تزیین هندوانه هنری شش - میوه ارایی اسان

و - تزیین میوه - تزیین هندوانه هنری 6

بعضی از تزیین هندوانه گر چه سخت به نظر می رسد ولی می بینی د که کسانی که دارای ذوق و کمی هنر هستند چه شکل های زیبایی با هندوانه خلق نموده اند عکس های سری شش:

میوه ارایی اسان

میوه ارایی اسان
tazin-hendevaneh-21tazin-hendevaneh-22tazin-hendevaneh-23tazin-hendevaneh-24


,