ليست كل سوالات مصاحبه ازكاركنان درحاكميت باليني

ليست كل سوالات مصاحبه

رديف

مصاحبه

 

مصاحبه با مسئول حاكميت باليني از برنامه عملياتي تدوين شده«برنامه عملياتي بيمارستان چگونه تدوين شده است؟»

 

مصاحبه با مسئول حاكميت باليني از چگونگي پيشرفت برنامه عملياتي تدوين شده«آيا مسئول حاكميت باليني از ميزان پيشرفت اجراي برنامه عملياتي آگاهي دارد؟»

 

مصاحبه با مسئول كميته هاي بيمارستاني از مصوبات كميته هاي بيمارستان(حداقل كميته بهبود كيفيت،كميته كنترل عفونت،كميته مرگ و مير)

13

مصاحبه با مسئول حاكميت باليني از شرح وظايف خود:

«مسئول كميته باليني چه وظايفي دارد؟»

15

مصاحبه با كارشناس حاكميت باليني و تأييد وجود اختيار لازم براي اجراي حاكميت باليني و نظارت و پايش بر اجراي آن:

«ميزان اختيارات مسئول حاكميت باليني چيست؟»

15

اطلاع و آگاهي سرپرستاران حداقل 3بخش از بيمارستان از تفويض شده به كارشناس حاكميت باليني از سوي رياست بيمارستان«ايا مي دانند كه مسئول حاكميت باليني چه اختياراتي دارد؟»

17

انجام مصاحبه با سرپرستاران و روساي سه بخش در خصوص برگزاري بازديد مديريتي ايمني بيمار

1-«آخرين بازديد مديريتي در زمينه ايمني بيمار از بخش شما كي بوده؟

2-«نوبت بعدي چه تاريخي است؟»

19

انجام مصاحبه با سرپرستاران و روساي 3بخش در خصوص نحوه برگزاري بازديد مديريتي ايمني بيمار و نتايج حاصل از آن به منظور ارتقاي ايمني بيمار

1-«در آخرين بازديد مديريتي در زمينه ايمني بيمار چه مسايلي مطرح شده و چه نتايجي حاصل شده است؟»

22

مصاحبه و اطمينان از آگاهي كاركنان(انتخاب 3نفر تصادفي)از مفهوم حاكميت ياليني و نقش فردي آنها در برنامه«مفهوم حاكميت باليني چيست و نقش شما در اجراي آن چيست؟»

23

انجام مصاحبه و اطمينان از آگاهي سرپرستاران 3بخش اصلي با توجه به پاسخ هاي آنان به سوالات

1-«آيا مي دانند كه چگونه بايد خطاها و حوادث و نزديك به خطا را گزارش نمايند؟»

2-«آيا تا به حال خطا و يا نزديك به خطا يا حادثه را گزارش كرده اند؟»و

3-«چه نتايجي تا كنون از گزارش خطاهاي پزشكي گرفته شده است؟»

25

انجام مصاحبه و اطمينان از آگاهي سرپرستار بخش و رياست بخش(بخش هاي اورژانس،دياليز،ليبر و ويژه)در خصوص نحوه تدوين ليست خطرات«ليست مذكور چگونه تدوين شده است؟»

26

انجام مصاحبه و اطمينان از آگاهي سرپرستار بخش و رياست بخش در خصوص وجود فرم ثبت خطاهاي پزشكي و نحوه استفاده از آن با پاسخ به سوال هاي:

1-«آيا از وجود فرم ثبت خطاهاي پزشكي مطلع است؟»

2-«آيا مي داند اين فرم براي ثبت چه مواردي به كار مي رود؟»

27

انجام مصاحبه و اطمينان از آگاهي كاركنان باليني در خصوص نحوهگزارش كردن خطاي پزشكي:

1-«آيا از وجود حداقل دوروش ثبت خطاهاي پزشكي مطلع است؟»

2-«آيا مي داند اين روش ها براي ثبت چه مواردي به كار مي رود؟»

29

مصاحبه با كارشناس حاكميت باليني و 3پرستار بر اساس پاسخ به سوالات زير:

«پرونده موارد مرگ و مير در بخش ها به كجا منتهي شده و چه فرايندي را طي مي كند؟»

30

مصاحبه با كارشناس حاكميت باليني و يكي از اعضاي تيم تحليل كننده وقايع در خصوص نحوه انجام تحليل به روشRCA«نحوه انجام RCA،كه انجام داده اند،چيست؟»

33 41

مصاحبه با پرسنل در خصوص 9راه حل ايمني

1-آيا در بخش شما خط مشي اي براي پيشگيري از اشتباه در مورد داروهاي با نام مشابه و تلفظ مشابه وجود دارد؟

2-براي اجتناب از وقوع مورد فوق چه اقداماتي در بخش شما صورت مي گيرد؟

 

مصاحبه با پرسنل در خصوص 9راه حل ايمني

1-«خط مشي بيمارستان شما در رابطه با شناسايي بيمار چيست؟»

2-«در چه مواردي شناسايي بيمار صورت مي گيرد؟»

 

مصاحبه با پرسنل در خصوص 9راه حل ايمني

1-خط مشي بيمارستان شما در رابطه با ارتباط موثر در زمان تحويل بيمار(hand over)چيست؟

2-در چه مواردي از اين خط مشي تبعيت مي شود؟

 

مصاحبه با پرسنل در خصوص 9راه حل ايمني

1-خط مشي بيمارستان شما در رابطه با انجام پروسيجر در محل صحيح بدن بيمار چيست؟

 

مصاحبه با پرسنل در خصوص 9راه حل ايمني

1-آيا در بخش شما خط مشي اي براي توجه به غلظت الكتروليت هاي هيپراسمولار و يا با غلظت بالا قبل از تزريق آن ها وجود دارد؟

2-جهت كنترل و توجه به غلظت آن ها چه اقدامي قبل از تزريق در بخش شما صورت مي گيرد؟

 

مصاحبه با پرسنل در خصوص 9راه حل ايمني

1-آيا در بيمارستان شما خط مشي اي براي تلفيق دارويي براي بيمار قبل ازبستري در بخش و در زمان انتقال (hand over) وجود دارد؟

2-براي تلفيق دارويي براي بيمار قبل از بستري در بخش و در زمان انمتقال(hand over)،در بخش شما چه اقدامي صورت مي گيرد؟

 

مصاحبه با پرسنل در خصوص 9راه حل ايمني

1-       آيا در بخش شما خط مشي اي براي اجتناب از بروز اشتباه در اتصال نادرست سوند و لوله ها وجود دارد؟

2-       براي اجتناب از بروز اشتباه در اتصال نادرست سوند و لوله ها چه اقدامي در بخش شما صورت مي گيرد؟

 

مصاحبه با پرسنل در خصوص 9راه حل ايمني

«خط مشي بيمارستان شما در رابطه با استفاده از وسايل يك بار مصرف براي تزريقات چيست؟»

 

مصاحبه با پرسنل پرستاري در خصوص 9راه حل ايمني

1-آيا در بخش شما خط مشي اي براي شستن دست ها مطابق با دستورالعمل سازمان بهداشت جهاني وجود دارد؟

2-براي شستن دستها مطابق با دستورالعمل سازمان بهداشت جهاني،چه اقدامي صورت مي گيرد؟

3-شستن دست ها در چه مورادي در بخش شما انجام مي شود؟

44

مصاحبه و اطمينان از آگاهي كاركنان (3تن به صورت تصادفي) بخش جراحي در خصوص چك ليست جراحي ايمن

1-«آيا از خط مشي ارتقاي ايمني جراحي با استفاده از چك ليست جراحي ايمن اطلاع دارد؟»

2-«چك ليست جراحي ايمن چگونه و توسط چه كسي كنترل مي شود؟»

56

مصاحبه با 3نفر از پرسنل پرستاري در بخش ها در خصوص اطمينان از وجود ارتباط موثر و كارآمد با واحد تجهيزات پزشكي بمنظور رفع سريع مشكل،و اطمينان از آگاهي آنان(پرسنل بخش و پرسنل واحد تجهيزات پزشكي)

1-«از دستورالعمل تدوين شده ايا از نحوه درخواست تعمير دستگاهها بر اساس پروتكل تدوين شده در اين مورد،مطلع هستند؟

2-آيا از تعاملبا واحد تجهيزات پزشكي در خصوص رفع مشكل دستگاهها،رضايت دارند؟

58

مصاحبه با 3 تن از پرسنل بخشها براي اطمينان از آگاهي پرسنل از كد احيا

1-آيا كد احيا را مي شناسند؟

مصاحبه با سرپرستار بخش اورژانس:

1-داروها و تجهيزات احيا چگونه و توسط چه كسي كنترل و نظارت مي شود؟

2-آخرين پايش از عملكرد تيم احيا چه زماني بوده است؟

66

مصاحبه با 3 سرپرستار بخش هاي مختلف در خصوص آگاهي از روند گزارش دهي موادر عفونت بيمارستاني

1-چه مواردي و چگونه عفونت بيمارستاني را گزارش مي دهند؟

2-آخرين نوبتي كه پرستار كنترل عفونت،براي گزارش گيري موارد عفونت هاي بيمارستاني به آنان مراجعه نموده ،چه زماني بوده است؟

مصاحبه با پرستار كنترل عفونت :

1-نحوه گزارش گيري موارد عفونت هاي بيمارستاني از بخش ها و آزمايشگاه چيست؟

2-تأييد عفونت بيمارستاني به چه صورت انجام مي شود؟

3-موارد تأييد شده به چه صورت به سطوح بالاتر گزراش مي شود؟

68

انجام مصاحبه با پزشك كنترل عفونت و اطمينان از آگاهي اواز دستورالعمل كشوري«نحوه تأييد عفونت گزارش شده به چه صورت انجام شده و چگونه گزارش مي شود؟»

71

مصاحبه با مسوول فرآيند به اشتراك گذاري آموخته ها و مصاحبه با 3پرسنل بمنظور اطمينان از درس هاي گرفته شده،به طوري كه سوال شود

«تا كنون چه درس هايي از تجربيات ،رخدادها و حوادث پزشكي كه در سطح بيمارستان اتفاق افتاده به اطلاع شما رسيده،آموخته ايد؟

74

مصاحبه با 3پرسنل پرستاري در خصوص نحوه استفاده از گايدلاين هاي ارسالي از وزارت بهداشت در بخش ها مانند راهنماهاي باليني پرستاري چاپ سال 88 و يا «راهنماي بيمارستان هاي دوستدار مادر-چاپ  اول-اداره سلامت مادران» در بخش هاي مربوط

«در خصوص نحوه برخورد با احتمال بروز زخم بستر در يك بيمار،چه اقداماتي انجام مي دهيد؟»

78

مصاحبه با 3 نفر از پرسنل شركت كننده در كلاسهاي در خصوص نحوه مميزي و چرخه آن

 

1-       ممیزی بالینی چیست وبا چه هدفی انجام می شود؟

2-       مراحل انجام ممیزی بالینی چیست

8480

مصاحبه با یکی از اعضای تیم ممیزی یک فرایند در راستای ارتقای کیفیت

1-       اعضای تیم ممیزی چه کسانی بوده اند ؟ (سمت آنان ونقش آنان در فرایند مورد ممیزی)

2-       ممیزی فرایند فوق چگونه انجام شده است ؟

9086

مصاحبه با یکی از اعضای ممیزی یکی از فرایند های پرستاری

1-       اعضای تیم ممیزی چه کسانی بوده اند ؟ (سمت آنان ونقش آنان در فرایند مورد ممیزی)

2-       ممیزی فرایند فوق چگونه انجام شده است ؟

9692

مصاحبه با مسوول تریاژ

1-       اعضای تیم ممیزی چه کسانی بوده اند ؟ (سمت آنان ونقش آنان در فرایند مورد ممیزی)

2-       ممیزی فرایند فوق چگونه انجام شده است ؟

10298

مصاحبه با یکی از اعضای تیم ممیزی مصرف آنتی بیوتیک قبل از عمل جراحی با استفاده از راهنمای بالینی

1-       اعضای تیم ممیزی چه کسانی بوده اند ؟ (سمت آنان ونقش آنان در فرایند مورد ممیزی)

2-       ممیزی فرایند فوق چگونه انجام شده است ؟

108104

مصاحبه با یکی از اعضای تیم ممیزی مراقبت های ادغام یافته سلامت مادران با استفاده از راهنمای بالینی

1-       اعضای تیم ممیزی چه کسانی بوده اند ؟ (سمت آنان ونقش آنان در فرایند مورد ممیزی)

2-       ممیزی فرایند فوق چگونه انجام شده است ؟

113

مصاحبه با فرد مسوول فرایند ترخیص با رضایت شخصی :

1-       میزان متوسط ترخیص با رضایت شخصی در شش ماهه اول 90 چگونه بوده است ؟

2-       میزان ترخیص با رضایت شخصی استاندارد به عنوان هدف ارتقای فرایند، چقدر تعیین شده است؟

3-       آیا برنامه ای برای کاهش موارد ترخیص با رضایت شخصی وجود دارد؟

4-       چه اقداماتی تاکنون انجام شده است ؟

117

مصاحبه با 3 بیمار یا همراهان و اطمینان از آگاهی آنان از مکان رسیدگی به شکایات

1-       آیا می دانید که اگر شکایتی داشتید چگونه می توانید شکایت خود مطرح نمایید؟

118

مصاحبه با فرد مسئول رسیدگی به شکایات ، و انجام مصاحبه با 3 پرسنل به منظور اطمینان از آگاهی آنان از نحوه ارایه شکایات

مصاحبه با کارشناس مسوول رسیدگی به شکایات :

1-       نحوه رسیدگی به شکایات از زمان دریافت شکایت تا حصول نتیجه بهبود چگونه است ؟

2-       چه اقدامات برای بهبود وضعیت موجود براساس شکایات رسیده انجام شده است ؟

3-       چه نتایجی از اقدامات بهبود حاصل شده است ؟

مصاحبه  با 3 تن از پرسنل بیمارستان :

آیا می دانید که بیماران / همراهان بیمار اگر شکایتی داشته باشند چگونه می توانند شکایت خود را مطرح نمایند؟

 

مصاحبه با مسوول رسیدگی به شکایات درخصوص وضعیت اجرای اقدامات اصلاحی (دررابطه با شکایات رسیده ) ودر صورت لزوم مشاهده اقدام اصلاحی وارتقا یافته

 

تاکنون چه اقدامات اصلاحی درخصوص شکایات رسیده ، انجام شده است ؟

123

مصاحبه با مسول رسیدگی به شکایات درباره نحوه ارایه باز خورد واطمینان از ارایه درست و به موقع آن :

« نتیجه شکایت چگونه به اطلاع فرد شاکی می رسد؟»

124

مصاحبه با فرد مسوول رسیدگی به شکایات جهت اطمینان از اجرای اطلاع رسانی درخصوص اعلام درس های گرفته شده به کلیه بخش ها

« درس های گرفته شده از شکایات را چگونه اطلاع رسانی می کنید؟ یک نمونه نام ببرید»

126

مصاحبه با 3 بیمار بستری برای اطمینان از آگاهی آنان از حقوق خود(منشور حقوق بیمار)

1-       آیا حقوق بیمار مطابق با منشور حقوق بیمار به وی اعلام شده است ؟

127

مصاحبه با 3 بیمار بستری برای اطمینان از آگاهی آنان از خدمات غیردرمانی مانند نشان دادن محل پل اضطراری-دستشویی – زنگ اخبار – نحوه استفاده از اهرم های تخت- نحوه استفاده از امکانان موجود در بخش:

1-       « آیا در بدو بستری ، پرستار ، آنان را درخصوص موارد لازم(مطابق خط مشی نظام خوشامدگویی) توجیه وآموزش داده است؟

128

مصاحبه با 3 بیمار برای اطمینان از اجرای فرایند رضایت آگاهانه با مشارکت پزشک:

1-       آیا قبل از انجام فرایند(اعمال جراحی غیراورژانسی /تزریق خون و فراورده های خونی)، فرم رضایت آگاهانه ازایشان گرفته شده است؟

2-       آیا درخصوص نوع فرایند وعوارض احتمالی آن توسط پزشک برای آنان توضیح داده شده است ؟

129

آگاهی کلیه کارکنان (مصاحبه با 3 پرسنل بخش های بالینی) ارائه دهنده درخصوص ضرورت معرفی خود به بیمار در زمان اولین نوبت ارایه خدمت:

1-       آیا درخصوص ضرورت معرفی خود در زمان اولین نوبت ارایه خدمت اطلاع دارند؟

2-       چگونه خود را به بیمار معرفی مینمایند؟

131

مصاحبه با 3 بیمار درحال ترخیص برای اطمینان از آگاهی بیماران درخصوص نحوه مراقبت از خود، نوع ونحوه مصرف داروهای تجویز شده، تغذیه و مراقبت های بعداز ترخیص ، نحوه مراجعات بعدی ودرصورت امکان مشاهده نحوه اجرای آن بصورت کلامی و نوشتاری :

«آیا درخصوص نوع بیماری ، نحوه مراقبت از خود، نوع ونحوه مصرف داروهای تحویز شده ، تغذیه و مراقبت های بعداز ترخیص و نحوه مراجعات بعدی آموزشی دریافت کرده واطلاعات لازم (بروشور،...) به بیمار/همراهان و مراقبان بیمار داده شده است ؟»

132

انجام مصاحبه با فرد مسوول سیستم رضایت سنجی درخصوص نحوه اجرای فرایند به منظور اطمینان از اجرای آن بر طبق خط مشی:

1-       نحوه اجرای فرایند رضایت سنجی چگونه است ؟

133

مصاحبه با فرد مسوول سیستم رضایت سنجی درخصوص نحوه انجام مداخلات براساس نتایج رضایت سنجی واطمینان ازانجام آن ها:

1-       چه اقدامات مداخله ای و بهبود براساس نظریات بیماران انجام شده است ؟

134

مصاحبه با فرد مسوول رضایت سنجی در خصوص نحوه اجرای ممیزی برای اطمینان از اجرای آن مطابق مستندات ارایه شده:

1-       آیا ممیزی مجدد بعداز اقدامات بهبود انجام شده ؟

2-       ممیزی مجدد چه تغییراتی را نسبت به قبل از مداخله نشان داده است ؟

137  141

مصاحبه با پزشک و پرستار مسوول بخش اورژانس درخصوص آگاهی از نحوه انجام ممیزی تعیین درصد بیماران تعیین تکلیف شده زیر 6 ساعت وتعیین درصد بیماران بستری موقت خارج شده از اورژانس زیر 12 ساعت:

1-       وضعیت این دو شاخص در بخش اورژانس چگونه است ؟

2-       ممیزی این دو شاخص چگونه انجام شده است ؟

3-       چه اقدامی برای بهبود وضعیت در طی سال جاری صورت گرفته است ؟

 

 

مصاحبه با مسوول حاکمیت بالینی درخصوص شاخص های عملکردی بیمارستان:

1-       شاخص های پیامدی ، ساختار وفرایند توسط چه کسی /کسانی تدوین شده است؟

2-       مسوول محاسبه و بررسی هر شاخص کیست ؟

3-       چه اقدامات اصلاح  براساس میزان شاخص های انجام شده است ؟

4-       ممیزی هرشاخص چگونه انجام می شود؟

155

مصاحبه با 3 نفر از تدوین کنندگان PDP درخصوص نحوه تکمیل آن برای اطمینان از داشتن آگاهی از نحوه تکمیل آن :

1-       چگونه PDP خود را تدوین نموده اید؟

2-       اهداف توسعه فردی خود را بر چه اساسی انتخاب نموده اید؟

3-       چگونه آن ها را مورد ارزیابی و پایش قرار می دهید؟

157  165

مصاحبه با مسوول آموزش درخصوص نحوه توجیه نیروهای جدید الورود و نحوه اجرای این فرایند:

1-       آموزش نیروهای جدید الورود چگونه انجام می شود؟

2-       چه کسانی مورد آموزش قرار می گیرند؟

3-       چه مطالبی به آن ها آموزش داده می شود؟

مصاحبه با 3 نیروی جدید الورود:

1-       آیا می دانید خطرات شغلی شما چیست؟

2-       آیا می دانید که چگونه می توانید مرخصی بگیرید؟

3-       چندساعت دوره دیده و چه موضوعاتی به شما آموزش داده شده است ؟

167

انجام مصاحبه با فرد مسوول سیستم رضایت سنجی کارکنان درباره نحوه اجرای فرایند رضایت سنجی کارکنان به منظور اطمینان از اجرای آن برطبق خط مشی :

1-       نحوه اجرای رسیدگی به نظرات و پیشنهادات کارکنان چگونه است؟

مصاحبه با 3 تن از کارکنان :

1-       آیا می دانید که چگونه می توانید نظرات و پیشنهادات خود را به اطلاع مسوولان بیمارستان برسانید؟

2-       آیا مداخلاتی به منظور بهبود وضعیت خود درطی سال جاری مشاهده کرده اید؟ نام ببرید.

168

مصاحبه با فرد مسوول سیستم  رضایت سنجی کارکنان به منظور اطمینان از اجرای مناسب فرایند انجام اقدامات مداخله ای براساس نتایج نظرات :

1-       چه اقدامات مداخله ای و اقدامات بهبود براساس رضایت سنجی انجام شده است ؟

2-       چه نتایجی بعداز انجام اقدامات بهبود در میزان رضایت کارکنان حاصل شده است ؟

172

مصاحبه با پرسنل درخصوص آگاهی آنان از پروتکل needle stick:

«ايا مي دانيد در صورت needle stick شدن چه اقدامي لازم است انجام دهيد؟»

175

مصاحبه با 3نفر از كاركنان صاحب فرايند ارتقايافته در خصوص نتايج تغييرات قبل و بعد از مداخله بمنظور اطمينان از ايجاد ارتقا و بهبود در فرايند(2مداخله نوآورانه و موثر در ارتقاي كيفيت ايمني بيمار):

1-       وضعيت قبل از ارتقا چگونه بوده است؟

2-       چه اقدامي براي بهبود صورت گرفته است؟

3-       چه نتايجي بعد از بهبود حاصل شده است؟

177

مصاحبه با كارشناس حاكميت باليني:

1-در زمينه تعامل با سازمان انتقال خون چه اقداماتي صورت گرفته شده است؟

مصاحبه با پرستار و پزشك هموويژيلانس در خصوص نحوه اجراي فرايند:

2-فرايند هموويژيلانس چگونه انجام مي شود؟

3-گزارش عوارض پس از تزريق خون و فرآورده خوني،چگونه به سازمان انتقال خون داده مي شود؟

4-تعامل با ديگر پزشكان بيمارستان و جلب مشاركت آنان در خصوص نحوه درخواست خون و فرآورده هاي خوني چگونه صورت گرفته است؟


مطالب مشابه :


لیست داروهای با اسامی مشابه که ممکن است در داروخانه اشتباها به جای هم پیچیده شوند.

لیست داروهای با اسامی مشابه که ممکن است در داروخانه اشتباها به جای هم پیچیده شوند. Chlorpropamide.
ليست دارو (کد - اسم تجاري - ژنريك - قيمت )

داروساز ایرانی - ليست دارو (کد - اسم تجاري - ژنريك - قيمت ) - اطلاعات مفید برای دانشجویان داروسازی
ليست كل سوالات مصاحبه ازكاركنان درحاكميت باليني

1-آيا در بخش شما خط مشي اي براي پيشگيري از اشتباه در مورد داروهاي با نام مشابه 2-«چك ليست
ذاروها ی چربی سوز

اين دارو به دسته داروهاي نيز در ليست داروهاي غير مجاز اثراتي مشابه با
درمان افسردگي با داروهاي گياهي

درمان افسردگي با داروهاي ضرري هايپيران و داروهاي مشابه آن در جهان ، اين دارو در ليست
نرم افزار داروخانه (طرحی نو بباید...)

مراجعی مثل انجمنها و به اشتراک گذاری داده ها با سایر داروخانه ها،مشابه ليست داروهاي
درمان افسردگي با داروهاي گياهي

پورتال طب سنتی ، اسلامی و ایرانی - درمان افسردگي با داروهاي گياهي - - پورتال طب سنتی ، اسلامی
درمان گیاهی افسردگی

با توجه به بي ضرري هايپيران و داروهاي مشابه آن در جهان، اين دارو در ليست داروهاي otc (بدون
گل راعی (علف چای، هوفاریقون)

مهار کننده هاي mao گروه مهمي از داروهاي ضد مشابه آن اين دارو در ليست داروهاي otc
گل راعی

شود و همچنين داروهاي گياهي را بايد وداروهاي مشابه آن اين دارو در ليست
برچسب :