دانشگاه آزادتفت

 • دانشگاه ازاد اسلامی واحد تفت /خوابگاه دختران و پسران در شب قبل از امتحان

  سلام دوستان یکم شو خی با بچه های حقوق دانشگاه ازاد تفت یزد  رشته  حقوق امیدوارم که از دستم دلگیر نشن ومنو ببخشند امیدوارم...................شوخی با حمیدرضا محمدی وسید محمد ایت اللهی(محمد)وسید محمد حسینی(سید محمد)وحید درعلی(وحید  )وخانم هافرناز صابری ونازنین امیری وازاده ایمانی وسحر پور رضایی قسمتی ازاین مطلب برگرفته از کلوب پسر شب – خوابـگاه دخــتـران تفت (دخــتر «فرناز» با چـند کتـاب در دسـتش وارد واحــد دوستش «نازنین» می شود و او را در حــال گریه می بیــنـد.) نازنین:ِ وا!… خاک بـرسرم! چــرا داری مثــل ابـر بهـار گریـه می کـنی فرناز؟! فرناز: ای کاش خـدا منـو می کشـت این روزو نـمی دیدم. (همچـنان به گریـه ی خود ادامــه می دهـد.) نازنین: بگـو ببـینم چی شـده؟ فرناز: چی می خواســتی بشـه؟ امروز نـتیجه ی امتـحان <جزای عمومی 1!!!> رو زدن تــو سایت.اقای محمدی می گفت سخته بنده خدا منــی که از ۶ مـاه قبـلش کتابامـو  وجزو موخورده بــودم، مـنی که بـه امیـد ۲۰ سر جلـسه ی امتحــان نشـسته بودم، دیــدم نمــره ام . . .نمره ام.......اخه چرا؟...... !!!! شـده ۱۹!!!!!! ( بر شـدت گریه افزوده می شــود)نازنین: (او را در آغــوش می کشـد) عزیـزم… گـریه نـکن. می فهـممت. درد بـزرگیــه! بزرگ میشی یادت میره  (بغـض نازنین نیز می ترکـد) بهتـره دیگـه غصه نخـوری و خودتـو برای امتحـان فـردا آمـاده کنـی. درس سخت و حجیــمیـه بابا حقوق اساسیه . می دونی کـه؟استادشم بهارستان فر هستش فرناز: (اشک هایش را آرام آرام پـاک می کنـــد) آره. می دونـم! امـا من اونقــدر سـر ماجـرای امـروز دلم خـون بـود و فقط تونـستم ۸ دور بخـونم! می فهـمی نازنین؟فقط ۸ دور…فقط....(دوبـاره صـدای گریـه اش بلـند می شود) حالا چه جــوری سرمـو جلوی سحر و اتنا ودوستـاش بلـند کنـم؟!! نازنین: عزیزم… دیگــه گریه نکن تو روخدا..... من و فرزانه هم فقط ۷ – ۸ دور تـونســتیم بخـونیم! ببـین! از بـس گریه کردی  چشمــای قشـنگ باد کرده وقرمز شده! گریـه نکن دیـگه. فکـر کردن به ایـن مســائل کـه می دونـم سخــته، فایده ای نـداره و مشــکلـی رو حـل نـمی کنـه.حالا اعتراض بزن شاید درست بشه نمرات  ....... فرناز: نـمی دونـم. چـرا چنـد روزیـه که مثـل قدیم دلـم به درس نـمیره. مثـلاً امـروز صبــح، ساعـت ۷:۳۰بیـدار شـدم. باورت مـیشه؟!نمی دونی من همیشه 5 صبح بلند می شدم فکر کنم ....... (در همیــن حال، صـدای جیــغ و شیـون از واحـد مجـاور به گوش می رسـد. اسـترس عظیـمی وجـودِ نازنین و فرناز را در بر می گیــرد! دخـتری به نـام «ازاده» با اضـطراب وارد اتـاق می شـود.) نازنین: چی شـده ازاده؟! ازاده: (با دلهــره) کمـک کنیـد… سحر داشت واسـه ... • نمونه سوالات درس وصایا.باپاسخ - ویژه دانشگاه آزادتفت

  18- وصیت نامه سیاسی – الهی حضرت امام به چه چیزی لقب یافت ؟ الف) منشور انقلاب                 ب) صحیفه استقلال                 ج) صحیفه انقلاب        د) هر سه مورد 19- محتوای رهنمودهای حضرت امام ( قدس سره ) در وصیت نامه را در چند بخش می توان خلاصه کرد الف) در دو بخش               ب) در سه بخش             ج) در چهار بخش       د) در شش بخش  20- مهتمرین فایده ضرورت تدریس وصیت نامه کلام است ؟ الف) اطلاع ازاندیشه های امام    ب) پرورش نسل مورد نظر اسلام   ج)الف وب        د) آگاهی عمومی  21- قرآن به ـــــــــــــــ و عترت به ــــــــــــــــــــــ گواهی می دهد . الف)حقانیت قرآن – حقانیت عترت                                             ب)حقانیت  ولایت  –حقانیت  امامت     ج) حقانیت عترت – حقانیت قرآن                                               د) حقانیت خویش  – حقانیت نبوت  22- هدف اصلی  امام خمینی از انتخاب حدیث ثقلین  درابتدای وصیت نامه چیست  ؟ الف) جامعیت حدیث   ب) حفظ وحدت و تمسک به حبل ا...  ج) متواتربودن حدیث  د) مستندبودن حدیث 23- - حدیث معروف نبوی ( من مات و لم یعرف امام زمانه مات میته الجاهله ) بر کدام حقیقت دلالت دارد ؟ الف) امام همواره در میان امت حضور دارد                               ب) امت وظیفه دارند امام  را بشناسند  ج) امت وظیفه داردازامام زمانش اطاعت کند.                           د)هرسه مورد 24- یک ازجلوه های مهم امتحان الهی درزندگی بشراست ؟ الف) آزمایش و امتحان الهی     ب) ظهورامام زمان      ج)  غیبت امام زمان      د) جبرواختیار                                         25- مصداق ثقلین چه کسانی هستند؟ الف)حضرت علی(ع)-قرآن. ب)قرآن-حضرت فاطمه(س).  ج)قرآن و اهل بیت.  د)قرآن-نهج البلاغه 26- دوران غیبت کبری از چه سالی آغاز شد؟ الف)از سال 329 بعد از وفات حسین بن روح.        ب)از سال 326 بعد از وفات عثمان بن سعید. ج)از سال 329 بعد از وفات علی بن محمد سمری.  د)از سال 304 بعد از وفات محمد بن عثمان. 27- - امام(ره) به کدام استقلال ها بیشتر توجه داشته اند؟ الف)استقلال فرهنگی    ب)استقلال اجتماعی    ج)استقلال فکری     د)استقلال نظامی 28- خودکفایی اجتماعی یعنی چه؟ الف)هر کس سعی کند تا در صورت امکان از دسترنج خود بهره گیرد. ب)هر شهر و کشوری بتواند احتیاج های خود را تأمین کند. ج)هرکس استقلال سیاسی و نظامی داشته باشد. د)پیروان مکتب اسلامی تلاش کنند نیازمندهای افراد جامعه اسلامی را رفع کنند. 29- خودکفایی ملّیتی یعنی؟ الف)پیروان مکتب اسلام تلاش کنند نیازمندی های افراد جامعه اسلامی را رفع کنند. ب)هر کس سعی کند تا ...

 • دردهای اساسی ما ایرانیان به روایت صادق هدایت

  ۱. اکثر ما ایرانی ها تخیل را به تفکر ترجیح می دهیم.2. اکثر مردم ما در هر شرایطی منافع شخصی خود را به منافع ملی ترجیح می دهیم.3. با طناب مفت حاضریم خود را دار بزنیم.4. به بدبینی بیش از خوش بینی تمایل داریم. 5. بیشتر نواقص را می بینیم اما در رفع آنها هیچ اقدامی نمی کنیم. 6. در هر کاری اظهار فضل می کنیم ولی از گفتن نمی دانم شرم داریم. 7. کلمه من را بیش از ما به کار می بریم. 8. غالبا مهارت را به دانش ترجیح می دهیم. 9. بیشتر در گذشته به سر می بریم تا جایی که آینده را فراموش می کنیم. 10. از دوراندیشی و برنامه ریزی عاجزیم و غالبا دچار روزمرگی و حل بحران هستیم. 11. عقب افتادگی مان را به گردن دیگران و توطئه آنها می اندازیم، ولی برای جبران آن قدمی بر نمی داریم. 12. دائما دیگران را نصیحت می کنیم، ولی خودمان هرگز به آنها عمل نمی کنیم. 13. همیشه آخرین تصمیم را در دقیقه 90 می گیریم. 14. غربی ها دانشمند و فیلسوف پرورش داده اند، ولی ما شاعر و فقیه! 15. زمانی که ما مشغول کیمیاگری بودیم غربی ها علم شیمی را گسترش دادند. 16. زمانی که ما با رمل و اسطرلاب مشغول کشف احوال کواکب بودیم غربی ها علم نجوم را بنا نهادند. 17. هنگامی که به هدف مان نمی رسیم، آن را به حساب سرنوشت و قسمت و بد بیاری می گذاریم، ولی هرگز به تجزیه تحلیل علل آن نمی پردازیم. 18. غربیها اطلاعات متعارف خود را در دسترس عموم قرار میدهند، ولی ما آنها را برداشته و از همکارمان پنهان میکنیم. 19. مرده هایمان را بیشتر از زنده هایمان احترام می گذاریم. 20. غربی ها و بعضا دشمنان ما، ما را بهتر از خودمان می شناسند. 21. در ایران کوزه گر از کوزه شکسته آب می خورد. 22. فکر می کنیم با صدقه دادن خود را در مقابل اقدامات نابخردانه خود بیمه می کنیم. 23. برای تصمیم گیری بعد از تمام بررسی های ممکن آخر کار استخاره می کنیم. 24. همیشه برای ما مرغ همسایه غاز است. 25. به هیچ وجه انتقاد پذیر نیستیم و فکر می کنیم که کسی که عیب ما را می گوید بدخواه ماست. 26. چشم دیدن افراد برتر از خودمان را نداریم. 27. به هنگام مدیریت در یک سازمان زور را به درایت ترجیح می دهیم. 28. وقتی پای استدلالمان می لنگد با فریاد می خواهیم طرف مقابل را قانع کنیم. 29. در غالب خانواده ها فرزندان باید از والدین حساب ببرند، به جای اینکه به آنها احترام بگذارند. 30. اعتقاد داریم که گربه را باید در حجله کشت. 31. اکثرا رابطه را به ضابطه ترجیح می دهیم. 32. تنبیه برایمان راحت تر از تشویق است. 33. غالبا افراد چاپلوس بین ما ایرانیان موقعیت بهتری دارند. 34. اول ساختمان را می سازیم بعد برای لوله کشی، کابل کشی و غیره صدها جای آن را خراب می کنیم. در شهرسازی هم از چنین ...

 • نمونه سوالات وصیت نامه امام خمینی (ره) - به همراه پاسخ

  1- وصیت کردن برای چه کسا نی واجب است ؟ الف : برای کسانی که اموالی دارند ب : برای کسانی که حقوقی برعهده آنهااست . ج : هردومورد د: واجب نیست 2- مخاطبان وصیت نامه امام چه کسانی هستند؟ الف)ملت ایران ب)ملل اسلامی ج)مظلومان جهان د)همه موارد 3- کدام گزینه صحیح است؟ الف)مخالفت با وصایای اخلاقی مشکل آخرین است. ب)مخالفت با وصایای حقوقی مشکل آخرین است ج)مخالفت با وصایای اخلاقی عتاب و کیفر حقوبی را به بار می آورد. د)مخالفت با وصایای اخلاقی وحقوقی عتاب و کیفر حقوقی را به بار می آورد 4 – مؤسس مذهب شیعه کیست ؟ الف) پیامبر(ص) ب) حضرت علی (ع) ج) امام صادق(ع) د) امام حسین(ع) 5- به فرموده امام خمینی (ره) مساله کربلادرراس مسائل .......است ؟ الف : فرهنگی ب : سیاسی ج : اعتقادی د: اجتماعی 6- هدف اساسی قیام امام حسین (ع) کدام است : الف : حاکمیت حق ب : حاکمیت قانون ج : کوتاه شدن دست هواپرستان د: هرسه مورد 7- - زینت آسمانها و زمین از القاب کدام امام است ؟ الف ): حضرت علی (ع) ب)امام حسن (ع) ج) امام حسین (ع) د) پیامبر اکرم(ص) 8- زنده نگه داشتن حماسه عاشورا عامل کدامیک از موارد زیر است ؟ الف) عامل امر به معروف و نهی از منکر ب) عامل وحدت مسلمانان ج) عامل برپا گشتن نماز د) عامل جاودانگی حماسه عاشورا 9 - محرم فریاد ......... بر ...........است الف ) مظلوم بر ظالم ب) مسلمان بر کافر ج) فقیر بر غنی د) هر سه گزینه 10امام خمینی (ره) به طلاب نصیحت می کردند که اگر یک قدم به سوی ........... بر می دارید دو قدم به سوی ........... بردارید. الف ) عبادت - تهذیب نفس ب) کمک بر خلق- علم ج) تربیت- تهذیب د) علم- تهذیب نفس 11- - امام در وصیت نامه خود فرموده اند از بالا ترین و والا ترین حوزه هایی که لازم است بطور همگانی مورد تعلیم و تعلم قرار گیرد ...... است ؟ الف ) علوم معنوی اسلامی ب) علم اخلاق ج) تهذیب نفس د) هرسه مورد 12- - اصلی ترین و اساسی ترین هدف مقدس امام امت در تمام تصمیم گیری ها چیست؟ الف ) اجرا و احیا تعالیم حیات بخش اسلام ب)معرفی و پیشرفت تعالیم حیات بخش اسلام ج) الف وب د) تفکروتفحص پیرامون تعالیم حیات بخش اسلام 13- امام خمینی استقلال کشور را در کدام یک از رویکرد های زیر دانستند؟ الف) از خود گذشتگی مسلمانان ب) توجه به تعالیم اسلام ج) امر به معروف و نهی ازمنکر د) پیروزی مسلمانان بر کافران 14- انسانها از حیث برخورداری از علم و ایمان به چند دسته تقسیم می شوند؟ الف)سه دسته: بیگانه از دو ...

 • چگونه قرارداد بنویسیم؟

   چگونه قرارداد بنویسیم؟

  چگونه قرارداد بنویسیم؟همگی ما برای تنظیم روابط حقوقیمان ناگزیریم با دیگران قرارداد بنویسیم،حال این قرارداد ممکن است راجع به خرید یا اجاره ملکی یا اتومبیلی باشد یا قرارداد استخدام یا شراکت با دیگری؛ مسائل مربوط به قراردادها فراوان است ولی مهمترین چیزهای مشترکی که در تنظیم یک قرارداد میباید رعایت کنیم بدین قرار است: -ذکر مشخصات کامل طرفین واقامتگاه قانونی آنها در یک قرارداد الزامی است.طرفین مباید عاقل و بالغ بوده و قصد انجام معامله را داشته باشند تا قراردادشان قانونی باشد.و آدرس نیز برای ابلاغ برگه های قانونی راجع به معامله مورد نیاز است. -موضوع معامله باید با ذکر کلیه جزئیات وشخصات آن در قرارداد تصریح شده باشد برای اینکه قراردادی صحیح باشد باید موضوع آن قانونی ومشروع باشد و انگیزه طرفین اگر ذکر شده باشد باید قانونی باشد. -در معاملاتی که موضوع آن مال است باید مالکیت صاحب مال احراز شود و معامله با غیر مالک صحیح نیست حتی اگر مال پدر را از پسر گرفته باشی.   -در صورتی که قرارداد مدت دار است باید مدت ذکر شود همچنین مهلتهایی که در قرارداد ذکر میشود باید دقیق باشد و ضمانت اجرای آن مشخص شود؛ضمانت اجرا ممکن پرداخت خسارت یا مثلا فسخ قرارداد باشد؛ذکر تاریخ قرارداد نیز لازم است. -قرارداد باید بصورت یکسان و به تعداد طرفین قرارداد باشد چون فتوکپی قرارداد در صورت انکار طرف مقابل هیچ ارزشی ندارد.

 • فلسفه روز دانشجو

  فلسفه روز دانشجو

  بعد از كودتاي 28 مرداد 1332، رژيم وابسته پهلوي كه توانسته بود با كمك اربابان آمريكايي بر اريكه قدرت باز گردد، درصدد برآمد تا پايه هاي حكومت خود را تثبيت كند، اما غافل از اينكه مقاومت مردم بطور كامل از بين نرفته و ايران در اولين فرصت خشم و انزجار خويش را نشان خواهد داد. نيكسون معاون رئيس جمهور آمريكا در سال 1332، راهي ايران گرديد. در حقيقت او مي آمد تا نتيجه سرمايه گذاري بيست و يك ميليون دلاري را كه سازمان جاسوسي آمريكا، سيا، در راه كودتا و سرنگوني دولت مصدق هزينه كرده بود، از نزديك مشاهده كند. ملت در حال افسردگي و از نفاق و تفرقه اي كه استبداد توانسته بود در ميان او ايجاد كند، ناراحت بود. رهبري نهضت مقاومت، قصد رساندن صداي اعتراض مردم را به گوش جهانيان داشت و تلاش لندن و واشنگتن را كه مي خواست با مشروع جلوه دادن رژيم كودتا، امتيازات مورد نظر خود را در محيط آرام بدست آورد، خنثي كند. اجراي اين برنامه به عهده كميته هماهنگي دانشگاه تهران واگذار شده بود. تظاهرات دانشجويان دانشگاه تهران، به عنوان اعتراض به ورود دنيس رايت، كاردار جديد سفارت انگليس در ايران، از روز 14 آذر 1332، آ‎غاز گرديد. دانشجويان دانشكده هاي حقوق و علوم سياسي، علوم دندان پزشكي، فني، پزشكي، داروسازي در دانشكده هاي خود تظاهرات پرشوري عليه رژيم كودتا برپا كردند. رژيم پهلوي كه به خوبي از خشم ملت و خصوصاً دانشجويان نسبت به خود و اربابان آمريكا از پيش آگاه بود، با تمام قوا متوجه دانشگاه شد. روز 15 آذر تظاهرات به خارج از دانشگاه كشيده شد و مأموران انتظامي، در زد و خورد با دانشجويان، شماري را مجروح و گروهي را دستگير و زنداني كردند. صبح روز 16 آذر 1332، گارد تا دندان مسلح رژيم پهلوي براي اولين بار وارد صحن دانشگاه شد تا فرياد مخالفان را در گلو خفه كند. در يكي از كلاسهاي درس دانشكده فني، چند تن از دانشجويان در اعتراض به حضور ماموران گارد رژيم شاه در صحن دانشگاه، آنها را به مسخره مي گيرند و همين بهانه كافي بود تا وارد كلاس درس شوند و با ايجاد جو رعب و وحشت، محيط را براي بهره برداري و گرفتن زهر چشم دانشجويان آماده سازند. مأموران گارد با حمله به دانشجويان بي پناه سه تن از آنان را به شهادت مي رسانند. حادثه 16 آذر 1332، بعنوان يك روز (مقاومت تاريخي) در تاريخ دانشگاه تهران ثبت شد. از آن پس، همه ساله به رغم كوشش رژيم و ساواك، دانشجويان دانشگاه تهران و ديگر دانشگاههاي سراسر ايران مراسم و تظاهراتي به ياد شهيدان آن روز برپا مي كردند. شهيد چمران در ر ابطه با حادثه 16 آذر مي گويد: وقايع آن روز چنان در نظرم مجسم است كه گويي همه را به چشم مي بينم، صداي رگبار مسلسل در گوشم ...

 • باز هم اعدام

  قاتل داداشی با صدای بلند گریه می کرد و طلب بخشش می کرد قاتل داداشی در زمان رفتن به روی چهارپایه دو بار پایش لغزید و با صدای بلند گریه می‌کرد و طلب بخشش داشت.  مهم‌ترین حاشیه‌های مراسم اعدام روح‌الله داداشی عبارت‌اند از:از حدود ساعت یک بامداد جمعیت کثیری از مردم استان البرز در محل اجرای حکم واقع در خیابان پونه گلشهر کرج حضور یافته و در نهایت حدود 15 هزار نفر قصاص قاتل را از نزدیک مشاهده کردند. دادگستری استان البرز روز گذشته با صدور اطلاعیه‌ای تاکید کرده بود که از هرگونه فیلمبرداری و عکاسی جلوگیری خواهد کرد و رسانه‌ها نباید عکاس و فیلمبردار به مراسم اعزام کنند، اما بیش از 20 تصویربردار در محل مراسم حاضر بوده و جایگاهی ویژه نیز برای تصویربرداری بهتر آنها تدارک دیده شده بود. یک جرثقیل برای اجرای حکم در محوطه حضور داشت که با داربست‌های متعدد از نزدیک شدن مردم به محوطه جلوگیری می‌شد.صدها مامور نیروی انتظامی وظیفه تامین امنیت و نظم را بر عهده داشتند که در برخی از مواقع به دلیل حجم زیاد جمعیت مجبور به استفاده از قوه قهریه برای کنترل حاضران شدند. در ساعت چهار و 55 دقیقه قاتل روح‌الله داداشی به وسیله یک دستگاه ون متعلق به نیروی انتظامی به محل آورده شد که این خودرو با دو دستگاه ماشین نیروی انتظامی و یک دستگاه پراید که خانواده اولیای دم در آن بودند، همراهی می‌شد.محوطه خبرنگاران و عکاسان که به وسیله داربست فراهم شده بود، در اواسط اجرای برنامه به دلیل تعداد زیاد نمایندگان رسانه‌ها و هجوم جمعیت شکسته شد که خوشبختانه مشکلی برای خبرنگارانی که در بالای آن حضور داشتند،‌ پیش نیامد. ماموران نیروی انتظامی بارها از طریق بلندگو از مردم می‌خواستند که نظم را رعایت کنند. آنها تاکید داشتند که در صورت بی‌نظمی اجرای این مراسم به تعویق خواهد افتاد.در ساعت پنج و پنج دقیقه صبح تلاوت کلام‌الله مجید آغاز شد که نشان می‌داد تا دقایقی دیگر حکم قصاص قاتل روح‌الله داداشی اجرا می‌گردد.در حین تلاوت کلام‌الله مجید، تجهیزات اعدام از جمله طناب دار آماده شد.پس از تلاوت کلام‌الله مجید، نماینده دادستان متن حکم را قرائت کرد که بر اساس آن اجرای قصاص در ملاءعام در راستای اجرای عدالت توصیف شد.در بخشی از این حکم آمده است: دستگاه قضایی با اقدامات سریع، دقیق و قانونی در کمترین زمان پرونده را بررسی کرده و بلافاصله مراحل اجرای حکم بر اساس قانون طی شد.در پایان حکم فوق اظهار امیدواری شده است که اجرای قصاص قاتل درس عبرتی برای تمام مجرمان بوده و از سوی دیگر مردم مطمئن باشند که حق مظلوم از ظالم در کمترین زمان با تلاش قوه قضاییه ...