چک لیست قراردادهای پیمانکاری (بلندمدت)

1-     تایخ عقد قرارداد مشخص شده است؟                                                   بلی          خیر

2-      مکان انجام قرارداد مشخص شده است؟                                               بلی          خیر

3-      موضوع قرارداد قید شده است؟                                                         بلی          خیر

4-      طرفین انجام قرارداد مشخص شده اند؟                                                بلی          خیر

5-     مشخصات حقوقی افراد قید شده است؟                                                  بلی          خیر

6-      نام تجاری، شماره ثبت و محل ثبت قید شده است؟                                     بلی          خیر

7-      مرکز اصلی و تابعیت طرفین مشخص شده است؟                                     بلی          خیر

8-      مشخصات شخص یا اشخاصی که به نمایندگی از طرف آن شخص حقوقی کار را انجام می دهند ، قید شده است؟                                                                    بلی          خیر

9-     اختیارنامه اشخاص حقیقی طبق روزنامه محلی، اساسنامه شرکت، مصوبه هیئت مدیره یا وکالتنامه آنها مورد توجه قرار گرفته است؟                                                                                      بلی          خیر

10-  اقامتگاه طرفین مشخص شده است؟                                                    بلی          خیر

11-  نحوه اطلاع تغییر مکان طرفین مشخص شده است؟                                   بلی          خیر

12-  تعهدات طرفین قید شده است؟                                                          بلی          خیر

13-  تعهدات طرف اول، شخص ایجاب کننده و پیشنهاد دهنده کار مشخص شده است؟   بلی          خیر

14- تعهدات طرف دوم، شخصی که متقابلا پرداخت بهای کار یا اجرت خدمات مذکور را تقبل کرده است، مشخص شده است؟ بلی          خیر

15-  حدود کار مورد نظر مشخص شده است؟                                              بلی          خیر

16- متعهد به طور منظم و متناوب برای بازدید کار کارشناسان خود را اعزام خواه داشت؟

                                                                                               بلی          خیر

17-  هزینه اعزام کارشناسان و اقامت آنها در محل پروژه به عهده کیست، مشخص شده است؟                           بلی          خیر

18-  اگر ارائه پاره ای از خدمات فنی مستلزم تعمیر یا تعویض قطعه هایی باشد، ترتیب تدارک آن مشخص شده است؟         بلی          خیر

19-  در مورد انتقال اطلاعات جدید و تکمیلی مربوط به پروژه، وظیفه هر یک از طرفین مشخص شده است؟          بلی          خیر

20-  دوره زمان همکاری چقدر است، مشخص شده است؟                                 بلی          خیر

21-  احتمال تمدید زمان وجود دارد؟                                                         بلی          خیر

22-  تمدید مدت چه تأثیری در قیمت ها و سایر شرایط قرارداد خواهد گذاشت، مشخص شده است؟                     بلی           خیر

23-  آیا پیمانکار مجاز به انتقال کل یا قسمتی از قرارداد را به غیر بدون رضایت کارفرما دارد؟                        بلی          خیر

24-  روش و نحوه انتخاب پیمانکار جزء تعیین شده است؟                                  بلی          خیر

25-  روش پرداخت به طرف قرارداد های دست دوم مشخص شده است؟                 بلی          خیر

26-  مبنای مبلغ پرداختی به طرف قراردادهای دست دوم چیست، مشخص شده است؟   بلی          خیر

27-  مسئولیت فعل ها، قصورها یا تقصیرات هر طرف قرارداد دسته دوم و نمایندگان و کارکنان آنان با کیست، مشخص شده است؟ بلی          خیر

28-  نحوه انتخاب ناظر مشخص شده است؟                                                 بلی         خیر

29-  وظایفی که ناظر باید انجام دهد مشخص شده است؟                                   بلی          خیر

30-  نحوه جبران ضرر و زیان ناشی از میانجیگری نادرست ناظر مشخص شده است؟بلی          خیر

31-  روش تعیین قیمت ها مشخص شده است؟                                              بلی          خیر

32-  تعدیل قیمت به لحاظ زیاد بودن حجم قرارداد مشخص شده است؟                    بلی          خیر

33-  مکانیزیم تعدیل قیمت ها معلوم شده است؟                                             بلی          خیر

34-  قیمت آحاد بها (پایه) مشخص شده است؟                                               بلی          خیر

35-  مدت زمان لازم برای اینکه تعدیل قابل اعمال باشد تعیین گردیده است؟             بلی          خیر

36-  تعداد دفعات تعدیل ممکن و مجاز معلوم شده که طی چه دورانی یا مدتی کدامیک از عناصر یا اجزای قرارداد مشمول تعدیل شوند، مشخص شده است؟                                                                بلی          خیر

37-  شاخص قیمت ها برای مشمول تعدیل معلوم گردیده و مشخص شده است؟           بلی          خیر

38-  مکانیزم یا فرمول محاسبه تعدیل قیمت ها مشخص شده است؟                        بلی          خیر

39-  روش هایی که بهانه ای جهت افزایش قیمت ها نگردد مشخص شده است؟          بلی          خیر

40- در مورد وقایع غیر قابل پیش بینی مؤثر بر قیمت قید عسر و حرج گنجانده شده است؟

                                                                                               بلی          خیر

41-  روش پرداخت ها مشخص شده است؟                                                  بلی          خیر

42-  تاریخ و مبلغ پرداخ همزمان با انعقاد قرارداد قبل از تحویل کالا (پیش پرداخت) مشخص شده است؟     بلی          خیر

43-  روش پرداخت اقساط تدریجی مشخص شده است؟                                     بلی          خیر

44-  تاریخ و مبلغ پرداخت به صورت یکی مشخص شده است؟                            بلی          خیر

45- بهره در تأخیر پرداخت مشخص شده است؟                                             بلی          خیر

46-  مدارک خاصی که پرداخت موکول به آن است علاوه بر تحویل کالا یا از مرجع خاصی گواهی اخذ نماید مشخص شده است؟ بلی          خیر

47-  پرداخت به یکی از روش های اعتبار اسنادی، برات یا سفته ، حواله بانکی و روش تهاتری مشخص شده است؟   بلی          خیر

48-  روش های پرداخت اقساطی با طبیعت موضوع قرارداد مشخص شده است؟        بلی          خیر

49-  روش تسویه بدهی (کالا یا پول) مشخص شده است؟                                  بلی          خیر

50-  محل پرداخت مشخص شده است؟                                                      بلی          خیر

51-  مقررات و قوانین محل پرداخت از نظر نرخ بهره دیرکرد یا ارز پرداخت یا حتی مقررات رقابت مشخص شده است؟     بلی          خیر

52-  روش پرداخت (اعتبار اسنادی) بانک مستقر در آن کشور معامله می شود یا کشور تحویل گیرنده یا کشور ثالث مشخص شده است؟                                                                                      بلی          خیر

53-  روش و مکانیزم پرداخت مشخص شده است؟                                          بلی          خیر

54-  اعتبار اسنادی، برگشت پذیر یا برگشت پذیر نبودن مشخص شده است؟              بلی          خیر

55-  شرایط و مدارک لازم برای پرداخت وجه اعتبار(کنترل پرداخت) مشخص شده است؟ 

                                                                                               بلی          خیر

56-  هنگام گشایش اعتبار، نهایت دقت در تعیین شرایط اعتبار و نوع اسناد مورد نیاز مشخص شده است؟     بلی          خیر

57-  سوء استفاده های احتمالی مشخص شده است؟                                         بلی          خیر

58-  برات یا سفته بابت قیمت خرید که از طریق سیستم بانکی صورت می گیرد، مشخص شده است؟                             بلی          خیر

59-  روش تهاتری بین بانک ها یا مقامات دولتی کشور مشخص شده است؟              بلی          خیر

60-  ضمانت اجرایی مکانیزم های اجرای قرارداد مشخص شده است؟                   بلی          خیر

61-  ضمانت اجرایی قرارداد به روش ضمانت بانکی وجه التزام، حق فسخ و ابزارهای تضمینی دیگر، مشخص شده است؟     بلی          خیر

62-  ضمانت نامه حسن انجام کار، ضمانت نامه بازپرداخت و ضمانت نامه پرداخت کار مشخص شده و به تأیید کارفرما رسیده است؟        بلی         خیر

63-  ضمانت نامه پیش پرداخت، صمانت نامه حسن انجام کار و ضمانت نامه بدون قید و شرط مشخص شده است؟               بلی          خیر

64-  بانک صادر کننده هر یک از ضمانت نامه ها مشخص شده و مورد تأیید ذینفع ضمانت نامه می باشد؟             بلی          خیر

65-  ضمانت نامه دارای سررسید مشخص و به درخواست ذینفع قابل تمدید می باشد؟   بلی          خیر

66-  شرایط تمدید یا ضبط یا ابطال ضمانت نامه یا تقلیل مبلغ آن مشخص شده است؟    بلی          خیر

67-  در متن ضمانت نامه مشخصات قرارداد اصلی گنجانده شده است؟                   بلی          خیر

68-  شرایط آزادسازی ضمانت نامه ها مشخص شده است؟                                بلی          خیر

69-  درصد وثیقه حسن پایان کار پیش بینی شده است؟                                      بلی          خیر

70-  مدت دوره تضمینی و مدت دوره حفظ و نگهداری به وضوح مشخص شده است؟   بلی          خیر

71-  مبادله ارزی به چه نرخی صورت می گیرد، مشخص شده است؟                     بلی          خیر

72-  وجه التزام مبلغ مقطوعی که طرفین از تعهد خود سرباز زنند یا در انجام آن تأخیر نموده اند، مشخص شده است؟          بلی          خیر

73-  مبلغ وجه التزام اغراق آمیز می باشد؟                                                 بلی          خیر

74-  خسارت مقطوع به صورت درصدی آورده شده است؟                                بلی          خیر

75-  جریمه و شرایط تنبیهی در قرارداد مشخص شده است؟                               بلی          خیر

76-  مرجع حل اختلاف جهت وجه التزام بابت عیب و نقص مشخص شده است؟         بلی          خیر

77-  انواع بیمه های در تعهد کارفرما مشخص شده است؟                                 بلی          خیر

78-  انواع بیمه های در تعهد پیمانکار مشخص شده است؟                                 بلی          خیر

79-  نحوه پرداخت حق بیمه ها مشخص شده است؟                                         بلی          خیر

80-  مدت اعتبار بیمه نامه ها مشخص شده است؟                                          بلی          خیر

81- ترتیب دریافت خسارات بیمه نامه ها مشخص شده است؟                               بلی          خیر

82-  قاضی یا مرجع داوری جهت حل اختلافات بین طرفین قرارداد، مشخص شده است؟   

                                                                                               بلی           خیر

83-  قانونی بودن مداخله شخص ثالث جهت رفع عدم دقت، بودن خلأ، تفسیرهای متفاوت از قرارداد و نواقص مشابه در قرارداد تعیین شده است؟                                                                          بلی          خیر

84-  در صورت عدم اتمام قرارداد ظرف مدت شرط شده، نحوه جبران خسارات وارده مشخص شده است؟   بلی          خیر

85-  حق فسخ برای طرفین در قرارداد مشخص شده است                                 بلی          خیر

86-  موانع اجرای قرارداد، حوادث غیر مترقبه (فورس ماژور) مشخص شده است؟     بلی          خیر

87-  طرف متأثر از فورس ماژور ابتدا و انتهای تاریخ بروز فورس ماژور را به طرف مقابل اطلاع می دهد؟         بلی          خیر

88-  اصل وفای به عهد در قرارداد مشخص شده است؟                                    بلی          خیر

89- تغییر اوضاع و احوال به عنوان استثنایی در اصل وفای به عهد مشخص شده است؟   

                                                                                                 بلی        خیر

90-  موارد تعلیق قرارداد مشخص شده است؟                                              بلی          خیر

91-  موارد فسخ قرارداد مشخص شده است؟                                                بلی          خیر

92-  زبان قرارداد مشخص شده است؟                                                           بلی            خیر

93- قانون حاکم بر روابط قرارداد تعیین شده است؟                                             بلی            خیر

94-  مسئولیت هر یک از دو طرف پیمان در پرداخت حقوق و عوارض گمرکی برای واردات مصالح و تجهیزات مشخص شده است؟                                                                                          بلی            خیر

95- در صورت تأخیر در پرداخت صورت وضعیت های پیمانکار آیا مبلغی به عنوان جریمه دیرکرد مشخص شده است؟        بلی            خیر

96-  شرایط واگذاری تأسیسات موقت و تجهیزات ایجاد شده به وسیله پیمانکار و مصالح مازاد به کارفرما مشخص شده است؟  بلی            خیر

97-  پاداش تسریع در کار و جریمه تأخیر در قرارداد مشخص شده است؟                بلی            خیر

98-  درصد حد مسئولیت مالی پیمانکار در برابر کارفرما مشخص شده است؟            بلی            خیر

99-  زبان مدارک فنی قرارداد و مکاتبه ها و اسناد دیگر مشخص شده است؟            بلی            خیر

 

 


مطالب مشابه :


برخی از مهمترین فرمهای کنترل کیفی در تابلو سازی

فرم تحویل موقت فرم چک لیست تابلوهای فشار فرم چک ورق
صورت وضعیت

نوع دیگر صورت وضعیت ها، شامل صورت وضعیت تحویل موقت چک لیست کلی ، خلاصه مالی کلی
چک لیست همایش؛ تضمین موفقیت گردهماییها

چک لیست همایش؛ تضمین احداث خوابگاه‌ها، نهار خوری و نمازخانه موقت ساخت باجه تحویل
چک لیست ارزیابی بخش اورژانس

چک لیست ارزیابی و اموال موجود در اورژانس در بخش نصب می باشد و در هر نوبت کاری تحویل موقت
تنظیم صورت وضعیت موقت و طرز پرداخت ماهانه در فعالیتهای پیمانکاری

گرفت که بمنظور اجرای بقیه عملیات مورد پیمان به رسم امانت تا موقع تحویل موقت چکلیست
دستور العمل تحویل گیری قالب

دستور العمل تحویل مذکور بر اساس چک لیست های مربوطه انجام شده و موقت قالب : پس از
دستور العمل تحویل گیری قالب و آزمایش قالب های ساخته شده در خطوط پرس

دستور العمل تحویل گیری قالب و تهیه و به روزآوری چک لیست های 4/2/7/2 تائید موقت
چک لیست همایش؛ تضمین موفقیت اجلاسها و همایش ها

چک لیست همایش احداث خوابگاه‌ها، نهار خوری و نمازخانه موقت در ساخت باجه تحویل
فهرست پکیج فرم های مورد نیاز حوزه نت (فرم ها و نمونه چک لیست ها):

چک لیست مدارک موجود در پرونده
چک لیست قراردادهای پیمانکاری (بلندمدت)

چک لیست قرارداد قبل از تحویل تأسیسات موقت و تجهیزات ایجاد شده به
برچسب :