نمونه سوال خرداد اقتصاد دوم انسانی

سوالات خرداد ماه

 

باسمه تعالي

مديريت آموزش و پرورش ناحيه 1 اراك

دبيرستان و پيش‌دانشگاهي شاهد امام خميني(ره)

نمره

مهر آموزشگاه

سوالات ارزشيابي نوبت: دوم

درس:اقتصاد

پايه:دوم

رشته:ادبیاتوعلوم انسانی

 

 

شامل  18  سوال در  3    صفحه

تاريخ آزمون:

/3/1389

مدت امتحان:       دقيقه75

نام

نام‌خانوادگي

شماره كلاس

شماره صندلي

نام دبير

 

 

 

 

امینی عباس

 

رديف

سؤالات

نمره

 

1

گزینه های صحیح وغلط راعلامت بزنید.

 

 

1-منابع وامکانات در دسترس انسان نا محدود است.                                                                                                                                           ص                                 غ 


2-به طورکلی به مکانی که کار قیمت گذاری وخریدفروش کالاهاواوراق      بهاداردرآنجاانجام می گیرد بازار بورس گفته می شود.                   ص    غ

3-به اوراق قرضه بهره تعلق نمی گیرد.                         ص    غ

4-در معاملات با چک درواقع پول نقد بین افراد ردو بدل نمی شود بلکه

بانک موجودی حسابی را کاهش وموجودی دیگر را افزایش می دهد  ص     غ

5-بر اساس یک اصل اقتصادی گروههای با درآمد بالا نسبت به کم درآمدها

(میل نهایی به مصرف) بیشتر است.                             ص     غ     6-توسعه را می توان یک مفهوم کمی-کیفی دانست.               ص     غ

              

5/1

2

جاهای خالی را با کلمات مناسب پر کنید.

 

 

1-یکی از معیارهای ساده ومفید برای سنجش وضعیت توزیع درآمد شاخص .......است.

2-.....صرفاًًبه مضای افزایش تولید است.

3-بر اساس فقه اسلامی،هر نوع دریافت پول اضافی از وام گیرنده.....تلقی میشود و حرام است.

4-......سپرده هایی هستند که موجودی آنها به محض اینکه مشتی مطالبه کند،باید به او یا هر کس دیگری که او بخواهد پرداخت شود.

 

5-تهیه دستور عمل اجرایی و مقررات ناظر بر انتشار اوراق مشارکت در ایران بر عهده ی .......است.

6-.......عبارت است از ارزش پولی کلیه کالاها و خدمات نهایی که اعضای یک ملت در طول یکسال کرده اند.

5/1

3

کوتاه پاسخ دهید.

 

 

1-از جمله شاخص های مهم وتعیین کننده است که براساس آن کشور ها به دو دسته توسعه یافته و در حال توسعه تقسیم می شوند.(             )

2-چه عواملی هر گونه برنامه ریزی برای ارتقای جامعه ورشد اقتصادی را با سدی نفوذ ناپذیرروبه رو خواهد کرد.(                  )

 

3-قبل از استفاده از پول به عنوان وسیله ی مبادلات، مبادله چگونه انجام میگرفت؟(               )

4-باز پرداخت اسناد اعتباری بلند مدت چه زمانی طول میکشد.(        )     

5-کدام دسته اسناد بهادار کوپن بهره ندارند و در زمان فروش دولت آنها را ارزان تر از مبلغ اسمی به خریداران می فروشد.(             )

6-مبالغی را که تولید کنندگان برای تولید صرف میکنند چه مینامند.

(         )

5/1

4

جدول زیر را کامل کنید؟

 

  روش های کاهش  حجم پول

(سیاست    انقباضی پول)

 

روش های افزایش حجم پول (سیاست انبساطی پول)

 

1-افزایش نرخ سپرده های قانونی.

 

2-..........................

 

 

3...........................

 

 

 

 

1-پایین آوردن نسبت ذخایز قانونی

 

2-...............................

 

 

3-...............................

 

 

 

 

2

5

کامل پاسخ دهید.

هزینه های دولت را به دو دسته تقسیم می کنند آنها را بنویسید؟

 

 

 

5/

6

عوامل تولید را نام ببرید؟

 

 

 

75/

7

بانک جهانی متشکل از کدام موسسه های مالی است؟

 

 

 

75/

8

بر روی اوراق سهام چه اطلاعاتی درج شده است؟

 

 

 

 

75/

9

سه مورد از اهداف اکو را بنویسید؟

 

 

 

 

75/

10

عوامل موثربر تصمیم مصرف کنندگان را در خرید یک کالا بنویسید؟

 

 

 

 

1

11

اهداف اقتصادی دولت را فهرست کنید.

 

 

 

1

12

شرایط تنزیل کردن اسناد اعتباری را بنویسید.

 

 

 

1

13

چرا طرفداران اقتصاد آزاد با دخالت دولت در اقتصاد مخالفند؟

 

1

14

برای اندازه گیری میزان توسعه از چه معیارهایی استفاده میکنند؟

 

1

15

در اصطلاح اقتصادی< فقیر مطلق> به چه معناست؟

 

 

 

 

1

16

12-مزیت نسبی چیست وچه تاثیری بر تجارت بین الملل دارد؟

 

 

 

 

5/1

 

فعالیت:

1-دلایل موافقان و مخالفان پیوستن به w.t.oرا بنویسید.(برای هر مورد یک دلیل)

 

 

 

 

 

5/1

 

2-چهار نوع کالای واسطه ای را نام ببرید؟

 

 

 

 

1

« موفق باشيد »

20نمره

 

 

 

 

 

 

 

 

باسمه تعالي

مديريت آموزش و پرورش ناحيه 1 اراك

دبيرستان و پيش‌دانشگاهي شاهد امام خميني(ره)

نمره

مهر آموزشگاه

پاسخ نامه نوبت:دوم

درس:اقتصاد

پايه:دوم

رشته:انسانی

 

 

شامل   17 پاسخ در   1   صفحه

تاريخ آزمون:

مدت امتحان:    75   دقيقه

نام

نام‌خانوادگي

شماره كلاس

شماره صندلي

نام دبير

 

 

 

 

امینی عباس

 

رديف

پاسخ نامه

نمره

 

1

1-غ 2-ص 3-غ 4-ص 5-غ 6-ص

1.5

2

1-دهکها 2-رشد  3-ربا  4-سپرده های دیداری 5-بانک مرکزی 6-تولید ناخالص ملی

1.5

3

1-درآمد سرانه.2-فقر.3-کالابه کالا.4-بیش از یکسال.5-اسناد خزانه.6- هزینه های تولید

1.5

4

سیاست های کاهش حجم پول                 سیاست های افزایش جحم پول

1-افزایش نرخ تنزیل مجدد                1-پایین آوردن نرخ تنزیل مجدد

2-سیاست بازار باز{فروش اوراق مشارکت}     2-خرید اوراق مشارکت در دست     

                                        مردم

 

2

5

الف:هزینه های جاری.       ب:هزینه های سرمایه ای.     هر مورد 25/0

 

 

5/.

6

1.سرمایه. 2.نیروی انسانی. 3.منابع طبیعی.      هر مورد 25/0

 

 

75/

7

1-بانک بین المللی توسعه(بانک جهانی).2-موسه ی مالی بین المللی.3-سازمان بین المللی توسعه.                                                                                                             هر مورد25/0

 

75/

8

-میزان مشارکت.2-تعهدات ومنافع صاحب سهم              هر مورد 25/0

75/

9

1-بهبود شرایط برای توسعه اقتصادی.2-حذف تدریجی موانع تجاری.3-تهیه برنامه مشترک توسعه انسانی و موارد دیگر.....                     هر مورد 25/0

75/

10

1-قیمت کالا.2-در آمد.3-سلیقه خودشان.4-قیمت سایر کالاها.هر مورد 25/0

1

11

1-اشتغال کامل.2-ثبات قیمت ها.3-رشدوتوسعه اقتصادی.4-بهبود وضع توزیع در آمد                                                   هر مورد 25/0

1

12

1-بدهی به دلیل انجام امور بازرگانی به وجود آمده باشد.2-به زمان سررسید سند بیش از 90 روز باقی نمانده باشد.                       هرمورد   5/

1

13

دخالت دولت را موجب کند شدن حرکت جوامع به سمت پیشرفت میدانند-گسترش ناکارآیی وکاهش تحرک بخش خصوصی است،دولت به جای مردم تصمیم می گیردواین امر نظم اقتصادی را بر هم میزند.

 

1

14

1-نرخ مرگ و میر نوزادان (در هر هزار تولد)2-امید به زندگی.3-نرخ بی سوادی بزرگسالان.4- تولید نا خالص داخلی( سرانه به دلار)

1

15

..کسی است که در آمد لازم برای بقا وحفظ سلامتی جسمی و روحی خود را نداشته باشد به بیان دیگر،در یک جامعه افرادی که درآمد آنها از سطح حد اقل درآمد معیشتی کمتر باشد.

1

16

بر اساس این اصل ،هر منطقه یا کشور باید کالایی را تولید کند که هزینه ی تولید آن در مقایسه با سایر نقاط کمتر باشد... 75/0از این رو هرکشور باید منابع اقتصادی خود را برای تولید به کار گیرد....

 75/0

1.5

17

فعالیت:1-هر دلیل درست

      هر مورد 75/0

5/1

 

2-دکمه ،زیپ،استارت و.. هر مورد درست 25/

1

20نمره

                           
 

طراح:عباس امینی دبیر ناحیه یک اراک _کارشناسی ارشد برنامه ریزی رفاه اجتماعی

 


مطالب مشابه :


نمونه سوال خرداد اقتصاد دوم انسانی

نمونه سوالات اقتصاد دوم دوم. رشته:انسانی علوم اجتماعی و اقتصاد دانلود سوالات کنکور
نمونه سوالات تستی در س اقتصاد دوم انسانی

نمونه سوالات تستی در س اقتصاد دوم انسانی دانلود فیلم
نمونه سوالات اقتصاد (دوم انساني)

نمونه سوالات اقتصاد (دوم انساني) نمونه سوالات دوم دبیرستان دانلود
نمونه سوال خرداد

مشکل ، نمونه سوالات درس اقتصاد دوم دبیرستان در رشته علوم انسانی تهیه نمونه سوال ترم دوم.
مونه سوالات محاسباتی کنکور اقتصاد دوم انسانی

دانلود سوالات ارشد علوم نمونه سوالات محاسباتی کنکور اقتصاد دوم انسانی
دانلود نمونه سوالات پایانی سال دوم دبیرستان رشته انسانی

دانلود نمونه سوالات پایانی سال دوم دبیرستان رشته انسانی. جامعه شناسی ، اقتصاد
بارم بندی اقتصاد دوم دبیرستان

نمونه سوالات اقتصاد دوم دانش اقتصاد دوم انسانی اجتماعی و اقتصاد دانلود سوالات
دانلود نمونه سوالات رشته اقتصاد نیمسال دوم 91-90

دانلود نمونه سوالات رشته رشته اقتصاد نیمسال دوم انسانی. 122.3K. 1221114.pdf. اقتصاد
نمونه سوالات اقتصاد متوسطه

نمونه سوالات اقتصاد متوسطه اقتصاد دوم ادبیات و علوم انسانی دانلود نمونه سوالات
نمونه سوالات پیشنهادی دوم انسانی خرداد92

نمونه سوالات پیشنهادی دوم انسانی خرداد92 دانلود رایگان فیلم و کتب دبیرستان و
برچسب :