منابع پیشنهادی آزمون مصاحبه شفاهی دكتری رشته حقوق كیفری و جرم شناسی دانشگاههای تهران و شهید بهشتی

منابع پیشنهادی آزمون مصاحبه شفاهی دكتری رشته حقوق كیفری و جرم شناسی دانشگاه تهران و پردیس قم

الف آیین دادرسی كیفری

-1 حقوق بشر ، مفاهيم انصاف و عدالت، دكتر محمد آشوري.

-2 عدالت كيفري)مجموعه مقالات(، دكتر محمد آشوري.

-3 تاملاتي در حقوق تطبيقي)جلد دوم( ، مقاله تحول جايگاه دادسرا و ترافعي شدن امر تعقيب، دكتر محمد آشوري.

-4 كتاب جايگزين هاي زندان يا مجازاتهاي بينابين، دكتر محمد آشوري.

-5 علوم جنايي)گزيده مقالات آموزشي براي ارتقاي دانش دست اندركاران مبارزه با مواد مواد مخدر در ايران(جلد دوم، مقاله جايگزين هاي

زندان يا مجازات هاي بينابين دكتر محمد آشوري.

6 آيين دادرسي كيفري، دكتر علي خالقي، انتشارات شهردانش، آخرين چاپ

-7 آيين دادرسي كيفري ) 2جلد(، دكتر محمد آشوري، انتشارات سمت، آخرين چاپ

8 آيين دادرسي كيفري ) 5 جلد(، دكتر محمود آخوندي، انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي، آخرين چاپ

8 فرايند دادرسي كيفري ) 2 جلد(، بهروز جوانمرد، انتشارات جاودانه، چاپ اول، زمستان 1331

ب حقوق جزای عمومی

-1 تقريرات كارشناسي ارشد و دكتري استاد حسين آقايي نيا ، آخرين نسخه

-2 تقريرات كارشناسي ارشد و دكتري استاد محسن رهامي،آخرين نسخه

-3 حقوق كيفري عمومي ) 2 جلد( ، دكتر حسين آقايي جنت مکان ، انتشارات جاودانه ، آخرين چاپ

ج حقوق جزای اختصاصی

-1 جرايم عليه اشخاص)عليه تماميت جسماني و معنوي( استاد حسين آقايي نيا.آخرين چاپ

-2 تقريرات جرايم عليه اشخاص كارشناسي ارشد و دكتري استاد محسن رهامي ، آخرين نسخه

د متون فقه

-1 حدود،تعزيرات ، قصاص و ديات دكتر ابوالقاسم گرجي.

-2 ترجمه مباني تکمله المنهاج آيت الله ابوالقاسم خويي)حدود،قصاص،ديات(

-3 قواعد فقه جزايي استاد سيد مصطفي محقق داماد.

4 ترجمه جواهر الکلام ؛ محمد حسن نجفي )حدود،قصاص، ديات(

-5 ترجمه مسالک الافهام،محمد بن حسن حر عاملى )شهيد ثاني(، بخش حدود ، قصاص و ديات.

6 ترجمه تحرير الروضه في شرح اللمعه ؛ سيد مهدي دادمرزي، انتشارات كتاب طه، بخش حدود ، قصاص و ديات.

ه متون حقوقی

-1 تقريرات استاد حسين آقايي نيا.

-2 ترجمه حقوق جزاي آمريکا استاد حسين آقايي نيا.

و جرم شناسی

1 تقريرات جرم شناسي استاد علي حسين نجفي ابرند آبادي از سال 77 تا 31 به كوشش دكتر شهرام ابراهيمي )دوره كارشناسي،كارشناسي

ارشد و دكتري( نسخه آذر 1331

از ميان اين تقريرات برخي واجد اهميت بسيار زيادي هستند از جمله :

تقريرات جامعه شناسي جنايي )جامعه شناسي جرم(، به كوشش مهدي صبوري پور، دوره كارشناسي ارشد، دانشگاه شهيد بهشتي، سال

) 1384 ) نسخه بهروزرساني شده آذر 1331 تحصيلي 1383

1388 ) نسخه به- – تقريرات جامعه شناسي كيفري به كوشش بهروز جوانمرد، دوره دكتري، دانشگاه شهيد بهشتي، سال تحصيلي 1383

) روزرساني شده آذر 1331

تقريرات جرم شناسي حقوق كيفري و آيين دادرسي كيفري، به كوشش سودابه رضواني و مرضيه آقا ميرسليم، دوره دكتري، دانشگاه شهيد

1331- بهشتي، سال تحصيلي 1337

تقريرات جرم شناسي )جهاني شدن جرم( ، به كوشش سمانه طاهري و عاطفه شيخ الاسلامي، دوره كارشناسي ارشد، دانشگاه مفيد، سال

1331- تحصيلي 1337

-2 مطالبي كه استاد نجفي ابرندآبادي تحت عنوان ديباچه در برخي كتاب ها نوشته اند از جمله :

-1 آماده ، غلامحسين ، نقش رئيس قوه قضاييه در فرايند كيفري ، انتشارات دادگستر

-2 فلچر، جرج.پي، مفاهيم بنيادين حقوق كيفري ، ترجمه سيد مهدي سيد زاده

-3 عباچي، مريم ، حقوق كيفري اطفال ، انتشارات مجد

-4 ذاقلي، عباس، قاچاق انسان، انتشارات ميزان

-5 لپز، ژرار و فيليزولا، ژينا، بزه ديده و بزه ديده شناسي، ترجمه روح الدين كرد عليوند و احمد محمدي ، انتشارات مجد

-6 سوتيل، كيت و پيلو ، مويرا و تيلور ، كلر ، شناخت جرم شناسي ، ترجمه مير روح الله صديق ، انتشارات دادگستر

-7 هافنر، هري ، قوانين هيتي ها: قانون نامه اي از آسياي صغير ، ترجمه فرناز اكبري رومني ، انتشارات حقوقي

-8 بادامچي، حسين ، تاريخ حقوق كيفري بين النهرين ، انتشارات سمت

-3 رجبي پور، محمود ، مباني پيشگيري اجتماعي از بزهکاري اطفال و نوجوانان ، دفتر تحقيقات كاربردي پليس پيشگيري

-17 عباسي ، مصطفي ، افق هاي نوين عدالت ترميمي ميانجي گري كيفري ، انتشارات دانشور

-11 كلارک، رونالد و اک ، جان ، جرم شناسي پيشگيري ، ترجمه مهدي مقيمي و مهديه تقي زاده ، دفتر تحقيقات كاربردي ناجا

-12 سودابه رضواني؛ سياست انسان مدار ريسک جرم، انتشارات ميزان

-13 زينب باقري نژاد؛ حمايت از شهود، انتشارات خرسندي

-14 مايکل بنسون و سالي سيمپسون؛ جرايم يقه سفيدي؛ رويکردي فرصتمدار، ترجمه اسماعيل رحيمي نژاد، انتشارات ميزان

-15 نجفيابرندآبادي، عليحسين و هاشمبيگي، حميد؛ دانشنامه جرم شناسي، ويراست دوم، انتشارات گنج دانش

-3 مقالات استاد نجفي ابرندآبادي در مجلات تخصصي حقوقي نظير تعالي حقوق يا مجله تحقيقات حقوقي دانشگاه شهيد بهشتي يا مجله

دانشگاه علوم اسلامي رضوي )آموزه هاي حقوقي( يا فصل نامه مدرس علوم انساني دانشگاه تربيت مدرس و... يا مقالاتي كه در برخي ويژه

نامه به چاپ رسانده اند از جمله: )علوم جنايي( سلسله مقالات تقديمي در نکوداشت استاد آشوري،انتشارات سمت، 1383 ؛ تازه هاي علوم

جنايي )مجموعه مقالات( ، انتشارات ميزان ، 1388 ؛ مجموعه مقالات همايش حقوق شهروندي ، انتشارات گرايش ، 1388 و...

-4 مقالات استاد آشوري در برخي ويژه نامه ها از جمله : مجموعه مقالات همايش راه كارهاي كاهش جمعيت كيفري زندان و...

5 راب وايت و فيونا هينز ، جرم و جرمشناسي ؛ متن درسي نظريههاي جرم و كجروي، ترجمه علي سليمي، انتشارات پژوهشگاه حوزه و

دانشگاه، چاپ دوم، زمستان 1385

6 فرانکلين پ. ويليامز و مريلين دي، مک شين؛ نظريه هاي جرم شناسي، ترجمه حميدرضا ملک محمدي، انتشارات ميزان، چاپ سوم،

زمستان 1388

منابع پیشنهادی آزمون مصاحبه شفاهی دكتری رشته حقوق كیفری و جرم شناسی دانشگاه شهید بهشتی

الف حقوق جزای عمومی

-1 زمينه حقوق جزاي عمومي ، دكتر رضا نوربها. آخرين چاپ

-2 حقوق جزاي عمومي) 2 جلد(، دكتر محمد علي اردبيلي. آخرين چاپ

3 حقوق كيفري عمومي ) 2 جلد( ، دكتر حسين آقايي جنت مکان ، انتشارات جاودانه ، آخرين چاپ

ب حقوق جزای اختصاصی

-1 تقريرات جرايم عليه اشخاص دكتر جعفر كوشا.

-2 جرايم عليه اشخاص،اموال و امنيت دكتر حسين مير محمد صادقي.آخرين چاپ

3 بايسته هاي حقوق جزاي اختصاصي 1و 2و 3، دكتر جعفر كوشا، انتشارات مجد، چاپ اول، 1337

ج آیین دادرسی كیفری

1 فرايند دادرسي كيفري ) 2 جلد( ،بهروز جوانمرد ،انتشارات جاودانه،چاپ اول، زمستان 1331

2 كليات آيين دادرسي كيفري، رجبعلي گلدوست جويباري، انتشارات جنگل، آخرين چاپ

د متون فقه

-1 حدود،تعزيرات ، قصاص و ديات دكتر ابوالقاسم گرجي.

-2 ترجمه مباني تکمله المنهاج آيت الله ابوالقاسم خويي)حدود،قصاص،ديات(

-3 قواعد فقه جزايي استاد سيد مصطفي محقق داماد.

4 ترجمه جواهر الکلام ؛ محمد حسن نجفي )حدود،قصاص، ديات(

-5 ترجمه مسالک الافهام،محمد بن حسن حر عاملى )شهيد ثاني(، بخش حدود ، قصاص و ديات.

6 ترجمه تحرير الروضه في شرح اللمعه ؛ سيد مهدي دادمرزي، انتشارات كتاب طه، بخش حدود ، قصاص و ديات.

ه متون حقوقی

-1 تقريرات متون حقوقي تخصصي دوره كارشناسي ارشد دكتر نسرين مهرا از سال 1381 الي 1331

-2 لغات خارجي مندرج در كتاب كيفر شناسي تاليف استاد علي صفاري ، انتشارات جنگل.آخرين چاپ

. -3 تقريرات متون حقوقي پيشرفته ، استاد علي صفاري ، دوره دكتري ، از سال 1385 الي 1331

و جرم شناسی

1 تقريرات جرم شناسي استاد علي حسين نجفي ابرند آبادي از سال 77 تا 31 به كوشش دكتر شهرام ابراهيمي )دوره كارشناسي،كارشناسي

ارشد و دكتري( نسخه آذر 1331

از ميان اين تقريرات برخي واجد اهميت بسيار زيادي هستند از جمله :

تقريرات جامعه شناسي جنايي )جامعه شناسي جرم(، به كوشش مهدي صبوري پور، دوره كارشناسي ارشد، دانشگاه شهيد بهشتي، سال

) 1384 ) نسخه بهروزرساني شده آذر 1331 تحصيلي 1383

1388 ) نسخه به- – تقريرات جامعه شناسي كيفري به كوشش بهروز جوانمرد، دوره دكتري، دانشگاه شهيد بهشتي، سال تحصيلي 1383

) روزرساني شده آذر 1331

تقريرات جرم شناسي حقوق كيفري و آيين دادرسي كيفري، به كوشش سودابه رضواني و مرضيه آقا ميرسليم، دوره دكتري، دانشگاه شهيد

1331- بهشتي، سال تحصيلي 1337

تقريرات جرم شناسي )جهاني شدن جرم( ، به كوشش سمانه طاهري و عاطفه شيخ الاسلامي، دوره كارشناسي ارشد، دانشگاه مفيد، سال

1331- تحصيلي 1337

-2 مطالبي كه استاد نجفي ابرندآبادي تحت عنوان ديباچه در برخي كتاب ها نوشته اند از جمله :

-1 آماده ، غلامحسين ، نقش رئيس قوه قضاييه در فرايند كيفري ، انتشارات دادگستر

-2 فلچر، جرج.پي، مفاهيم بنيادين حقوق كيفري ، ترجمه سيد مهدي سيد زاده

-3 عباچي، مريم ، حقوق كيفري اطفال ، انتشارات مجد

-4 ذاقلي، عباس، قاچاق انسان، انتشارات ميزان

-5 لپز، ژرار و فيليزولا، ژينا، بزه ديده و بزه ديده شناسي، ترجمه روح الدين كرد عليوند و احمد محمدي ، انتشارات مجد

-6 سوتيل، كيت و پيلو ، مويرا و تيلور ، كلر ، شناخت جرم شناسي ، ترجمه مير روح الله صديق ، انتشارات دادگستر

-7 هافنر، هري ، قوانين هيتي ها: قانون نامه اي از آسياي صغير ، ترجمه فرناز اكبري رومني ، انتشارات حقوقي

-8 بادامچي، حسين ، تاريخ حقوق كيفري بين النهرين ، انتشارات سمت

-3 رجبي پور، محمود ، مباني پيشگيري اجتماعي از بزهکاري اطفال و نوجوانان ، دفتر تحقيقات كاربردي پليس پيشگيري

-17 عباسي ، مصطفي ، افق هاي نوين عدالت ترميمي ميانجي گري كيفري ، انتشارات دانشور

-11 كلارک، رونالد و اک ، جان ، جرم شناسي پيشگيري ، ترجمه مهدي مقيمي و مهديه تقي زاده ، دفتر تحقيقات كاربردي ناجا

-12 سودابه رضواني؛ سياست انسان مدار ريسک جرم، انتشارات ميزان

-13 زينب باقري نژاد؛ حمايت از شهود، انتشارات خرسندي

-14 مايکل بنسون و سالي سيمپسون؛ جرايم يقه سفيدي؛ رويکردي فرصتمدار، ترجمه اسماعيل رحيمي نژاد، انتشارات ميزان

-15 نجفيابرندآبادي، عليحسين و هاشمبيگي، حميد؛ دانشنامه جرم شناسي، ويراست دوم، انتشارات گنج دانش

-3 مقالات استاد نجفي ابرندآبادي در مجلات تخصصي حقوقي نظير تعالي حقوق يا مجله تحقيقات حقوقي دانشگاه شهيد بهشتي يا مجله

دانشگاه علوم اسلامي رضوي )آموزه هاي حقوقي( يا فصل نامه مدرس علوم انساني دانشگاه تربيت مدرس و... يا مقالاتي كه در برخي ويژه

نامه به چاپ رسانده اند از جمله: )علوم جنايي( سلسله مقالات تقديمي در نکوداشت استاد آشوري،انتشارات سمت، 1383 ؛ تازه هاي علوم

جنايي )مجموعه مقالات( ، انتشارات ميزان ، 1388 ؛ مجموعه مقالات همايش حقوق شهروندي ، انتشارات گرايش ، 1388 و...

-4 مقالات استاد آشوري در برخي ويژه نامه ها از جمله : مجموعه مقالات همايش راهكارهاي كاهش جمعيت كيفري زندان و...

5 راب وايت و فيونا هينز ، جرم و جرمشناسي ؛ متن درسي نظريههاي جرم و كجروي، ترجمه علي سليمي، انتشارات پژوهشگاه حوزه و

دانشگاه، چاپ دوم، زمستان 1385

6 فرانکلين پ. ويليامز و مريلين دي، مک شين؛ نظريه هاي جرم شناسي، ترجمه حميدرضا ملک محمدي، انتشارات ميزان، چاپ سوم،

زمستان 1388

7 مقالات دكتر علي صفاري در مجله تحقيقات حقوقي دانشگاه بهشتي،و برخي ويژه نامه ها نظير )علوم جنايي( سلسله مقالات تقديمي در

نکوداشت استاد آشوري،انتشارات سمت، 1383 ، همچنين تازه هاي علوم جنايي )مجموعه مقالات( ، انتشارات ميزان ، 1388

8 تقريرات جرم شناسي دوره كارشناسي ارشد دانشگاه شهيد بهشتي استاد علي صفاري از سال 1384 به بعد.

3 ديباچه هايي كه استاد صفاري بر برخي از كتاب ها نوشته اند ، از جمله :

سياست كيفري سختگيرانه يا جدي گرفتن بي نظمي ها و جرائم خرد؟ ديباچه در تسامح صفر: سياست كيفري سختگيرانه در قبال جرايم

؛ خُرد ، بهروز جوانمرد، بنياد حقوقي ميزان، چاپ اول، 1388

اهميت پيشگيري از جرم، ديباچه در بزهکاري به عادت: از علت شناسي تا پيشگيري، امير حسن نيازپور،انتشارات فکرسازان،چاپ

. اول، 1387

ز متفرقه

. 1.تازه هاي علوم جنايي )مجموعه مقالات( ، زير نظر علي حسين نجفي ابرند آبادي ، بنياد حقوقي ميزان ، چاپ اول ، 1388

. 2.علوم جنايي )مجموعه مقالات در نکوداشت دكتر محمد آشوري( ، انتشارات سمت ، چاپ اول ، 1383

3 . يادنامه شادروان دكتر رضا نوربها ،ضميمه مجله تحقيقات حقوقي، دانشگاه شهيد بهشتي، زمستان 1337

)متأسفانه اين يادنامه كه حاوي مقالات تقديمي اساتيد حقوق كيفري و جرم شناسي به روح بلند مرحوم دكتر نوربها ميباشد، براي فروش

عرضه نشده است.(

ملاحظات :

1. با توجه به اينکه آزمون دكتري وزارت علوم از سال 1337 به صورت تستي برگزار مي شود،بايد يادآوري شود، تهيه و مطالعه فهرست

پيشنهادي فوق، لزوماً به معناي موفقيت 177 درصد داوطلب نخواهد بود بلکه % 57 درصد موفقيت داوطلبان محترم ، مربوط به آزمون

مصاحبه شفاهي و حضوري است.كه موفقيت در اين مرحله بستگي به سوابق و فعاليتهاي علمي و پژوهشي اعم از چاپ مقاله در مجلات

با رتبه علمي ترويجي يا علمي پژوهشي همچنين گواهي سخنراني يا ارائه مقاله يا پوستر در همايش هاي علمي داخلي و خارجي يا

گواهي پذيرش مقالات علمي در كنگره هاي علمي و از اين قبيل فعاليت ها دارد.لذا به داوطلبان محترم به ويژه دانشجويان كارشناسي ارشد

اكيداً توصيه مي گردد كه در طي دوران تحصيلات تکميلي خود از انجام فعاليت هاي علمي پژوهشي غفلت نورزند .

فهرست نشريات علمي حقوقي داراي اعتبار پژوهشي يا ترويجي از نظر وزارت علوم را مي توانيد در نشاني زير مشاهده نماييد .

asc&etc=all-http://www.noormags.com/view/fa/magazinebycategory/15?vo=Medum&l=all&r=3&s=title

2. گفتني است منابع آزمون دكتري حقوق جزا و جرم شناسيِ دانشگاه آزاد اسلامی همانند منابع آزمون دانشگاه شهيد بهشتي مي باشد .

لازم به ذكر است كه آزمون دكتري اين دانشگاه نيز از سال 1331 به صورت تستي برگزار مي شود. از اين رو تأثير مرحله مصاحبه حضوري

با حضور اساتيد دانشگاه شهيد بهشتي و برخي اساتيد دانشگاه تهران نظير دكتر محمد آشوري بيش از پيش پررنگ تر شده است.

3.افزودني است در خصوص درس حقوق جزاي عمومي بهطور معمول اما نه به طور هميشگي يک سوال از مکاتب حقوق كيفري مطرح مي

شود. داوطلبان محترم براي دسترسي به نظر تمامي اساتيد اين حوزه در خصوص تقسيم بندي مکاتب حقوق كيفري مي توانند به كتاب

حقوق جزاي عمومي ، بهروز جوانمرد ، « انتشارات علوي فرهيخته، مراجعه نمايند. » چاپ ششم، 1331

4. در مورد داوطلباني كه دانشگاه مورد نظر آنها علامه طباطبايي تهران مي باشد، علاوه بر موارد فوق، مطالعه مقالات و كتابهاي دكتر

حسين غلامي براي آزمون مصاحبه پيشنهاد مي شود.

5 . در مورد داوطلباني كه دانشگاه مورد نظر آنها تربيت مدرس تهران مي باشد، علاوه بر موارد فوق، مطالعه مقالات و كتابهاي دكتر

مهرداد رايجيان اصلي و دكتر محمد فرجيها ، براي آزمون مصاحبه پيشنهاد مي شود.

6 . مجدداً يادآوري ميشود منابع فوق اولاً پيشنهادي بوده و ثانیاً با توجه به تجربه 5 ساله گذشته برگزاري آزمون كتبي دكتري ) چه به

صورت تشريحي و چه اخيراً كه به صورت تستي برگزار ميشود( حداكثر تا 57 % نيازهاي داوطلبين را جامه عمل ميپوشاند. ممکن است

منابع پيشنهادي از نظر جمعي از داوطلبين كافي و از سوي جمعي ديگر ناكافي به نظر برسد. اما اين منافاتي با در اختيار قرار دادن تجربه

برنامه ريزي هاي كسب آمادگي براي آزمون دكتري را انجام مي دهد. » هر كسي از ظن خود « هاي گذشته براي آيندگان ندارد و در اين راه

7. سوالات مرحله مصاحبه شفاهي آزمون دكتري در برخي مواقع غيرقابل پيش بيني و غيرقابل باور ميباشد. به اين معنا كه بعضاً يک

سوال به صورت يکپارچه و هماهنگ از همه دعوت شدگان به مصاحبه پرسيده شده كه لزوماً ارتباطي به آنچه داوطلبان در تصورشان بوده،

نداشته اما چندان هم بي ارتباط نبوده است. به عنوان نمونه در سال 1331 سوال مصاحبه درس جرم شناسي در دانشگاه شهيد بهشتي اين

لذا به داوطلبان توصيه ميشود از كتاب شناسي و منبع »!؟ 5 كتاب با موضوع جرم شناسي اعم از تأليف يا ترجمه نام ببريد « : بوده است

شناسي دروس مربوطه نيز غفلت نورزند و در جريان آخرين تجديد چاپ هاي كتابهاي حقوق كيفري و جرم شناسي نيز باشند.


مطالب مشابه :


کاملترین کدهای مراکز آموزش نظام وظیفه ( کد محل پادگان آموزشی سربازی) بروز رسانی : 1391/04/26

( شاید هم پادگان آموزش ولیعصر ناجا ) آموزشگاه شهدا نيروي زميني سپاه شهيد
دانستنی های دفاع مقدس(وبلاگ جنگ نرم)

یگان ویژه پاسداران ناجا. آموزشگاه مقدس، سردار شهيد دكتر مصطفي چمران نماينده
آغاز ثبت نام از داوطلبان کنکور سراسری سال92 در دانشگاه امام صادق (ع)

تحصیلی به اینجانب مراجعه می نمایند و به دلیل اشتغالم در چند آموزشگاه امکان دسترسی به
استخدام دانشگاه افسری ارتش ،کارمند نیروی دریایی ،کارمند نیروی زمینی ارتش استخدام زن و مرد

در چند آموزشگاه امکان دسترسی به مالك اشتر ناجا فرماندهي شهيد چمران
منابع پیشنهادی آزمون مصاحبه شفاهی دكتری رشته حقوق كیفری و جرم شناسی دانشگاههای تهران و شهید بهشتی

وبلاگ حقوقی عدل 90 چمران. شهيد ثاني مقيمي و مهديه تقي زاده ، دفتر تحقيقات كاربردي ناجا
نشاني دادسراهاي تهران

آموزشگاه; وبلاگ خيابان شهيد فياض پليس فرودگاه مهرآباد و پليس امنيت ناجا و تمامي
20سوال جنگی

فرزند شهيد شهید چمران و فرهاد مجيدي: داور در حد آموزشگاه هم نبود . فرهنگ .
برچسب :