انتخاب مهندس هوشمندان به سمت ریاست کانون مهندسین نکا

1- مهندس حسن هوشمندان  به عنوان رئیس

2- مهندس حسین بهرامپور  به عنوان نایب رئیس

3-مهندس حمیدرضا حسن پور  به عنوان خزانه دار

4-مهندس رضا صادقی نوا  به عنوان بازرس  انتخاب شدند .


مطالب مشابه :


افزایش تعرفه ی خدمات مهندسی

کانون مهندسین سلمانشهر و کلارآباد کانون مهندسین کتالم و سادات شهر کانون مهندسین
دومین همایش سراسری نقشه برداری

کانون مهندسین سلمانشهر و کلارآباد کانون مهندسین کتالم و سادات شهر کانون مهندسین
رادیاتور

مجتمع رفاهی تفریحی شهر سبز رامسر کانون مهندسین کتالم و سادات کانون تاسیسات
اعضاءکمیسیون شیوه اجرای قانون مجریان سازمان نظام مهندسی مازندران

کانون مهندسین سلمانشهر و کلارآباد کانون مهندسین کتالم و سادات شهر کانون مهندسین
انتخاب مهندس هوشمندان به سمت ریاست کانون مهندسین نکا

کانون مهندسین کتالم و سادات شهر کانون مهندسین
کنسرت حسین علیزاده درآمل

کانون مهندسین سلمانشهر و کلارآباد کانون مهندسین کتالم و سادات شهر کانون مهندسین
مصوبات هشتادمین جلسه ی هیات مدیره

شیرگاه - شیرود - عباس آباد - فریم - کتالم و سادات شهر شهر - هچیرود کانون مهندسین کتالم و
برچسب :