روش رفرنس نویسی هاروارد

روش هاروارد

 روش اول

از بین تکنیک های مرجع نویسی می توان بسته به نوع پژوهش به این روش اشاره کرد

منابع به ترتيب الفبايي ( نام خانوادگي نويسنده اول ) فهرست مي شوند. نحوه درج آنها در متن بر حسب نوع مطلب و تعداد نويسندگان به شرح زير است. الف- منابع فارسی 1 -  نحوه درج منابع در متن مثالهايي از نحوه اشاره به مراجع در متن پايان­نامه در ذيل آورده می شود: همان­طور که حسابی (1357) اشاره کرده است، عامل دما بسيار موثر می باشد، نظريه جونز[1] ( جونز، 1985) نيز اين نکته را تصديق می کند. البته بعدها مشخص شد که توجه به عامل دما بايد در شرايط کنترل رطوبت صورت­گيرد (جهانشاهی، 1374). -  اگر متن يا عبارتی عيناً از يک مرجع، بازنويسی مي شود، بايد آن متن يا عبارت، داخل علامت نقل قول )"( بيايد و شماره صفحه نيز در" ارجاع درون متني" ذكر شود.      -  کليه مراجعی که در متن، مورد اشاره قرار می گيرند، بايد در فهرست مراجع گنجانده شوند. 2 - نحوه درج منابع در فهرست منابع در مرجع­نویسی منابع فارسی روشهای گوناگونی وجود دارد که برای یکنواختی و هماهنگی بیشتر پایان­نامه­های دانشگاه تربیت مدرس روش زیل توصیه می شود. 2-1  كتاب  2-1-1 با یک نویسنده[2] غلامحسین زاده، غلامحسین. 1379، راهنمای ویرایش. تهران: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاه ها(سمت)[3].   2-1-2 با بيش از سه نويسنده (چهار يا بيشتر)[4] فرهودی، ابوالحسن و ديگران. 1365، بيماريهای نقص ايمنی: تشخيص و درمان. ويرايش2، تهران: علمی. 2-1-3  سازمان به منزله مولف شرکت سهامی دارو پخش، 1364، دارونامه. [تهران] [5]. 2-1-4  ناظر يا ويرایشگر به منزله مولف پورجوادی، نصراله. 1365، ويرايشگر. درباره ويرايش. تهران: مرکز نشر دانشگاهی. 2-1-5 ترجمه يک اثر ويل، يوجين. 1365، فن سناريونويسی. ترجمه پرويز دوائي [تهران]: وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، اداره کل تحقيقات و روابط سينمايي.   2-1-6 اثری از يک مولف در مجموعه ای از همان مولف معين، محمد. 1364، مجموعه مقالات. به کوشش مهدخت معين:"حکمت اشراق و فرهنگ ايران". تهران: معين، ، ج1، ص 379- 458. 2-1-7 کتاب چند جلدی با عنوانی عام و عنوانهايي خاص هر جلد دورانت، ويل. 1365، تاريخ تمدن. ج1: مشرق زمين: گاهواره تمدن. ترجمه احمد آرام و ديگران. تهران: سازمان انتشارات و آموزش انقلاب اسلامی. 2-1-8 چاپ های بعدی کتاب عظيمی، سيروس. 1366، اصول روانشناسی عمومی. چ نهم، تهران: دهخدا. 2-1-9  نقل در نقل جونز، سرهارفورد. 1356، آخرين روزهاي لطفعليخان زند، ترجمة هما ناطق- جان گرني. تهران: اميركبير. نقل در غلامرضا، ورهرام. 1366، تاريخ سياسي و اجتماعي ايران در عصر زند. تهران: معين. 2-2 گزارش و مقالة سمينار 2-2-1 گزارش چاپ شده دارای مولف نگهبان، عزت اله. 1343، گزارش مقدماتی حفريات مارليک "چراغعلی تپه" هيات حفاری، رودبار  41-1340. تهران: وزارت فرهنگ، اداره کل باستانشناسی. 2-2-2 گزارش چاپ شده بدون مولف گزارش فعاليتهای ايران در سال هزار و سيصدو پنجاه. 1351، تهران: شورای عالی فرهنگ و هنر. 2-2-3 گزارش چاپ نشده "گزارشی از فعاليت دفتر تحقيقات و برنامه ريزی درسی پيرامون اصلاح و بازسازی کتاب های درسی سال1360 "1360، تهران: (پلی کپی). 2-2-4 مقالة سمينار (چاپ شده)[6] حری، عباس. 1366"مصرف و توليد اطلاعات"، در سمينار نقش اطلاعات علمی و فنی در خدمت دفاع مقدس، 8 و19خرداد 1366، مجموعه مقالات و سخنرانيهای ارائه شده. تهران: وزارت سپاه، معاونت صنايع خودکفايي، مديريت تحقيقات و آموزش، مرکز اطلاعات علمی و فنی.  2-2-5 مقالة سمينار (چاپ نشده)[7] حری، عباس. 1365"نقش خدمات اطلاعاتی در پيشرفت فرهنگي" در سمينار بررسی تحليلی موانع و عوامل موثر در پيشرفت های فرهنگی، بيرجند، 11-15 ارديبهشت 1365. 2-3  مقاله در نشريه يا مجموعه 2-3-1 مقالة روزنامه زالي، محمدرضا. 1361"چگونه با بيماری يرقان مقابله کنيم؟" کيهان، 17 شهريور. 2-3-2 مقالة مجله  عماد خراسانی، نسريندخت. 1368"نقش کتابخانه در خدمت به توسعه کشاورزی ايران". زيتون. 88. فروردين 1368: 18-19، 49. 2-3-3  مقالة دايره المعارف(با امضا) جلالی مقدم، مسعود."آسوريان". دايره المعارف بزرگ اسلامی. ج1، ص 366-370. 2-3-4 مقالة دايره المعارف (بی امضا) "کهکشان". دايره المعارف فارسی، ج2، ص 2328-2329.   2-3-5 مقاله در مجموعه باواکوتی،م. 1369،"نقش کتابخانه های ملی در شبکه بين المللي اطلاع رسانی اسلامي"، ترجمه شيرين تعاونی، در اکمل احسان اغلو و ديگران. شبکه اطلاع رسانی در کشورهای اسلامی. تهران: دفتر پزوهشهای فرهنگی،  ص 41-57. 2-4 پايان­نامه موسوی، شهر­آذر. 1366،"تحليل استنادی مقالات سرگذشتنامه". پايان­نامه کارشناسی­ارشد کتابداری و اطلاع رسانی، دانشکده علوم تربيتی، دانشگاه تهران.   ب- منابع انگلیسی 1-  نحوه درج منابع در فهرست منابع مطابق روش هاروارد منابع به­ترتيب الفبايي ( نام خانوادگي نويسنده اول ) فهرست مي شوند. نحوه درج آنها در متن بر حسب نوع مطلب و تعداد نويسندگان به شرح ذيل است: الف ـ اگر در متن به موضوع مطالعه اشاره شود نام نويسنده و سال انتشار داخل پرانتز مي آيد. Productivity was improved throughout the factory (Bond, 1991). ب ـ اگر به مقاله اي كه سه نويسنده دارد ارجاع داده شود نام هر سه، هر بار به همراه سال انتشار در داخل پرانتز قرار مي گيرد: Loneliness is inversely related to communication competence (Bond, Norrish & Burton, 1991). ج ـ اگر اثري بيـش از سه نويسنـده داشتــه باشد فقط نام خانوادگي نويسنده اول و به دنبال آن"et al"  به همراه سال انتشار در داخل پرانتز درج مي شود: Communication apprehension has many correlates (McCaskey et al., 1981). د ـ اگر به قسمت خاصي از يك منبع ارجاع داده شود و يا نقل قول مستقيم استفاده شود                                                                                0،  شماره صفحه (صفحه­ها) پس از سال انتشار ذكر مي شود: “A lack of career success may lower means value in the marketplace of relationships” (Reinking & Bell, 1991, p.368). هدرصورتي­كه نويسنده­اي بيشتر از يك اثر در سال داشته باشد و در متن از آن استفاده شده باشد با حروف الفبا بعد از سال مشخص مي­شود: (Bond, 1991a) or (Bond, 1991c)                                        و- اگر تمام يك وب سايت  به عنوان منبع اشاره شود ( و نه قسمتي از آن سايت )، به وب سايت مربوطه در متن اشاره مي شود و نياز به قرارگيري در فهرست مراجع ندارد : Douglass (http: // douglass. Speech. News.edu/) is a well organized site for locating American speeches. ز ـ مكاتبات شخصي، سخنراني ها، نامه ها، خاطرات، مكالمات، نامه هاي الكترونيك ( e-mail) و غيره نبايد در فهرست مراجع درج شوند و فقط در متن به آنها اشاره مي شود كه شامل نام، نوع مكاتبه و تاريخ خواهد بود: R. Pugliese (Personal communication, March 23, 1990) also verified this. 2- نحوه نوشتن منابع در فهرست مراجع [8] 2-1 کتاب نام خانوادگي نویسنده، حروف اول نام نویسنده.، سال انتشار. عنوان كتاب ( با حروف ايتاليك ) . شماره جلد ، نوبت چاپ. محل نشر: اسم ناشر. Hemingway, E., 2003. Better Reading French: a Reader and Guide to Improving your Understanding of Written French. Chicago: McGraw-Hill. 2-1-1 کتاب با چهار يا بیش ازچهار نویسنده Grace, B. et al., 1988. A History of The World. Princeton, NJ: Princeton University Press. 2-1-2 برای ويرايشهای بعدی کتاب[9] Bigsby, C., ed. 1997. The Cambridge Companion to Arthur Miller. Cambridge: Cambridge University Press. Holt, G., Hardy, S., and Bouras, N., eds. 2005. Mental Health in Learning Disabilities: a Reader. 3rd ed. Brighton: Pavilion. 2-1-3 برای كتابهاي الکترونیکی نام خانوادگي نویسنده، حروف اول نام نویسنده.، سال انتشار. عنوان كتاب .[online] شماره جلد ، نوبت چاپ( در صورتيكه چاپ اول نباشد). محل نشر: اسم ناشر. آدرس سايت  ]تاريخ دسترسي[ Hemingway, E., 2003. Better Reading French: a Reader and Guide to Improving your Understanding of Written French [online]. Chicago: McGraw-Hill. Available from: http://www.netlibrary.com [Accessed 25 August 2004]. 2-1-4 برای منابع بدون نویسنده مشخص Anon. 1991. Turbo Assembler: Users' Guide Version 2.0. Scotts Valley, CA: Borland. 2-1-5 در مطالبي كه فقط از يك فصل كتاب ذكر شده باشند نام خانوادگي نويسنده فصل، نام كوچك نويسنده فصل (مختصر)، سال انتشار.  عنوان فصل.  كلمه In: حرف اول نام كوچك  مؤلف كتاب. نام خانوادگي مؤلف كتاب، عنوان كتاب ( با حروف ايتاليك ). شماره جلد ، نوبت چاپ. محل نشر: اسم ناشر، شماره صفحات . 1- Jones 1.  اگر تعداد نویسندگان بیش از یک نفر بود (تا سه نويسنده) مابین آنان نقطه­ویرگول(؛) می آید. 2.سازمان و ناشراني كه نام اختصاري دارند معمولا از همان كلمه اختصاري به جاي نام ناشر استفاده مي شود.   3. چنانچه تعداد پديد آورندگان بيش از 3 نفر باشد فقط نام نفر اول ذكر مي شود و به دنبال آن "و ديگران" اضافه مي شود. 4. هرگاه محل نشر از جايي بجز صفحه عنوان، صفحه حقوق اثر، يا موضع ديگري از كتاب به دست آيد، آن را در داخل قلاب                                            مي آورند.      1.  نام مقاله در داخل گيومه و نام مجله يا مجموعه به صورت ايتاليك حروفچيني مي شود. 1.  براي مقاله هاي چاپ نشده عنوان سمينار به صورت معمولي مي آيد و در مقاله هاي چاپ شده به صورت ايتاليك مي آيد. 1.  http://www.uwe.ac.uk/library/resources/general/info_study_skills/book.htm 2. افرادي كه در كار تهيه كتاب( تا قبل از مرحله حروفچيني) مداخله مؤثر داشته باشند نام آنها به ترتيب "نام و نام              خانوادگي"بعد از نام كتاب ذكر مي شود. مانند: گردآورنده، مترجم، مصحح، شارح، ويراستار، مقدمه نويس.   

 


مطالب مشابه :


رفرنس نویسی به سبک ونکوور در مقاله

وبلاگ دکتر خلیل علی محمدزاده - رفرنس نویسی به سبک ونکوور در فهرست نويسي به روش هاروارد:
اصول رفرنس نویسی به سبک ونکوور و هاروارد

دانشجو - نمره - جزوه - اصول رفرنس نویسی به سبک ونکوور و هاروارد - سلام سبك هاروارد
روش رفرنس نویسی هاروارد

گروه جامعه شناسی سمیرم - روش رفرنس نویسی هاروارد - Department of Sociology Samirom - گروه جامعه شناسی سمیرم
راهنمای قدم به قدم روش رفرنس نویسی هاروارد برای

حسابداری، مقالات حسابداری ، مقاله isi - راهنمای قدم به قدم روش رفرنس نویسی هاروارد برای - نحوه
پاورپوینت روش تحقیق همراه با آموزش نرم‌افزار رفرنس‌نویسی EndNote

پاورپوینت روش تحقیق همراه با آموزش نرم‌افزار رفرنسنویسی روش رفرنس‌نویسی هاروارد و
کتاب آموزش مدیریت رفرنس نویسی با برنامه اندنوت (EndNote)

آموزش استفاده از برنامه اندنوت EndNote - کتاب آموزش مدیریت رفرنس نویسی با برنامه اندنوت (EndNote
رفرنس نویسی

پرستار امیدوار - رفرنس نویسی - Make a big "revolution" in your life - پرستار امیدوار
برچسب :