عکس: نگاهی به زندگی ماهاتما گاندی - ماهاتما گاندی زندگی

خبرگزاری مهر: موهانداس کارامچاند گاندی ملقب به ماهاتما گاندی در دوم اکتبر ۱۸۶۹ میلادی متولد شد و در ۳۰ ژانویه ۱۹۴۸ چشم از جهان فرو بست. وی رهبر اصلی جنبش استقلال طلبی مردم هند بود.

ماهاتما گاندی زندگی

ماهاتما گاندی زندگی,عکس: نگاهی به زندگی ماهاتما گاندی ماهاتما گاندی,گاندی,هند,جالب انگیز,عکس: نگاهی به زندگی ماهاتما گاندی ماهاتما گاندی,گاندی,هند,جالب انگیز,عکس: نگاهی به زندگی ماهاتما گاندی ماهاتما گاندی,گاندی,هند,جالب انگیز,عکس: نگاهی به زندگی ماهاتما گاندی ماهاتما گاندی,گاندی,هند,جالب انگیز,عکس: نگاهی به زندگی ماهاتما گاندی ماهاتما گاندی,گاندی,هند,جالب انگیز,عکس: نگاهی به زندگی ماهاتما گاندی ماهاتما گاندی,گاندی,هند,جالب انگیز,عکس: نگاهی به زندگی ماهاتما گاندی ماهاتما گاندی,گاندی,هند,جالب انگیز,عکس: نگاهی به زندگی ماهاتما گاندی ماهاتما گاندی,گاندی,هند,جالب انگیز,عکس: نگاهی به زندگی ماهاتما گاندی ماهاتما گاندی,گاندی,هند,جالب انگیز,عکس: نگاهی به زندگی ماهاتما گاندی ماهاتما گاندی,گاندی,هند,جالب انگیز,عکس: نگاهی به زندگی ماهاتما گاندی ماهاتما گاندی,گاندی,هند,جالب انگیز,عکس: نگاهی به زندگی ماهاتما گاندی ماهاتما گاندی,گاندی,هند,جالب انگیز,عکس: نگاهی به زندگی ماهاتما گاندی ماهاتما گاندی,گاندی,هند,جالب انگیز,عکس: نگاهی به زندگی ماهاتما گاندی ماهاتما گاندی,گاندی,هند,جالب انگیز,عکس: نگاهی به زندگی ماهاتما گاندی ماهاتما گاندی,گاندی,هند,جالب انگیز,عکس: نگاهی به زندگی ماهاتما گاندی ماهاتما گاندی,گاندی,هند,جالب انگیز