ظرفیت دانشگاههای مدیریت اجرایی

__________________________

مقایسه ظرفیت دوره های مختلف در هشت سال گذشته

  سال 86 سال 87 سال 88 سال 89 سال 90 سال 91 سال 92 سال 93
روزانه 27 47 55 71 87 107 153 137
نوبت دوم (شبانه) 14 39 35 54 74 69 83 88
پیام نور 100 160 160 115 346 198 450 176
غیرانتفاعی 15 30 30 30 57 36 30 30
مجازی 0 90 80 30 356 600 335 322
پردیس خودگردان (بین الملل) 0 0 0 20 38 24 75 60
جمع کل 156 366 360 320 958 1034 1126 813

ظرفیت دانشگاهها در دوره های روزانه و شبانه (نوبت دوم)

دانشگاه سال86 سال87 سال 88 سال 89 سال 90 سال 91 سال 92 سال 93
روزانه شبانه روزانه شبانه روزانه شبانه روزانه شبانه روزانه شبانه روزانه شبانه روزانه شبانه روزانه شبانه
علم و صنعت ایران 12 - 10 - 8 - 14 - 15 - 8 - 12 6 12 6
شهید بهشتی - - - - 10 - 12 1 15 - 10 2 12 - 12 -
علامه طباطبایی 6 5 6 7 14 13 12 15 10 20 20 20 14 20 10 10
تهران - - 10 12 5 6 10 12 12 25 6 5 13 7 18 18
تهران- پردیس قم 6 6 7 8 5 5 5 5 5 5 12 10 18 9 15 15
باهنر کرمان - - 5 5 4 4 4 4 4 4 4 3 6 3 4 4
مازندران - - 2 3 2 2 2 1 4 4 7 6 7 4 10 8
سمنان - - 7 4 3 3 2 11 5 5 10 4 5 2 10 5
فردوسی مشهد - - - - - - 5 3 6 4 7 4 16 8 16 8
هرمزگان - بندرعباس - - - - - - - - 5 2 7 4 6 2 6 6
یزد 3 3 - - 4 2 5 2 6 5 16 11 13 13 8 4
کاشان - - - - - - - - - - - - 10 5 6 4
بوعلی سینا همدان - - - - - - - - - - - - 6 4 3 -
مؤسسه   مدیریت و برنامه­ ریزی - - - - - - - - - - - - 15 - 7 -
جمع 27 14 47 39 55 35 71 54 87 74 107 69 153 83 137 88
جمع روزانه شبانه 41 86 90 125 161 176 236 225
 

دانشگاههای پیام نور، غیرانتفاعی، مجازی و بین الملل پذیرش در دانشگاههای زیر از طریق کنکور سراسری کارشناسی ارشد سازمان سنجش می باشد.لیکن دارای شهریه و گاهاً شرایط خاص می باشند.

دانشگاه سال86 سال 87 سال88 سال89 سال90 سال 91 سال 92 سال 93
دانشگاه پیام نورمرکزتهران 20 20 20 10 44 30 - -
دانشگاه پیام نورمرکزتهران غرب - - - - - - 60 23
دانشگاه پیام نور مرکز تهران-واحد کرج (مرکز کرج) - 20 20 15 44 23 60 23
دانشگاه پیام نورمرکزساوه 20 20 20 15 44 30 60 23
دانشگاه پیام نورمرکزساری 20 20 20 15 44 23 60 23
دانشگاه پیام نورمرکزبابل 20 20 20 15 44 23 60 23
دانشگاه پیام نورمرکزبندرعباس(واحدقشم) 20 20 20 15 38 23 30 15
دانشگاه پیام نور مرکز گرمسار - 20 20 15 44 23 60 23
دانشگاه پیام نور مرکز ورامین - 20 20 15 44 23 60 23
دانشگاه بین المللی چابهار(غیرانتفاعی وغیردولتی) - 15 - 15 19 - - -
سازمان مدیریت صنعتی 15 15 15 - 19 18 15 15
موسسه غیرانتفاعی البرز-قزوین - - 15 15 19 18 15 15
دانشگاه اصفهان- مجازی - - 40 30 38 60 60 27
پیام نور تهران-مجازی - 50 - - 25 60 - -
دانشگاه پیام نور مرکز تهران -واحد کرج - مجازی - - - - 25 60 10 25
دانشگاه پیام نورمرکزساوه - مجازی - - - - 25 60 10 25
دانشگاه پیام نورمرکزساری - مجازی - - - - 25 60 10 25
دانشگاه پیام نورمرکزبابل - مجازی - - - - 25 60 10 25
دانشگاه پیام نورمرکزبندرعباس(واحدقشم- مجازی) - - - - 25 60 10 25
دانشگاه پیام نور مرکز گرمسار - مجازی - - - - 25 60 10 25
دانشگاه پیام نور مرکز ورامین - مجازی - - - - 25 60 10 25
دانشگاه تهران – مجازی - - - - 62 - 50 40
دانشگاه تهران – پردیس قم - مجازی - - - - - 60 110 40
دانشگاه علم و صنعت - مجازی - - - - 56 - - -
موسسه آموزش عالی غیرانتفاعی وغیردولتی مجازی فارابی - 40 40 - - - 45 40
دانشگاه تبریز - پردیس خودگردان (بین الملل) واقع در ارس - - - 20 38 - 15 -
دانشگاه تهران - پردیس (بین الملل) ارس (جلفا) - - - - - 24 30 15
دانشگاه تهران- پردیس خودگردان البرز ( کرج) - - - - - - 15 15
دانشگاه تهران- پردیس خودگردان کیش - - - - - - - 15
دانشگاه هرمزگان- بندرعباس - پردیس خودگردان قشم - - - - - - 15 15
جمع پیام نور،غیرانتفاعی،مجازی،پردیس خودگردان 115 280 270 195 797 858 890 588

توجه: در ظرفیت سالهای 88، 89 ، 90 ، 91 ، 92 و 93 ظرفیت شیوه آموزش محور با شیوه عادی جمع گردیده است


مطالب مشابه :


ظـرفيت هاي قبولي ارشد رشته حسـابداري...

پردیس خودگردان: دانشگاه قم: 20: فقط زن- پردیس خودگردان دانشگاه –شرایط در انتهای
ظرفیت ارشد 92 رشته زبان و ادبیات عربی گرایش ادبیات و ترجمه

· پردیس خودگردان / دانشگاه الزهرا(س) 5 - زن · پردیس خودگردان / دانشگاه قم - 7 زن
دانشگاه های دارای ارشد مدیریت بازرگانی در سال 93

دانشگاه قم: 10: فقط زن- گرایش مدیریت آموزش محور- پردیس خودگردان دانشگاه-شرایط در انتهای
کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی1392

گرایش بازاریابی بین­ المللی- محل تحصیل پردیس قم: روزانه: دانشگاه خودگردان دانشگاه
آغاز توزيع کارت آزمون ارشد1392 دانشگاه آزاد از هفته آينده

دانشگاه قم - 10 زن - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه پرديس خودگردان 11781 دانشگاه قم - 10 - مرد
کارشناسی ارشد مدیریت دولتی 93

پردیس فارابی قم روزانه دانشگاه تهران 8 تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه واقع در
کارشناسی ارشد مدیریت جهانگردی

آموزش محور- محل تحصیل پردیس فارابی قم: پردیس خودگردان: محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
اطلاعيه‌ دوم سازمان‌ سنجش‌ آموزش‌ كشور در رابطه با رشته‌ محل‌هاي جديد

دانشگاه قم-10. 14556. دانشگاه قم-10-مرد. محل تحصيل پردیس خودگردان دانشگاه :
ظرفیت دانشگاههای مدیریت اجرایی

دانشگاه تهران – پردیس قم - جمع پیام نور،غیرانتفاعی،مجازی،پردیس خودگردان: 115: 280: 270: 195: 797
مدیریت اجرایی ارشد

نام دانشگاه یا مؤسسه آموزش عالی محل محل تحصیل پردیس فارابی قم: روزانه: دانشگاه
برچسب :