نمونه قرارداد كار

        نمونه قرارداد كار

 

       اين قرارداد به موجب ماده (10) قانون كار جمهوري اسلامي ايران و تبصره (3) الحاقي به ماده (7) قانون كار موضوع بند (الف) ماده (8) قانون رفع برخي از موانع توليد و سرمايه گذاري صنعتي- مصوب 25/8/1387 مجمع تشخيص مصلحت نظام بين كارفرما/ نماينده قانوني كارفرما و كارگر منعقد مي شود .

1)  مشخصات طرفين :

كارفرما/ نماينده قانوني كارفرما

آقاي / خانم / شركت ........................................ فرزند .............................. شماره شناسنامه/ شماره ثبت ............................ 
به نشاني : ......................................................................................................................................................................................
كارگر

آقاي / خانم .......................................... فرزند ................................ متولد ............................... شماره شناسنامه ..................
 شماره ملي ................................ ميزان تحصيلات ............................ نوع و ميزان مهارت ........................................................ 
به نشاني : .....................................................................................................................................................................................
2)  نوع قرارداد : دائم                                                 موقت                                                      كارمعين

3)  نوع كار يا حرفه يا حجم كار يا وظيفه اي كه كارگر به آن اشتغال مي يابد : ..................................................................................
..............................................................................................................................................................................................................
4)  محل انجام كار : ........................................................................................................................................................................5)  تاريخ انعقاد قرارداد : .................................................................................................................................................................6)  مدت قرارداد : ...........................................................................................................................................................................7)  ساعات كار : ...............................................................................................................................................................................
ميزان ساعات كار و ساعت شروع و پايان آن با توافق طرفين تعيين مي گردد . ساعات كار نمي تواند بيش از ميزان مندرج در قانون كار تعيين شود ليكن كمتر از آن مجاز است .

8)  حق السعي :

الف : مزد ثابت/ مبنا/ روزانه/ ساعتي ........................................ ريال (حقوق ماهانه : ................................................... ريال ) 
ب : پاداش افزايش توليد و يا بهره وري ........................................... ريال كه طبق توافق طرفين قابل پرداخت است .

ج : ساير مزايا ................................................................................................................................................................................

محل امضاء كارگر

 

محل امضاء كارفرما

 
 

 

 


9)  حقوق و مزاياي كارگر : بصورت هفتگي/ ماهانه به حساب شماره .............................................. نزد بانك ....................................... شعبه ............................... توسط كارفرما يا نماينده قانوني وي پرداخت مي گردد .

10)  بيمه : به موجب ماده (148) قانون كار ، كارفرما مكلف است كارگر را نزد سازمان تامين اجتماعي و يا ساير 
دستگاه هاي بيمه گر بيمه نمايد .

11)  عيدي و پاداش سالانه : به موجب ماده واحده قانون مربوط به تعيين عيدي و پاداش سالانه كارگران شاغل در 
كارگاه هاي مشمول قانون كار- مصوب 6/12/1370 مجلس شواري اسلامي ، به ازاي يك سال كار معادل شصت روز مزد ثابت/ مبنا (تا سقف نود روز حداقل مزد روزانه قانوني كارگران ) به عنوان عيدي و پاداش سالانه به كارگر پرداخت 
مي شود . براي كار كمتر از يك سال ، ميزان عيدي و پاداش و سقف مربوط به نسبت محاسبه خواهد شد .

12)  حق سنوات يا مزاياي پايان كار : به هنگام فسخ يا خاتمه قرارداد كار حق سنوات ، مطابق قانون و مصوبه 
مورخ 25/8/87 مجمع تشخيص مصلحت نظام به نسبت كاركرد كارگر پرداخت مي شود .

13)  شرايط فسخ قرارداد : اين قرارداد در موارد ذيل ، توسط هر يك از طرفين قابل فسخ است .

فسخ قرارداد ................ روز قبل به طرف مقابل كتباً اعلام مي شود .

..............................................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................................
14)  ساير موضوعات مندرج در قانون كار و مقررات تبعي از جمله مرخصي استحقاقي ، كمك هزينه مسكن و كمك هزينه عائله مندي نسبت به اين قرارداد اعمال خواهد شد .

15)  اين قرارداد در چهار نسخه تنظيم مي شود كه يك نسخه نزد كارفرما ، يك نسخه نزد كارگر ، يك نسخه به تشكل كارگري (در صورت وجود) و يك نسخه نيز توسط كارفرما از طريق نامه الكترونيكي يا اينترنت و يا ساير طرق به اداره كار و امور اجتماعي محل تحويل مي شود .

 

محل امضاء كارگر

 

محل امضاء كارفرما

 
  

 


مطالب مشابه :


یک نمونه فرم درخواست کار...

یک نمونه فرم درخواست کار تاريخ : اصل معرفی نامه مبنی بر اشتغال به کار یا بازنشستگی
نمونه سوال ‍ قانون کار

به نام خدا نمونه سوالات 5- چنانچه خاتمه قرارداد کار به دلیل کاهش 13-اشتغال اتباع
نمونه فرم سابقه کار برای ارائه به سفارت

نمونه فرم سابقه کار برای ارائه به سفارت تا کنون ایشان به کار مشغول میباشند .
آشنایی با چند کارآفرین نمونه

برای مدتی در یکی از کمپانی های نفتی تگزاس مشغول به کار کار آفرین نمونه اشتغال و
نمونه قرارداد كار

نوع كار يا حرفه يا حجم كار يا وظيفه اي كه كارگر به آن اشتغال نامه کار ، نمونه
برچسب :