دانلود کتاب گام به گام سوم راهنمایی

 • گام به گام علوم تجربی سوم راهنمائي

    بخش اول – ماده و تغييرات آن مدل هاي گوناگوني براي اتم     فصل 2 – اتم ها و تركيب هاي شيمياييپيوند ميان اتم ها و فرمول شيميايي     بخش دوم ، زمين زيستگاه مافصل 3 – سرگذشت زمين . لايه هاي سنگ ها :     فصل 4 – زمين ساخت ورقه اي جابه جايي قاره ها     فصل 5 – فراتر از زمين ‌منظومه شمسي     بخش سوم انرژي ،‌زندگي     فصل 7 فشار     فصل 8 – بار الكتريكي     فصل 9 – بارالكتريكي رسانا، نارسانا     فصل 10 – انسان و حركت استخوان و كار آن :     فصل 11 هماهنگي و ارتباط     فصل 12 – نوجواني و بلوغ     فصل 13 – توليد مثلاهميت و گوناگوني     فصل 14 – آدمي و محيط زيستمنابع طبيعي • کمک درسی دینی سوم راهنمایی - گام به گام

  فرهنگ اسلامي وتعليمات ديني سوم راهنمايي - گام به گام خلاصه   بخش اول : توحيددو برهان درباره خداشناسي و مقايسه آنهادرس اول : هر پديده علتي دارد- درس دوم : ‌دو برهان درباره خدا پرستي   بخش دوم :‌معاددرس سوم : روز قيامت ، روز حساب - درس چهارم :‌بهشت و بهشتيان – دوزخ و دوزخيان   بخش سوم :‌نبوتدرس پنجم پيامبران   بخش چهارم : پيامبر اسلام، آخرين فرستاده ي خدادرس ششم : بيعت با پيامبر - درس هفتم : مكر مشركان   بخش چهارم : پيامبر اسلام، آخرين فرستاده ي خدادرس هشتم :‌هجرت پيامبر   بخش پنجم : نمونه هايي از برنامه هاي سياسي، اجتماعي و تربيتي اسلامدرس نهم :‌اجتهاد و رهبري - درس دهم : مساوات در برخورداري از بيت المال   بخش پنجم : نمونه هايي از برنامه هاي سياسي، اجتماعي و تربيتي اسلامدرس يازدهم : جهاد و دفاع در برابر اسلام   بخش پنجم : نمونه هايي از برنامه هاي سياسي، اجتماعي و تربيتي اسلامدرس دوازدهم :‌فروبردن خشم چگونه ممكن است؟ - درس سيزدهم : خانواده   بخش ششم : امامت ، نظام امتدرس چهاردهم :‌اهل بيت پيامبر، حاملان علوم الهي - درس پانزدهم : رفتار ائمه در برابر خلفاي جور   بخش ششم : امامت ، نظام امتدرس شانزدهم : شيعه و سني   بخش هفتم : احكامدرس هفدهم :‌تطهير باآب باران و آب چاه   بخش هفتم : احكامدرس هجدهم : غسل - درس نوزدهم : تيمم   بخش هفتم : احكامدرس بيستم : لباس نمازگزار  

 • کمک درسی ادبيات فارسي سال اول دبیرستان - گام به گام

  ادبيات فارسي سال اول متوسطه - گام به گام درس اول با تو ياد هيچ كس نبود روا   فصل اول انواع ادبي (1) درس دوم - ادبيات حماسي   درس سومرزم رستم و سهراب (2)   درس چهارم قطعه هاي نمايشي   فصل دوم - ادبيات داستاني (سنتي)درس پنجم - درآمدي بر ادبيات داستاني سنتي   درس ششمداستان خير و شر   درس هفتمطوطي و بقالي   فصل 3 - ادبيات پايداري درس هشتم - گلهايي كه در نسيم آزادي مي شكفد   درس 9 دريادلان صف شكن   فصل 4 - ادبيات جهاندرس دهم و يازدهم / داستان هديه ي ناتمام ، مسافر   فصل پنجم - درآمدي بر ادبيات غناييدرس دوازدهم - از كعبه گشاده گردد اين در   درس 13در امواج سند   فصل 6 درس چهاردهم - درآمدي بر ادبيات تعليمي   درس پانزده و شانزده فرهنگ برهنگي و برهنگي فرهنگي / مسجد جلوه گاه هنر اسلامي   درس هفدهم و هجدهمكلاس نقاشي / درآمدي بر ادبيات دوران مشروطه   درس نوزدهمحاكم و فراشان   درس بيست و بيست ويكسفر به بصره / زندگي من   درس بيست و دوم پيرمرد چشم ما بود   درس بيست و سومدرآمدي بر ادبيات فارسي برون مرزي   درس بيست و چهارمتا هست عالمي ، تاهست آدمي  

 • کمک درسی جغرافيا سوم راهنمايي - گام به گام

  جغرافيا سوم راهنمايي - گام به گام درس اول – براي آموختن جغرافيا از چه وسايلي استفاده مي شود؟   درس دوم – چگونه از نقشه استفاده مي كنند؟ درس سوم : آيا وسايل ديگري براي مطالعه جغرافيا وجود دارد؟   درس چهارم : درباره ناهمواريها چه مي دانيد؟درس پنجم :‌ناهمواريها چند نوع اند ؟درس ششم – چين خوردگيها چند نوعند؟   درس هفتم : كوهستان هاچگونه به وجود آمده اند؟درس هشتم : آيا آتش فشان ها ناهمواريهاي جديد ايجاد مي كنند؟   درس نهم : چرا زمين مي لرزد؟درس دهم : آب ها در روي زمين چه مي كنند؟   درس يازدهم : از رودها چه مي دانيد؟درس دوازهم :‌چگونه آب ها چهره ي زمين را تغيير مي دهند؟   درس سيزدهم :ويژگي اقيانوسها ودريا ها   درس چهاردهم : هوا در زندگي ما چه نقشي دارد؟درس پانزدهم : انواع آب و هواها كدامند؟   درس هفدهم : جمعيت در كره زمين چگونه پراكنده شده است؟درس نوزدهم : شهرها چگونه بوجود آمده اند؟   درس بيستم : ما كجا هستيم؟درس بيست و يكم : چرا به جهت يابي نيازمنديم ؟   درس بيست و دوم : مدار ونصف النهار چيست؟درس بيست و سوم : حركت انتقالي زمين چگونه است ؟  

 • درسهای سال دوم راهنمایی

  درسهای سال دوم راهنمایی

  دانش آموزان سال دوم راهنمایی برای مطالعه به این آدرس مراجعه کنند. http://www.sanjeshmostamar.com/virtualclass/view.aspx?tid=8&cid=386&sid=7535    

 • آزمون آغازین درس زبان انگلیسی سال سوم راهنمایی-استان خوزستان-مهر1390

  درس زبان انگلیسی – سوم راهنمایی گزینه صحیح راانتخاب کنید. 1.      A: What colour are the pencils? B: Theyُ re ………………….. .  (الف green pencil              (ب pencils                (ج green                (د a green pencil   2. Minaُ s father has a radio in ………………….. hand. (الف her                      (ب his                       (ج their                (د Mina   3. Please………………….. sit on that bench. (الف hasnُ t                 (ب havenُ t                (ج isnُ t                   د) donُ t   4. A: Is there one watch on the table?     B: No, ……………………… five watches on the table. (الف there is         (ب there are          (ج there isnُ t                 (د  there arenُ t                          ازلحاظ تلفظ حروف (th ) کدام کلمه با    thirtyهماهنگ است.                                                             5.   (الف thanks                  (ب   this                 (ج they                   (د then   6. Their sister ………………….. in a library. (الف work                   (ب works                 (ج to work               (د working   7. Itُ s eight forty-five. Itُ s ………………………. . (الف fifty past nine    (ب  a quarter past eight     (ج fifteen to eight            (د a quarter to nine   8. A: …………………. is Ahmad doing?     B: Heُ s cleaning the room. (الف How                    (ب When          (ج Who                    (د What   9. Reza …………………… Persian every Monday. (الف teach                  (ب teaching             (ج donُ t teach       (د doesnُ t teach   10. A:Were his sisters at home last Friday?      B: Yes, …………………. . (الف she was              (ب they were (ج          he was          (د they are   11. Are your friends …………………….. their books? (الف reading               (ب reads               (ج to read               (د read   12. Our teacher ………………… late yesterday. (الف is                      (ب was                    (ج  are                  (د  were    13. The policeman has a gun. Itُ  s the …………………….. . (الف policeman gun      (ب  gun policeman       (ج gunُ s policeman     (د policemanُ s gun   14.                                                                     کدام گزینه املای کلمه ی ناقص راکامل می کند.           " The doctor was in her off - -e " (الف ic                          (ب ec                   (ج is                        (د es   15. کدام گزینه ازلحاظ املاء صحیح نمی باشد.                                                                                            (الف clock                  (ب country            (ج berd                  (د soldier                                                              ...

 • کمک درسی زبان فارسي اول دبيرستان - گام به گام

  زبان فارسي اول دبيرستان - گام به گام درس اول زبان   درس دوم جمله   درس سوم مرروي بر نگارش دوره راهنمايي   درس چهارم جمله و اجزاي آن   آزمون مرحله اي (تشريحي)   آزمون چهار گزينه اي درس اول تا پايان درس چهارم   درس پنجمويرايش   پرسش هاي آموزشي و تكميلي درس اول تا پايان درس پنجم (بدون پاسخ)   درس ششم شكل هاي زبان   درس هفتمچرا املا مي نويسيم؟   آزمون زبان فارسي ميان نوبت اول : (بدون پاسخ)   درس هشتم ويژگيهاي فعل 1   درس نهم نگارش علمي،‌نگارش ادبي   آزمون مرحله اي تشريحي شماره 2 – از درس پنجم تا درس نهم(بدون پاسخ)   آزمون چهار گزينه اي درس پنجم تا پايان درس نهم (بدون پاسخ)   درس دهم : ويژگيهاي فعل (2)   درس يازدهم مقايسه   درس دوازدهم گروه اسمي(1)   پرسش هاي آموزشي و تكميلي درس هشتم تا پايان درس دوازدهم :(بدون پاسخ)   درس سيزدهم و چهاردهم   آزمون زبان فارسي نوبت اول – نمونه شماره 1 (بدون پاسخ)   آزمون زبان فارسي نوبت اول نمونه 2   آزمون چهار گزينه اي زبان فارسي نوبت اول : (بدون پاسخ)   درس پانزدهم و شانزدهم   درس هفدهم و هجدهم   درس نوزدهم خاطره نويسي ، يادداشت روزانه   پرسش هاي آموزشي و تكميلي (درس پانزدهم تا درس نوزدهم) بدون پاسخ   آزمون مرحله اي (تشريحي) شماره 3، از درس 15 تا درس نوزدهم : (بدون پاسخ)   آزمون چهار گزينه اي درس پانزدهم تا پايان درس نوزدهم :(بدون پاسخ)   درس بيستم و بيست و يكم   درس بيست و دوم و بيست و سوم   درس بيست و چهارم زبان شناسي چيست ؟   درس بيست و پنجم نامه نگاري (2)   آزمون مرحله اي (تشريحي و تستي) از درس 20 تا 25   درس بيست و هفتم و درس بيست و هشتم   آزمون زبان فارسي نوبت دوم – نمونه شماره 2 (بدون پاسخ)   آزمون چهار گزينه اي زبان فارسي نوبت دوم : (بدون پاسخ)  

 • دانلود کتاب های جدید التالیف سال 93-92 به همراه راهنمای معلم

  دانلود کتاب های جدید التالیف سال 93-92 به همراه راهنمای معلم

  دانلود كتاب هاي جديد سوم دبستان 92-93دانلود کتاب جدید مطالعات اجتماعی سوم دبستان 92-93دانلود نسخه نهايي كتاب جديد رياضي پایه اول دوره اول متوسطه (رياضي هفتم) به همراه اسلايد هاي آموزشي 92-93كتاب جديد عربي هفتم (اول دبيرستان) 92-93 به همراه راهنماي معلمدانلود كتاب جديدمطالعات اجتماعي پایه اول دوره اول متوسطه (هفتم) به همراه راهنماي معلم 92-93دانلود كتاب هاي جديد اول دبيرستان اول(سال هفتم)92-93كتاب كار رياضي، سال سوم دبستان توسط انتشارات آبرنگ منتشر شد.دانلود كتاب جديدالتأليف فيزيك 2 و آزمايشگاه 92-93دانلود كتاب جديدالتأليف فيزيك 1 و آزمايشگاه 92-93دانلود نسخه نهايي كتاب هديه هاي آسمان سوم ابتدايي به همراه راهنماي معلم 92-93دانلود نسخه نهايي كتاب فارسي پایه اول دوره اول متوسطه (فارسي هفتم) 92-93دانلود نسخه نهايي کتاب کار و فناوری اول متوسطه-هفتم-92-93دانلود نسخه نهايي كتاب جديد علوم پایه اول دوره اول متوسطه (علوم هفتم) 92-93دانلود راهنماي معلم كتاب جديد انگلیسی پایه اول دوره اول متوسطه (هفتم) به همراه متن كتاب و كتاب كار انگليسي92-93دانلود كليه ي كتاب هاي درسي سال ششم ابتدايي چاپ 92-93دانلود نسخه نهايي كتاب رياضي جديد سال سوم دبستان 92-93به همراه راهنماي معلمدانلود كتاب جديد فارسي سوم دبستان 92-93دانلود كتاب فرهنگ و هنر پايه اول متوسطه و دانلود ضميمه كتاب راهنماي درس هنر پايه سوم ابتداييدانلود كتاب راهنماي معلم در ارزشيابي توصيفيدانلود كتاب جديد علوم تجربي سوم دبستان 92-93 به همراه پيش نويس راهنماي معلم

 • نمونه سوالات انشا سال سوم نوبت اول

  ************ آزمون : آیین نگارش و انشا                   پایه : سوم راهنمایی              نام و نام خانوادگی : نوبت : اول                                                                           تعداد سوالات : 9                             نام کلاس: سوم (        )  زمان پاسخگویی :                                                                         نمره باعدد :     نمره با حروف :     ردیف در کارها بر خدا توکل کن (که تنها) خدا برای مدد و نگهبانی کافی است ( احزاب /3) شمارک 1 گزینه ی  مناسب را با * مشخص کنید . -       در کدام گزینه جمله ی زبانی به کار رفته است ؟ الف : مسجد جامع قلب شهر بود .                                         ب: اتومبیل ها گریختند . ج: سخن عشق پیر و جوان نمی شناسد.                                 د : کربلا قرار گاه عشاق است . -       دربیت زیر کدام آرایه ی ادبی استفاده شده است ؟  درسینه ام دوباره غمی جان گرفته است                   امشب دلم به یاد شهیدان گرفته است ) الف : تلمیح              ب: تضمین پنهان              ج: تضمین آشکار            د : جناس -       نخستین گام در پژوهش کدام است ؟ الف : سوال خود را درست و روشن مطرح کنیم .          ب: به منابع مکتوب مراجعه کنیم ج: روش استفاده از منابع را بیاموزیم               د : به منابع دیداری و شنیداری مراجعه کنیم .     25/0   25/0     25/0     2 جمله  ی صحیح را با (ص) و جمله ی غلط را با (غ) مشخص کنید . - در نقد فقط عیب ها و کاستی ها بیان می شود  . (               ) - انشا را می توان به شیوه داستان نوشت . (                 )   25/0 25/0 3 در جاهای خالی ،با  کلمات مناسب بنویسید . -       داستانهایی که قهرمانان آن ها حیوانات هستند ، ....................... نام دارد . -       شبکه معنایی گسترده تر از ............................. است .     25/0 25/0 4 مراحل انجام یک کار تحقیقی یا پژوهشی را فقط نام ببرید .     75/0 5 بیت زیر را بازگردانی کنید . دل شود گر به علم بیننده                                       راه جوید به آفریننده   1 6 آرایه های ادبی بیت زیر را با ذکر دلیل مشخص کنید . (سه مورد ) سعدیا ، راست روان گوی سعادت بردند                       راستی کن که به منزل نرسد کج رفتار     5/1 7 با هر یک از کلمه های زیر ، یک جمله ی زیبا بنویسید . طنین : معراج:معراج : 1 8 درباره ی امتحان امروز یک مونولوگ بنویسید . (یک بند )         5/1 9 برای واژه ی دوست  شبکه معنایی بنویسید و آنها را در یک بند به کار ببرید . دوست : ..................... ، ..........................  ،  ..............................   ،  ..................................     ...