزان سرمايه متعلق به آنان مي باشدمگر در قرارداد ترتيب ديگري شرط شده باشد.

ماده14- كليه اعضاء مكلفند به وظايف و مسئوليتهايي كه در حدود قوانين و مقررات تعهد كرده‌اند عمل‌كنند.

ماده15- تعاوني مي تواند توسط هيئت مديره طلب خود را از عضو با اخطار كتبي مطالبه نمايد و درصورت وصول نشدن طلب و سپري شدن 30 روز از تاريخ اخطارنامه,ازكل مطالبات وي از تعاوني و درصورت عدم تكافو از بهاي سهام وي برداشت كند و هرگاه مبالغ مذكور كفايت نكند تعاوني براي وصول مازاد طلب خود به بدهكار مراجعه خواهد كرد.

ماده16- خروج عضو از تعاوني, اختياري است و نمي توان آن را منع كرد.

تبصره- درصورتيكه خروج اختياري عضو موجب ضرري براي تعاوني باشد وي ملزم به جبران است.

((درصورتيكه تعاوني از نوع توليدي باشد تبصره ذيل نيز بايد اضافه شود.))

تبصره2-  در تعاونيهاي توليد هيئت مديره موظف است قبلاً اعضاي متخصص تعاوني را شناسايي ومراتب را به آنها اعلام نمايد. در اينصورت اينگونه اعضاء حداقل 6 ماه قبل از استعفاء از عضويت بايد مراتب را كتباً به هيئت مديره اطلاع دهند.

ماده17- در موارد زير عضو از تعاوني اخراج مي شود :

1-    از دست دادن هريك از شرايط عمومي يااختصاصي عضويت مقرر دراين اساسنامه,به استناد گزارش مكتوب مراجع ذيربط.

2-  عدم رعايت مقررات اساسنامه وساير تعهدات قانوني پس از دواخطاركتبي توسط هيئت مديره به فاصله 15 روز و گذاشتن 15 روز از تاريخ اخطار دوم.

3-  ارتكاب اعمالي كه موجب زيان مادي شود و وي نتواند ظرف مدت يكسال آن را جبران نمايد يا انجام اعمالي كه به حيثيت و اعتبار تعاوني لطمه وارد كند و يا با تعاوني رقابتي ناسالم نمايد.

تبصره-  تشخيص موارد فوق بنابه‌پيشنهادهريك از هيئت مديره يا بازرسان و تصويب مجمع عمومي‌ عادي‌ خواهد ‌بود.

ماده18- درصورت لغو عضويت به سبب فوت,استعفا,انحلال و اخراج, ارزش سهام عضو براساس ...................... محاسبه و پس از منظورنمودن سايرحقوق و مطالبات وي,به ديون تعاوني تبديل ميشود و پس از كسربدهي وي به تعاوني , به او يا ورثه اش ظرف مدت سه ماه پرداخت و تسويه حساب خواهدشد.

درجاي خالي مي توان از هريك از روشهاي قيمت روز, ارزش اسمي,ميانگين ارزش روز و ارزش دفتري, ارزش ويژه(مجموع ارزش اسمي و اندوخته‌ها تقسيم بر سهام) و يا هر روش مناسب ديگر استفاده كرد.

تبصره- درصورتيكه ورثه تقاضا نمايد كه سهم عضو متوفي از عين اموال تعاوني پرداخت شود و تراضي يا مصالحه ممكن نباشد, چنانچه عين , قابل واگذاري بوده و به تشخيص هيئت مديره موجب اخلال و ضرر فاحش به اعضا و تعاوني نگردد آن قسمت از اموال تسليم ورثه مي شود.

ماده19- درصورت فوت عضو, ورثه وي كه واجدشرايط عضويت بارعايت تبصره ماده12 اين اساسنامه باشند, عضو تعاوني شناخته مي‌شوند ودرصورت تعدد بايستي مابه‌التفاوت افزايش سهم ناشي از تعدد خود رابه تعاوني بپردازند؛ اما اگر

 


 

كتباً اعلام نمايند كه مايل به عضويت در تعاوني نيستند و يا هيچكدام واجدشرايط نباشند,عضويت لغوميگردد.

تبصره- اگر تعداد ورثه بيش از ظرفيت تعاوني باشد,يك يا چند نفر به تعداد مورد نياز تعاوني با توافق ساير وراث و به تشخيص هيئت مديره عضو تعاوني شناخته مي شوند.

 

فصل سوم-  اركان تعاوني

ماده20-اركان تعاوني عبارتست از :

         1-  مجمع عمومي                    2-هيئت مديره                        3-  بازرس/بازرسان.

ماده21-  مجامع عمومي تعاوني به دو صورت تشكيل مي‌گردد مجمع عمومي عادي, مجمع عمومي فوق‌العاده

چگونگي تشكيل مجمع عمومي و ساير مقررات مربوطه مطابق آيين نامه تشكيل مجمع عمومي ( موضوع تبصره 3 ماده 33 قانون بخش تعاوني ) خواهد بود .

2- هيئت مديره:

ماده22- هيأت مديره مركب از . . . . . نفر عضو اصلي و . . . . . . نفر عضو علي‌البدل مي‌باشد كه از ميان اعضاء براي مدت سه سال با راي مخفي و اكثريت نسبي آراء انتخاب مي‌شوند. حائزين اكثريت بعد از اعضاء اصلي به ترتيب علي‌البدل شناخته مي‌شوند و انتخاب مجدد هر يك از اعضاء اصلي و علي‌البدل حداكثر براي دو نوبت متوالي بلامانع است.

(تعداد اعضاي اصلي هيأت مديره 3 يا 5 يا 7 نفر بوده و تا يك سوم اعضاي اصلي, اعضاي علي‌البدل خواهند بود)

تبصره1- افرادي كه در هر يك از نوبتهاي متوالي بعدي موفق به كسب دو سوم آراء كل اعضاء تعاوني شوند از ممنوعيت مندرج در اين ماده مستثني خواهند بود.

تبصره2- هيأت مديره در اولين جلسه از ميان خود يك نفر را بعنوان رئيس هيأت مديره يك نفر ره بعنوان نائب رئيس و يك نفر را بعنوان منشي انتخاب مي‌كند.

تبصره3- در صورت استعفاء فوت, ممنوعيت قانوني و يا غيبت غير مورجه مكرر هر يك از اعضاي اصلي هيأت مديره يكي از اعضاي علي‌البدل به ترتيب آراء بيشتر براي بقيه مدت مقرر به جانشيني وي در جلسات هيأت مديره شركت مي‌نمايد. غيبت غير موجه مكرر به موادي اطلاق مي‌شود كه عضو, عليرغم اطلاع از دعوت, بدون اجازه قبلي و يا عذر موجه حداقل در چهار جلسه متوالي و يا هشت جلسه غير متوالي طي يكسال در جلسات هيأت مديره جاضر نشود.

تبصره4- در صورت استعفاي دسته جمعي و قبولي آن توسط مجامع عمومي فوق‌العاده, مجمع عمومي عادي بنابه دعوت هيأت مديره مستعفي و يا وزارت تعاون براي انتخاب هيأت مديره جديد تشكيل خواهد شد.

تبصره5- در موارديكه هيأت مديره از اكثريت مقرر خارج شود, در فاصله مدت لازم براي انتخاب و تكميل اعضاي هيأت مديره, به وزارت تعاون اختيار داده مي‌شود كه به منظور اداره امور جاري تعاوني, براي جانشيني اشخاصي كه به يكي از دلايل فوق در جلسات هيأت مديره شركت نمي‌كنند از ميان اعضاي تعاوني, تعداد لازم را موقتاً و حداكثر براي مدت پنج ماه منصوب نمايد.

ماده23- پس از انقضاي مدت مأموريت هيئت مديره در صورتيكه هيأت مديره جديد انتخاب نشده باشد هيئت مديره


موجود تا انتخاب و قبولي هيئت مديره جديد كماكان به وظايف خود در تعاوني ادامه داده و مسئوليت اداره امور تعاوني را بر عهده خواهد داشت.

ماده24– هيئت مديره مكلف است جهت مديريت تعاوني و اجراي تصميمات مجامع عمومي و هيئت مديره فرد واجد شرايطي را از بين اعضا يا از خارج از تعاوني, براي مدت دو سال به عنوان مديرعامل تعاوني انتخاب كند كه زيرنظر هيئت مديره انجام وظيفه نمايد. وظايف و اختيارات و حقوق و مزاياي مديرعامل طبق آئين‌نامه‌اي خواهد بود كه بنا به پيشنهاد هيئت مديره به تصويب مجمع عمومي عادي خواهد رسيد.

ماده25– جلسات هيئت مديره هر دو هفته يكبار در موعد و محل معيني كه قبلاً به تصويب هيئت مديره رسيده با حضور بيش از نصف اعضاي اصلي هيئت مديره تشكيل و رسميت مي‌يابد و براي اتخاذ تصميم راي اكثريت اعضا حاضر در جلسه ضروري است. تصميمات هيئت مديره در دفتري به نام دفتر صورتجلسات هيئت مديره ثبت مي‌گردد و بامضاي اعضاي حاضر در جلسه مي‌رسد.

تبصره– جلسه فوق‌العاده هيئت مديره با دعوت كتبي رئيس يا نائب رئيس هيئت مديره يا مديرعامل و در صورت عدم دعوت كتبي آنان با دعوت كتبي اكثريت اعضاي هيئت مديره تشكيل مي‌گردد.

ماده26– هيئت مديره جز در مواردي كه به موجب اساسنامه اتخاذ تصميم درباره آنها در صلاحيت مجامع عمومي قرار داده شده, در ساير موارد و براي تحقق اهداف, موضوع و عمليات تعاوني با رعايت قوانين و مقررات جاري و اساسنامه و مصوبات مجامع عمومي و رعايت صرفه و صلاح تعاوني و اعضا داراي اختيارات لازم جهت اداره امور تعاوني بوده و منجمله عهده‌دار انجام وظايف ذيل است:

1-  دعوت مجمع عمومي (عادي , فوق‌العاده)

2-  اجراي اساسنامه و تصميمات مجامع عمومي و ساير مقررات مربوط.

3- نصب و عزل و قبول و استعفاي مديرعامل و نظارت بر عمليات وي و پيشنهاد حدود وظايف و اختيارات و ميزان حقوق و مزاياي مديرعامل به مجمع عمومي.

4- قبول درخواست عضويت و اخذ تصميم نسبت به انتقال سهام اعضا به يكديگر و دريافت استعفاي هريك از اعضاي هيئت مديره.

5- نظارت بر مخارج جاري شركت و رسيدگي به حسابها و ارائه به بازرس / بازرسان و تسليم به موقع گزارش مالي و وترازنامه به مجمع عمومي.

6-  تهيه و تنظيم طرحها و برنامه‌ها و بودجه و ساير پيشنهادات و ارائه به مجمع عمومي جهت اتخاذ تصميم.

7-  تهيه و تنظيم دستورالعملهاي داخلي تعاوني وتقديم آن به مجمع عمومي براي تصويب.

8- پيشنهاد آئين‌نامه حداقل و حداكثر حقوق و مزاياي هيئت مديره و پاداش آنان كه بايد در چارچوب ضوابط وزارت تعاون باشد, جهت تصويب مجمع عمومي عادي.

9-  تعيين نماينده يا وكيل در دادگاهها و مراجع قانوني و ساير سازمانها با حق وكيل غير.


 

10-    تعيين نماينده از بين اعضاي تعاوني براي حضور در جلسات مجمع عمومي شركتها و اتحاديه‌هايي كه تعاوني در آنها مشاركت دارد.

11-    تعيين و معرفي صاحبان امضاي مجاز (يك يا دونفر از اعضاي هيئت مديره به اتفاق مديرعامل) براي قراردادها و اسناد تعهدآور تعاوني.

12-    انجام ساير وظايف و تكاليفي كه به موجب اين اساسنامه مستقيماً و يا به اعتبار تصدي اداره امور تعاوني بر عهده هيئت مديره گذارده شده است.

ماده27– هيئت مديره نماينده قانوني تعاوني است و ميتواند مستقيماً و يا با وكالت با حق توكيل, اين نمايندگي را در دادگاهها و مراجع قانوني , و ساير سازمانها اعمال كند.

مسئوليت هيئت مديره در مقابل تعاوني مسئوليت وكيل در مقابل موكل است.

ماده28– معاملات تعاوني با هر يك از اعضا هيئت مديره, مديرعامل, بازرس / بازرسان / تابع آئين‌نامه‌اي خواهد بود كه در چارچوب دستورالعمل وزارت تعاون به تصويب مجمع عمومي عادي تعاوني ميرسد.

ماده29– هيئت مديره وظائف خود را به صورت جمعي انجام ميدهد و هيچيك از اعضا هيئت مديره حق ندارد از اختيارات هيات, منفرداً استفاده كند مگر در موارد خاص كه وكالت يا نمايندگي كتبي از طرف هيئت مديره داشته باشد. هيئت مديره ميتواند قسمتي از اختيارات خود را با اكثريت سه چهارم آراء به مديرعامل تفويض كند.

ماده30– تحويل و تحول و انتقال مسئوليت از هيئت مديره سابق به هيئت مديره بعدي بايد بلافاصله بعد از تاريخ قبولي سمت هيئت مديره و تائيد صحت انتخابات توسط وزارت تعاون صورت گيرد و كليه اوراق و اسناد و دفاتر و حسابها و موجوديهاي تعاوني به هيئت مديره جديد , تحويل و پس از ثبت تغييرات در اداره ثبت شركتها ترتيب معرفي اعضاهاي مجاز داده شود .

تبصره-  شروع تصدي مشروط به اين است كه در صورت عدم "فوت يا قبول استعفا يا بركناري" هيئت مديره قبلي, مدت ماموريت آنها , خاتمه يافته باشد . بعد از قانوني شدن شروع تصدي, تا زمانيكه ترتيب معرفي امضاهاي مجاز داده نشده هيئت مديره جديد مي‌تواند اختيارات محدودي را به هيئت مديره قبلي تفويض كند و در هر حال هر اقدام بايد با تصميم هيئت مديره جديد باشد.

ماده31– مراتب نقل و انتقال بايد در صورتمجلسي منعكس و به امضاي اكثريت اعضاي هيئت مديره سابق و اعضاي هيئت مديره جديد و بازرس / بازرسان / شركت برسد. صورتمجلس مذكور بايد جزو اسناد شركت نگهداري شود.

تبصره– در صورتيكه اعضاي هيئت مديره قبلي اقدام به تحويل ننمايند به عنوان متصرف غيرمجاز در اموال غير و خيانت در امانت تحت تعقيب قرار مي‌گيرند.

ماده32– استعفاي هر يك از اعضاي هيئت مديره تا تعيين عضو جديد و قبولي سمت آن رافع مسئوليت نسبت به وظايف نخواهد بود .

ماده33– هيچيك از اعضاي هيئت مديره يا بازرس / بازرسان / يا مديرعامل تعاوني نمي‌تواند سمت بازرسي يا


مديريت عامل و يا عضويت هيئت مديره شركت تعاوني ديگري را با موضوع و فعاليت مشابه قبول كند .

ماده34– نخستين هيئت مديره تعاوني موظف است ظرف يكماه از تاريخ جلسه مجمع عمومي عادي براي ثبت تعاوني در مراجع ذيصلاحيت اقدام كند .

ماده35– داوطلبان عضويت در هيئت مديره و يا بازرسي و يا مديريت عامل تعاوني بايد واجد شرايط زير باشند.

1-  تابعيت جمهوري اسلامي ايران .

2-     ايمان و تعهد عملي به اسلام "در تعاونيهاي متشكل از اقليتهاي ديني شناخته شده در قانون اساسي , تعهد عملي به دين خود"

3-  دارابودن اطلاعات يا تجربه لازم براي انجام وظايف متناسب با آن تعاوني

4-  عدم ممنوعيت قانوني و حجر .

5-  عدم عضويت در گروههاي محارب و عدم ارتكاب جرائم بر ضد امنيت و جعل اسناد .

6- عدم سابقه محكوميت ارتشاء , اختلاس , كلاهبرداري , خيانت در امانت , تدليس , تصرف غيرقانوني در اموال دولتي و ورشكستگي به تقصير .

 

3 – بازرسي

ماده36– مجمع عمومي عادي .... از اشخاص حقيقي يا حقوقي را براي مدت يك سال مالي به عنوان بازرس / بازرسان / انتخاب ميكند , انتخاب مجدد آنان بلامانع است .

"تعداد بازرسان بايد عدد فرد باشد مثلاً يك يا سه نفر "

تبصره1– در صورت فوت يا ممنوعيت قانوني و يا استعفاي بازرس / بازرسان / اصلي , هيئت مديره مكلف است ظرف ده روز بازرس / بازرسان / علي‌البدل را به ترتيب آراء بيشتر براي بقيه مدت دعوت  نمايد .

تبصره2– حق‌الزحمه و پاداش بازرسان با تصويب مجمع عمومي تعيين ميگردد .

تبصره3– تا زماني كه بازرس / بازرسان / جديد انتخاب و قبولي سمت نكرده‌اند بازرس / بازرسان / قبلي كماكان مسئوليت بازرسي را به عهده دارند .

ماده37– وظايف بازرسان تعاوني به شرح زير است :

1- نظارت مستمر بر انطباق نحوه اداره امور تعاوني و عمليات و معاملات انجام شده با اساسنامه و قوانين و مقررات و دستورالعملهاي مربوطه .

2- رسيدگي به حسابها , دفاتر , اسناد – صورتهاي مالي از قبيل ترازنامه و حسابهاي عملكرد و سود و زيان , بودجه پيشنهادي و گزارشات هيئت مديره , مجمع عمومي , شخصاً و يا در صورت لزوم با استفاده از كارشناس كه در اين صورت پرداخت هزينه كارشناس با تصويب مجمع عمومي بر عهده تعاوني خواهد بود .

3-  رسيدگي به شكايات اعضاء و ارائه گزارش به مجمع عمومي و مراجع ذيربط .

4-  تذكر كتبي تخلفات موجود در نحوه اداره امور تعاوني به هيئت مديره و مديرعامل و تقاضاي رفع نقص .


 

5- نظارت بر انجام حسابرسي و رسيدگي به گزارشهاي حسابرسي و گزارش نتيجه رسيدگي به مجمع عمومي تعاوني  و مراجع ذيربط .

تبصره1– بازرس موظف است / بازرسان موظفند / گزارش جامعي راجع به وضعيت تعاوني به مجمع عمومي عادي ساليانه تسليم كند . گزارش بازرس بايد لااقل 10 روز قبل از تشكيل مجمع عمومي عادي ساليانه جهت مراجعه صاحبان سهام در مركز تعاوني آماده باشد . در صورتيكه تعاوني بازرسان متعدد داشته باشد هريك مي‌تواند به تنهايي وظايف خود را انجام دهد . ليكن كليه بازرسان بايد گزارش واحدي تهيه كنند . در صورت وجود اختلاف نظر بين بازرسان , موارد اختلاف با ذكر دليل در گزارش ذكر خواهد شد.

تبصره2– بازرس / بازرسان / حق دخالت مستقيم در اداره امور تعاوني را نداشته ولي مي‌تواند / مي‌توانند / بدون حق راي در جلسات هيئت مديره شركت كند / كنند / و نظرات خود را نسبت به مسائل جاري تعاوني اظهار نظر دارد / دارند / .

ماده38– در صورتيكه هريك از بازرسان تشخيص دهد كه هيئت مديره و يا مديرعامل در انجام وظايف محوله مرتكب تخلفي شده و به تذكرات ترتيب اثر نمي‌دهند , مكلف است از هيئت مديره تقاضاي برگزاري مجمع عمومي فوق‌العاده براي رسيدگي به گزارش خود را بنمايد.

ماده39– بازرس / بازرسان / نسبت به تخلفاتي كه در انجام وظايف خود مرتكب ميشود طبق قواعد عمومي مربوط به مسئوليت مدني مسئول است.

 

فصل چهارم : مقررات مالي

ماده40– ابتداي سال مالي تعاوني اول .... ماه و انتهاي آن آخر .... ماه همان سال / سال بعد / خواهد بود باستثناي سال اول تاسيس كه از تاريخ تشكيل تا پايان .... ماه است.

ماده41– هيئت مديره موظف است نسخه‌اي از گزارشها, صورتهاي مالي تا پايان دوره از قبيل ترازنامه و حسابهاي عملكرد و سود و زيان , پيشنهاد نحوه تقسيم سود خالص و بودجه پيشنهادي سال بعد را پس از آماده شدن حداكثر تا 30 روز قبل ازتاريخ تشكيل جلسه مجمع عمومي عادي سالانه براي رسيدگي به بازرس / بازرسان / تسليم نموده و علاوه بر آن هر سه ماه يكبار تراز آزمايشي حسابهاي تعاوني را همراه با تجزيه و تحليل فعاليت سه ماهه تعاوني تهيه و در اختيار بازرس / بازرسان / قرار دهد و نسخه‌اي از آنها را نيز به وزارت تعاون ارسال دارد.

ماده42– هريك از اعضا در صورت مشاهده نقص يا تخلف در اداره امور تعاوني مي‌تواند گزارش و يا شكايات خود را به بازرس / بازرسان / اعلام نمايد و در صورت عدم اخذ نتيجه و باقي بودن بر شكايت, با وزارت تعاون مكاتبه كند. هيئت مديره مكلف به اجراي نظر وزارت تعاون مزبور كه به طور كتبي و رسمي ابلاغ ميشود خواهد بود.

مديران تعاوني موظفند با كارشناسان, حسابرس يا حسابرسان منتخب وزارت تعاون همكاري بنمايند و كليه اسناد و مدارك مورد نياز را در اختيارشان قرار دهند.

ماده43– در تهيه و تنظيم اسناد حسابداري و دفاتر قانوني و صورتهاي مالي , رعايت اصول و موازين , روشهاي متداول و


قابل قبول و قوانين و مقررات جاري الزامي است.

ماده44- هدايا و كمكهاي بلاعوض در صورتي كه از طرف اعطاء كننده براي مصرف خاصي تعيين نشده باشد اگر نقدي باشد بحساب درآمد و اگر غير نقدي باشد تقويم وبه حساب درآمد منظور خواهد شد.

ماده45- افتتاح هر نوع حساب نزد بانك‌ها, صندوق تعاون و ساير مؤسسات اعتباري, پس از تصويت هيأت مديره با امضاهاي مجاز معرفي شده از طرف هيأت مديره امكان پذير خواهد بود.

ماده46- سود خاص تعاوني در هر سال مالي به ترتيب زير تقسيم مي‌شود:

1-   از حداقل پنج درصد به بالا با تصويب مجمع عموم عادي, به عنوان ذخيره قانوني منظور مي‌‌شود.

2-  حداكثر پنج درصد از سود خالص بعنوان اندوخته احتياطي به پيشنهاد هيئت مديره و تصويب مجمع عمومي عادي به حساب مربوطه منظور مي‌گردد و نحوه مصرف آن با تصويب مجمع عمومي عادي

3-    چهار درصد از سود خالض بعنوان حق تعاون و آموزش به صندوق تعاون واريز مي‌گردد.

4-  درصدي از سود جهت پاداش به اعضاء, كاركنان, مديران و بازرسان به پيشنهاد هيأت مديره و تصويب مجمع عمومي عادي تخصيص داده مي‌شود.

5-    پس از وضع وجوه فوق باقيمانده سود خالص . . . . . . . . . . . . . . . تقسيم مي‌گردد.

(در تعاوني‌هاي توليدي در جاي خالي مي‌توان توشت: به نسبت سهام و در تعاونيها‌ي توزيعي نوشته شود 50% به نسبت سهام و مابقي به نسبت معاملات اعضاء با تعاوني)

تبصره1- ذخيره قانوني تا زماني كه مبلغ كل ذخيره حاصل از درآمدهاي مذكور به ميزان يك چهارم معدل سرمايه سه سال اخير تعاوني نرسيده باشد الزامي است.

تبصره2- تعاوني مي‌تواند با تصويب مجمع عمومي عادي تا حداكثر يك دوم ذخيره قانوني را جهت افزايش سرمايه خود به كار برد. استفاده مجدد از باقيمانده آن جهت افزايش سرمايه مجاز نيست.

تبصره3- هيئت مديره مي‌تواند از محل اندوخته احتياطي با تصويب مجمع عمومي عادي مبلغي را براي انجام امور خيريه و عام المنفعه تخصيص دهد.

 

فصل پنجم : مقررات مختلف

ماده47- هر يك از دستگاه‌ها, شركت‌ها و موسسات موضوع ماده 17 قانون بخش تعاوني كه بدون عضويت, در تعاوني مشاركت يا سرمايه گذاري كرده باشد مي‌تواند نماينده‌اي براي نظارت بر تعاوني‌ و حضور در جلسات مجامع عمومي و هيئت مديره به عنوان ناظر داشته باشد.

ماده48- انحلال, ادغام يا تغيير موادي از اساسنامه تعاوني كه مغاير شروط و قراردادهاي منعقد با منابع تأمين كننده اعتبار و كمك مالي و امكانات مختلف و سرمايه‌گذاري و مشاركت باشد موكول به موافقت مراجع مذكور خواهد بود.

ماده49- در صورتيكه محمع عمومي فوق‌العاده تغيير عضي از مواد اساسنامه را تصويب كند درصورت تأئيد وزارت

 


تعاون (از جهت انطباق با قانون بخش تعاوني) معتبر خواهد بود.

ماده50- كليه اموالي كه از منابع عمومي دولتي و بانك‌ها در اختيار تعاوني قرارگرفته با انحلال آن بايد مسترد شود.

ماده51- ادغام تعاوني يا انحلال آن تابع ضوابط مقرر در قانون بخش تعاوني و آئين نامه‌هاي اجرائي مربوط مي‌باشد.

ماده52- در صورت بروز اختلاف بين تعاوني و اعضاي آن و يا بين تعاوني و ساير شركتهاي تعاوني با موضوع فعاليت مشابه, موضوع اختلاف براي داوري بصورت كدخدا منشي به اتحاديه مربوط ارجاع خواهد شد و چنانچه بين تعاوني واتحاديه ذيربط آن, اختلافي بروز نمايد, موضوع اختلاف به اتاق تعاون مربوط جهت داوري (بصورت كدخدا منشي) ارجاع مي‌شود.

-   در صورت بروز اختلافات بين تعاوني و ساير تعاوني‌هايي كه موضوع فعاليت آنها مشابه نباشد, اتاق تعاون مرجع داوري (بصورت كدخدا منشي) خواهد بود.

اين اساسنامه در 52 ماده و . . . . . تبصره در مجمع عمومي . . . . . . . . مورخه . . . . . . . . به تصويب رسيد و آنچه در آن پيش‌بيني نشده تابع قانون بخش تعاوني اقتصاد جمهوري اسلامي, قانون شركت‌هاي تعاوني (در موارديكه به قوت خود باقي است), آيين نامه‌ها, دستورالعملهاي قانوني و قرارهاي منعقده بين شركت‌و اعضاء و يا مؤسسات طرف قرارداد مي‌باشد.

 

 

منشي

هيئت رئيسه مجمع

 

نايب رئيس

رئيس

 

 


مطالب مشابه :


وظايف و اختيارات هيئت مديره شركتهاي تعاوني

وظايف و اختيارات هيئت مديره شركتهاي تعاوني شركت تعاوني در صورت هر چند جلسات
3- مشاغل دانشجویی (بازرس شرکت تعاونی)

مي آيد و از همه مهمتر آشنايي با اساسنامه شركتهاي تعاوني مي به صورت جلسات
گزارش بازرس.به مجمع عمومی عادی صاحبان سرمایه.شرکت تعاونی مسکن فرهنگيان مشگين شهر

دبير علوم احتماعي مدارس مشگين شهر وبازرس شركت تعاوني جلسات حضور داشته شركتهاي
اساسنامه شرکت تعاونی

در اين صورت مي بر تعاوني‌ و حضور در جلسات بين تعاوني و ساير شركتهاي
نمونه اساسنامه شركت تعاوني مسكن

نمونه اساسنامه شركت تعاوني با ساير شركتهاي تعاوني، موضوع جلسات مجامع عمومي
اساسنامه شرکت های تعاونی

حال بر يك يك اعضاي شركتهاي تعاوني تعاوني به دو صورت بر تعاوني‌ و حضور در جلسات
مجمع عمومي فوق العاده

براي اين نوع مجمع عمومي، در قانون بخش تعاوني و اساسنامه شركتهاي تعاوني صورت عدم مغايرت
مبانی کلی شرکتهای تعاونی ( تحقیقی کامل در مورد تعاونی همراه با فهرست و منابع )

تعاريف صاحب نظران شركتهاي تعاوني از فعاليت تعاوني در صورت وجود جلسات مرتب
برچسب :