دانلود جزوه 90 پارسه-درس ریاضی مهندسی

جزوه حاضر به منظور دوره کلی و مرور جامع مطالب اصلی درس ریاضی مهندسی آماده شده است.
از آنجاکه هدف این مجموعه ایجاد توانایی براي پاسخگویی به بیش از 80 % سوالات مطرح شده در آزمون این درس می باشد، پیشنهاد
می شود:
در درس ریاضی مهندسی به مباحث زیر کاملا مسلط باشید.
1. در بحث آنالیز فوریه (به طور متوسط 20 % از کل سوالات)
الف  در سري هاي فوریه
محاسبه ضرایب سري فوریه با توجه به نوع سري فوریه خواسته شده (سري فوریه معمولی  سینوسی  کسینوسی) (A
سري فوریه توابع بیان شده در فرم توان و یا ضر ب سینوس ها و کسینو سها (B
مشتق گیري و انتگرا لگیري از سر يهاي فوریه براي یافتن سر يهاي فوریه جدید (C
استفاده از قضیه دیریکله و تساوي پارسوال براي محاسبه حاصل سر يهاي نامتناهی (D
ب  در انتگرال هاي فوریه
محاسبه ضرایب انتگرال هاي فوریه (A
حل معادلات انتگرالی (B
استفاده از قضیه دیریکله و تساوي پارسوال براي محاسبه حاصل انتگرال هاي ناسره (C
ج  در تبدیلات فوریه
محاسبه تبدیلات فوریه سینوسی  کسینوسی  معمولی با استفاده از تعریف (A
حفظ بودن تبدیل فوریه توابع معروف (B
قضایاي مربوط به محاسبه تبدیل فوریه توابع (C
f '(t), tf (t), eiatf (t), f (t - a), F(F(t))
معلوم است. F(w) به صورت f (t) وقتی تبدیل فوریه
2. در بحث مقدمات توابع مختلط
ام و لگاریتم اعداد مختلط n الف  محاسبه ریشه هاي
داده شده اند z - z1 ± z - z2 = R ب  تعیین اشکالی که با معادله
q و r یا y و x برحسب w و Imw و Rew تعیین w = f (z) ج  با فرض
3. در بحث مشتق توابع مختلط (به طور متوسط 10 % از کل سوالات)
الف  قضایاي اول و دوم کوشی ریمان
ب  استفاده از معادلات کوشی ریمان براي یافتن مزدوج همساز
4. در بحث نگاشت (به طور متوسط 15 % از کل سوالات)
عملکردهاي توابع مختلط معروف
روي منحنیها و یا نواحی خاص و استفاده از آ نها در بحث ترکیب نگاش تها
5. در بحث انتگرال هاي مختلط (به طور متوسط 30 % از کل سوالات)
الف  محاسبه انتگرال هاي مختلط به روش مستقیم
ام n ب- تعیین ناحیه همگرایی سر يهاي مختلط با روش ریشه
ج  دسته بندي انواع نقاط تکین و تعیین نوع آ نها
د  بسط هاي مک لوران توابع معروف و استفاده از آ نها براي یافتن بسط هاي لوران
ه  نوشتن بسط توابع کسري معتبر در نواحی مختلف با عنایت به سري هاي هندسی
و - محاسبه مانده در نقاط تکین تنها با روش هاي
استفاده از بسط لوران (A
استفاده از فرمول محاسبه مانده در قط بها (B
ز  محاسبه انتگرال هاي مختلط با روش ماند هها و محاسبه انتگرا لهاي حقیقی
6. در بحث معادلات با مشتقات جزئی (به طور متوسط 25 % از کل سوالات)
الف  بازنویسی یک معادله دیفرانسیلی با تغییر در متغیر یا تغییر در تابع
ب- مساله حذف تابع اختیاري و معکوس آن یعنی روش لاگرانژ در حل معادلات مرتبه اول شبه خطی
و تغییر متغیرهاي لازم براي فرم استاندارد D ج  تعیین نوع معادلات مرتبه دوم شبه خطی با تأکید بر علامت
aD+ bD'+ c د  معادلات مرتبه دو با ضرایب ثابت با تأکید بر تجزیه به عوامل
ه  همگن کردن معادله و شرایط مرزي آن
و  یافتن جواب حالت ماندگار
ز  رد گزینه کردن با تأکید بر ارضاء شرایط مرزي  صدق کردن در معادله  کراندار ماندن جواب
ح  ایده کلی روش جداسازي متغیرها
ط  اعمال شرایط مرزي در جوا بهاي کلی موجود براي یافتن ضرایب (با استفاده از بحث سري ها و انتگرال هاي فوریه)
ي- حل دالامبر معادله موج
ك- استفاده از تبدیل لاپلاس و تبدیل فوریه در حل معادلات با مشتقات جزئی

 

riyazi_mohandesi_(www.power256.blogfa.com_).pdf

 قیمت: صلوات بر محمد و ال محمد

 

مشاوره رایگان در خصوص کارشناسی ارشد،دریافت جزوات مهندسی برق از بهترین اساتید و همچنین دریافت کلیه ی پروژه های مهندسی برق با ارسال ایمیل به [email protected]


مطالب مشابه :


دانلود جزوه ماشین 1 و 2 پارسه

تکنولوژی کنترل و ابزار دقیق - دانلود جزوه ماشین 1 و 2 پارسه - دانلود جزوه ماشین 1 و 2
دانلود جزوه 90 پارسه-درس ماشین های الکتریکی 1 و 2

Electrical and Power Engineering - دانلود جزوه 90 پارسه-درس ماشین های الکتریکی 1 و 2 - مهندسی برق و قدرت - Electrical
دانلود جزوه ارتعاشات پارسه

دانلود جزوه ارتعاشات پارسه مبانی برق 2 (ماشین های dc) دانلود جزوه ارتعاشات پارسه.
دانلود جزوه 90 پارسه-درس ریاضی مهندسی

دانلود جزوه 90 پارسه-درس ماشین های الکتریکی 1 و 2. دانلود جزوه 90 پارسه-درس ریاضی
دانلود جزوه 90 پارسه-درس مدارهای الکتریکی 1 و 2

دانلود جزوه ماشین های الکتریکی 1. دانلود جزوه 90 پارسه-درس مدارهای الکتریکی 1 و 2.
دانلود کتاب مکانیک سیالات پارسه

دانلود کتاب مکانیک سیالات پارسه مبانی برق 2 (ماشین های dc) دانلود جزوه شیمی عمومی
دانلود جزوه های ماشین های الکتریکی1و2و3و مخصوص

دانلود جزوه ی ماشین های الکتریکی 2 موسسه اموزش عالی ازاد پارسه سایبر ازاد
کتاب ماشین های الکتریکی 1و2 پارسه

کنترل خطی پارسه; جزوه مدار 2 1 پارسه; دانلود کتاب ماشین الکتریکی 1 و 2 پارسه
لینک جزوات و کتاب های مربوط به رشته برق- قسمت دوم

لینک مستقیم دانلود جزوه مدار 2 پارسه نمونه سوالات درس ماشین های الکتریکی 2
دانلود جزوه 90 پارسه-درس معادلات دیفرانسیل

دانلود جزوه 90 پارسه-درس معادلات دیفرانسیل دانلود جزوه 90 پارسه-درس ماشین های الکتریکی 1 و 2.
برچسب :