تعبير خواب شير دادن

 • سینه هایم را که می فشاردم شیر فوران می کرد

  سینه هایم را که می فشاردم شیر فوران می کرد

  گلبو:۲ بار به فاصله خیلی نزدیک خواب دیدم نوزاد خیلی کوچیکی رو تو بغلم میزارن یه بار بهش شیر دادم در حالی که به همه می گفتم این بچه من نیست. و هی سینه هام رو که فشار می دادم شیر فوران می کرد. تو خواب هم می دونستم که مجردم. بار دوم بهم گفتن پوشک نوزاد رو عوض کن نوزاد خیلی بد جور دستشویی کرده بود. میشه بگید تعبیرش چیه؟ من مجردم. تفسیر: شیر دادن نماد نثار کردن است. جنس زن آکنده از احساس دیگرخواهی است. هم نوع دوستی و به داد دل دیگران رسیدن، یکی از خصال ستوده انسانی است که شما به نحو باشکوهی برخوردار از آن هستید. این حس ناب را ارج بنهید و نگذارید منفعت طلبی شما را از آن دور کند. در خواب دومتان، مدفوع نماد وابستگی های نفسانی و نوزاد نماد دستاورد است. رویا نشان می دهد برای رسیدن به تعالی و جایگاه انسانی که شایسته شماست، باید بر هوس ها و خواهش های نفس خود چیره شوید. تنگ نظری های نفس همانند وزنه هایی هستند که به پای پرنده روح بسته می شوند. باز کردن هر وزنه، یعنی توانایی برای صعود بیشتر. با تقویت روحیه نوع دوستی بی چشمداشت، به دور دست ها پر بگشایید. • تعبیرخواب...

  آرامگاه تعبير ديدن آرامگاه در خواب خوب نيست، صدقه بدهيد چرا که تعبيرش بيماري مهلک است. آب تعبير ديدن آب زلال در خواب، نشانه روشنايي است و موجب افزايش روزي و گشايش کارها مي شود. تعبير ديدن آب گل آلود غم است که مي توان با دعا نيايش و دادن صدقه آن را برطرف کرد. بيني ديدن بيني در خواب نشانه عزت، جاه، مال و فرزند است. اگر در خواب ديديد که از بيني شما خون مي آيد تعبيرش اين است که مسافرتان به سلامت از سفر باز مي آيد. بوسه اگر در خواب ديديد که کسي را مي بوسيد ممکن است بين شما و همان شخص کدورت ايجاد شود و از هم جدا شويد. بوق زدن اگر در خواب ديديد که کسي به طرف شما بوق ميزند، تعبيرش رسيدن خبري ناگهاني به شماست که اصلا انتظار آن را نداشتيد. پول اگر در خواب پول ديديد تعبيرش غم است صدقه بدهيد ولي اگر درخواب کسي به شما پول داد، تعبيرش رسيدن خبر تولد پسري به شماست. اگر پول طلا در خواب ديديد تعبيرش گران شدن اجناس است. ادامه مطلب … خواب‌هايي که مي‌بينيم بازتاب حالات روحي، دغدغه‌ها و ضمير ناخودآگاه ماست. تعبير کنندگان خواب بر اساس نشانه‌هايي که بعد از بيداري به ياد مي‌مانند نتيجه‌گيري‌هاي جالبي از وضعيت روحي و جسمي فرد بيان مي‌کنند. در زير ميتوانيد تعبير خواب ها را مشاهده کنيد آرامگاه تعبير ديدن آرامگاه در خواب خوب نيست، صدقه بدهيد چرا که تعبيرش بيماري مهلک است. آب تعبير ديدن آب زلال در خواب، نشانه روشنايي است و موجب افزايش روزي و گشايش کارها مي شود. تعبير ديدن آب گل آلود غم است که مي توان با دعا نيايش و دادن صدقه آن را برطرف کرد. بيني ديدن بيني در خواب نشانه عزت، جاه، مال و فرزند است. اگر در خواب ديديد که از بيني شما خون مي آيد تعبيرش اين است که مسافرتان به سلامت از سفر باز مي آيد. بوسه اگر در خواب ديديد که کسي را مي بوسيد ممکن است بين شما و همان شخص کدورت ايجاد شود و از هم جدا شويد. بوق زدن اگر در خواب ديديد که کسي به طرف شما بوق ميزند، تعبيرش رسيدن خبري ناگهاني به شماست که اصلا انتظار آن را نداشتيد. پول اگر در خواب پول ديديد تعبيرش غم است صدقه بدهيد ولي اگر درخواب کسي به شما پول داد، تعبيرش رسيدن خبر تولد پسري به شماست. اگر پول طلا در خواب ديديد تعبيرش گران شدن اجناس است. حبس و زندان اگر در خواب خود را در زندان ديديد مراقب باشيد، چرا که عده ايي قصد فريب شما را دارند، مراقب روابط خود باشيد. خوک تعبير ديدن خوک در خواب دگرگوني زندگي است و اگر گوشت خوک را ( که در دين مبين اسلام حرام و نجس ) است را خورديد، مراقب کار خود باشيد که مال حرام داخل اموال شما نشود که عاقبت شومي دارد. استاد اگر استاد خود را در خواب ديديد تعبيرش اين است ...

 • حرف ش

  شاديشادي در خواب، دليلي بر گشوده شدن درهاي رحمت الهي بر بينند هي خواب،بعد ازناراحتي است و بر پرداخت بدهي ها نيز، دلالت دارد. شادي و سرور در خواب ، ممكناست بر عمل نيك، شاد شدن در زندگي و رفع درد و بلا دلالت داشته باشد.شاعرديدن شاعر در خواب، بر مرد گمراهي دلالت دارد كه به آنچه خود م ي گويد، عملنم يكند.شانهديدن شانه در خواب، براي كسي كه بخواهد در امري مشاركت كند، نشانه خير وبركت است. شانه به مردي عادل نيز، تعبير م يشود.شاهينديدن شاهين در خواب، بر پادشاهي، عمر طولاني، ثروت يا دردسر و گرفتاري دلالتدارد.شبشب، نشانه آرامش و استراحت است و ممكن است نشانه عبادت و شب زند ه داريباشد. ديدن ش بهاي مبارك، مانند شب قدر به خير و مژده نيك تعبير م يشود.شپششپش در خواب، نشانه عذاب است. ديدن شپ شهاي زياد در خواب، بر فقر، شكستيا بيماري درازمدت دلالت دارد. كشتن شپش در خواب، نشانه رفع غم و غصه است. اگركسي ببيند كه شپشي، او را مي گَزد، نشانه اين است كه افرادي ضعيف از او بدگوييم يكنند.شپشكديدن شپشك در خواب، بر مردي سخن چين دلالت دارد. اگر بيماري در خواب ببيندكه در خانه ي او يا در بدن او شپشك وجود دارد، از دنيا م يرود.شترديدن شتر در خواب، بر غم و غصه دلالت دارد. اگر كسي در خواب ببيند كه شتريبه او حمله ور شده است، به غم و غصه دچار مي شود يا با فردي بي ارزش درگير ميگردد. اگر در خواب ببيند كه افسار شتر را گرفته است و او را به راه مشخص وشناخته شده اي مي برد، فردي را از گمراهي به سمت راه راست و خير راهنمايي مي كند،امااگر شتر را به بيراهه ببرد، فردي را گمراه مي كند و او را به سمت فساد ونابوديمي كشاند. اگر كسي ببيند كه شتري را ذبح م يكند، از غم رها شده و به آرامش و راحتيمي رسد؛ اگر از پشت شتري بيفتد، تنگدست و فقير مي شود و اگر شتر به او لگد بزند، بهبيماري شديدي مبتلا مي شود. ممكن است شتر در خواب، به شيطان يا به فردي منافق ونادان تعبير شود. اگر زني در خواب ببيند كه بر شتري سوار است، در حالي كه ازدواجنكرده باشد، شوهر مي كند و اگر ازدواج كرده و شوهرش گم شده باشد، شوهرش نزد اوبرمي گردد. اگر كسي ببيند كه شتري را مي دوشد، پول بسيار از طرف سلطان يا فرمانروابراي او مي رسد و اگر به جاي شير از پستان شتر خون بيايد، پول حرامي به دست اومي رسد. اگر كسي در خواب ببيند كه شتر ماده اي وارد شهري مي شود، آن شهر به فتنه ويعني ، و ما ؛« و انا مرسلو الناقه فتنه لهم » : آشوب دچار مي شود؛ زيرا خداوند مي فرمايندشتر ماده را بر آنان فرستاديم تا فتنه و آزمايشي براي آنان باشد. اگر كسي در خواب ببيندكه شتر ماد هاي را سر م يبرد، عملي انجام م يدهد كه از آن پشيمان م يشود يا به مصيبتيدچار ...

 • حرف پ

   پاديدن پا در خواب، بر استواري و ثبات و استقامت انسان تعبير م يشود و اگر كسيدر خواب ببيند كه پاي پياده راه مي رود، خسته و درمانده خواهد شد. هر دو پاي انساندر خواب بر ملك و دارايي و اسباب رفتن دلالت دارد.پا ابرنجهركس پا ابرنجي از طلا يا نقره را در خواب ببيند به مصيبت يا اندوهي دچار مي شوديا به زندان مي افتد و هر آنچه زن از بدي يا خوبي در پا ابرنجش،در خواب م يبيند، برايشوهرش تعبير م يشود.پاي برهنهديدن پاي برهنه در خواب، بر خستگي دلالت دارد. اگر كسي ببيند كه با يك پا راهم يرود، شريكش از او جدا م يشود.پايين آمدنهر نوع پايين آمدني در خواب، بر از دست دادن درجه و مقام يا جدايي از همسرتعبير م يشود.پدربزرگاگر كسي در خواب ببيند كه پدربزرگ شده است، عمرش طولاني و مقامش والام يگردد و اگر ببيند كه پدربزرگش مرده است، تلاش و كوشش او كم خواهد شد.پرديدن پر در خواب، بر دستيابي به پول و ثروت يا جاه و مقام دلالت دارد.پرتابپرتاب هرچيز در خواب، ممكن است بر دشنام دادن به علما و دانشمندان يا تهمت زنازدن به ديگران تعبير شود. اگر كسي در خواب ببيند كه هدف و نشانه اي را معين نموده وبه طرف آن پرتاب مي كند و پرتابش به هدف مي خورد، به مراد خود مي رسد و اگر درخواب چيزي را به طرف كسي پرتاب كند،اما به هدف اصابت نكند، به آن فرد به ناحقتهمت م يزند.پرچمپرچم در خواب،بر مردي عالم يا زاهد يا ثروتمندي سخاوتمند دلالت دارد كه مردم ازاو تبعيت مي كنند. پرچم قرمز نشانه جنگ، پرچم زرد نشانه درد و بلا، پرچم سبز نشانهسفري پرخير و بركت، پرچم سفيد نشانه بارش باران و پرچم سياه نشانه گ راني،خشكسالي و گرسنگي است. اگر كسي در انجام عملي مردد باشد و در خواب، پرچم يامشعلي را ببيند، نشانه آن است كه هدايت مي يابد و راه خود را پيدا م يكند. ديدن پرچمدر خواب براي زن، به شوهر تعبير م يشود.پردهممكن است پرده در خواب، به دوست يا همسري كه اسرار را نزد خود نگه مي دارد،تعبير شود. ممكن است پرده، بر پنهان كاري دلالت داشته باشد و بالا رفتن آن به افشايراز و آبروريزي تعبير شود. پرده بر دورويي نيز، دلالت دارد.پرندهديدن پرنده در خواب، بر زن زيباروي دلالت دارد. همچنين ديدن پرنده در خواب بهسربلندي، شكوهمندي و زينت، و براي بازرگان به سود و منفعت تعبير مي شود. اگركسي در خواب ببيند كه پرنده اي از آسمان پايين آمد و جلوي او بر زمين نشست يا افتاد،به مژد هاي بسيار خوش تعبير م يشود.پرواز كردنپرواز كردن در خواب، بر سفر كردن دلالت دارد و اگر كسي ببيند كه در ميان زمين وآسمان پرواز م يكند، نشانه ي اين است كه آمال و آرزوهاي بسيار دارد.پستانديدن پستان در خواب، به زن يا دختر بيننده ي خواب تعبير ...

 • تعبیر خواب من چیه ؟

    اول صبح هنوز روح به طور کامل در بازگشت به بدنم و شرايط محيطي و تطابق و... از اينجور حرفها که معني عاميانش ميشه: گيجي خواب بود که يک دفعه پريد جلوم و گفت : يه خوابي ديدم که نگو ! نگاهي بهش کردم از اون نگاه هاي اسمي و بعد در همون سبک و سياق گفتم : اه ، بي کلاس ، بي محبت ! نه سلامي و نه احوال پرسي ...  همينجوري مثل مگس ميپري جلوي آدم که چي ؟ خواب ديدي ؟ گفت : باشه بابا، اينم سلام . خوبي ؟ منم خوبم ! و شروع کرد به کج و ماوج کردن صورتش و تکون دادن دست و پاهاش و تعريف خوابش .  با يک آب و تابي تعريف مي کرد که نگو . گفتم : طوري تعريف مي کني که انگاري فيلم اکشن ديدي ؟ يا انگاري باباي خدا بيامورز منو تو خواب ديدي ! بعد از کلي چرنديات سر هم کردن و بالا پايين پريدن گفت : حالا معنيش چيه ؟ گفتم : پول دار ميشي . کمي بهم نگاه کرد از اون نگاهاي معني دار و گفت : بي نمک ، آدم نميشي و رفت . اينو گفتم تا تو همين روزها کمي براتون از تعبير خواب و شرايط معبر و... برادشت از سخنان استاد آيت الله العظمي فاطمي نيا بنويسم.  انسان براي چه خواب مي بيند ؟ روح به خاطر تجردي كه دارد به عالم بالا اروج مي كند در هنگام خواب تمام هواس از كار مي افتد و روح با عالم مثال ارتباط برقرار مي كند . انواع خواب و نوع تعبير آن بزرگان و عرفا خواب را به 3 نوع تعبير نموده اند.   الف :  منامات صريحه ‌يا صادقانه : خوابهاي آشكار يا به نوعي مي توان گفت خواب متصل به بيداري ، در اين نوع از روياها نفس با عالم مثال ارتباط پيدا مي كند و منظور به صورت مستقيم بيان مي شود و تمامي در لوح نفس ( روح ) حك شده و منتقل مي شود . براي روشن تر شدن منظور مثالي خدمتتان عرض مي كنم : مرحوم آيت ا... استاد مرعشي فرمودند كه : پدر من آيت ا... محمود مرعشي  از دنيا رفته بود و من مدتها او را در خواب نديده بودم ( البته لازم به ذكر است كه پدر ايشان از علما و بزرگان بوده است ) ايشان مي فرمايد:  رفتم زير بقعه مباركه سيد الشهدا( ع ) و عرض كردم كه اينجا وعده اجابت داده شده و چند مطلب در خواست نمودم كه يكي از آنها ديدن پدرم در خواب بود. خلاصه ايشان شب مي خوابند و پدرشان در خواب مي آيد. در خواب با ايشان صحبت مي كند كه آن چه خبر است و چه ميگذرد ؟ پدر گفتند : كه من راحتم و ... اما يك گيري كه دارم و اين است كه در نجف به فلان بقال مبلغي بدهي دارم . آيت ا... مرعشي مي فرمايند : صبح كه برخواستم به سراغ بقال رفتم و گفتم : كه پدرم به شما بدهي داشت و بقال گفت: من دفتري  ندارم و هر كس كه به من بدهي دارد در كاغذي مي نويسم و در بالكن بالاي سرم مي اندازم اگر حال داري برو پيدا كن . ايشان فرمودند: من رفتم و در ميان كاغذها گشتم و نامه پدرم را پيدا كردم و بدهي پدر ...

 • تعبیر خواب (حرف ش )

  شاخ شاخ در حيوانات هم وجه تميز نرينگي و مادگي است و هم وسيله دفاعي و کلا براي حيوانات است نه انسان و چنانچه انساني شاخ داشته باشد موجودي است غير طبيعي.شاخ در آوردن هم امري است استثنائي و غير معقول و به همين علت است که دروغ هاي بزرگ و غير قابل باور را دروغ شاخ دار ناميده اند. دروغ شاخ دار يعني دروغي که عقل سليم نمي پذيرد يا انسان از شنيد نش شاخ در مي آورد. قبلا نوشتم که خواب هاي ما نمي توانند با زندگي بيداري ما بي رابطه باشند لذا تمام تعابير بر مبناي اين رابطه به وجود آمده اند. با قبول اين فرضيه چنانچه در خواب ببينيم که شاخ در آورده ايم نشان دو چيز مي تواند باشد. يا کاري مي کنيم که مورد طعن و تمسخر قرار مي گيريم و انگشت نما مي شويم و مردم درباره ما سخن خواهند گفت يا با حادثه اي برخورد مي کنيم که به همان اندازه دروغ بزرگ ما را به حيرت و اعجاب وا مي دارد. اين منوط است به نوع کارهائي که در بيداري انجام مي دهيم. حال اگر کسي در خواب ببيند که شاخ در آورده خودش با توجه به موقعيتي که دارد مي تواند خواب خويش را جهت يابي کند. در دو حالت شاخ در خواب مي بينيم . يا خودمان شاخ در آورده باشيم که تعبيرش را نوشتم يا به شکل و عنوان برخوردي با شاخ حيوانات داشته باشيم. اگر در خواب ببينيم که شاخ حيواني را گرفته ايم دست به کاري مي زنيم و خطر مي کنيم. اهميت کار با هيکل و اندازه و هيبت حيوان بستگي دارد. اگر بزي ضعيف باشد کار کوچک تر و بي اهميت تر است و چنانچه يک کرگردن قوي هيکل و عظيم الجثه باشد کاري است بزرگ. اگر در خواب ببينيم که تعدادي شاخ حيوانات در خانه داريم و مثل موزه شکار ، شاخ ها را به ديوار نصب کرده ايم نشان آن است که به خود مغرور مي شويم و پيروزي هاي خويش رابه رخ ديگران مي کشيم و اين غروري است بيهوده . يکي از معبران معاصر مي گفت ( اگر ببينيد شاخ حيواني را در جيب يا کشوي ميز خويش نهاده ايد يکي از فرزندانتان نافرماني مي کند. خواب شما مي گويد که با يکي از فرزندانتان اختلاف مي يابيد يا او سبب بروز دردسر براي شما مي شود.) اگر در خواب ببينيد که شاخ حيواني را گرفتيد و شکستيد بر دشمن پيروز مي شويد و اگر موفق نشديد و دچار هراس شديد شکست مي خوريد. اگر گريختيد زيان مي بينيد. شاخه اين تعبير براي زن و مرد يکسان است زيرا شاخه در خواب هاي ما اهل است و طبعا هم زن مي تواند صاحب اهل باشد و هم مرد منتها بنابر قاعده و رسم تکفل اهل با مرد است و تدبير ايشان با زن. درختي را در نظر بگيريد که شاخه و برگ فراوان دارد. اين شاخه ها به ترتيب هر چه از تنه درخت دورتر مي شوند نازکتر مي گردند و متفرق تر. در خواب تنه درخت شما هستيد و شاخه ها فرزندان و متعلقان و خانواده شما ...

 • خواب و رؤيا از ديدگاه ابن عربي

  خواب و رؤيا از ديدگاه ابن عربي دكتر عبدالرضا مظاهري استاد دانشگاه آزاد اسلامي تهران مركز     چکیده معانيي كه از حضرت الهي فرود مي آيند يك صورت جسماني مانند صورت خيال ما مي پذيرند و سپس به عالم ملك فرود مي آيند. بدين لحاظ جهان مثال را « خيال منفصل» نيز مي نامند. و ارواح كلي انساني پيش از ظهورشان در بدن با آن صورتها ظاهرند و اكثر مكاشفات در اين عالم است كه آنرا « خيال مقيد» مي نامند انواع خوابها مربوط به اين عالم است و معبر نيز خواب را با توجه به اين عالم تعبير مي كند. يوسف (ع) نيز وقتي برادرانش در برابر او سجده كردند صورت خارجيه حسيه را حق قرار داد و گفت خوابم تعبير شد اما پيامبر (ص) آنرا خيال اندر خيال دانست نه حقيقت و ابراهيم (ع) مي بايست خوابش را تاويل مي كرد اما چون انبياء امور را در عالم مثال مطلق مشاهده مي كنند كه مطابق با واقع است و نيازي به تعبير ندارد آنرا تاويل نكرد و به ذبح فرزندش پرداخت و اين فديه مربوط به آن چيزي بود كه در ذهن ابراهيم (ع) بود نه آنچه در نفس الامر بود. به اين دليل خداوند فرمود: « ان يا ابراهيم قد صدقت الرويا»    نفرمود در رويا صادق بودي. كلمات كليدي: رؤيا – عالم مثال مطلق – مقيد – تاويل – فدا – خيال                         مقدمه در تفكر ابن عربي مسايل معنوي و باطني مانند خواب و رؤيا به اندازة مسايل عادي و ظاهري اهميت دارند و مستقيماً با درك او از عالم خيال ارتباط دارند . زيرا خيال در عرفان او كاركردهاي بسيار مهمي دارد . او جهان انديشة خود را با اتكاء بر عالم خيال بنا مي كند . خيال را غيرواقعي و بيهوده نمي داند بلكه داراي حقيقتي والا مي داند . اين بحث با انديشه وحدت وجود او نيز ارتباط دارد ، چرا كه او وجود را به پنج مرتبه يا عالم تقسيم مي كند : 1- حضرت ذات 2- حضرت عقول 3- حضرت ارواح 4- حضرت خيال (مثال) 5- حضرت حس ( ماده ) و حضرت خيال را واسطه بين عالم ارواح و ماده قرار مي دهد و صورت اشياء را به اين عالم متعلق مي داند و بجز اين عالم مثال مطلق ( مثال منفصل ) كه عالم واسطه است ، عالم مثال مقيد ( متصل ) هم وجود دارد كه منظور از آن قوة مخيلة انسان است كه مي تواند انسان را به آن عالم برساند زيرا هر چيزي كه در اين عالم است صورتي درعالم مثال دارد[1] و از آنجايي كه خواب و رؤيا در عالم خيال اتفاق مي افتد قبل از پرداختن به شرح عالم خيال و انواع خوابها و تعبير آنها ، لازم است به شرح                        « ارض الحقيقه » يا « ارض الواسعه » نيز پرداخته شود تا بتوانيم درك صحيحي از رؤياها داشته باشيم و غايت آمال ابن عربي از رؤيا را درك كنيم . زيرا ابن عربي در شرح آيه مباركه « يا عبادي الذي آمنوا انّ ارضي واسعة ...