مدل یقه افتاده

 • انواع مدل لباس مجلسیهای پوشیده و نیمه پوشیده

   مدل لباس مجلسی نمایش داده شده طرحی از طراح لباس Gail Garrison میباشد.که برای مادر عروس طراحی شده است.مدل لباس پری دریایی میباشد.این لباس مجلسی دارای مدل بی یقه و مدل کمر افتاده و دنباله جارویی میباشد.طرح کلی لباس تور سنگین با رویه زبر و کریستال میباشد.این لباس هم با سرشانه و هم بدون سرشانه قابل استفاده میباشد.پارچه بکار رفته در لباس ابریشم در رنگهای مشکی و قهوه ای و شرابی در سایزهای 18_2 میباشد...   مدل لباس مجلسیهای زیر نیز طرحی از Gail Garrison میباشند که برای مادر عروس طراحی شده اند.این لباسها در رنگهای مختلف و سایزهای 18_2 قابل استفاده هستند.مدل اول دارای مدل یقه دلبری و کمر افتاده و دنباله جارویی است.این لباس با پوشش هم قابل استفاده است.پارچه لباس ساتن ابریشمی میباشد.مدل بعدی دارای مدل کمر افتاده و مدل یقه هفتی و گودالی میباشد که تا زیر سینه کشیده شده است.این لباس با پوشش نیز قابل استفاده میباشد.پارچه لباس تور ابریشمی نازک میباشد.مدل بعدی دارای مدل بی یقه و کمر افتاده و دنباله جارویی است.طرح لباس از کنار پوشیده با حاشیه های سنگ دوزی شده میباشد.این لباس هم با سرشانه و هم بدون سرشانه قابل استفاده میباشد.پارچه لباس تافته ابریشمی میباشد.مدل بعدی دارای مدل بی یقه و کمر افتاده میباشد.این لباس با پوشش هم قابل استفاده است.پارچه لباس لمه (Lame) می باشد.مدل بعدی دارای مدل یقه دلبری و کمر افتاده و دنباله جارویی است.این لباس با کت قابل استفاده میباشد.این لباس دارای کمربند با طرح گره ای نیز میباشد.پارچه لباس ابریشم است.آخرین مدل دارای مدل بی یقه و کمر افتاده و دنباله جارویی است.طرح لباس سنگ دوزی و حاشیه دوزی شده است که همرا با کت نیز قابل استفاده میباشد.پارچه لباس تور و ابریشم میباشد.   • مدل لباس عروس با شال

  طرح این لباس عروس را طراح لباس عروس Kleinfeld طراحی کرده است.این لباس دارای مدل بی یقه و دنباله کلیسایی است.کمر لباس افتاده و بالا تنه لباس دارای سوتین میباشد.این همراه با شال نیز قابل استفاده میباشد.پارچه لباس از تور و تور ابریشمی نرم در رنگهای سفید و عاجی میباشد...   مدل لباس عروسهای زیر توسط همان طراح معرفی شده در بالا طراحی شده اند.مدل اول از سمت راست دارای مدل یقه هفتی و کمری افتاده و دنباله ای کلیسایی میباشد.آستینهای لباس کوتاه و با حریر پوشانده شده است.طرح لباس سنگ دوزی شده و از کمر باز میباشد.این لباس با شال نیز قابل استفاده میباشد.پارچه لباس از تور و ساتن و در رنگهای سفید و عاجی قابل استفاده میباشد.مدل بعدی دارای مدل بی یقه و کمر افتاده و دنباله ای کلیسایی است.این لباس عروس با شال استفاده میشود و پارچه لباس از ساتن و در رنگهای سفید و عاجی بکار میرود.مدل بعدی دارای مدل یقه هفتی و کمری طبیعی و دنباله ای کلیسایی است.این لباس عروس با شال استفاده میشود.پارچه لباس از تور و ابریشم در رنگهای سفید و عاجی میباشد.مدل بعدی دارای مدل بی یقه و مدل کمری طبیعی و دنباله ای کلیسایی است.این لباس عروس با شال استفاده میشود.پارچه لباس از تور در رنگهای سفید و عاجی میباشد.مدل بعدی دارای مدل بی یقه و کمری طبیعی و مدل دنباله ای کلیسایی است.طرح لباس با کمربند و پاپیون سنگ دوزی شده است که پاپیون در پشت لباس قرار میگیرد.این لباس عروس با شال استفاده میشود.پارچه لباس از تور در رنگهای سفید و عاجی میباشد.آخرین مدل لباس عروس دارای مدل بی یقه و کمری افتاده و دنباله ای کلیسایی است.این لباس عروس نیز با شال استفاده میشود.پارچه لباس از تور در رنگهای سفید و عاجی میباشد.  

 • مدل لباس عروسهای از Jim Hjelm

  این مدل لباس عروس توسط Jim Hjelm طراحی شده است.مدل یقه لباس عروس گرد و تو خالی (ملاقه ای) میباشد.مدل کمر طبیعی و دنباله لباس کلیسایی است.طرح لباس عروس از کمر هفتی است که با دسته گل ابریشمی آراسته شده است.جنس پارچه لباس عروس از تافته ابریشمی است.این لباس عروس در رنگهای سفید و عاجی قابل استفاده است...   مدل لباس عروسهای زیر نیز توسط Jim Hjelm طراحی شده اند.مدل لباس عروس اول از سمت راست دارای مدل یقه هفتی و کمر افتاده و دنباله کلیسایی است.طرح لباس با بالا تنه ای حاشیه دوزی شده کریستالی و از زیر کمر دامن لباس پف داده شده و حاشیه دوزی شده است.پارچه لباس ساتن پرنسسی ابریشمی است.رنگ لباس سفید و عاجی است.مدل بعدی بی یقه و کمر افتاده و دنباله کلیسایی است.طرح لباس با دامنی است که از پشت به سمت بالا چین خورده شده است.پارچه لباس از ساتن ابریشمی و تور است.مدل بعدی بی یقه و دنباله کلیسایی است.طرح لباس ازبالا تنه با تور پوشیده شده است و دامن لباس بصورت لایه ای چین داده شده است.پارچه لباس از ساتن ابریشمی است.مدل لباس بعدی دارای مدل یقه دلبری و کمری امپراطوری و دنباله ای کلیسایی است.طرح دامن لباس مدل فلوتی میباشد.پارچه لباس از ساتن با ظاهری ابریشمی و تور است.مدل بعدی دارای مدل یقه هفتی و کمری افتاده و دنباله ای که روی زمین کشیده میشود.طرح لباس با کمربندی قابل جدا شدن است.پارچه لباس از ساتن و ابریشم وتور در رنگهای سفید وعاجی است.مدل بعدی یقه گردنی و کمری طبیعی و دنباله ای کلیسایی است.طرح لباس با بالا تنه ای جمع شده میباشد.پارچه لباس ساتن ابریشمی است.مدل بعدی بی یقه و کمر افتاده و دنباله کلیسایی است.طرح لباس با بالا تنه امپراطوری جمع شده و روبانی از ساتن عاجی میباشد.پارچه لباس ازساتن پرنسسی ابریشمی و تور است.مدل بعدی دارای یقه دلبری و دنباله کلیسایی است.طرح لباس بالا تنه با تور و کریستال پوشیده شده است.پارچه لباس تافته ابریشمی و در رنگهای سفید و عاجی میباشد.آخرین مدل بی یقه و کمر افتاده و دنباله کلیسایی است.طرح لباس با کریستالهای که روی بالا تنه و یقه ای دالبری و کنگره دار میباشد.پارچه لباس  ساتن ابریشمی در رنگهای سفید و عاجی میباشد.    

 • مدل لباس عروسهای دنباله دار

  این لباس عروس دارای مدل بی یقه و مدل کمری افتاده است.لباس دنباله دار است و مدل آن کلیسایی است.این لباس عروس رکوب دوزی شده و در آن از تور استفاده شده است.مدل لباس از پشت باز است.در این لباس عروس یک روبان بصورت پاپیون نیز دور کمر بکار رفته است.جنس پارچه از ابریشم و ساتن است و در رنگهای سفید و عاجی استفاده میشود که میتوان از رنگ صورتی ملایم نیز در آن استفاده کرد... مدل تمام لباس عروسهای زیر را طراح معروف لباس عروس Jim Hjelm طراحی کرده است.همه این لباسها در رنگ سفید و عاجی هستند و جنس پارچه بکار رفته در آنها ساتن و ابریشم میباشد.این لباس دنباله دار هستند و مدل دنباله آنها کلیسایی است.بعضی از این لباسها رکوب دوزی شده اند و تور همراه پارچه بکار رفته است.مدل کمر آنها افتاده یا امپراطوری یا پرنسسی است.مدل یقه هفتی یا بی یقه است.این لباسها در مدل یقه و کمر با هم متفاوت هستند.شش مدل اول بی یقه هستند که دور کمر از روبان نیز استفاده شده است.دو مدل بعدی یقه هفتی و کمر افتاده دارند و از پشت مدل باز هستند که یکی از آنها یک روبان دارد که در پشت پاپیون میشود.مدل بعدی بی یقه با کمری امپراطوری با یک پاپیون است.مدل بعدی کمر امپراطوری با یک نوار توری که دور گردن را میگیرد با مدل یقه دلبری است.مدل بعدی کمر افتاده و یقه هفتی با یک روبان بلند است.مدل بعدی بی یقه و مدل دامنی که دارای لایه های توری است.مدل بعدی کمر امپراطوری و مدل یقه دلبری و هفتی است که این لباس بطور کامل از روی لباس اصلی از تور رکوب دوزی شده استفاده شده است.مدل بعدی کمر امپراطوری و یقه هفتی است.مدل آخر کمر امپراطوری و یقه با حالتی تو خالی و گرد است که روی یقه حاشیه دوزی شده است.

 • یک مدل یقه( يقه شل)

    براي يقه شل حدو 12-14 سانت مانده به سر شانه گودي يقه باز مي شود به اين ترتيب: وسط يقه جلو : 14-16 دانه بعد 1-1-1-1-2-3-4  و روي آن حدود 7-8 سانت مي بافيم. وسط يقه پشت : 12-14  دانه بعد 1-1-2-3-4 و بلافاصله سر شانه به همان ترتيب در دو مرحله كور شود.  

 • یقه شل بلند با آستین سر خود

  1-     پنس هاي سر شانه و سينه را ببنديد. 2-     خط عمود بر خط سينه و خط كمر را به سه قسمت تقسيم كنيد و نقطه D نامگذاري كنيد. 3-     يك سر گونيا را روي نقطه D و سر ديگر را روي نقطه C قرار دهيد. 4-     حال هر دو ضلع گونيا را بكشيد و تا نقطه A امتداد دهيد. 5-     سپس خط پهلو و خط  سر شانه را آنقدر ادامه دهيد تا همديگر را قطع نمايند. اين الگوي آستين سر خود مي شود. 6-     سپس پنس سينه را باز كنيد و به اندازه 5 سانت اوزمان دهيد. توجه کنید که الگو را روی تای اریب پارچه حتما قرار دهید و از پارچه های ریون سیلک و حریر بهتر است استفاده نمایید. 7-     1- 1.5 سانت هم زاپاس بگذاريد.

 • توضیحاتی در مورد انواع یقه لباس عروس

  یقه قایقی این یقه شبیه به یک قایق است که دو شانه را به هم متصل می کند. در برخی مدل ها قسمت جلو و پشت لباس عروس ، در شانه ها توسط یک بند نازک به هم متصل شده اند. این نوع یقه نیز برای نوعروس هایی قصد دارند پیش سینه آنها پوشیده باشد مناسب هستند.یقه نامتقارن ( یقه رومی ) همانطور که از نام این مدل پیداست ، یقه درشانه چب و راست ، متفاوت است . یک شانه بند دارد و شانه دیگر حالت دکلته است. این مدل برای خانم هایی مناسب است که نمی خواهند از لباس زیر استفاده کنند. این مدل یقه به یقه رومی نیز مشهور است. یقهء بندی این مدل یقه معمولا ساده و یا کمی طرح دار است و توسط یک بند نازک و ظریف نگهداشته می شوند. این سبک نیز برای تازه عروس هایی که قفسه سینه آنها کوچک یا متوسط است مناسب می باشد. یقه گرد U شکل این مدل یقه گرد ، در پشت و جلو لباس مشابه است. این سبک یقه برای همه عروس ها مناسب است. یقه هالتر مدل یقه هالتر نوعی یقه گرد است که بند یقه در پشت گردن است. در این طرح برش یقه پایین است بنابراین بهتر است از لباس زیر استفاده نشود. این مدل یقه برای خانم هایی که شانه های بزرگ دارند مناسب تر است.یقه مدل " ملکه آن " همانطور که از نام این مدل پیداست ، این یقه یادآور سبک لباس در طول سلطنت ملکه آن در انگلستان در قرن هجدهم است. طرح یقه در جلو و پشت لباس شبیه به قلب است و اغلب شانه های پوشیده و پفدار دارد.یقه مدل دلبر در مدل دلبر یا Sweetheart ، برش یقه کمی پایین است و ارتفاع آن در پشت و جلو یکسان است. تقریبا مشابه مدل ملکه آن است اما انحنای قلب مانند و آستین های کوتاه را ندارد.یقه مدل شانه های افتاده این مدل مانند این است که لباس تا بالای بازو و پایین شانه ها ، پایین افتاده باشد. در این مدل شانه ها و استخوان های یقه دیده می شوند. این مدل برای کسانی که قفسه سینه آنها سایز متوسط دارد مناسب است اما برای کسانی که شانه های پهن دارند ، ایده آل نیست.یقه دکلته معروف ترین مدل یقه است. این سبک برای تازه عروس هایی که شانه های پهن دارند بسیار مناسب است