پرسشنامه های پایان نامه --سری دوم

در خصوص پرسشنامهای درخواستی لطفا موضوع پرسشنامه خود را ایمیل کنید تا در اسرع وقت ارسال گردد.

ایمیل همه ساعات   [email protected]


آزمون هوشی ریون رنگی
آزمون هوشی ریون سیاه و سفید + مازهای پرتئوس
آزمون دمینو ها (D48 )
آزمون دمینو ها (D70 )
وکسلر کودکان (WISC-R ) + کیف چرمی
آزمون وکسلر بزرگسالان + کیف چرمی
آزمون وکسلر پیش دبستانی + کیف چرمی
هوش کتل مقیاس I
هوش کتل مقیاس 2 فرم A و B
هوش کتل مقیاس 3 فرم A و B
آزمون هوش بر مبنای نظریه ترستون (هنجار ایرانی )
آزمون هوش ثرندایک ( 8-5سال)
آزمون هوش بناردل(غیر کلامی – بزرگسالان )
هوش آزمای زیل
آزمون آدمک گودیناف
آزمون هوش منطقی (تکمیل تصاویر )
آزمون تجسم فضایی مینه سوتا
هوش سانتوچی
آزمون هوش طبقه بندی کلمات
هوش آندره – ری
هوش بورلی – اوله رون
کارت های آزمون بندر – گشتالت
هوش آدمک – خلاقیت جانسون
آزمون هوش خود سنج کمبریج ( برتری طرفین مغز )
هوش معنوی (هنجار ایرانی )
آزمون های حافظه
آزمون حافظه بینایی زان – لوئی سلیه
حافظه بینایی کاراد
آزمون حافظه کلامی و عددی
آزمون حافظه (بزرگسالان)
آزمون حافظه وکسلر
آزمون های فرافکن
اندر یافت کودکان (C.A.T) با دفترچه
اندر یافت موضوع (T.A.T) با کتاب راهنما
اندر یافت سالمندان (S.A.T)
کارتهای رورشاخ
تست نقاشی خانواده
آزمون فرافکن ساکس + استین
انگیزه پیشرفت موهان
شخصیتی بندر گشتالت + کارتها
آزمون تداعی کلمات یونگ
آزمون های استعداد و توانایی
خلاقیت ترنس فرم A
خلاقیت ترنس فرم B
خلاقیت فیلیپ کارتر
آمادگی تحصیلی مترو پالیتن
خلاقیت سنج ملین جر
خلاقیت شیفر(کودکان 10 تا 12 ساله)
آزمون انگیزه پیشرفت (ACMT )
مقیاس سنجش ادراک خویشتن
مقیاس بلوغ عاطفی( EMS)
پرسشنامه عادت های مطالعه
آزمون تحمل ناکامی(FROT)
آزمون قضاوت اخلاقی(MJT )
پرسشنامه خود پنداری(ساراسوات)(SCQ )
مقیاس خلق و خوی مالهوترا (MTS )
آزمون خلاقیت عابدی
پرسشنامه انگیزه پیشرفت هرمنس
عزت نفس الیس پوپ
پرسشنامه کفایت اجتماعی
آزمون جامعه سنجی
آزمون ادراک تعامل اجتماعی گلاس
آزمون خودشناسی کتل
آزمون انگیزه پیشرفت(هنجار ایرانی)
آزمون قضاوت اخلاقی – اجتماعی
آزمون آینده نگری
پرسشنامه مهارت های توجه کنتاکی
پرسشنامه رقت قلب
آمادگی تحصیلی متروپالتین
آزمون لینکلن – اوزرتسکی(مقیاس رشد حرکتی)
پرسشنامه راهبردهای خود انگیخته برای یادگیری
پرسشنامه سبک های یادگیری
آزمون های شخصیت
تیپ نمای مایرز – بریگز(MBTI )(هنجار ایرانی)
شخصیت برن رویتر
شخصیت 16 عاملی کتل
منبع کنترل درونی – بیرونی راتر(همراه با ویزگی های روان سنجی و مبنای نظری)
روان نزندی کندو (K.N.P.I )
پنج عاملی شخصیت – Neo
CPI شخصیت کالیفرنیا
پرسشنامه ارزشهای شخصی
مقیاس ارزش های شغلی و خانوادگی
منبع کنترل درونی شانس و افراد مسلط
درونگرایی – برونگرایی میشل گوکلن
آزمون منبع کنترل نوویکی استریکلند
پرسشنامه شخصیت سیاتل
ارزش های آلپورت ورنون و لیندزی
پرسشنامه تیپ شخصیتی A,B
آزمون احساسات مثبت درباره همسر
شایستگی جوانان
شخصیت آیزنک 1,2
پرسشنامه احساس مردمی بودن
پرسشنامه طرح خواسته ها
پرسشنامه نگرش درست
پرسشنامه سنجش میزان صبر
پرسشنامه خونسردی
آزمون های تشخیصی
MMPI (71 سوالی)
MMPI-2
ویسکاتسین
مهارت های مقابله ای(هنجار ایرانی)
گودیناف با تفسیر بالینی
شخصیتی کرنل(N2 )
آزمون بنتون(نورو پسیکولوزی)با کارت ها
آزمون بهداشت روانی(M.H.C )
اضطراب کتل
سنجش سازگاری بل(بزرگسالان)
پرسشنامه سازگاری ازدواج
میلون(3 پکیج کامل)
پرسشنامه راهنمای نیازهای دانش آموزان
پرسشنامه خصوصیات اخلاقی
مقیاس زنانگی – مردانگی میشل گوکلن
پرسشنامه سلامت عمومی
پرسشنامه مسئولیت پذیری ( هنجار ایرانی )
اضطراب سنج زانک (SAS )
اضطراب گود
آزمون افسردگی کودکان ماریاکواکس
SCL90-R
پرسشنامه سنجش ترس (FCL )
اختلال PTSD
مقیاس خود پنداری کودکان
احساس ناراحتی از موفقیت
پرسشنامه استرس کودرون
مقیاس احساس خواهی زاکرمن
اختلالات شخصیتی اورال و گرهام
پرسشنامه وابستگی به دیگران
ارزیابی توانایی جر و بحث بیهوده
مقیاس ترس از موفقیت گود
پرسشنامه راهبردهای مقابله با سر درد های تنشی
مقیاس عزت نفس روزنبرگ
مقیاس عزت نفس آلیس پوپ
مقیاس عزت نفس کوپر اسمیت
مقیاس عشق
پرسشنامه استرس دگرگونی های زندگی
افسردگی بک (13 سوالی)
افسردگی بک (21 سوالی)
افسردگی زانک
فرسودگی شغلی مسلش
مقیاس ارزشیابی سازگاری مجدد اجتماعی
تفکرات غیر منطقی جونز
شاخص اقتدار والدین
فرسودگی شغلی گلدارد
هویت قومی یا چند گروهی
پرسشنامه تعدیل خویشتن داری وینی برگ
پرسشنامه رضایت از خود
پرسشنامه خوش بینی
پرسشنامه سنجش قدرت رهبری
مقیاس سطوح اشتیاق (هنجار ایرانی)
سبک های دلبستگی (همسران)
پرسشنامه سنجش تخیل
پرسشنامه مقابله با استرس
پرسشنامه موفقیت
پرسشنامه رضایت از خود
پرسشنامه کنترل هوس ها
پرسشنامه خوش بینی و بد بینی
پرسشنامه انگیزه ی پیروزی (ورزشی)
پرسشنامه جرات ورزی
پرسشنامه اعتیاد به کار
پرسشنامه وسواس
پرسشنامه برتری جانبی مغز
رضایت زناشوئی پراکاس
مقیاس استرس کوهن
پرسشنامه استرس معلمان (پالین)
مقیاس کارآمدی شخصی
پرسشنامه ارزیابی تجارب زندگی
پرسشنامه سبک های استادی (منبع کنترل)
پرسشنامه عزت نفس جنسی زنان SSFI_W
مقیاس شدت عاطفه (احساسات)
مقیاس خود – انگاره
مقیاس شغلی (کریشنا)
نیمرخ معنای شخصی (توصیف زندگی)
نگرش مذهبی دانشجویان
تصور دانش آموزان از خود
رضایت شغلی دانت
مقیاس قصه عشق استرنبرگ
پرسشنامه سازگاری خانواده دارای زنان شاغل
اضطراب امتحان
اضطراب هامیلتون
سنجش افکار خودکشی بک
وسواس مذهبی
اوتیسم بهر کودکان
اوتیسم بهر نوجوانان
اوتیسم بهر بزرگسالان
رغبت سنج:
پرسشنامه و راهنمای رغبت سنج هالند
راهنمای انتخاب کار و شغل
رغبت سنج میشل گوکلن
مقیاس ترجیح شغلی
آزمون های روابط بین فردی:
رشد اجتماعی واینلند
آزمون هوش هیجانی (هنجار ایرانی)
آزمون هوش هیجانی اسکات
آزمون تایید جوئی کودکان (CAST)
مقیاس بلوغ اجتماعی رائو(RSMS)
مقیاس انگیزه ی تایید (AMS)
پرسشنامه پذیرش اجتماعی
راهنمای نیازهای دانش آموزان دبیرستانی
کنار آمدن با خود میشل گوکلن
اندازه گیری نگرش های صمیمانه
اضطراب ورزش (اشپیل برگر)
پرسشنامه رفتار منطقی شرکی و وایتمن
مقیاس تایید خویشتن راتوس
مقیاس روحیه رقابت – همکاری
مقیاس عشق مثلثی استرنبرگ
مهارت های حل مشکلات اجتماعی
مقیاس رویدادهای زندگی دانشجویان
پرسشنامه کارایی دانش آموزان
مقیاس جو کلاسی
مقیاس موفقیت بین فردی آدلری
دلبستگی والد فرزندی
مشارکت والدین در زندگی فرزندان
مشارکت والدین در تکالیف مدرسه
تمایل کودکان به کنترل شدن
سنجش روابط همسالان
ویزگی های روابط خانوادگی
مقیاس آگاهی و توجه متفکرانه
پرسشنامه الگوی رفتار رهبری
آزمون اسکیزوفرنى و روان‌پریشی   
آزمون روان‌شناسی شخصیت   
آزمون افسانه‌های استرس   
آزمون خو‌‌ش‌بینی   
آزمون پنج بعد شخصیت 


مطالب مشابه :


دانلود پرسشنامه+پرسشنامه رایگان+پرسشنامه پایان نامه+پرسشنامه اماده

مشاوره و راهنمایی در هر یک از مراحل پایان نامه از طریق ایمیل [email protected] [email protected]
پرسشنامه

پروپزال , پرسشنامه , تدوین فصول پایان نامه , مشاوره , تجزیه تحلیل آماری SPSS, DEAP, Eviews, EFQM, M
نمونه پرسشنامه های استاندارد کارشناسی ارشد

پرسشنامه پایان نامه کارشناسی ارشد مدیریت - نمونه پرسشنامه های استاندارد کارشناسی ارشد
نمونه پرسشنامه - نمونه پروپوزال مدیریت - نمونه پایان نامه مدیریت دولتی

پرسشنامه پایان نامه کارشناسی ارشد مدیریت - نمونه پرسشنامه - نمونه پروپوزال مدیریت - نمونه
انواع پرسشنامه

پروپزال , پرسشنامه , تدوین فصول پایان نامه , مشاوره , تجزیه تحلیل آماری SPSS, DEAP, Eviews, EFQM, M
پرسشنامه های پایان نامه --سری دوم

مشاوره و راهنمایی در هر یک از مراحل پایان نامه از طریق ایمیل [email protected] [email protected]
دانلود پرسشنامه و پایان نامه استاندارد

پرسشنامه و آزمون - دانلود پرسشنامه و پایان نامه استاندارد - دانلود بهترین پرسشنامه ها همراه
كدگذاري پرسشنامه

پایان نامه - كدگذاري پرسشنامه - اولین مرحله در کار با نرم افزارهای آماری اماده کردن داده
پرسشنامه های پایان نامه --سری دوم

مشاوره انجام پایان نامه پروپوزال مقاله - پرسشنامه های پایان نامه --سری دوم - مشاوره انجام
پرسشنامه بعنوان يكي از روشهاي جمع آوري اطلاعات

پایان نامه - پرسشنامه بعنوان يكي از روشهاي جمع آوري اطلاعات -
برچسب :