سوالات ریاضی پایه پنجم ابتدایی

سوالات درس ریاضی پایه پنجم ابتدایی

1-  با توجه به عدد مقابل به سوالات زیر پاسخ دهید                           9876543210

الف- عدد را به حروف بنویسید

ب- کدام رقم کمترین ارزش مکانی را دارد 

2- عدد « پانزده میلیارد وچهل هزار وچهل » را مشخص کنید 

15000004040                         15000400040

1500040040                              5000040040

3-با توجه به عدد زیر ، به پرسش های زیر پاسخ دهید 

«هشتصدوچهل وسه میلیادرو پنجاه وشش هزار و نهصد و هفت »

الف- عدد را به صورت رقمی بنویس .

ب- این چند رقمی است ؟

          پ-بزرگ ترین عدد از نظر ارزش مکانی کدام است ؟

4-تفاوت کوچک ترین و بزرگ ترین عدد شش رقمی کدام است ؟ 

           حاصل را به صورت حروف بنویس .

 

 

سوالات مربوط به سوالات کسر متعارفی (ص 3 تا 7 )

1-  از هر شکل به اندازه کسر مربوز به آن رنگ کنید

                                                                            

 

 

2- یک سوم ، 24تا برابر است با ............ تا ( با رسم شکل ) .

 

 

3-خمس هریک از عدد های 45 و 35 را بدست اورید . تفاوت این دو عدد کدام است ؟

 

 

4-5تا  بیشتر است یا 7  ؟

 

5- چه کسری از شکل رنگی است .

 

 

 

 


                                      سوالات امتحانی مربوط به جمع و تفریق کسرها (ص 9تا 13)

1-  کسرهای زیر را با هم مقایسه کرده و اختلاف آن را بدست آورید .  

1،     

2-  یک جعبه خودکار 50 عدد خودکار دارد ، اگر  خودکارها قرمز باشد ، چند خودکار قرمز در این جعبه دیده می شود ، چند خودکار از رنگ دیگر موجود می باشد .

 

3-یک مسئله بنویسید که پاسخ آن (   باشد .

 

 

4-مقایسه کنید و علامت ( >=<) بگذارید

                                   

                                      

 

 

 

          سوالات امتحانی مربوط به عدد ( عدد مخلوط )( ص14 تا 16)

1-   برای شکل مقابل کسر وعدد مخلوط مناسب بنویسید

کسر         

عدد مخلوط         

 

2- عدد مخلوط را به کسر وکسر را به عدد مخلوط بنویسید .

                                             

 

3-عدد مخلوط  12 را به صورت کسر بنویسید و طریقه انجام دادن اعمال را بنویسید

 

4-برای تقسیم های زیر ، عدد مخلوط بنویسید

                   6      249                                                                     8       87

 

 

 

سوالات امتحانی مربوط به بخش پذیری (ص17 تا 23 )

1-  کدام یک از اعداد زیر بر 5 بخش پذیر است

186             945             551               503

2- بزرگترین عدد 6 رقمی چند برابر بزرگترین عدد 3 رقمی است

1001                 999             111                 101

3-باقیمانده ی تقسیم 85 بر 3 مثل باقی مانده تقسیم 8+5   است بر 3 برابر یعنی ........... پس 85 بر 3 بخش پذیر ............. 

4-  در داخل           چه رقمی می توان نوشت تا عدد 3 رقمی حاصل بر 15 ، 6و10 بخش پذیر است

                                                                                                                                                                     93

5- در داخل            چه رقم هایی می توان نوشت تا عدد چهار رقمی هم بر 5 و هم بر 9 بخش پذیر  باشد .                                                                                                                                                   5                                                            0                  5                        4          5

 

         سوالات امتحانی مربوط به کسرهای  مساوی و مقایسه (ص 24 تا 31 )

1-  مقایسه کنید و علامت (<=> ) بگذارید .

6تا            6تا                            4                              

2- مقایسه کنیدوعلامت (>=< ) بگذارید .

                                      

3-در داخل      عدد مناسب بگذارید .

                             

4- در داخل         عدد مناسب بگذارید

                                                                   

5- مقایسه کنید 

                                                         

6-در داخل            عدد مناسب بنویسید

                                                      

7-مقایسه کنید و علامت (>=< ) بگذارید

3تا            5تا                                     

 

 

 

 

 

 

             سوالات امتحانی مربوط  به جمع و تفریق کسرها (ص28و29-32و33)

1-   متر از طول یک طناب 10 متری را بریدم ، چند متر از طول طناب باقی مانده است ؟ با راه حل .                                                                                                           

                                                                                                                             

2- اعمال زیر انجام دهید .

                                                                                                                                                                 

 

3-عملیات زیر را انجام داده و در صورت امکان جواب ها را ساده و به عدد مخلوط تبدیل کنید .  

                                                                                                                                 

                                                                                                                                   

4-از قطعه چوبی به طول 1 متر ف یک بار  متر وبار دیگر  متر برید یم چه کسزی از چوب باقی مانده است ؟

 

5- اعمال زیر را انجام داده حاصل عبارتهای را در صورت امکان ساده و یا به عدد مخلوط تبدیل کنید

 

                                                                                                                                 

                                                                                                                     

6-قطعه چوبی 12 متری را یک بار  متر وبار دیگر  متر بریدم چه قدر از چوب باقی مانده است ؟

 

 

سوالات امتحانی مربوط به محیط و مساحت در (ص34 و35)

1-  زمینی داریم به شکل مستطیل که طول آن برابر 800متر وعرض آن برابر 450متر ، مساحت این زمین چند متر مربع است ؟

-     مساحت این زمین چند هکتار است ؟

2- مساحت مستطیلی 126 سانتی متر مربع است، در صورتی که عرض آن 7 سانتی متر باشد محیط آن چند سانتی متر است ؟

 

3-اندازه محیط مستطیلی با اندازه ی محیط مثلث متساوی الااضلاعی برابر است ، عرض مستطیل 75 متر و طول آن از 3 برابر عرضش 87 متر بیش تر است ، اندازه یک مثلث چند متر است ؟

 

4-زمین داریم که به شکل مربع و اندازه ی هر ضلع آن 5 کیلومتر می باشد مساحت این زمین چند هکتار است؟

 

5- زمینی داریم که به شکل مربع و اندازه ی مساحت آن8 هکتار می باشد اگر طول زمین 500 متر باشد ، اندازه ی عرض زمین چه قدر است ؟

 

6-در شکل روبه رو اگر محیط مستطیل 144 سانتی متر باشد ، مساحت هر مربع چند سانتی متر مربع است ؟

 

                                                                                        الف – 148                                   پ- 1269

                                                                                        ب- 324                                   ت- 2034  

 

 

 

سوالات امتحانی مربوط به نسبت تناسب  (ص36 تا41 کتاب درسی )

1-  نسبت اندازه ه ی طول مستیلی به عرض آن مثل 7 به 5 می باشد ، اگر عرض مستطیل 45 سانتی متر باشد ، مساحت این مسطیل چه قدر است ؟

 

2- نسبت پول زهرا به برادرش مثل 3به4 می باشد زهرا 22500 تومان پول دارد ، برادرش چه قدر پول دارد ؟

 

3-در یک کتاب  فروشی نسبت کتاب داستان به کتاب علمی مثل 9 به 4 می باشد ، لاگر در این کتاب 320 کتاب علمی موجود باشد ، چند کتاب داستان موجود است ؟

 

 

سئوالات امتحانی مربوط به جمه وتفریق اعداد مرکب (ص42 تا 46 )

1-  دوچرخه سواری مسافت 48 کیلومتر را در مدت َ 26ََََ    15َ   3 و دوچرخه سوار دیگر همان مسافت را در    ََ  َ28   َ13  3 طی کرد ، اختلاف زمان را به دست آورید .

 

2- اختلاف ساعت َ  َ 15   11 یعد ظهر را با ساعت َ 45  13 به دست آورید . ُ

 

3-پدر احمد ساعت َ 20  6 از منزل خارج وبه سر کار رفت و ساعت َ 16  4 بعد ظهر به منزل برگشت ، حساب کنید او چه مدت خارج از منزل بوده است ؟

 

4-هشتاد دقیقه برابر است با :

  ساعت                       ساعت                  ساعت                                   ساعت

 

 

                               سئوالات امتحانی مبوط یه کاربرد نسبت (ص41تا 51)

1-                     در یک روستا نسبت افراد با سواد به بی سواد مثل 3به5 می باشد ، اگر در این روستا 640نفر زندگی کنند ، تعداد افراد با سواد و بی سواد را مشخص کنید .

 

 

2-                    نسبت سن آرمین به پدرش مثل 2 به 7 می باشد ، اگر مجموع سن این دو نفر 45 سال باشد ، هر کدام چه قدر سن دارند ؟

 

3-                    نسبت طول به عرض مستطیلی 3به2 می باشد ، اگر محیط مستطیلی 500 سانتی متر باشد ، مساحت آن چند سانتی متر مربع است ؟

 

 

4-                    برای تهیه ی نوعی بتون ساختمانی ماسه و سیمان را به نسبت 4 به 1 باه هم مخلوط می کنند ، برای تهیه 125 پیمانه از این مخلوط ، چند پیمانه ماسه و چند پیمتنه سیمان لازم است ؟

 

 

 

 

سئوالات امتحانی مربوط به مساحت لوزی و ذوزنقه (ص52و53)

1-مساحت زمینی به شکل لوزی 24 هکتار است ، اگر قطر بزرگ این لوزی 800 متر باشد ، اندازه قطر کوچک چه قدر است ؟

 

 

2-          مساحت شکل زیر را به دست آورید .                                                                                8س

                                                                                                                                                                           6س

                                                                                                                                        12س

3-          قطر بزرگ یک لوزی 18 متر و اندازه ی قطر کوچک 9 متر است ، مساحت این لوزی چند متر مربع است ؟

 

4-          مساحت زمینی به شکل ذوزنقه 8 هکتار است ، اگر مجموع دو قاعده آن 2 کیلومتر باشد ارتفاع این زمین چند متر است ؟

 

 

سئوالات امتحانی مربوط به (درصد)(ص58 تا62)

1-          پارچه فروشی پارچه های خود را با %15 تخفیف حراج کرده است مادر زهرا 3 متر پارچه خرید چند تومان به فروشنده بپردازد ؟

 

2-         مسعود 900تومان پول داشت ، او %25 پولش را به برادرش داد و بقیه را خودش خرج کرد.

الف- مسعود چه قدر پول به برادرش داده است ؟

ب- مسعود چه قدر پول خرج کرده است ؟

 

3-        جمعیت ایران در سال 1380 ، هفتاد میلیون نفر بوده ، اگر رشد جمعیت سالی%3 باشد ، حساب کنید در سال 1381 چند نفر به جمعیت ایران افزوده شده است ؟

 

4-        کتاب فروشی به مناسبت هفته ی کتاب ، کتابهای خود را با %20 تخفیف می فروشد ، برای خرید کتابی که قیمت پشت آن 3700 تومان بود ، چه قدر باید بپردازیم ؟

 

 

 

1-   قرینه شکل را نسبت به خط (م د ) رسم کنید .                                                                                             م

                                                                                                                                                                            د

2-  کدام یک از شکل های زیر خط تقارن ندارند ؟

مستطیل                                        مثلث متساوی الاضلاع

لوزی                                            ذوزنقه قائم الزاویه 

3- خط تقارن شکل زیر را رسم کنید .

 


4- قرینه ی نقاط (ب ر د) را نسبت به خط الف ب رسم کنید .

                                                                                                                                          د

                                                                                           ب

                                                                                 الف                       ر                              ب

 


5-  شکل مقابل چند خط تقارن دارد ؟

4              6                 2                  بی نهایت  

 

    سئوالات امتحانی مربوط به (جمع و تفریق ، اعداد اعشاری )

1-   نمایش اعشاری عددهای زیر را بنویسید .

پنج صدم

بیست وچهار و سه صدم

2-  مقایسه کنید و علامت <=> بگذارید .

65/3        5/36              25/4                              20/7           2/7 

3- اختلاف دو عدد (1و999/0) چه عددی است ؟

4- حاصل اعمال زیر را به دست آورید .

                                                                                                                              =85/9-2/13 

                                                                                                                         =25/25+75/4

5-  آهنگری از یک قطعه آهن 6 متری ، یک بار 8/1 متر وبار دیگر 14/2 متر برید، از این قطعه آهن چه قدر مانده است ؟

 

 

           سئوالات امتحانی مربوط به ضرب کسر متعارفی (ص75 تا 80)

1-    از  شکل مقابل را رنگ کنید وضرب مربوط به آن را بنویسید .

 

 

2-  اعمال زیر را انجام داده ، حاصل را در صورت امکان ساده وبه عدد مخلوط تبدیل کنید .

                                                                                                                                          

                                                                                                                                      

                                                                                                                                   

3- ایمان 3000 تومان پول داشت . او  پولش را یک توپ خرید ، قیمت توپ چند تومان بوده است ؟

-      چه قدر برای ایمان پول باقی مانده است ؟

4- فاصله ی بجنورد تا مشهد 250 کیلومتر است ،اتومبیلی  راه را پیمود و برای سوخت گیری توقف کرد ، حساب کنید این اتومبیل چه قدر از راه را پیموده است ؟

-      چه قدر از راه باقی مانده است ؟

                        سئوالات مربوط به تبدیل کسر متعارفی (ص81)

1-   کدام گزینه حاصل تقسیم (100÷7) می باشد .

7/0                  07/0                  007/0                     100/7  

2-   عدد اعشاری به کسر و کسر را به عدد اعشاری تبدیل کیند .   

                                                                                                                                     =005/3

                                                                                                                                             

3- کدام یک از کسرهای زیر را با عدد اعشاری 07/5 برابر است .

                                                                     

4- اعداد اعشاری زیر را ابتدا به عدد مخلوط وبعد به صورت کسر بنویسید .

                                                                                                                                =027/8

                                                                                                                                  =39/4

 

 

سئوالات امتحانی مربوط به ضرب عدد اعشاری (ص82تا 86 )

1-   مساحت مستطیلی را حساب کنید که طول آن 75/6 متر و عرض آن 2/3 متر می باشد .

 

2-  نجاری 8 قطعه چوب را که اندازه ی هرکدام 6/3 متر بود ، از چوب های بلند برید . حساب کنید روی هم چند متر درست کرده است ؟

 

3- حاصل ضرب های زیر را به صورت عدد اعشاری بنویسید .

                                                                                                                         

                                                                                                                   =8/5×24/18

                                                                                                                           

4- سالنی داریم به شکل مربع که اندازه ی هر ضلع آن 4/8 متر می باشد ، مساحت این سالن چند متر مربع است

 

 

        سئوالات امتحانی مربوط بهاندازه گیری (ص86و87)

1-   در جاهای خالی اعداد مناسب بنویسید .

72سانتی متر  یعنی .......................... متر

5/0 هکتار یعنی ............................. متر مربع

86/0 متر یعنی ............................. سانتی متر

2/3 سانتی متر یعنی ........................... میلی متر

2-  در داخل  نقطه چین عدد یا کلمه ی مناسب بنویسید .

184 سانتی متر = ........................... متر

75 میلی متر = .............................. سانتی متر

2 ساعت = ............................. دقیقه

8/1 متر = ............................. سانتی متر

3- در جاهای خالی عدد مناسب بنویسید.

2/3 کیلومتر یعنی ................... متر

75 دقیقه یعنی ................. ساعت و....................... دقیقه

 یک دقیقه برابر است با ................... ثانیه

5/0 متر یعنی .................... میلی متر

4- در جاهی خالی عدد مناسب بنویسید .

05/2متر برابر است با ................. سانتی متر

14 متر برابر است با ........................... میلی متر

05/4 کیلومتر برابر است با .............................. متر

508 سانتی متر برابر است با ............................. متر

 

سئوالات امتحانی مربوط به حجم (ص91و98)

1-   در جاهای خالی کلمه ی مناسب بنویسید .

الف) گسترده ی مکعب از تعداد شش ............. مساوی تشکیل شده است .

ب) یک چهارم وجهی منتظم از ..................... تشکیل شده است .

 

2-  مکعب مستطیلی را که طول ، عرض و ارتفاع آن به ترتیب 5،4و3 متر است ، چند متر مکعب است ؟

 

3- اگر مساحت مربع رنگ شده در شکل 16 سانتی متر مربع باشد ، حجم مکعب چند سانتی متر مربع است ؟

32 سانتی متر مکعب 

64 سانتی متر کعب

48 سانتی متر مکعب

64 سانتی متر مکعب  

4- حجم یک بسته دستمال کاغذی به ابعاد 14،8و4 سانتی متر را به دست آورید .

 

5-  یک قوطی چای به شکل مکعب که اندازه هر بعد آن 15 سانتی متر می باشد حجم 24 بسته از این قوطی چای چه قدر می شود ؟

 

سئوالات امتحانی مربوط به زواویه ورسم مثلث (ص99تا106)

1-   اندازه زاویه ای که با علامت (؟) مشخص شده است را حساب کنید با راه حل .

 


                                                                                       30      ؟         45  

2-  در شکل زیر ، اندازه ی (الف) چند درجه است ؟ (با راه حل ) .

؟

                                                                                                                                                          ج

                                                                                                                                                60

                                                                                                             الف                                       ب

3- خمس زوایه ی نیم صفحه چند درجه است ؟ (با راه حل )

 

 

 سئوالات امتحانی مربوط به گرم وکیلوگرم (ص107تا110)

1-   رضا از فروشگاه میوه فروشی 2 کیلوگرم و400گرم سیب زمینی ،1 کیلوگرم و750گرم پیاز خرید ، حساب کنید رضا چند گرم سیب زمینی و پیاز خریده است .

 

2-  در جاهای خالی عدد مناسب بنویسید .

42 کیلوگرم برابر است با .................... گرم

08/3 گرم برابر است با ..................... گرم

75 گرم برابر است با .......................... کیلوگرم

2065 گرم برابر است با ........................... کیلوگرم

3- یک هزار وچهارصد گرم برابر  با کدام گزینه زیر است ؟

040/1کیلوگرم                                  4/1 کیلوگرم    

1400/0 کیلوگرم                                   004/1 کیلوگرم        

 

 

 

 

سئوالات امتحانی مربوط به محیط دایره (ص115تا117)

1-   چرخی که تصویر آن را مشاهده می کنید برای رسیدن از نقطه «الف» به نقطه «ب» 5 دور می زند ، طول پاره خط (الف- ب) را با توجه به اندازه ی شعاع چرخ به دست آورید .

شعاع چرخ (20سانتی متر)     

 


                                                                                                       

                                                                                                                                       20

                                                                                                                            الف                   ب

2-  کدام یک گزینه محیط شکل مقابل را نشان می دهد .(با راه حل )  

42/9                         42/12       

56/12                      45/4                        

 

3- قطر دایره ای 20 متر می باشد ، محیط این دایره چه قدر است ؟

 

4- محیط شکل زیر را به دست آورید .

       شعاع دایره :250 سانتی متر 

 

         سئوالات امتحانی مربوط به تقسیم کسر متعارفی (ص118 تا123)

1-   چوبی به طول 8متر را به قسمت های مساوی تقسیم کردیم ، اگر اندازه ی هر قسمت  متر باشد ف چند قطعه چوب مساوی درست کرده ایم ؟

2-  اعمال زیر را انجام داده ، حاصل را ساده وبه عدد مخلوط  تبدیل کنید .

                                                                                                                                          

                                                                                                                                         

                                                                                                                                         

3- برای تهیه یک مانتو ، شلوار دخترانه  متر پارچه لازم است ، خیاطی  52متر پارچه خرید ، او چند دست مانتو ، شلوار می تواند بدوزد ؟

 

 

سئوالات امتحانی مربوط به لیتر ف سی سی ، متر مکعب (ص124 تا 125 )

1-   در جاهای خالی ، کلمه مناسب بنویسید .

الف- یک لیتر برابر است با گنجایش مکعبی  تو خالی که هر بعد آن ............... سانتی متر است .

ب- یک سی سی تقریبا ................... قطره می باشد .

2-  مکعب مستطیلی است که اندازه ی طول ، عرض وارتفاع آن به ترتیب 6،2 و 3 متر می باشد ، حساب کنبد :

الف- حجم آن چند متر مکعب است ؟

ب- گنجایش آن چند لیتر است ؟

3-  متر مکعب ، چند سانتی متر مکعب است ؟

 

4- از شیر آبی که خراب است هر یک ثانیه 3 قره آب هدر می رود ، حساب کنید در یک شبانه روز چند لیتر اب هدر می رود ؟

 

5-  منبع ابی به شکل مکعب مستطیل که حجم آن 60000 لیتر می باشد اگر طول این منبع 5 متر و عرض آن 4متر باشد ، ارتفاع این منبع چند متر است ؟

 

سئوالات امتحانی مربوط به مساحت دایره (ص 129 و130)

1-   شعاع دایره ای 3 متر است ، محیط و مساحت این دایره را به دست آورید

 

2-  مساحت قسمت هاشور خورده را به دست آورید .

 


                                                                                                               6س

                                                                                                                                 

                                                                                                                                       10س

3- مساحت  دایره ای را حساب کنید که قطر آن 80 سانتی متر است .

 

 

4- مساحت قسمت هاشور خورده را بدست آورید .

                                                                                                                 200م

 

 

سئوالات امتحانی مربوط به معدل (ص131 و 132)

1-   دوچرخه سواری ساعت اول 15 کیلومتر ودر ساعت دوم 13 کیلومتر و در ساعت سوم 11 کیلومتر  پیموده است . میانگین سرعت او در ساعت چند کیلومتر بوده است ؟

 

2-  معدل سه درس علی 18 می باشد اگر دو درس او به ترتیب 20و16 باشد نمره ی درس سوم چند است ؟

 

3- نمرات پنج درس مرتضی به ترتیب عبارتند از : 14،16،15،17و18 . میانگین نمرات او را به دست آورید .

 

تهیه و تنظیم: عبدالسلام نصرت ناهوکی سرگروه آموزشی پایه پنجم ابتدایی


مطالب مشابه :


بازی کسرو عدد مخلوط+ریاضی+سوم+چهارم+پنجم+ششم

بازی کسرو عدد مخلوط+ریاضی+سوم+چهارم+پنجم پايه هاي ابتدايي و دانش عدد مخلوط
بارم بندي درس رياضي پايه پنجم ابتدايي

بارم بندي درس رياضي پايه پنجم ابتدايي مقايسه چند كسر و مقايسه عدد مخلوط
نمونه سوال موضوعي رياضي پنجم ابتدايي

نمونه سوال موضوعي رياضي پنجم ابتدايي امكان جواب ها را ساده و سپس به عدد مخلوط
سوال درس رياضي پنجم

سوال درس رياضي پنجم دوره ابتدايي در داده وسپس آن را بصورت عدد مخلوط
تحلیل ریاضی

دانش آموز در دوره‌ي پنجم ابتدايي در حد فاصل بين کودکي و عدد مخلوط و بررسي از نظر
بودجه بندی کتب و بارم بندي درس رياضي پايه پنجم ابتدايي

بودجه بندی کتب و بارم بندي درس رياضي پايه پنجم ابتدايي. معرفي عدد مخلوط
بازی کسرو عدد مخلوط+ریاضی+سوم+چهارم+پنجم+ششم

بازی کسرو عدد مخلوط+ریاضی+سوم+چهارم+پنجم بازی کسرو عدد مخلوط+ریاضی+سوم سوم ابتدايي;
آموزش کسرهای متعارفی ( عدد مخلوط ) پایه های پنجم ابتدایی

آموزش کسرهای متعارفی ( عدد مخلوط) پایه های پنجم آموزش ابتدايي آران و
آموزش ریاضی

يادآوري نكات مهم درس رياضيات پايه ي پنجم ابتدايي 1 تبديل عدد مخلوط دو عدد را
سوالات ریاضی پایه پنجم ابتدایی

سوالات درس ریاضی پایه پنجم ابتدایی . سوالات امتحانی مربوط به عدد ( عدد مخلوط ) ( ص14 تا
برچسب :