نحوه تهبه پمفلت و پوستر

پمفلت:
پمفلت نوعی رسانه آموزشی است . در ابعاد کاغذ A4 تهیه میشود . و به طور معمول به سه قسمت تقسیم میگردد . این رسانه می تواند آموزشی ، هشدار دهنده و یا تبلیغاتی باشد .کم حجم بوده و برای مطالعه از حوصله شخص مطالعه کننده خارج نیست . پمفلت به عنوان یک تقویت کننده یادگیری برای جلسات گروهی و آموزشهای فردی مورد استفاده واقع میشود .
موضوعات عمده مورد بررسی در این رسانه عبارت است از :
۱- بیماریها

۲- معرفی وسایل و روشها

۳- رفتار های بهداشتی
اصول کلی که جهت تهیه این رسانه می بایست در نظر باشد عبارت است از : منطبق بودن مطالب و تصاویر با شرایط محلی موجود – استفاده از تصاویر و رنگهای جالب – بر خورداری از زبان ساده و قابل فهم برای گروه هدف مورد نظر پمفلت – داشتن پیامهایی که می بایست کوتاه و مرتبط با موضوع پمفلت باشد و ذکر آدرسی جهت پاسخگوئی به سوالاتی که ممکن است به دنبال مطالعه پمفلت برای مخاطب پیش بیاید .
رسانه پمفلت در سه قسمت

۱- روی جلد

۲- صفحات داخلی

۳- صفحه پشت جلد بررسی میشود .
• صفحه روی جلد :
• - نام و نشان ساز مان تهیه کننده قید میشود .
• - عنوان نشریه قید میشود .
• - تصویر متناسب با موضوع ، طرح میشود .
• - نام فرد ، واحد یا مرکز تهیه کننده ، قید میشود .
• - نام ناشر ، شماره و تاریخ انتشار ( برای زمان انتشار نهائی ) قید میشود .
• - گروه هدف هر پمفلت بهتر است قید شود.
• صفحات داخلی :
• - با نام خدا آغاز میشود .
• - در مقدمه اهمیت موضوع قید میشود .
• - از تصاویر مناسب با شرایط محلی استفاده میشود .
• - از تنوع رنگ استفاده میشود .
• -ادبیات به کار رفته ، ساده و قابل فهم می باشد .
• - پیامها کوتاه بوده و برای گروه هدف پمفلت مفهوم می باشد .
• - اگر موضوع بررسی یک بیماری باشد موادر زیر رعایت میشود .
• - معرفی کلی بیماری
* راه های سرایت یاابتلابه بیماری:
• - پیش گیری و درمان بیماری
• -اگر موضوع پمفلت ، طریقه استفاده از وسایل و یا روشها باشد ، موارد زیر رعایت میشود .
• - زمان استفاده
• - مکان استفاده از وسیله
• - مدت استفاده از وسیله یا روش
• - طرز تهیه یا استفاده و تاثیرات وسیله یا روش
• - اگر موضوع پمفلت بررسی رفتار باشد ، موارد زیر رعایت میشود .
• - فایده یا ضرر رفتار مورد نظر .
• صفحه پشت جلد پمفلت :
• - در صورت نیاز از هشدار یا شعار ، آیه ، روایت یا نقل قول
• ( یکی یا چند مورد ) استفاده میشود .
• - نشانی و شماره تماس جهت پاسخگوئی به سوالات قید میشود .
• - تذکر : ویژگی یک شعار خوب استفاده شده در پمفلت عبارت است از : ساده و صریح باشد . مخاطب شعار معنی آن فورا بفهمد ( یعنی فرصتی را برای فکر کردن در باره منظور از طرح شعار از دست ندهد ) مثبت باشد. دعوت به انجام یک رفتار باشد. با فعل مثبت تمام شود . د راندازه و جاهای مختلف کارآئی داشته باشد . مرتبط با هدف کلیدی برنامه آموزشی باشد .
• - تذکر : قبل از تهیه پمفلت می بایست تا حد امکان وضعیت اطلاعات گروه هدف مورد آموزش، نوع رفتار های أنها و در صورت امکان نگرش گروه هدف یا نمونه ای از أن بررسی شده و رسانه یاد شده به قصد تغییر دانش ، نگرش یا أموزش یک مهارت رفتاری تهیه شود .
• - تذکر : طرح اولیه پمفلت می بایست در گروه هدف تعیین شده چند نوبت پیش آزمون شود و به دنبال نظر سنجی تغییرات لازم تا جائی انجام شود که ۹۰درصد افراد همان معنی را که منظور طراح پمفلت است از عکسها و نوشته ها داشته باشند .عکس ها و نوشته ها را دوست بدارند . هیچ پیشنهادی برای تغییر پمفلت نداشته باشند .
• - تذکر : تعیین محتوی بر اساس اولویت بندی به صورت زیر تهیه میشود .
• - مهارت ، دانش یا نگرشی که آموزش گیرنده ( باید بداند ) در اولویت اول مطرح میشود .
• -مهارت ، دانش یا نگرشی که آموزش گیرنده ( خوب است بداند ) در اولویت بعدی مطرح میشود .
• -مهارت ، دانش یا نگرشی که آموزش گیرنده ( خیلی خوب است بداند ) در اولویت آخر مطرح میشود .
• طبیعی است که این اولویت بندی د رمورد گروه های هدف مختلف ، متفاوت خواهد بود . به طور مثال مطلبی که برای یک گروه هدف د ر ردیف( باید بداند) قرار گرفته برای گروه هدف دیگر ممکن است در رده( خیلی خوب است بداند) قرار گیرد
• چه اطلاعاتی دریافت کردید ؟
• به نظر شما معنی این نوشته چیست؟
• این تصویر چه چیزی را می خواهد نشان بدهد ؟
• آیا به شما می گوید کاری انجام دهید ؟
• آگر بله ، چه کاری ؟
• آیا نوشته با تصاویر هماهنگی دارد ؟
• در این صفحه از چه چیزی خوشتان آمد ؟
• چه چیزی را دوست ندارید ؟
• آیا کلماتی در این جا نوشته شده است که شما معنی آن را متوجه نشده باشید؟
• کدام کلمات ؟
• به جای این کلمه بهتر بود از چه لغات دیگری استفاده شود ؟
• مهمترین پیام این جملات و تصاویر چیست ؟
• در این پیام چه تغییری بدهیم بهتر است ؟
• در این تصویر چه تغییری بدهیم بهتر است ؟
• ما می خواهیم این مطلب بهتر شود و به راحتی برای افراد قابل درک باشد ، شما فکر می کنید ، چگونه این کار امکان پذیر است ؟

پوستر
• پوستر برگی ا زکاغذ گلاسه یا معمولی و به قطع ۶۰- ۹۰ سانتی متر می باشد . دارای کلمات ، تصاویر و سمبل هائی است که یک پیام را القا می کند و برای سه هدف به کار میرود .
• ۱-اعلام رویدادها و برنامه ها ی مهم
• ۲-ارائه توصیه های مفید و اطلاعات لازم در مورد یک موضوع
• ۳-تشویق به انجام یا منع از انجام یک کار
• پوستر ها عموما برای آموزش توده مردم به کار میرود و د رمکانهای شلوغ ، و نمایشگاه نصب میشود .
پوسترها به دو دسته کلی یک نظری و چند نظری تقسیم میشوند .
• پوستر های یک نظری :
• با حداقل کلمات یا تصاویر ، یک مطلب یا مفهوم منفرد را بیان می کند . هر کس ، با یک نگاه و بدون هیچ توضیح اضافه می تواند معنی آن را دریافت کند . نمونه آن پوستری است که در راهروی بیمار ستان افراد را به سکوت دعوت می کند .
پوستر های چند نظری :
• مطالب و تصاویر زیادی را در خود جای می دهد . برای درک منظور ، به زمان بیشتری نیاز دارد . این نوع پوستر نیز نیاز به توضیح شفاهی ندارد .
• هر پوستر به طور معمول از اجزا زیر تشکیل می گردد .
• ۱- شعار اصلی پوستر
• ۲- تصویر یا تصاویر پوستر
• ۳- پیام ثانوی ( محتوی پیام )
• ۴- نام و نشان گوینده پیام
• ‘ گاهی پوستر ها می توانند صرفا حاوی نوشته باشند
و یژگی های مطلوب شعار موجود در پوستر عبارت است از :
• - از حداقل کلمات استفاده شده باشد .
• - دارای حداکثر قدرت انتقال پیام باشد .
• - باعث به خاطر سپردن نکات کلیدی پیام آموزشی پوستر گردد .
• - پوستر فقط یک شعار داشته باشد .
• - اندازه شعار به قدر کافی بزرگ باشد .
• - شعار در زمینه پوستر ، به سهولت و سرعت رویت شود .
• - باعث جلب توجه و متوقف ساختن مخاطب شود .
ویژگی های مطلوب تصویر موجود در پوستر عبارت است از :
• - با شعار پوستر همبستگی مستقیم داشته باشد .
• - باعث جلب توجه و متوقف ساختن مخاطب شود .
• - از تعداد زیادی عکس یا نقاشی استفاده نشود .
• - از سمبل هاو نمادها برای درک بهتر افراد کم سواد استفاده شود .
• - از تصاویر روشن و جذاب استفاده شود .
• - دید خوش بینا نه ای را به عنوان راه حل ارائه کند .
• - تصویر باعث تاثیر فوری دیداری شود .
ویژگی های مطلوب پیام ثانوی عبارت است از :
• - مخاطب را به اقدام خاصی دعوت کند .
• - از حداقل کلمات استفاده شود .
• - مخاطب را به یک راه حل برای یک مشکل راهنمائی کند .
• - با شعار پوستر در ارتباط باشد .
• - مطلب ارائه شده ساده بیان شود .
• - بیش از یک مطلب را ارائه ندهد .
ویژگی مطلوب گوینده پیام عبارت است از :
• - نام سازمان یا موسسه مربوطه در انتهای پوستر قید شود .
• -نماد یا آرم ساز مان تهیه کننده درج شود
ویژگی های عمومی یک پوستر خوب :
. فقط یک ایده را مطرح کند .ایده های متعدد باعث ابهام در پوسترمی گردد .
• - پوستر باید مخاطبین را به تفکر وادار کند .
• - از ۱۰ متردورتر توجه را جلب کند .
• - از قوه باصره برای انتقال پیام استفاده کند
• - از تصاویر و سمبل هائی استفاده کند که افراد بی سواد هم بتوانند بفهمند .
• - حروف و طرح ها باید به اندازهای بزرگ باشد که از دور دیده شود .
• - قابل به خاطر سپردن باشد .
• - مخاطب را به تفکر وادار کند .
• - سودمندی حاصل از پیام را به مخاطب نشان بدهد .
• - طرح و رنگ با موضوع هماهنگ بوده تا بتواند احساس درستی را در مورد تناسب و روابط درونی اجزا پوستر سبب شود .
• - تعداد رنگ های مورد استفاده از دو رنگ تا حداکثر چها ررنگ باشد .
• - از رنگ سفید در زمینه پوستر استفاده شود .
• - استفاده از رنگهای متضاد و تند در کنار یکدیگر باعث افزایش کارآئی و تاثیر پوستر میشود .
• - استفاده از رنگهای روشن در زمینه تیره مناسب است .
• استفاده از رنگ سیاه در زمینه زرد باعث درخشندگی زیادتر می شود .
• - کلمات بایستی به زبان محلی ، ساده و کوتاه باشد .

• -ابعاد پوستر باید مناسب ( ۶۰در ۹۰ سانتی متر ) باشد .
• - مکان نصب پوستر حداکثر د رفاصله زمانی یک ماه تغییر کند . در غیر این صورت مردم به آن بی توجه میشوند .
ارزشیابی پوستر
• آیا پوستر نصب شده ، نظر شما را جلب کرده است ؟
• آیا مقادیر به کار رفته به نظر شما جالب است ؟
• آیا نوشته ها خوانا هستند ؟
• کدام کلمات برای شما نامفهوم بود، آنها را نام ببرید ……………………
• آیا شعار پوستر برای شما مفهوم است ؟
• آیا تعداد تصاویر مناسب است ؟
• آیا تصاویر قابل فهم است ؟
• به نظر شما معنی این تصاویر چیست ؟
• در این تصاویر چه تغییری بدهیم بهتر است ؟ پاسخ تشریحی نوشته شود
• به نظر شما رنگ های به کار رفته در تهیه پوستر مناسب است ؟
• آیا نظر خاصی در مورد رنگهای به کار رفته دارید ؟
• آیا از نوع خط نوشته شده راضی هستید ؟
• آیا تصاویر پیام ها با هم همخوانی دارد ؟
• آیا اندازه پوستر مناسب است ؟
• آیا بدون دیدن پوستر ، قادرید پیام و محتوی آن را تعریف کنید ؟
• آیا این پوستر برای شما مناسب و قابل استفاده است ؟
• مهم ترین پیام این پوستر چیست ؟ پاسخ تشریحی قید شود …….
• آیا مطالب موجود در پوستر را قبول دارید ؟
• برای بهتر شدن پوستر ، چه تغییراتی را پیشنهاد می کنید ؟


مطالب مشابه :


مجموعه مقالات - پمفلتها - جزوه های آموزشی - پاورپوینتهای آماده

پمفلت. انواع هپاتیت راه انتقال و پیشگیری از پمفلت. تغذیه
پمفلت های اموزشی بهداشتی

پمفلت - تغذبیه سنین مدرسه (4) پمفلت - تغذیه در دوران بلوغ (2) پمفلت - قارچ های خوراکی (2)
پمفلت های آموزشی

پرستار عاشق - پمفلت های آموزشی - - پرستار تغذیه و تغذیه
پمفلت روز جهانی غذا

تغذیه برتر-آموزش و ترویج تغذیه سالم - پمفلت روز جهانی غذا - تغذیه برتر وبلاگ تخصصی کارشناسان
پمفلت های آموزشی بیماران

پرستار عاشق - پمفلت های آموزشی بیماران - - پرستار تغذیه و رِژیم درمانی در بیماران
مقالات و پمفلت ها

از سر دلتنگی - مقالات و پمفلت ها - غرور هدیه ی شیطان است و عشق هدیه ی خداوند و ما هدیه ی
نحوه تهبه پمفلت و پوستر

رویش - نحوه تهبه پمفلت و پوستر - باور های بهداشتی - رویش . رویش . باور های تغذیه و رزیم
گزارش روز جهانی غذا

کمیته بهبود تغذیه ساوه دانش آموزان مدرسه راهنمایی دخترانه سماء و توزیع پمفلت های آهن
پمفلت

از سر دلتنگی - پمفلت - غرور هدیه ی شیطان است و عشق هدیه ی خداوند و ما هدیه ی شیطان را به
مجموعه مقالات - پمفلتها - جزوه های آموزشی - پاورپوینتهای آماده

پمفلت. انواع هپاتیت راه انتقال و پیشگیری از پمفلت. تغذیه
برچسب :