ارزشیابی؟

ارزشیابی

برای انجام ارزشیابی تکوینی یا مستمرمی توان از شیوههای اجرایی گوناگون در کلاس درس استفاده نمود. بدون شک این شیوه ها از هد ف هایدوره تحصیلی ، سطح سنی دانش آموزان موضوع ومحتوای دروس ، روشهای تدریس معلم ، تعداددانش آموزان کلاس و چندین عامل دیگر تا ثیر می پذیرد.

با این وصف استفا ده از شیوه های زیرپیشنهاد می شود :

  1. ثبترویدادهای مهم از عملکرددانش آموزدریک مجموعه
  2. انجامآزمایش به صورت فردی وگروهی
  3. انجامپروژه های فردی وگروهی
  4. اجراینمایش
  5. مشاهدهواستفاده از آن در اندازه گیری
  6. یادداشترویدادهای مهم عاطفی ،روانی وحرکتی
  7. اظهارنظرهای کتبی وشفاهی معلم
  8. دادن کارهای عملی به دانش آموزان (پوشه کار یا مجموعه کارها ) ( Portfolio )
  9. انجامآزمون کتبی چند گزینه ای


مطالب مشابه :


نیشابور بزرگ

نیشابور را در زبان فارسی به صورت نیشابور، و در زبان عربی مجتمع آموزشی فرهنگی سما
الم تر کیف فعل ربک .......

اختلالات يادگيري نیشابور مجتمع آموزشی فرهنگی سما نیشابور مجتمع شهيد
اثربخشی و كارايی در مدیریت

اختلالات يادگيري نیشابور مجتمع آموزشی فرهنگی سما نیشابور مجتمع شهيد
آموزگار موفق باید الگوهای تدریس را به خوبی بداند

هر چه بیشتر گروه های آموزشی در زمینه نیشابور مجتمع آموزشی فرهنگی سما
به مناسبت بيستم فروردين ماه روزملي فن آوري هسته اي زنگ انرژي هسته اي درمدارس شهرستان طبس نواخته شد.

اختلالات يادگيري نیشابور مجتمع آموزشی فرهنگی سما نیشابور مجتمع شهيد
برگزاري جشن قرآن پايه اول مدارس ابتدايي شهرستان طبس

اختلالات يادگيري نیشابور مجتمع آموزشی فرهنگی سما نیشابور مجتمع شهيد
ارزشیابی؟

اختلالات يادگيري نیشابور مجتمع آموزشی فرهنگی سما نیشابور مجتمع شهيد
هشدار آیت ا...مصباح یزدی در مورد هجمه فرهنگ غرب:

اختلالات يادگيري نیشابور مجتمع آموزشی فرهنگی سما نیشابور مجتمع شهيد
تصحیح املا در پایه ی اول

اختلالات يادگيري نیشابور مجتمع آموزشی فرهنگی سما نیشابور مجتمع شهيد
آموزش پيش دبستان در فرانسه

اختلالات يادگيري نیشابور مجتمع آموزشی فرهنگی سما نیشابور مجتمع شهيد
برچسب :