آیین نامه مدیران مدارس نمونه دولتی

اركان‌ و شوراهای‌ مدرسه‌ عبارتند از: 1 - مدیر مدرسه‌. 2 - شورای‌ مدرسه‌. 3 - انجمن‌ اولیاو مربیان‌. 4 - شورای‌ معلمان‌. 5 - شورای‌ دانش‌آموزان‌. 1ـ مدیر مدرسه‌ ماده‌4ـ مدیر مدرسه‌به‌ عنوان‌ نماینده‌ آموزش‌ وپرورش‌ منطقه‌ مسئول‌ حسن‌ اجرای‌ فعالیت‌های‌آموزشی‌،پرورشی‌،مالی‌و اداری‌ مدرسه‌ می‌باشد ودر كلیه‌ امور مدرسه‌ مسئولیت‌ دارد و موظف‌است‌ براساس‌ مقررات‌ با برنامه‌ریزی‌های‌ مناسب‌ و استفاده‌ ازمشاركت‌ كاركنان‌ ،دانش‌آموزان‌ واولیای‌ آنهاو با بهره‌گیری‌ از امكانات‌ وظرفیت‌های‌ داخل‌ وخارج‌ از مدرسه‌، جهت‌ تحقق‌ اهداف‌مصوب‌ دوره‌ تحصیلی‌ تلاش‌ كند،به‌گونه‌ای‌ كه‌ ارزیابی‌ عملكرد سال‌ تحصیلی‌ بیانگر ارتقاء و رشدكیفی‌ و مطلوب‌ دانش‌آموزان‌ در ابعاد مختلف‌ باشد. ماده‌ -5 مدیرمدرسه‌ موظف‌ است‌ بامشاركت‌ كاركنان‌ مدرسه‌ و اولیای‌ دانش‌ آموزان‌ برنامه‌ سالانه‌خودرا درابعاد مختلف‌ با رعایت‌ ضوابط آموزش‌ وپرورش‌ تنظیم‌ و به‌ تصویب‌ شورای‌ مدرسه‌برساند. ماده‌ -6 مدیرمدرسه‌ موظف‌ است‌ بااستفاده‌ بهینه‌ از منابع‌ مالی‌ دولتی‌ وبابهره‌گیری‌ از مشاركت‌های‌ اختیاری‌ مردمی‌ و كمك‌های‌ خیرین‌ و تقویت‌ منابع‌ اعتباری‌ مدرسه‌ شرایط لازم‌ را برای‌ اجرای‌مناسب‌ برنامه‌مدرسه‌ فراهم‌ كند. ماده‌-7 مدیر مدرسه‌ باید با وظایف‌ و مسؤلیتهای‌ خود و با شرح‌ وظایف‌ همكاران‌ كه‌ ازسوی‌آموزش‌ وپرورش‌ ابلاغ‌ می‌شود بخوبی‌ آشنا باشد. مدیر مدرسه‌ موظف‌ است‌ شرح‌ وظایف‌ مصوب‌هریك‌ از كاركنان‌ مربوط را به‌ آنان‌ ابلاغ‌ نمایدو بر اجرای‌ صحیح‌ آن‌ نظارت‌كند. ماده‌8ـ مدیر موظف‌ است‌ بطور منظم‌ و برنامه‌ ریزی‌ شده‌ شورای‌ مدرسه‌ ،انجمن‌ اولیا ومربیان‌،شورای‌ معلمان‌ و شورای‌ دانش‌آموزان‌ را تشكیل‌ دهد و براجرای‌ مصوبات‌ وچگونگی‌ ثبت‌و نگهداری‌ سوابق‌ و صورت‌ جلسات‌ مربوط نظارت‌كند.مدت‌ فعالیت‌شوراهاوانجمن‌اولیاءومربیان‌تاتشكیل‌شوراهاوانجمن‌ سال‌ تحصیلی‌ بعد خواهد بود. ماده‌ -9 انتصاب‌مدیران‌مدارس‌ با رعایت‌ اصل‌ شایسته‌ سالاری‌برابرآیین‌نامه‌انتصاب‌ مدیران‌مصوب‌ شورای‌ عالی‌ آموزش‌ و پرورش‌ خواهدبود. 2- شورای‌ مدرسه‌: ماده‌ -10 در راستای‌ سیاست‌ مدرسه‌ محوری‌ و تفویض‌ اختیارات‌ به‌ مدارس‌ وبه‌ منظور توسعه‌مشاركت‌، همكاری‌ و استفاده‌ از تجارب‌ معلمان‌ ،مربیان‌ و اولیای‌ دانش‌ آموزان‌ در اداره‌مدرسه‌،بهبود فرایند تصمیم‌گیری‌ ،ارتقای‌ كیفی‌ فعالیتهای‌ آموزشی‌ وپرورشی‌ واداری‌ ،تدوین‌برنامه‌های‌سالانه‌ مدرسه‌ وهماهنگی‌ امور ونظارت‌ بر فعالیتهای‌ مربوط،در هر یك‌ از مدارس‌شورایی‌ به‌نام‌ شورای‌ مدرسه‌ تشكیل‌می‌گردد.تركیب‌ اعضا و شرح‌ وظایف‌ شورای‌ مدرسه‌ به‌ شرح‌زیر است‌ الف - تركیب اعضاء -1 مدیرمدرسه‌. -2 معاونین‌ مدرسه‌ . -3 یك‌ نفراز مربیان‌ امور تربیتی‌ یا مشاوران‌ به‌ انتخاب‌ مربیان‌ و مشاوران‌ مدرسه‌ . -4 نماینده‌ شورای‌ معلمان‌. -5 نماینده‌ انجمن‌ اولیا و مربیان‌ به‌ انتخاب‌ انجمن‌. تبصره‌ - درصورت‌ لزوم‌ و به‌ ویژه‌ درمواقعی‌ كه‌ پیشنهادهای‌ شورای‌ دانش‌آموزان‌ مطرح‌ است‌مدیر مدرسه‌ از نماینده‌ شورای‌ دانش‌آموزان‌ و برحسب‌ مورد از افراد ذیربط و صاحب‌نظر برای‌شركت‌ در جلسات‌ شورای‌ مدرسه‌ دعوت‌ می‌كند. ب‌ - شرح‌ وظایف‌ : 1ـ مراقبت‌ ونظارت‌ بر فعالیتهای‌ مدرسه‌ درچارچوب‌ اهداف‌ مصوب‌ دوره‌ تحصیلی‌ و مفاداین‌آیین‌نامه‌ . -2 نظارت‌ برحسن‌ اجرای‌ مصوبات‌ شورای‌ عالی‌آموزش‌ وپرورش‌ ودستورالعملهای‌ مربوطوبخشنامه‌های‌ ابلاغی‌ از سوی‌ وزارت‌ آموزش‌ وپرورش‌ وبرنامه‌ ریزی‌ برای‌توجیه‌وآموزش‌عوامل‌ذیربط. -3 بررسی‌ و تأیید برنامه‌های‌ پیشنهادی‌ سالانه‌ مدرسه‌ كه‌ از سوی‌ مدیر،در چارچوب‌ مقررات‌و ضوابط مربوط،به‌ شورا ارائه‌ می‌شود. -4 بررسی‌ و اتخاذ تصمیم‌ در مورد پیشنهادهای‌ ارائه‌ شده‌ از سوی‌ شورای‌ معلمان‌ ،انجمن‌ اولیاو مربیان‌ و شورای‌ دانش‌آموزان‌. -5 بررسی‌وتأییدبرنامه‌های‌مربوطبه‌بزرگداشت‌ایام‌الله‌ومناسبت‌های‌ مختلف‌ دینی‌ و انقلابی‌وملی‌. -6 بررسی‌ و تأیید برنامه‌های‌ مربوط به‌ مسابقات‌ علمی‌،ورزشی‌،فرهنگی‌ و هنری‌ در سطح‌مدرسه‌. 7 - بررسی‌ و تأیید برنامه‌ اردوها و بازدیدهای‌ دانش‌آموزان‌ از مراكز علمی‌، فرهنگی‌،حرفه‌ای‌بارعایت‌ ماده‌ 107 این‌ آیین‌ نامه‌ . -8 بحث‌واتخاذتصمیم‌درموردچگونگی‌برگزاری‌امتحانات‌بارعایت‌مقررات‌ودستورالعملهای‌ مربوط. -9 تصمیم‌گیری‌درموردتشویق‌وتنبیه‌دانش‌آموزان‌برابرمندرجات‌بندهای‌پ2و3پفصل‌ ششم‌این‌آیین‌نامه‌. -10 برنامه‌ریزی‌برای‌تقدیرازكاركنان‌ و دانش‌آموزان‌ نمونه‌ به‌ منظور ارائه‌الگوهای‌شایسته‌باهمكاری‌ انجمن‌ اولیاء و مربیان‌. -11 تصمیم‌گیری‌درموردتخلفات‌امتحانات‌داخلی‌دانش‌آموزان‌برابرآیین‌نامه‌رسیدگی‌به‌ تخلفات‌امتحانی‌. 12ـ تصمیم‌گیری‌ درمورد لباس‌ و پوشش‌ دانش‌آموزان‌،در چارچوب‌ مبانی‌ و ضوابطمندرج‌در فصل‌ پنجم‌ این‌ آیین‌نامه‌. -13 نظارت‌برفرآیندبودجه‌بندی‌برنامه‌درسی‌ارائه‌ شده‌از سوی‌ شورای‌ معلمان‌ و تأییدآن‌برای‌ اجرا. 14ـ بررسی‌ مشكلات‌ موردی‌ دانش‌ آموزانی‌ كه‌ بامسائل‌ خاصی‌ ازنظرآموزشی‌ وپرورشی‌مواجهند و ارائه‌پیشنهادبه‌ كمیسیون‌ خاص‌ ادارات‌ آموزش‌ وپرورش‌مربوط باتوجه‌ به‌اختیارات‌ كمیسیون‌ مذكور. 15ـ صدور مجوز اخذ امتحان‌ از دانش‌آموزی‌ كه‌ در امتحان‌ پایانی‌(35) داخلی‌ و امتحان‌ جهش‌تحصیلی‌ و تغییر رشته‌ غیبت‌ موجه‌ داشته‌ است‌تا دوهفته‌ پس‌ از پایان‌ ایام‌ امتحانات‌. -16بررسی‌وتصویب‌پیشنهادشورای‌معلمان‌درموردتعیین‌پایه‌تحصیلی‌دانش‌آموزان‌دوره‌ابتدایی‌مشمول‌ماده‌ 43این‌ آیین‌ نامه‌ . 17ـ برنامه‌ریزی‌ برای‌ كمك‌ به‌ دانش‌آموزانی‌ كه‌ شرایط استفاده‌ از ماده‌ 54 این‌ آیین‌ نامه‌ رادارامی‌باشند. -18 تصمیم‌ گیری‌ درمورد دایربودن‌ مدرسه‌ در ایام‌ تعطیل‌ رسمی‌ و اوقات‌ فراغت‌ ، برای‌فعالیتهای‌ فوق‌ برنامه‌ آموزشی‌ و پرورشی‌ ،بامسئولیت‌ مستقیم‌ مدیر مدرسه‌. -19 برنامه‌ ریزی‌ برای‌ ارتقای‌ هر چه‌ بیشتر دانش‌ معلمان‌ و كاركنان‌ مدرسه‌. -20 ترویج‌ وگسترش‌ فعالیتهای‌آموزشی‌ ،پرورشی‌ وتقویت‌ اعتقادات‌ دینی‌ ،قرآنی‌ و نمازومكارم‌ اخلاقی‌ و فراهم‌آوردن‌امكانات‌ و زمینه‌های‌ برگزاری‌ شایسته‌ مراسم‌ گوناگون‌ عبادی‌ -سیاسی‌. -21بررسی‌واتخاذتصمیم‌درموردچگونگی‌ارتقاءمهارت‌های‌زندگی‌واجتماعی‌موردنیازدانش‌آموزان‌. -22 برنامه‌ ریزی‌ مناسب‌ به‌ منظورتوسعه‌ تربیت‌ بدنی‌ ،بهبودوضع‌ امكانات‌ ورزشی‌ ،حفظوتوسعه‌ نمودهای‌ عینی‌ اخلاق‌ وآداب‌ اسلامی‌ ،ارتقای‌ سطح‌ بهداشت‌ ،بهبودوضعیت‌فضاوتجهیزات‌ كارگاهی‌، آزمایشگاهی‌ ونمازخانه‌ وحفظ محیط زیست‌ . -23 بررسی‌ و اتخاذ تصمیم‌ در مورد نحوه‌ مشاركت‌ مؤسسات‌ و دستگاههای‌ آموزشی‌ خارج‌از مدرسه‌ درآموزشهای‌ علمی‌ وعملی‌ دانش‌ آموزان‌ براساس‌ آیین‌نامه‌های‌ مربوط . -24 بررسی‌ واتخاذ تصمیم‌ درمورد عرضه‌ تولیدات‌ وارائه‌ خدمات‌ حاصل‌ از فعالیتهای‌آموزشی‌ (عملی‌ - كارگاهی‌)دانش‌ آموزان‌ به‌ متقاضیان‌ براساس‌ آیین‌ نامه‌ مربوط . -25 برنامه‌ ریزی‌ مناسب‌ برای‌ برقراری‌ ارتباط و تعامل‌ بین‌ مدرسه‌ وجامعه‌ محلی‌ به‌ منظوربهره‌مندی‌ از امكانات‌ وظرفیت‌های‌ پیرامون‌ مدرسه‌ درارتقاء اموركمی‌ وكیفی‌ مدرسه‌ . -26 تعیین‌ پایه‌ تحصیلی‌ دانش‌آموزی‌ كه‌ در نظام‌ آموزشی‌ خارجی‌ تحصیل‌كرده‌ ومتقاضی‌ ادامه‌تحصیل‌درمدرسه‌ایرانی‌خارج‌ازكشوراست‌،بارعایت‌مفادآئین‌نامه‌ارزشیابی‌مدارك‌تحصیلی‌خارجی‌.(36) -27 تغییر رشته‌ تحصیلی‌ دانش‌ آموزانی‌ كه‌ رشته‌ تحصیلی‌ آنان‌ در كشور محل‌ انتقال‌ موجودنمی‌باشد،چنانچه‌ دانش‌ آموز باید در امتحان‌ برخی‌ از دروس‌ به‌ عنوان‌ تغییر رشته‌ شركت‌ كندمی‌تواند ضمن‌ ثبت‌ نام‌ و ادامه‌ تحصیل‌ در رشته‌ مورد نظر ،دروس‌ مربوط را تاپایان‌ سال‌تحصیلی‌ امتحان‌ دهد.1 -28 انتخاب‌ دانش‌ آموز جهت‌ تحصیل‌ در مدرسه‌ شبانه‌ روزی‌ با رعایت‌ اساسنامه‌مدارس‌شبانه‌روزی‌ . 29ـ بررسی‌ واتخاذ تصمیم‌ در مورد دانش‌ آموزانی‌ كه‌ با مشكلات‌ اخلاقی‌ و رفتاری‌ خاص‌مواجهند با حفظ و رعایت‌ شأن‌ و كرامت‌ انسانی‌ آنان‌ وتصمیم‌ گیری‌ درمورد دانش‌ آموزان‌مشمول‌ ماده‌ 84این‌ آیین‌نامه‌. در چنین‌ مواردی‌ موضوع‌ با حضور مدیر، یكی‌ از معاونین‌ به‌انتخاب‌ مدیر،یك‌ نفر از مربیان‌ امور تربیتی‌ به‌ انتخاب‌ مربیان‌ و مشاور مدرسه‌ (در صورت‌وجود مشاور در مدرسه‌ )بررسی‌ وتصمیم‌لازم‌ اتخاذ می‌شود. ماده‌ -11 ریاست‌ شورای‌ مدرسه‌ با مدیراست‌ ودستورجلسات‌ شورای‌ مدرسه‌ بانظراعضای‌شورای‌ مذكورتوسط مدیرمدرسه‌ تعیین‌ می‌ شود.مسئولیت‌ اجرای‌ تصمیم‌های‌ شورای‌ مدرسه‌ نیزبامدیرخواهدبود.همه‌كاركنان‌مدرسه‌موظفندبرای‌اجرای‌مطلوب‌مصوبات‌شوراهمكاری‌نمایند. تبصره‌ - دبیر شورای‌ مدرسه‌ در اولین‌ جلسه‌ ازبین‌ اعضا تعیین‌ می‌شود. دبیر شورا موظف‌ است‌خلاصه‌ای‌ از مذاكرات‌ یا تصمیمات‌ متخذه‌ هر جلسه‌ را ثبت‌ نموده‌ و به‌ امضای‌ اعضای‌ شورابرساند. ماده‌ -12 در هر سال‌ تحصیلی‌ مدیر باید در اولین‌ فرصت‌ و حداكثر یكماه‌ پس‌ از بازگشایی‌مدارس‌ نسبت‌ به‌ تشكیل‌ شورای‌ مدرسه‌ اقدام‌كند. شورای‌ مدرسه‌ حداقل‌ هردوهفته‌ یكبارتشكیل‌جلسه‌خواهدداد. ماده‌ -13 شورای‌ مدرسه‌ با حضور23 اعضاء رسمیت‌ می‌یابد و مصوبات‌ آن‌ با رأی‌ اكثریت‌حاضرین‌ جلسه‌ قابل‌ اجرا می‌باشد.مصوبات‌ شورا نباید با آیین‌نامه‌ها و مقررات‌ عمومی‌ كشور وضوابط وزارت‌ آموزش‌ و پرورش‌ مغایرت‌ داشته‌ باشد. تبصره‌ - در مدارسی‌ كه‌ به‌ علت‌ كم‌بودن‌ تعداد دانش‌ آموز و عدم‌ حضور برخی‌ از افراد موضوع‌بندالف‌ماده‌10تعداداعضاءكمتراز3نفرباشدشوراتشكیل‌نمی‌شودووظایف‌آن‌به‌مدیرواگذارمی‌گردد. 3ـ انجمن‌ اولیاء و مربیان‌ : ماده‌-14 به‌ منظور تقویت‌ همكاری‌ و مشاركت‌ اولیای‌ دانش‌آموزان‌ برای‌ كمك‌ به‌ ارتقای‌ كیفیت‌فعالیتهای‌ آموزشی‌ و پرورشی‌ و گسترش‌ ارتباط دوكانون‌ مقدس‌ خانه‌ و مدرسه‌،انجمن‌ اولیا ومربیان‌ تشكیل‌می‌شود.تركیب‌ اعضا و وظایف‌ انجمن‌ اولیا و مربیان‌ مدارس‌ به‌ شرح‌ زیر است‌: الف‌ - تركیب‌ اعضا: -1 مدیر مدرسه‌. -2 یكی‌ از معاونین‌ به‌ انتخاب‌ مدیر. -3 نماینده‌ شورای‌ معلمان‌. -4 معاون‌پرورشی‌یایكی‌ازمربیان‌امورتربیتی‌ودر صورت‌ نبودن‌مربی‌،یكی‌ازمعلمان‌ آگاه‌به‌مسائل‌تربیتی‌ به‌ انتخاب‌ مدیر. -5 منتخبین‌ اولیای‌ دانش‌آموزان‌. تبصره‌-1 تعداد اولیای‌ دانش آموزان‌ و نحوه‌ انتخاب‌ آنان‌ جهت‌ عضویت‌ در انجمن‌ و چگونگی‌ وزمان‌ تشكیل‌ جلسات‌ برابر آیین‌ نامه‌ انجمن‌ مركزی‌ اولیا و مربیان‌ خواهد بود. تبصره‌2 - درصورت‌ لزوم‌ مدیر مدرسه‌ می‌تواند از نماینده‌ شورای‌ دانش‌آموزان‌ و برحسب‌ مورداز افراد ذیربط و صاحب‌نظر برای‌ شركت‌ در جلسات‌ انجمن‌ دعوت‌ كند. ب‌ - شرح‌ وظایف‌: -1 تأمین‌ مشاركت‌ فكری‌، فرهنگی‌،عاطفی‌ و آموزشی‌ اولیا و تقویت‌ هماهنگی‌ و همسویی‌ تربیتی‌و آموزشی‌ خانه‌ و مدرسه‌ -2 برنامه‌ریزی‌ و تشكیل‌ جلسات‌ عمومی‌ اولیای‌ دانش‌آموزان‌. -3 برنامه‌ریزی‌ و تصمیم‌گیری‌ جهت‌ تشكیل‌ جلسات‌ آموزش‌ خانواده‌. -4 همكاری‌ و مشاركت‌ با شورای‌ معلمان‌ در برگزاری‌ كلاسهای‌ فوق‌ برنامه‌. -5 مشاركت‌ در اجرای‌ برنامه‌های‌ كارآموزی‌ هنرجویان‌ در هنرستانها . -6 همكاری‌ و مشاركت‌ با مدیر مدرسه‌ در اجرای‌ فعالیتهای‌ پرورشی‌،برگزاری‌ اردوهای‌ دانش‌آموزی‌ و بازدید از مراكز علمی‌،آموزشی‌ و فرهنگی‌. -7 همكاری‌ و مشاركت‌ درباره‌ چگونگی‌ قدردانی‌ از كاركنان‌،اولیا و دانش‌آموزان‌ واعضای‌شوراهای‌ مدرسه‌ با رعایت‌ ضوابط و مقررات‌ مربوط. -8 جلب‌ همكاری‌ اولیای‌ دانش‌آموزان‌ جهت‌ مشاركت‌ و كمك‌ به‌ ارتقاء كیفیت‌ فعالیتهای‌ مربوط وارائه‌ پیشنهادهای‌ لازم‌ به‌ مدیر مدرسه‌. -9 تلاش‌ و همكاری‌ برای‌ جلب‌ مشاركت‌ اولیای‌ دانش‌آموزان‌،صاحبان‌ حرف‌،افراد خیر وموسسات‌ خیریه‌ در تأمین‌ امكانات‌ مورد نیاز و بهبود اداره‌ امور مدرسه‌. -10 نظارت‌ بر چگونگی‌ اخذ كمكهای‌ مردمی‌ با رعایت‌ قوانین‌ و مقررات‌ مربوط. 11ـ تشكیل‌ شورای‌ مالی‌ مدرسه‌ با عضویت‌ مدیر مدرسه‌ ،رئیس‌ انجمن‌ و نماینده‌ شورای‌ معلمان‌در اولین‌ جلسه‌ انجمن‌. -12 نظارت‌ بر نحوه‌ هزینه‌ وجوه‌ حاصل‌ از كمكهای‌ مردمی‌ ،خدمات‌ فوق‌برنامه‌،سرانه‌دانش‌آموزان‌ و كمكهای‌شوراهای‌ آموزش‌ و پرورش‌ ازطریق‌ شورای‌ مالی‌ و مطابقت‌ موارد هزینه‌ بابرنامه‌های‌ مصوب‌ شورای‌ مدرسه‌. 13ـ بررسی‌ و اتخاذ تصمیم‌ نسبت‌ به‌ سرویس‌ رفت‌ و آمد دانش‌آموزان‌. -14 انتخاب‌ نماینده‌ برای‌ شركت‌ در شورای‌ مدرسه‌. 15ـ انجام‌اموری‌كه‌براساس‌بخشنامه‌های‌انجمن‌مركزی‌اولیاو مربیان‌ به‌ عهده‌ انجمن‌ مدرسه‌ محول‌می‌گردد. تبصره‌-1 درمدارس‌ بزرگسالان‌ و مدارس‌ كم‌جمعیتی‌ كه‌ برابر آیین‌نامه‌ انجمن‌ مركزی‌ اولیا ومربیان‌، امكان‌تشكیل‌ انجمن‌ نمی‌باشد،وظایف‌ انجمن‌ به‌ مدیر مدرسه‌ واگذار می‌شود. تبصره‌ -2 مدارس‌ ضمیمه‌ ومدارسی‌ كه‌ به‌ صورت‌ مجتمع‌ (ابتدایی‌ ،راهنمایی‌ تحصیلی‌ومتوسطه‌ )توسط یك‌ مدیر اداره‌ می‌شوند می‌توانند درصورت‌ تمایل‌ مدیر، انجمن‌ اولیاء ومربیان‌رابه‌ صورت‌ مشترك‌ تشكیل‌ دهند.‌ 4- شورای‌ معلمان‌ : ماده‌ -15 به‌ منظور بحث‌ و تبادل‌ نظر و هماهنگی‌ در امور آموزشی‌، پرورشی‌ و اداری‌ مدرسه‌ وتأمین‌ مشاركت‌ معلمان‌ در حسن‌ جریان‌ آموزشی‌ و پرورشی‌ واداری‌ مدرسه‌، شورایی‌ به‌ نام‌ شورای‌معلمان‌ با شركت‌ همه‌ معلمان‌ ، مربیان‌ ومشاوران‌ مدرسه‌ تشكیل‌ می‌گردد. وظایف‌ شورای‌ معلمان‌به‌ شرح‌ زیر است‌: 1ـ نظارت‌ بر همسویی‌برنامه‌ها و روشهای‌كاری‌ در چار چوب‌ اهداف‌ مصوب‌ دوره‌ تحصیلی‌ ومفاد این‌ آیین‌نامه‌. 2ـ مشاركت‌ مؤثر و كارآمد در تهیه‌ برنامه‌ها و فعالیتهای‌ آموزشی‌ و پرورشی‌ مدرسه‌ وهمكاری‌در اجرای‌ آن‌ پس‌ از تأیید شورای‌ مدرسه‌. -3 بودجه‌بندی‌برنامه‌درسی‌بارعایت‌مقررات‌مربوطوارائه‌آن‌به‌شورای‌مدرسه‌جهت‌تأیید. -4 بررسی‌ و تبادل‌ نظر پیرامون‌ چگونگی‌ افزایش‌ اثر بخشی‌ روشهای‌ تدریس‌ . -5 چاره‌ اندیشی‌ برای‌ تأمین‌ مشاركت‌ فعال‌ دانش‌آموزان‌ در فرایند آموزش‌ وپرورش‌ . -6 تلاش‌در ارتقای‌ كیفیت‌ برنامه‌های‌ آموزشی‌ وپرورشی‌ وبررسی‌ علل‌ افت‌ تحصیلی‌ دانش‌آموزان‌ وبرنامه‌ ریزی‌ برای‌ كاهش‌ آن‌ . -7 مشاركت‌ در تنظیم‌ برنامه‌های‌ پرورشی‌،تقویت‌ اعتقادات‌ دینی‌ واخلاقی‌ وآداب‌ اسلامی‌ دردانش‌ آموزان‌ . -8 بررسی‌ و تبادل‌ نظر به‌ منظور هماهنگ‌ كردن‌ نحوه‌ تشویق‌ وتنبیه‌ دانش‌آموزان‌. -9 بحث‌ و تبادل‌نظر واتخاذ تدابیر مناسب‌ در مورد مسائل‌ آموزشی‌، پرورشی‌ و انضباطی‌دانش‌آموزان‌ و بهبوداداره‌ مدرسه‌. -10 بحث‌وتبادل‌نظردرباره‌محتوای‌كتابهای‌درسی‌وانعكاس‌ آن‌ به‌ مسئولین‌ ذیربط از طریق‌مدیر مدرسه‌. -11 تبادل‌ نظر و هماهنگی‌ در مورد نحوه‌ استفاده‌ از وسایل‌ آموزشی‌ ، كمك‌ آموزشی‌وكارگاهی‌ . -12 ارائه‌ راهكارهای‌ مناسب‌ برای‌ ترغیب‌ دانش‌آموزان‌ به‌ منظور انجام‌ مطالعات‌ درسی‌ و غیردرسی‌. -13 ایجاد هماهنگی‌ در ارتباط با نحوه‌ و میزان‌ تكالیف‌ درسی‌ دانش‌ آموزان‌متناسب‌ با نیاز،استعدادهاوعلائق‌ آنان‌ . -14 همكاری‌،برنامه‌ ریزی‌ و تصمیم‌گیری‌ در خصوص‌ چگونگی‌ تشكیل‌ كلاسهای‌ فوق‌برنامه‌ با مشاركت‌ انجمن‌ اولیا و مربیان‌ و رعایت‌ ضوابط مربوط. -15 بررسی‌ منابع‌ آموزشی‌ ،كمك‌آموزشی‌ و پرورشی‌ و انتخاب‌ و معرفی‌ كتب‌، نشریات‌،نوارهای‌ صوتی‌ و تصویری‌ جهت‌ استفاده‌ در مدرسه‌ با رعایت‌ سایر مقررات‌. 16ـ انتخاب‌ نماینده‌ یانمایندگان‌ شورای‌ معلمان‌ برای‌ شركت‌ در شورای‌ مدرسه‌ و انجمن‌ اولیاومربیان‌ دراولین‌جلسه‌ شورای‌ معلمان‌. -17 تعیین‌ پایه‌ تحصیلی‌ دانش‌ آموزان‌ مشمول‌ ماده‌ 43 این‌ آیین‌نامه‌ وارائه‌ پیشنهاد به‌شورای‌مدرسه‌. ماده‌ 16ـ ریاست‌ شورای‌ معلمان‌ به‌ عهده‌ مدیر و در غیاب‌ مدیر برعهده‌ نایب‌ رئیس‌ است‌ كه‌توسطشورای‌معلمان‌تعیین‌می‌شود.مدیرمدرسه‌مسئول‌تعیین‌دستورجلسات‌واجرای‌تصمیماتی‌است‌كه‌اتخاذمی‌شود. تبصره‌-1 مدیر مدرسه‌ می‌تواند در صورت‌ لزوم‌ از متخصصین‌ تعلیم‌ و تربیت‌، معلمان‌بازنشسته‌، كارشناسان‌ و مسئولین‌ آموزش‌ و پرورش‌ و اولیای‌ دانش‌ آموزان‌ جهت‌ شركت‌ درشورای‌ معلمان‌ و تبادل‌ نظر در زمینه‌های‌ مربوط دعوت‌ كند. تبصره‌2 ـ دبیر شورای‌ معلمان‌ در اولین‌ جلسه‌ توسط اعضای‌ شورا تعیین‌ می‌شود و موظف‌ است‌خلاصه‌ای‌ از مذاكرات‌ یا تصمیمات‌ متخذه‌ هر جلسه‌ را ثبت‌ نموده‌ و به‌ امضای‌ اعضای‌ شورابرساند. تبصره‌ -3 شورای‌ معلمان‌ می‌ تواندبه‌ منظور انجام‌ بهتر وظایف‌ خودنسبت‌ به‌ تشكیل‌ گروههای‌درسی‌ وآموزشی‌ اقدام‌ نماید. ماده‌ -17 مدیران‌ مدارس‌ موظفند اولین‌ جلسه‌ شورای‌ معلمان‌ راحتی‌ الامكان‌ قبل‌ از بازگشایی‌مدارس‌ وحداكثرتاده‌ روز پس‌ از آن‌ تشكیل‌دهند.جلسات‌ شورای‌ معلمان‌ حداقل‌ هر ماه‌ یك‌ بارتشكیل‌ می‌شود. 5 - شورای‌ دانش‌ آموزان‌: ماده‌ -18 به‌ منظور مشاركت‌ دانش‌ آموزان‌ در امور مربوط به‌ مسائل‌ آموزشی‌، پرورشی‌ ،انضباطی‌ ،ورزشی‌ و فوق‌ برنامه‌ و ایجاد ارتباط صحیح‌ و مستقیم‌ دوسویه‌ بین‌ دانش‌آموزان‌ و اولیای‌مدرسه‌ وارج‌ نهادن‌ به‌ شخصیت‌ و كرامت‌ آنان‌ وتقویت‌ اعتمادبه‌ نفس‌ و خودباوری‌ و مسئولیت‌پذیری‌ ومشاركت‌ جویی‌ در آنان‌ ،شورای‌ دانش‌آموزان‌ درسطح‌ مدارس‌ تشكیل‌ می‌شود. تركیب‌اعضا و شرح‌ وظایف‌ شورای‌ دانش‌آموزان‌ به‌ شرح‌ زیر است‌: الف‌ - تركیب‌ اعضا: اعضاء شورای‌ دانش‌آموزان‌ ،ازمیان‌ دانش‌ آموزان‌ شاغل‌ به‌ تحصیل‌ همان‌ مدرسه‌ خواهند بود، تعدادو نحوه‌ انتخاب‌ اعضابرابر دستورالعملی‌ خواهد بود كه‌ توسط وزارت‌ آموزش‌ و پرورش‌ تنظیم‌ وابلاغ‌ می‌گردد. ب‌ - شرح‌ وظایف‌ : -1 مراقبت‌ برهمسویی‌ فعالیت‌های‌ شورای‌ دانش‌آموزان‌ با مفاد این‌ آیین‌ نامه‌ . 2ـ بررسی‌ پیرامون‌ چگونگی‌ مشاركت‌ دانش‌آموزان‌ در بخشی‌ از فعالیت‌های‌ آموزشی‌ وپرورشی‌ و اجرائی‌ مدرسه‌ و ارائه‌ پیشنهاد به‌ مدیر مدرسه‌. 3ـ همكاری‌ در برنامه‌ریزی‌ و اجرای‌ مناسبتهای‌مذهبی‌، انقلابی‌ وملی‌ در مدارس‌. 4ـ اداره‌ نشریه‌ دیواری‌ و همكاری‌ دراداره‌ امور كتابخانه‌ مدارس‌. 5ـ همكاری‌ در برگزاری‌ مسابقات‌ فرهنگی‌،هنری‌،علمی‌ و ورزشی‌ دانش‌آموزان‌. 6ـ همكاری‌ در برگزاری‌ بازدیدهای‌ علمی‌ و اردوهای‌ تفریحی‌ و مذهبی‌. 7ـ همكاری‌ دربرگزاری‌ نماز جماعت‌ و اداره‌ نمازخانه‌ مدارس‌. 8ـ همكاری‌ درتشكیل‌ و اداره‌ تعاونی‌ دانش‌آموزان‌ در مدارس‌. 9ـ همكاری‌ در امور انتظامی‌ و بهداشتی‌ مدرسه‌. -10 همكاری‌ در تنظیم‌ برنامه‌امتحانات‌ داخلی‌ مدرسه‌ 11ـ انتخاب‌ نماینده‌ برای‌ شركت‌ موردی‌ در شورای‌ مدرسه‌ و انجمن‌ اولیاءومربیان‌ . 12ـ ارائه‌پیشنهادبه‌مدیرمدرسه‌جهت‌تشویق‌دانش‌آموزانی‌كه‌مشاركت‌فعال‌دراموراجرایی‌مدرسه‌ داشته‌اند. ماده‌19 - شورای‌ دانش‌ آموزان‌ یك‌ شورای‌ درون‌ مدرسه‌ای‌ است‌ و فاقد شعبه‌وتشكیلات‌ خارج‌از مدرسه‌ خواهد بود. شورای‌ دانش‌ آموزان‌ مجاز به‌ ایجاد رقابت‌های‌ ناسالم‌ سیاسی‌ وفعالیت‌جناحی‌ وحزبی‌ در داخل‌ یا خارج‌ از مدرسه‌ نمی‌باشد ونمی‌ تواند درانتخابات‌ له‌ یاعلیه‌كاندیداهافعالیت‌ نماید. ماده‌ -20 مدیر مدرسه‌ موظف‌ است‌ نسبت‌ به‌ تشكیل‌ شورای‌ دانش‌آموزان‌ برابر شیوه‌نامه‌ ابلاغی‌در هر سال‌ اقدام‌نماید.جلسات‌ شورای‌ دانش‌ آموزان‌ حداقل‌ هرماه‌ یكبار تشكیل‌ می‌شود. تبصره‌-1 برای‌ اثربخشی‌ بیشتر شورای‌ دانش‌ آموزان‌ ،یكی‌ از معاونان‌ یا مربیان‌ امور تربیتی‌ و درغیاب‌ آنها یكی‌ از معلمان‌ مدرسه‌به‌انتخاب‌مدیر،ضمن‌هدایت‌جلسات‌شورای‌دانش‌آموزان‌،مشكلات‌ آنان‌ را پیگیری‌ می‌نماید. تبصره‌ -2 شورای‌ دانش‌ آموزان‌ می‌تواندباموافقت‌ شورای‌ مدرسه‌ نسبت‌به‌ تشكیل‌انجمن‌های‌دینی‌، فرهنگی‌ ، هنری‌ ، ورزشی‌ وعلمی‌ اقدام‌ كند. ماده‌-21 شورای‌ دانش‌ آموزان‌ درمدارس‌ نقش‌ مشورتی‌ و مشاركت‌ در اموراجرایی‌ دارد وتصمیم‌های‌ آن‌ با رأی‌ اكثریت‌ و پس‌ از تأیید مدیر بارعایت‌ مفاد این‌ آئین‌ نامه‌ قابل‌ اجراخواهدبود.مدیرمدرسه‌ همكاری‌ لازم‌ رابرای‌ رفع‌ مشكلات‌ شورای‌ دانش‌ آموزان‌ درحدامكانات‌وتوان‌ بعمل‌ خواهدآورد. نكات‌ ضروری‌ درمورد انجمن‌ اولیاء ومربیان‌ وشوراهای‌ مدرسه‌ : ماده‌ 22ـ تشكیل‌ هرگونه‌ انجمن‌ یا شورایی‌ در مدرسه‌ به‌ غیر از موارد مندرج‌ در این‌ آیین‌نامه‌،قبل‌از تصویب‌ شورای‌ عالی‌ آموزش‌ و پرورش‌ مجاز نیست‌. تبصره‌- انجمن‌ها و شوراهایی‌ كه‌ براساس‌ مقررات‌ عمومی‌ كشور مانند مصوبات‌ مجلس‌ شورای‌اسلامی‌، شورای‌ عالی‌ انقلاب‌ فرهنگی‌ و هیئت‌ دولت‌ تشكیل‌ می‌شوند تابع‌ مقررات‌ خاص‌ خودخواهند بود. ماده‌ 23 - مكاتبات‌ یاهرنوع‌ ارتباط اشخاص‌ حقیقی‌ یاحقوقی‌ باانجمن‌ اولیاء ومربیان‌ یاهریك‌ ازشوراهای‌ مدرسه‌ فقط ازطریق‌ مدیرمدرسه‌ انجام‌ می‌گیرد. ماده‌ -24 شوراهای‌ مندرج‌ دراین‌ آیین‌ نامه‌ درسطح‌ مدرسه‌ فعالیت‌ می‌كنندوتشكیل‌ آنها درسطح‌منطقه‌ یابالاتربدون‌ تصویب‌ شورای‌ عالی‌ آموزش‌ وپرورش‌ مجازنخواهدبود. ماده‌ 25ـ در مواردی‌ كه‌ تصمیم‌های‌ اتخاذ شده‌ در انجمن‌ اولیا و مربیان‌ یا هر یك‌ از شوراهای‌مدرسه‌،بانظر مدیرمغایرباشد،مدیرموضوع‌رابه‌ اداره‌آموزش‌وپرورش‌مربوطمنعكس‌كرده‌ورأی‌ونظر رییس‌ اداره‌ متبوع‌ لازم‌ الاجرا می‌باشد. ماده‌ 26ـ مدیر مدرسه‌ موظف‌ است‌ هرسه‌ ماه‌ یكبار گزارشی‌ از نحوه‌ فعالیت‌ شوراها و انجمن‌اولیا ومربیان‌ شامل‌ تعداد جلسات‌ و اهم‌ تصمیم‌گیری‌ های‌ شورای‌ مدرسه‌ رابه‌ اداره‌ آموزش‌وپرورش‌ محل‌ ارسال‌ نماید. تهیه شده توسط مرادبهرامیان


مطالب مشابه :


فرم کمک به مدرسه و دعوت نامه انجمن اولیا و مربیان

فرم کمک به مدرسه و دعوت نامه انجمن اولیا و
دعوت‌نامه امام‌حسين(ع) براي يك دانش‌آموز

دعوتنامه طرف مدرسه به دانش آموزان هزار تومان كمك هزينه سفر زينب به كربلا
آیین نامه مدیران مدارس نمونه دولتی

1ـ مدیر مدرسه‌ ماده‌4ـ مدیر مدرسهبه مدرسهدعوت برای‌ كمكبه
گزيده اي از آئين نامه هاي اجرايي مدارس و انجمن اوليا و مربيان

جلب همكاري اولياي دانش آموزان جهت مشاركت و كمك به دعوت براي جلسات نامه با مدير مدرسه و
آیین نامه های اجرائی مدارس و انجمن اولیا و مربیان

براي كمك به ارتقاي جلسات انجمن دعوت آئین نامه با مدیر مدرسه و
اركان‌ و شوراهای‌ مدرسه‌

ماده‌4ـ مدیر مدرسهبه‌ عنوان شورای‌ مدرسهدعوت كمكبه‌ دانش
دعوتنامه امام حسین (ع) برای دانش آموز دوم راهنمایی

نوشت و چه‌زود دعوتنامه خود مدرسه به دانش تومان كمك هزينه سفر زينب به
ضرورت تشکیل انجمن اولیا و مربیان

اگر شما به مدرسه اهمیت بدهید با اهداف اصلی كمك به اولیا و دعوت نامه
برچسب :