دانلود نرم افزار حسابداری رافع 7

Rafe7p

ورژن جدید نرم افزار حسابداری معروف و عالی رافع 7 با قابلیت های ویژه کاربردی
نرم افزار حسابداری حرفه ای و عالی رافع 7 با قابلیت های ویژه

قابلیت های ویژه این نرم افزار بشرح زیر میباشد

حسابرس حسابدار مالي اتوماسيون
امكانات سيستم حسابداري
تعريف و تدوين کدينگ و سرفصلهاي حسابداري در سه سطح کل ، معين و تفضيلي بطور دلخواه.
تعيين و تخصيص تبصره هاي خاص به سيستم اتوماتيک از جهت قابليتهاي ويژه همچون :

آرتيکل هاي تشکيل دهنده اسناد بدهکاران و بستانکاران تجاري ، سرفصل هاي ثابت و متغير، نحوه مرتب سازي ستون بدهکاران و بستانکاران در سند حسابداري.

تعريف و تدوين کليشه اسناد براي صدور اسناد حسابداري اتوماتيک.

تنظيم و تعريف تفضيلي ها بطور شناور و يا وابسته به معين هاي مختلف توسط کاربر بطور دلخواه.

ثبت اسناد حسابداري در سه مرحله پيش نويس ، موقت ، دائم.

کپي از يک يا چند سند ديگر در سند جاري.

کپي از آرتيکل هاي سند حسابداري در سند جاري.

تعريف صندوق هاي شرکت به تعداد دلخواه.

صدور سند افتتاحيه به صورت دستي يا خودکار و انتقال مانده ها از دوره مالي قبل.

بستن حسابهاي موقت و صدور کاربرگ و سند اختتاميه به صورت خودکار در پايان دوره مالي.

مرتب سازي آرتيکل هاي اسناد و مديريت چاپ آنها بر مبناي روال مشخص شده توسط کاربر.

درج شرح هاي تکميلي علاوه بر شرح آرتيکل در اسناد حسابداري جهت درج شرح هاي اختصاصي.

جستجو و مرتب سازي آرتيکل اسناد بر اساس عناصر تشکيل دهنده اسناد مالي.

صدور قبوض دريافت و پرداخت و نحوه تسويه حساب به صورتهاي نقد ، چک ، حواله هاي بانکي و يا تنخواه گردان و تاييد اسناد دريافتني و پرداختني در بخش چک و بانک.

دريافت و پرداخت اسناد دريافتني و پرداختني به صورت ترکيبي از نقد و چک و حواله بانکي.

صدور و چاپ رسيد دريافت و پرداخت.

چاپ اسناد حسابداري در سه فرمت.

قابليت شماره دهي و شکل دهي خودکار اسناد بر اساس تاريخ.

ثبت دفاتر بطور اتوماتيک با توجه به اسناد تراز.

دسترسي به سند و پيوست مربوطه از طريق دفاتر حسابداري.

مديريت گزارشگيري و شکل دهي دفاتر توسط کاربر

گزارشات سيستم حسابداري

تراز آزمايشي در سطح گروه حسابها ( چهار ، شش و هشت ستوني ) در محدوده زماني دلخواه و تعيين نمايش. حسابهاي مانده دار و حسابهاي بدون مانده توسط کاربر.

تراز آزمايشي در سطح سرفصلهاي کل ( چهار ، شش و هشت ستوني ).

تراز آزمايشي در سطح سرفصلهاي معين ( چهار ، شش و هشت ستوني ).

تراز آزمايشي در سطح سرفصلهاي تفضيلي ( چهار ، شش و هشت ستوني ).

تهيه خلاصه اسناد جهت ارائه به اداره ماليات در محدوده زماني دلخواه.

صورت حساب ريز تفضيلي هاي ويژه شامل ( اشخاص ، اموال ، حسابهاي بانکي و ... ).

مانده حسابهاي تفضيلي ويژه و بر اساس نوع گزارش از حيث مانده بدهکاري و بستانکاري.

مانده حسابهاي معين در حسابهاي کل.

مانده حسابهاي تفضيلي در معينهاي مربوطه.

حساب عملکرد سود و زيان.

ترازنامه استاندارد.

صدور کاربرگ.

گزارش تراز ويژه بر حسب محدوده تفضيلي و معين و نمايش آن بر اساس مانده معين در تفضيلي و تفضيلي در معين.

امكانات سيستم خريد و فروش

تنظيم و تعريف مشتريان.

تعيين مشخصات مشتريان از حيث طبقه بندي مشتريان ، وضعيت مانده حساب اول دوره ، تنظيم کد معادل.

حسابداري ، نشاني ، تلفن و...

تعريف بازارياب و تنظيم نوع قرارداد و تعيين درصد آن.

تنظيم پورسانت ويزيتور به ازاي هر کالا يا به صورت کلي بر روي فاکتور فروش.

اعمال تخفيفات درصدي ، کسورات ، اضافات بر روي فاکتور خريد و فروش.

ثبت ، تعيين و تدوين کليه خدمات مرتبط ( خدمات درآمدزا و خدمات هزينه اي ).

ثبت و صدور پيش فاکتور فروش ، فروش ، برگشت از فروش ، خريد و برگشت از خريد.

ثبت و انتقالي اطلاعات از روي پيش فاکتور به فاکتور فروش.

چاپ فاکتور فروش در سه فرمت رسمي ، دلخواه و بر روي فاکتورهاي چاپ شده و آماده.

تعيين و تعريف سه نرخ جهت فروش يک کالا و استفاده آن بطور دلخواه بر روي فاکتور فروش.

ارتباط با دستگاه بارکدخوان.

قابليت تبادل اطلاعات با ساير سيستمهاي فعال مانند انبار ، حسابداري و ...

اعلام مانده پيشين مشتريان بر روي فاکتور فروش.

اعلام موجودي کالا بصورت On Line و لحظه اي هنگام صدور فاکتور فروش..
گزارشات خريد و فروش
صورت فروشندگان و خريداران يک کالا.

صورت عملکرد يک کالا با اشخاص مرتبط با ان کالا.

صورت عملکرد يک شخص با کالاها.

صورت کالاهاي خريداري شده از يک شخص.

صورت کالاهاي فروخته شده به يک شخص.

صورت ارائه دهندگان يک نوع خدمات.

صورت دريافت کنندگان يک نوع خدمات.

صورت خدمات ارائه شده به يک شخص.

صورت خدمات دريافت شده از يک شخص.

گزارش ويژه از کسورات و اضافات فاکتورهاي خريد و فروش.

صورت عملکرد يک کالا با بازاريابان.

صورت عملکرد يک بازارياب با کالاها.

گزارشات ويژه از خريد و فروش و نحوه تسويه هر يک از فاکتورها.

گزارش از پورسانت هاي کالاهاي فروش رفته.

گزارش سود و زيان موردي حاصل از فروش يک کالا.

آناليز ماهانه فروش کالا.

امكانات سيستم انبار

معرفي انبار به تعداد دلخواه و توزيع موجودي اوليه کالاها در انبار.

تعريف و ايجاد گروه هاي اصلي و فرعي براي کالاها.

تعريف واحد اندازه گيري در دو سطح اصلي و فرعي و تعيين ضريب تبديل بين واحدهاي فرعي و اصلي.

معرفي مشخصات و شرح مخصوص کالا در فاکتور خريد و فروش ، شماره سريال ، بارکد ، روش قيمت گذاري و طبقه بندي آن.

کنترل نقطه سفارش و حداقل موجودي براي هر کالا درهر انبار.

قيمت گذاري کالا به سه روش ، ميانگين و ميانگين موزون و FIFO.

صدور حواله انبار و رسيد کالا مستقل از دايره خريد و فروش جهت ورود کالاهاي اماني و يا خروج کالاهاي مصرفي.

تهيه و تدوين اطلاعات مربوط به انتقال کالاها ما بين انبارها.

چاپ رسيد و حواله انبار.

گزارشات سيستم انبار

کارت حسابداري موجودي کالا ( تعدادي).

کارت موجودي کالا (ريالي).

گردش مقدار وکاردکس کالاها طي دوره (مقداري).

صورت موجودي هاي جنسي انبارها.

صورت موجودي هاي جنسي به تفکيک حد سفارش کالاها.

آمارگردش کالاها بر اساس برگه هاي انبار.

امكانات سيستم اموال و داراييها
ثبت و تعريف کليه گروه هاي اثاثيه اداري شامل: اموال،ماشين آلات و تجهيزات موجود در شرکت( جهت مصارف داخلي يا فروش).

ثبت کليه اموال و دارايي هاي ثابت اختصاص يافته به گروه هاي مختلف اموال، ماشين آلات و تجهيزات.

ثبت مشخصات مربوط به کليه مشتريان مرتبط با خريد يا فروش اموال.

ملاحظه کامل مشخصات تمامي مشتريان مرتبط با خريد يا فروش اموال.

ثبت فاکتورهاي مختلف جهت خريد يا فروش اموال.

ملاحظه فهرست کامل فاکتورهاي خريد يا فروش اموال.

ثبت فاکتورهاي ويژه تعميرات ونگهداري اموال.

ثبت ذخايراستهلاک اموال مختلف در روشهاي متفاوت مطابق با اصول قانون ماليات هاي مستقيم (روش مستقيم،نزولي، ارزش ويژه، ... ).

امكانات سيستم چک و بانک
چاپ روي چک در قالبها ي مختلف.

ثبت کليه تفضيلي هاي مربوط به تمامي حساب هاي بانکي شرکت.

ثبت کليهحساب هاي بانکي اشخاص ( پرسنل و مشتريان مرتبط با شرکت).

ثبت چک هاي ابتداي دوره شرکت.

ثبت چک هاي ابتداي دوره اشخاص.

ملاحظه فهرست کامل حساب هاي بانکي شرکت.

ملاحظه فهرست کامل حساب هاي بانکي اشخاص.

ملاحظه تمامي چک هاي پرداختني، چک هاي پاس شده، چک هاي صندوق و چک هاي باطل شده.

ملاحظه تمامي چک هاي دريافتني، چک هاي برگشتي، چک هاي خرج شده، چک هاي نقد شده، چک هاي وصول

شده و اسناد بانکي.

ثبت کليه حواله هاي بانکي وارده و صادره.

ملاحظه فهرست کامل حواله هاي بانکي وارده و صادره.

ملاحظه کليه فهرست حسابهاي بانکي اشخاص و شرکت.

انجام کليه عمليات چک و بانک شامل : واريز وجه نقد، برداشت وجه نقد، حواله هاي بانکي، هزينه هاي بانکي،

کنترل چک هاي شرکت و کنترل چک هاي اشخاص.

ملاحظه فهرست کامل برگه هاي عمليات بانکي شرکت شامل :عمليات چک و بانک انجام شده بين شرکت و طرفهاي حساب شرکت

گزارشات سيستم چك و بانك

صورت چک هاي پرداختني.

صورتچک هاي دريافتني.

صورت چک هاي پرداختني معوقه.

صورت چک هاي دريافتني معوقه.

صورت وضعيت چک هاي عمل شده شرکت.

صورت وضعيت چک هاي عمل شده اشخاص.

صورت حواله هاي بانکي دريافتي.

صورت حواله هاي بانکي پرداختي.

صورت واريزي هاي نقد به بانک.

صورت برداشت هاي نقد از بانک.

صورت انتقال موجودي به بانک از بانک هاي ديگر.

صورت هزينه هاي بانکي.

دانلود با حجم ۱۵ مگابایت از 4shared

دانلود با حجم 15 مگابایت از hotfile

رمز فایل : ۴۶۸۴


مطالب مشابه :


دانلود نرم افزار حسابداري رافع 7 به همراه کرک

حسابداری: مقالات.دانلود سوالات و . - دانلود نرم افزار حسابداري رافع 7 به همراه کرک
دانلود برنامه حسابداری رافع7

اين فايل image برنامه رافع 7 مي باشد كه ابتدا مي بايست توسط برنامه ها درايو مجازي مانند Daemon و يا
دانلود رايگان نرم افزار حسابداري رافع 7

پرتو حسابداری - دانلود رايگان نرم افزار حسابداري رافع 7 - انجمن علمی حسابداری دانشگاه پيام
بخش دانلود (نرم افزار رافع 7 حسابداري)

براي دانلود نرم افزار رافع 7 حسابداري (پسورد فايل عدد 1 مي باشد.)
دانلود رافع 7 نرم افزار جامع حسابداری

دانلود رایگان جدید ترین نرم افزارها - دانلود رافع 7 نرم افزار جامع حسابداری - وبلاگ جامع
دانلود نرم افزار حسابداری رافع 7

حسابداری - دانلود نرم افزار حسابداری رافع 7 - موضوعات مربوط به حسابداری
نرم افزار حسابداري رافع 7

نرم افزارهای حسابداری - نرم افزار حسابداري رافع 7 - خدایا کدامین پل کجای دنیا شکسته است که
دانلود نرم افزار رافع 7

دانلود نرم افزار های حسابداری - دانلود نرم افزار رافع 7 - دانلودستان نرم افزارهای حسابداری
آموزش استفاده و کار با بخش های مختلف نرم افزار رافع 7

فایل زیر آموزش کار با نرم افزار رافع ۷ می باشد که محتوی مثال ها و آموزش ورود اطلاعات این مثال
برچسب :